Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Cesta na měsíc – (Voyage dans la Lune) – 75 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Nahrávám...


Film fil­mo­vého reži­séra hra­ných filmů George Méliése patří k zákla­dům fil­mové his­to­rie. Poprvé se v kinech obje­vuje celá barevná verze zrestau­ro­vané kopie, která byla dopl­něna o zvuky, ruchy i hudbu. Cesta na měsíc se pro­mítá spolu s doku­men­tár­ním fil­mem Neobyčejná cesta.

Z dneš­ního pohledu je pří­běh krát­kého hran­ného filmu Cesta na Měsíc velice jed­no­du­chý. Několik členů vědecké spo­leč­nosti se na jed­nom ze svých vědec­kých setkání roz­hodne letět na Měsíc. Postaví si raketu a nechají se vystře­lit do vesmíru. Na startu se s kos­mic­kými ces­to­va­teli loučí nad­šené dívky při­po­mí­na­jící barové taneč­nice. Vesmírné ces­to­va­tele pozo­ruje usmě­vavý Měsíc a veselé tváře hvěz­di­ček. Po při­stání na Měsíci pozná­vají ces­to­va­telé různé zají­ma­vosti i Měsíčňany s jejich krá­lem. Mise na tajem­nou pla­netu musí být ale po nesho­dách s krá­lem urych­leně ukon­čena a vesmírní ces­to­va­telé úspěšně pře­žijí při­stání na moři spolu s jed­ním z Měsíčňanů. Na Zemi čeká všechny ces­to­va­tele jása­jící dav a nad­šená děv­čata.

Jednou z inspi­rací námětu filmu byla pro Méliése kniha Ze země na Měsíc od Julese Verna. Byl docela odvážný nápad, pro­tože vyža­do­val vytvo­ření iluze měsíční kra­jiny a tech­nické ztvár­nění startu a při­stání rakety. Méliés doká­zal vytvo­řil své­rázné dílko, které má svou poe­tiku a na svou dobu výbor­nou tech­nic­kou úro­veň a ori­gi­nální nápady. Film upoutá svou naivní před­sta­vou o kos­mic­kém letu a okouzlí svým diva­del­ním ztvár­ně­ním. Ve filmu hraje něko­lik herců a mezi nimi je i sám Georges Méliés. Skupina taneč­nic z Méliésova diva­dla si ve filmu zahraje hned něko­li­krát. Nejdříve se loučí na startu rakety, pak spolu s Měsícem jsou usmě­vavé tváře hvěz­di­ček a na konci filmu jásají při návratu z cesty.

Film Cesta na měsíc je spo­jen s pro­jekcí doku­men­tár­ního filmu reži­sérů Sergeho Bromberga a Erika Langa s názvem Neobyčejná cesta. Ve filmu je zachy­cen slo­žitý pro­ces, kte­rým se zrestau­ro­val film Cesta na Měsíc a vytvo­řila se barevná verze s hudeb­ním dopro­vo­dem.

Film nejdříve při­po­mene spo­le­čen­ské změny a tech­nic­kou úro­veň doby, ve které Méliés své filmy vytvá­řel.  Další část je věno­vána Méliésovi a jeho tvorbě filmů. Méliés pro natá­čení filmů posta­vil vlastní ate­liér a pro každý film si vše při­pra­vo­val. Využíval diva­delní kulisy, triky i detailní záběry kame­rou. Každý jeho film měl pří­běh, který se při­pra­vo­val po jed­not­li­vých zábě­rech. Méliés byl auto­rem, diva­del­ním tech­ni­kem, her­cem, malí­řem i kame­ra­ma­nem a reži­sé­rem. Jeho nad­šení pro fil­mo­vání muselo být ohromné. V doku­men­tár­ním filmu je uve­deno i něko­lik dal­ších uká­zek z filmů, které se poda­řilo zacho­vat.

Méliés nato­čil stovky filmů, ale jeho životní osud neodrá­žel jen jeho úspě­chy. Filmy kopí­ro­vala kon­ku­rence a finanční pro­blémy ned­še­ného tvůrce ničily. V roce 1913 natá­čení ukon­čil, na film zane­vřel a po první svě­tové válce musel pro­dat svůj maje­tek. Na 500 nega­tivů spá­lil a začal pro­dá­vat ve stánku na Montparnassu hračky. Až v roce 1929 mu byla uspo­řá­dána bene­fice. V té době se nalezlo jen osm jeho filmů.

