Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Cesta na měsíc – (Voyage dans la Lune) – 75 %


Film fil­mo­vé­ho reži­sé­ra hra­ných fil­mů George Méliése pat­ří k zákla­dům fil­mo­vé his­to­rie. Poprvé se v kinech obje­vu­je celá barev­ná ver­ze zrestau­ro­va­né kopie, kte­rá byla dopl­ně­na o zvu­ky, ruchy i hud­bu. Cesta na měsíc se pro­mí­tá spo­lu s doku­men­tár­ním fil­mem Neobyčejná cesta.

Z dneš­ní­ho pohle­du je pří­běh krát­ké­ho hran­né­ho fil­mu Cesta na Měsíc veli­ce jed­no­du­chý. Několik čle­nů vědec­ké spo­leč­nos­ti se na jed­nom ze svých vědec­kých setká­ní roz­hod­ne letět na Měsíc. Postaví si rake­tu a necha­jí se vystře­lit do vesmí­ru. Na star­tu se s kos­mic­ký­mi ces­to­va­te­li lou­čí nad­še­né dív­ky při­po­mí­na­jí­cí baro­vé taneč­ni­ce. Vesmírné ces­to­va­te­le pozo­ru­je usmě­va­vý Měsíc a vese­lé tvá­ře hvěz­di­ček. Po při­stá­ní na Měsíci pozná­va­jí ces­to­va­te­lé růz­né zají­ma­vos­ti i Měsíčňany s jejich krá­lem. Mise na tajem­nou pla­ne­tu musí být ale po nesho­dách s krá­lem urych­le­ně ukon­če­na a vesmír­ní ces­to­va­te­lé úspěš­ně pře­ži­jí při­stá­ní na moři spo­lu s jed­ním z Měsíčňanů. Na Zemi čeká všech­ny ces­to­va­te­le jása­jí­cí dav a nad­še­ná děv­ča­ta.

Jednou z inspi­ra­cí námětu fil­mu byla pro Méliése kni­ha Ze země na Měsíc od Julese Verna. Byl doce­la odváž­ný nápad, pro­to­že vyža­do­val vytvo­ře­ní ilu­ze měsíč­ní kra­ji­ny a tech­nic­ké ztvár­ně­ní star­tu a při­stá­ní rake­ty. Méliés doká­zal vytvo­řil své­ráz­né díl­ko, kte­ré má svou poe­ti­ku a na svou dobu výbor­nou tech­nic­kou úro­veň a ori­gi­nál­ní nápa­dy. Film upou­tá svou naiv­ní před­sta­vou o kos­mic­kém letu a okouz­lí svým diva­del­ním ztvár­ně­ním. Ve fil­mu hra­je něko­lik her­ců a mezi nimi je i sám Georges Méliés. Skupina taneč­nic z Méliésova diva­dla si ve fil­mu zahra­je hned něko­li­krát. Nejdříve se lou­čí na star­tu rake­ty, pak spo­lu s Měsícem jsou usmě­va­vé tvá­ře hvěz­di­ček a na kon­ci fil­mu jása­jí při návra­tu z cesty.

Film Cesta na měsíc je spo­jen s pro­jek­cí doku­men­tár­ní­ho fil­mu reži­sé­rů Sergeho Bromberga a Erika Langa s názvem Neobyčejná cesta. Ve fil­mu je zachy­cen slo­ži­tý pro­ces, kte­rým se zrestau­ro­val film Cesta na Měsíc a vytvo­ři­la se barev­ná ver­ze s hudeb­ním dopro­vo­dem.

Film nejdří­ve při­po­me­ne spo­le­čen­ské změ­ny a tech­nic­kou úro­veň doby, ve kte­ré Méliés své fil­my vytvá­řel.  Další část je věno­vá­na Méliésovi a jeho tvor­bě fil­mů. Méliés pro natá­če­ní fil­mů posta­vil vlast­ní ate­li­ér a pro kaž­dý film si vše při­pra­vo­val. Využíval diva­del­ní kuli­sy, tri­ky i detail­ní zábě­ry kame­rou. Každý jeho film měl pří­běh, kte­rý se při­pra­vo­val po jed­not­li­vých zábě­rech. Méliés byl auto­rem, diva­del­ním tech­ni­kem, her­cem, malí­řem i kame­ra­ma­nem a reži­sé­rem. Jeho nad­še­ní pro fil­mo­vá­ní muse­lo být ohrom­né. V doku­men­tár­ním fil­mu je uve­de­no i něko­lik dal­ších uká­zek z fil­mů, kte­ré se poda­ři­lo zacho­vat.

