Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Harry Potter a Relikvie smrti - část 2


Harry Potter a Relikvie smr­ti - část 2
Ohodnoťte člá­nek

Poslední díl Harry Pottera při­šel do kin a byl veli­ce oče­ká­ván, čeka­lo se na 3D, čeka­lo se na konec, a tak píši posled­ní recen­zi slav­né­ho feno­mé­nu, kte­rý byl prv­ní 3D.
Podle oče­ká­vá­ní měl film stej­né­ho reži­sé­ra, kte­rý byl ´úspěš­ný v před­cho­zích dílech, David Yates pokra­čo­val ve svých šlé­pě­jích, psy­chic­kých pro­blé­mech puber­ťá­ků, ale oprav­du nedo­sa­hu­je kva­lit Alfonsa Cuaróna, kte­rý doká­zal Harry Pottera udě­lat jako vyni­ka­jí­cí psy­cho­lo­gic­ký film. David Yates,dle mého názo­ru neu­mí podat pořád­ně kva­lit­ní akč­ní scé­ny, a tak veš­ke­rá akce je tako­vá nesla­ná nemast­ná, a tak se člo­věk ani nebo­jí o hlav­ní posta­vy. Je to mož­ná tím, že celé dílo vychá­zí z kniž­ní před­lo­hy, ale i ve 3. Díle, kte­rý byl uni­kát­ní po Chrisu Columbusovi, kte­rý udě­lal pohád­ku pro děti, bylo mno­ho akč­ních sek­ven­cí, kte­ré her­ci (i když nezku­še­ní) umě­li veli­ce dob­ře pro­ží­vat.

V posled­ním díle neu­stá­le neza­po­me­nu na trpě­né str­nu­lé herec­tví Daniela Radcliffa, kte­rý není moc žád­ným her­cem a je na něm vidět mno­ho prá­ce reži­sé­ra, kte­rý se oprav­du sna­ží, aby jeho herec­tví bylo dob­ré, ale jedi­ným, kdo by snad doká­zal toho her­ce udě­lat do fil­mo­vé reakč­nos­ti byl by snad Peter Jackson, kte­rý v Pánu Prstenů doká­zal z nezná­mých her­ců utvo­řit dobrou par­tu.

Věřím ale tomu, pokud by reži­sér David Yates nebyl limi­to­ván časem půl roku, aby při­ve­dl her­ce k dob­ré­mu herec­ké­mu výko­nu, tak by to bylo lep­ší, ale bylo napros­to vidět na kaž­dém fil­mu reži­sé­ra, že mu schá­zí něko­lik kole­ček, aby film byl vyšper­ko­ván, a tím do doko­na­le zavr­šil celou dese­ti­let­ku fil­mem, kte­rý doká­že veš­ke­ré fanouš­ky fil­mů nadchnout.

Je ješ­tě veli­ká chy­ba nové doby, že veš­ke­ré fil­my, u kte­rých se oče­ká­vá úspěch, musí být 3D, pří­pad­ně pře­ve­de­ny na 3D for­mát. V mém kině, kte­ré jsem navští­vil k pro­jek­ci fil­mu, jsem si vzpo­mněl na hlav­ní nedo­stat­ky 3D for­má­tu pře­ve­de­né­ho z 2D. Veškerý obraz byl pře­lit šedým fil­trem, kte­rý byl zapří­či­něn sla­bý­mi lam­pa­mi, kte­ré byly niče­ny i pola­ri­zač­ní­mi fil­try, kte­ré jsou potře­ba ke správ­né­mu 3D zob­ra­ze­ní. 2. výtku celé­ho pře­ve­de­ní do 3D fil­mů mám k nevy­u­ži­tí 3D mož­nos­tí a jas­né­ho zjiš­tě­ní, že celý film byl původ­ně pou­ze ve dvou roz­mě­rech, a tak jej kame­ra­man fil­mu též i natá­čel. Dle mého názo­ru je veli­kou vadou pře­vo­dů 2D fil­mů na 3D vyu­ží­vá­ní hloub­ky ost­ros­ti, kdy je poza­dí za hlav­ní­mi posta­va­mi rozostře­né. Celý film bych tedy nepo­va­žo­val za 3D, ale spí­še za 2,5 D, kdy je pou­ze vyu­ži­to 3D brý­lí bez vyu­ži­tí žád­né­ho 3D pro­sto­ru, a tak se fanouš­ci fil­mu cítí veli­ce oši­ze­ní. Velice rád se tedy podí­vám na film až zno­vu na DVD, kdy bude film ve sku­teč­né pre­zen­ta­ci, jak jej kame­ra­man i reži­sér zamýš­lel.

A teď k dal­ším věcem, jak jsem na začát­ku člán­ku psal, Daniel Radcliffe není nic moc herec, a mys­lím si, že zůsta­ne jako pou­ze Harry Potter. Zústane ve ška­tul­ce, jako Elijah Wood v Pánovi Prstenů, kte­rý se už v žád­ném filmu,který byl komerč­ně úspěš­ný už neob­je­vil, a tak si vybral pou­ze umě­lec­ké fil­my. To bych dopo­ru­čo­val i Radcliffovi, aby se nesna­žil o vel­ké herec­tví. Je ale dost mož­né, že to bude jeho posled­ní film, kte­rý mu při­ne­se vel­ké pení­ze a skon­čí jako Macaulay Culkin, kte­rý bez fil­mu na tělo (Sám Doma) jako herec skon­čil.