Tvůrci doku­mentu Neobyčejná cesta se sna­žili uká­zat, jak je těžké nalézt zbytky prv­ních fil­mo­vých pokusů a jak obtížná práce je s jejich restau­ro­vá­ním. Dokumentární film Neobyčejná cesta je zpra­co­ván s ohle­dem na širo­kou divác­kou veřej­nost a snaží se zachy­tit práci fil­mo­vých tvůrců, jejich nad­šení pro zají­ma­vou práci a obdiv k prů­kop­ní­kům fil­mo­vého prů­myslu. Informace o kom­pli­ko­vané tech­nice restau­ro­vání filmu neod­ra­zují diváka slo­ži­tou tech­nic­kou ter­mi­no­lo­gií a jsou dopl­něny o kon­krétní ukázky z jed­not­li­vých fází postup­ného vytvá­ření nové kopie filmu. Divák se dozví i důvody, jak a proč byla vytvo­řena barevná kopie filmu, i proč byl zvo­len hudební dopro­vod.

Filmy Cesta na Měsíc i Neobyčejná cesta jed­no­značně dopo­ru­čuji.

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Georges Méliès10. října 2012 Georges Méliès Georges Méliès (8. prosince 1861, Paříž – 21. ledna 1938, Paříž) byl francouzský filmový režisér a významný průkopník filmu. Narodil se v bohaté rodině majitele obuvnické firmy. Po vystudování lycea a roku vojenské služby nastoupil […] Posted in Profily osob
  • Nejdelší den (The Longest Day) 196213. července 2010 Nejdelší den (The Longest Day) 1962 Nejdelší den patří mezi nejslavnější válečné filmy, což navzdory jeho stáří zhruba padesáti let platí i pro dnešek.Děj tohoto známého snímku se odehrává v červnu 1944, kdy spojenci chystají vylodění v Normandii. Film se nesnaží […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Do posledního dechu – 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu – 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé době a nemusí své hrdinství dokazovat při nějaké […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Na dotek – Tak trochu jiný romantický film.3. května 2005 Na dotek – Tak trochu jiný romantický film. Je snadné psát recenzi na titul, kde se horečně vyprázdňují zásobníky pistolí, stejně tak je lehké rozplývat se nad propracovaností animovaných pohádek a kritizovat něco, kde je špatně úplně všechno. Napsat ale článek o filmu, který se […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Spy Kids 25. března 2003 Spy Kids 2 Teprve nedávno jsem se z dlouhé chvíle odhodlal jít na tohle Rodriguezovo dílko určené prvotně pro dětské publikum a věřte, nelitoval jsem. Když jsem byl malý, chtěl jsem být, asi jako každý kluk, popelářem a hned potom špionem. Junimu […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • 2. března 2007 Kvaska – Recenze Vězeňské prostředí a zákulisí muzikálu, také se vám tato kombinace nezdá dvakrát běžná? Ovšem právě tuto myšlenku si zvolili manželé Landovi pro svůj nový film s názvem Kvaska. No film, spíše muzikál. I když i tento žánr snímek přesně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe)16. listopadu 2008 Akta X: Chci uvěřit (The X-Files: I Want to Believe) Uznejte, že jednou z nejtypičtějších lidských vlastností, je zvědavost. Nic nás neláká tak, jako různá tajemství či zákazy. „Co se stane, když? Co se skrývá pod povrchem? Jak je to ve skutečnosti?“ Zajímavé je, že vysvětlení může být […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Parchanti spí dobře – 55 %3. prosince 2013 Parchanti spí dobře – 55 % Kapitán Marco Silvestri se plaví na své lodi po moři a vše probíhá jako vždy. Jediným vyrušením klidné plavby je telefonát od sestry Sandry. Léta se neviděli, ale její prosba je velmi naléhavá, a tak Marco spěchá do Paříže. Doví se, že […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon8. ledna 2016 Revenant: Zmrtvýchvstání – DiCapriův životní výkon Kdo natočí v současnosti film, při kterém štáb mrzne v teplotách -40 °C, neobsadí jedinou významnější ženskou roli, prosadí chronologické natáčení navyšující rozpočet o miliony dolarů a přinutí jednoho z nejžádanějších herců současnosti, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla jsem měl poměrně dlouho zafixovaného jako žánrového […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.