Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Intimní past (The Resident)

Intimní past (The Resident)
Ohodnoťte člá­nek

Děj fil­mu inspi­ro­va­la sku­teč­nost, že kaž­dým rokem se do New Yorských bytů stě­hu­je mno­ho svo­bod­ných nebo roz­ve­de­ných žen. Nevědí, kdo v bytě byd­lel před nimi, nezna­jí domá­cí, kte­ří jim byty pro­na­jí­ma­jí, a neob­tě­žu­jí se tím, že by necha­ly vymě­nit zám­ky. Tento film je pří­bě­hem jed­né tako­vé ženy …Doktorka Juliet Deverauová (Hilary Swank) zaměst­na­ná na chi­rur­gic­ké poho­to­vos­ti v nemoc­ni­ci, kte­rá se prá­vě roz­ved­la se svým man­že­lem, hle­dá pod­ná­jem ve měs­tě kte­rý by une­sl její roz­po­čet. I přes to, že se sna­ží vystu­po­vat sebe­vě­do­mě, je stá­le dosti zra­ni­tel­ná. Její rea­lit­ní mak­léř jí sice nabí­zí spous­tu bytů, ale všech­ny mají něja­ký háček. Jeden je malin­ký, dru­hý je neú­tul­ný a dal­ší je jinak nevy­ho­vu­jí­cí. Jednoho dne, po dal­ším bez­vý­sled­ném hle­dá­ní, se pojed­nou zasta­ví před solid­ně vyhlí­že­jí­cím sta­rým domem, kde je vysta­ven ruč­ně psa­ný nápis: „Byt k pro­najmu­tí v 6. pat­ře“. Juliet vystou­pá po toči­tém scho­diš­ti až do šes­té­ho pat­ra, kde se setká­vá s pohled­ným mla­dým domá­cím Maxem (Jeffrey Dean Morgan). Byt Juliet ihned oslo­ví. Krásný výhled, vyso­ké stro­py a spous­ta vol­né­ho pro­sto­ru. Po roz­ho­vo­ru s Maxem Juliet zjis­tí, že výše nájem­né­ho je zce­la v jejích mož­nos­tech a pro­to se ihned roz­hod­ne si byt pro­najmout. Max je pří­jem­ný muž a dokon­ce pomá­há Juliet nastě­ho­vat se do bytu. Juliet se mu chce odvdě­čit za pomoc a pozve ho k sobě na veče­ři. Ona je svo­bod­ná a Max jí při­ta­hu­je, ale během veče­ře se sblí­ží a málem k něče­mu dojde. Juliet si ale uvě­do­mí, že je je na ní pří­liš brzy si začít romá­nek po roz­pa­du man­žel­ství a roz­hod­ne se při­brz­dit. Max je z toho zma­te­ný a zkla­ma­ný. Maxův děde­ček August (Christopher Lee), kte­rý byd­lí na stej­ném pat­ře jako Juliet, potře­bu­je stá­lou péči, kte­rou mu Max posky­tu­je a kte­rý nesou­hla­sí s cho­vá­ním vnu­ka, mu řek­ne, co si o tom mys­lí a Maxe ješ­tě více raní. Během pár dal­ších týd­nů se v bytě dějí záhad­né udá­los­ti a Juliet dochá­zí k závě­ru, že tam není sama. Divák fil­mu však ví víc, než ona a ví, že za zdmi bytu je blu­diš­tě taj­ných cho­deb, kte­ré vytvo­řil Max a může jí špe­ho­vat kdy­ko­liv a kde­ko­liv a také se může kdy­ko­liv dostat do její­ho bytu. Max je stá­le více na Juliet fixo­ván a čím dál víc ros­te jeho tou­ha sle­do­vat kaž­dý její pohyb. Každodenně dochá­zí k dal­ším nevy­svět­li­tel­ným záha­dám a Juliet si objed­ná tech­ni­ka od kte­ré­ho si nechá nain­sta­lo­vat do bytu bez­peč­nost­ní kame­ry aniž by tuši­la, co by moh­li kama­ry zazna­me­nat. Maxovi zasa­zu­je Juliet dal­ší tvr­dou ránu do srd­ce tím, že pozve na veče­ři své­ho býva­lé­ho muže Jacka (Lee Pace) a toho dne oží­vá jejich vztah a pro­ži­jí spo­lu váš­ni­vou noc. Max je samo­zřej­mě u toho a je žár­li­vos­tí úpl­ně nepří­čet­ný. Když za pár dní pozve Juliet Jacka opět k sobě na veče­ři, při­jde Jack dří­ve do její­ho bytu aby uva­řil a obje­ví v kuchy­ni taj­né poo­tevře­né dve­ře. Po ote­vře­ní dve­ří se setká­vá s Maxem. Nastává honič­ka v blu­diš­ti cho­deb a Max Jacka suro­vě zavraž­dí. Tou dobou je už Max na dně svých psy­chic­kých sil. Když si Juliet uvě­do­mí, že Jack v bytě byl, ale jako by se po něm sleh­la zem, pouš­tí si záznam ze skry­tých kamer, aby našla vysvět­le­ní. Náhle se oci­tá tvá­ří v tvář pra­vé­mu Maxovi, kte­rý se skrý­val v bytě už před jejím pří­cho­dem. Najednou už Juliet není v útul­ném domo­vě, ale ve věze­ní a je nuce­na bojo­vat o svůj život. Závěr fil­mu je mimo­řád­ně napí­na­vý.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
 • Diana - 60 %28. září 2013 Diana - 60 % Je 31.srpna 1997 a princezna Diana společně se svým přítelem Dodim opouští pařížský hotel Ritz. Doprovází je několik přátel, ochranka a jejich řidič. Jejich cestu dál ale už nesledujeme, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kletba z temnot  (Possession) - 45%3. října 2012 Kletba z temnot (Possession) - 45% Nekupujte si žádnou tajemnou starou skříňku! Po světě se totiž jedna taková dřevěná skříňka potuluje  a už dokázala pár lidem pořádně zničit život. Alespoň tak to vypadá, když se půjdete […]
 • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
 • Super náhradník - She's the Man19. února 2007 Super náhradník - She's the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pak je scénář může vsadit i do role opačného pohlaví a oni si s tím hravě poradí a ještě vykouzlí […]
 • n200606182149_hedge118. června 2006 Za plotem ( Over the Hedge ) Dream Works už je zase tady s novým animovaným filmem. Zatím se ještě nejedená o třetí pokračování Shreka, neb zvířecí rodinný film s názvem Za plotem.Během doby co zvířátka prodělávala […]
 • Vánoce naruby - Christmas With The Kranks17. prosince 2005 Vánoce naruby - Christmas With The Kranks Můžete peskovat nad mnoha věcmi, které se vánoc týkají. Snad nad tím, že pár dní před Štědrým dnem vás v obchodech čeká skoro boj o život, možná nad tím, že v posledních letech nás místo […]
 • Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % 7. března 2013 Z prezidentské kuchyně (Saveurs du Palais, Les) - 70 % Je krásné počasí a v malebné krajině ve Francii bloudí černé auto. Jeho řidič se ztratil, a tak volá paní Hortense (Catherine Frot). Po navigaci ji vyzvedává, doveze na nádraží a posílá do […]
 • Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí.10. dubna 2015 Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude šťastný. Velký a hranatý, znamená život plný hořkosti, nástrah a nepředvídaných změn. Průvodce, v […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2