Hermiona hra­ná Emmou Watson vyrost­la do krá­sy, a tak se na její herec­tví moc nehle­dí. Ron hra­ný Rupertem Grintem je asi ze „Silné tro­ji­ce“ her­ců nej­lep­ším her­cem, pro­to­že během natá­če­ní Harry Pottera si odsko­čil nato­čit i něko­lik jiných fil­mů, a tak se doká­zal vyma­nit z posta­vy Rona.

3 hlav­ní posta­vy bychom měli, a tak v rych­los­ti zhod­no­tím herec­tví i ostat­ních her­ců a pozi­ci v pří­bě­hu. Jak je nut­né celou tlus­tou kni­hu veli­ce zkrá­tit do 2 fil­mů, tak je v celém fil­mu, i v před­cho­zím díle, znač­ně vidět, že se škr­ta­lo špat­ně v pří­bě­hu. Mnoho věcí je nedo­ře­še­ných, mno­ho postav (pro­tov­ní­ků) je nezná­mých, nikdy není řečen jejich konec, niko­ho z nich ani nemu­sí­me znát. Ve fil­mu byly zřej­mě a jsou umís­tě­ní pou­ze pro­to, aby bylo vidět, že Harry Potter a Pán Zla mají i své pomoc­ní­ky.

O bitvě o Bradavice ani nebu­du moc dlou­ho psát. V rám­ci úspor času pros­tě bylo hod­ně věcí nepa­t­řič­ně zkrá­ce­no. Není vidět žád­ná hrdin­ská smrt postav z kni­hy, a tak nelze pova­žo­vat sna­hu o pořád­ný konec za hod­not­nou.

Velikou chy­bou bohu­žel i závěr o 19 let poz­dě­ji, kdy her­ce digi­tál­ně upra­vi­li. Bohužel tomu digi­tál­ní­mu tri­ku nelze uvě­řit, pro­to­že jak v 3. x-menech, je tato digi­tál­ní úpra­va bohu­žel není uvě­ři­tel­ná. Spíše bych pre­fe­ro­val, pokud reži­sér hod­lá her­ce zestár­nout, pří­pad­ně omlád­nout, pou­ží­vát star­ší meto­dy, jako je léče­ní a mas­ky. Použití hla­vy Arnolda Schwarzeneggra v Terminator Salvation nepo­čí­tám, pro­to­že hla­va rakous­ké­ho sva­lov­ce byla posa­ze­na na hla­vu her­ce podob­né posta­vy z Pobřežných lýtek.

Harry POtter 7-2 je sice dob­rý film, dopo­ru­ču­ji je pro fanouš­ky, kte­ří šli i na před­cho­zí fil­my, ale jako samo­stat­ný film, kte­rý by měl oslo­vit ostat­ní fil­mo­vé fanouš­ky, je to film, kte­rý ostat­ní pro­duk­ci zani­ká, má více chyb, než kla­dů a je podob­né­ho typu, jako 4. Díl Pirátů z Karibiku, kte­ří tak­též pou­ze těži­li z před­cho­zích úspěš­ných dílů, a tak na ně lidé cho­di­li.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix21. července 2007 Harry Potter a Fénixův řád - Harry Potter and the Order of Phoenix Harry Potter, kdo je v dnešním filmovém fantasy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prstenů tak trošku utichla, ale ta, která propukla kolem studenta čar v Bradavicích je naopak silnější a […]
  • Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire15. dubna 2006 Harry Potter a Ohnivý pohár - Harry Potter and the Goblet of Fire Ještě teď se stydím, když si uvědomím, co jsem si myslel, poté co jsem se dozvěděl, že v kinech se objevuje první dobrodružství Harryho Pottera a jeho přátel. Ohrnoval jsem nos nad těmi, […]
  • Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-)19. prosince 2004 Harry Potter a Vězeň z Azkabanu - Emma Watson RULEZZZ :-) Harrymu Potterovi je nyní třináct let a zanedlouho pro něj začne třetí školní rok v čarodějné škole v Bradavicích. Co tento nový školní rok s sebou přinese?Příběh začíná, jako ostatně […]
  • Harry Potter a Kámen mudrců28. června 2003 Harry Potter a Kámen mudrců První z dobrodružství malého čaroděje…  První z dobrodružství malého čaroděje… Musím se přiznat, že Harryho Pottera a Kámen mudrců jsem se rozhodl zhlédnout až po té, co jsem viděl […]
  • Harry Potter a Tajemná komnata15. prosince 2002 Harry Potter a Tajemná komnata Všichni mají rádi Harryho Pottera, a tak se všichni dívají na něj a chodí do kina. Tak jsem vyzkoušel i to, že jdu do kina i já. Nenechám si to ujít, když všichni chtějí do kina. A zrovna […]
  • Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I)29. dubna 2012 Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I) Už strašně dlouho jsem nenapsala žádnou recenzi... No, teď rozhodně přišel správný čas. Nový Harry Potter mě totiž nehorázným způsobem překvapil, můj skepticismus se v prvních minutách […]
  • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […]
  • Jeden musí z kola ven - online7. prosince 2014 Jeden musí z kola ven - online
  • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […]
  • Králova zahradnice - Historie versus příběh18. dubna 2015 Králova zahradnice - Historie versus příběh Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. “Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. “Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Assassin's Creed: Origins