Méliés nato­čil stov­ky fil­mů, ale jeho život­ní osud neodrá­žel jen jeho úspě­chy. Filmy kopí­ro­va­la kon­ku­ren­ce a finanč­ní pro­blémy ned­še­né­ho tvůr­ce niči­ly. V roce 1913 natá­če­ní ukon­čil, na film zane­vřel a po prv­ní svě­to­vé vál­ce musel pro­dat svůj maje­tek. Na 500 nega­ti­vů spá­lil a začal pro­dá­vat ve stán­ku na Montparnassu hrač­ky. Až v roce 1929 mu byla uspo­řá­dá­na bene­fi­ce. V té době se nalezlo jen osm jeho fil­mů.

Tvůrci doku­men­tu Neobyčejná cesta se sna­ži­li uká­zat, jak je těž­ké nalézt zbyt­ky prv­ních fil­mo­vých poku­sů a jak obtíž­ná prá­ce je s jejich restau­ro­vá­ním. Dokumentární film Neobyčejná cesta je zpra­co­ván s ohle­dem na širo­kou divác­kou veřej­nost a sna­ží se zachy­tit prá­ci fil­mo­vých tvůr­ců, jejich nad­še­ní pro zají­ma­vou prá­ci a obdiv k prů­kop­ní­kům fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Informace o kom­pli­ko­va­né tech­ni­ce restau­ro­vá­ní fil­mu neod­ra­zu­jí divá­ka slo­ži­tou tech­nic­kou ter­mi­no­lo­gií a jsou dopl­ně­ny o kon­krét­ní ukáz­ky z jed­not­li­vých fází postup­né­ho vytvá­ře­ní nové kopie fil­mu. Divák se dozví i důvo­dy, jak a proč byla vytvo­ře­na barev­ná kopie fil­mu, i proč byl zvo­len hudeb­ní dopro­vod.

Filmy Cesta na Měsíc i Neobyčejná cesta jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­ji.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Georges Méliès10. října 2012 Georges Méliès Georges Méliès (8. prosince 1861, Paříž – 21. ledna 1938, Paříž) byl francouzský filmový režisér a významný průkopník filmu. Narodil se v bohaté rodině majitele obuvnické firmy. Po vystudování lycea a roku vojenské služby nastoupil […] Posted in Profily osob
  • Nejdelší den (The Longest Day) 196213. července 2010 Nejdelší den (The Longest Day) 1962 Nejdelší den patří mezi nejslavnější válečné filmy, což navzdory jeho stáří zhruba padesáti let platí i pro dnešek.Děj tohoto známého snímku se odehrává v červnu 1944, kdy spojenci chystají vylodění v Normandii. Film se nesnaží […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Do posledního dechu – 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu – 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé době a nemusí své hrdinství dokazovat při nějaké […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Na dotek – Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek – Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně úplně všechno. Napsat ale článek o filmu, který se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 2. března 2007 Kvaska – Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, spíše muzikál. I když i tento žánr snímek přesně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Spy Kids 25. března 2003 Spy Kids 2 Teprve nedávno jsem se z dlouhé chvíle odhodlal jít na tohle Rodriguezovo dílko určené prvotně pro dětské publikum a věřte, nelitoval jsem. Když jsem byl malý, chtěl jsem být, asi jako každý kluk, popelářem a hned potom špionem. Junimu […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Parchanti spí dobře – 55 %3. prosince 2013 Parchanti spí dobře – 55 % Kapitán Marco Silvestri se plaví na své lodi po moři a vše probíhá jako vždy. Jediným vyrušením klidné plavby je telefonát od sestry Sandry. Léta se neviděli, ale její prosba je velmi naléhavá, a tak Marco spěchá do Paříže. Doví se, že […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve skutečnosti?“ Zajímavé je, že vysvětlení může být […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a přinutí jednoho z nejžádanějších herců současnosti, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla jsem měl poměrně dlouho zafixovaného jako žánrového […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.