Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Počátek

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Pamatujete si, jak jste si u Mementa říkali „Páni, to je ale chytrý film! To mě nena­padlo!“ a od Dokonalého triku jste se nemohli odtrh­nout, při­čemž závěr ve vás vyvo­lal stejné „ahaa!“ jako Memento? Pamatujete si, jak jste nikdy nepo­va­žo­vali filmy o komik­so­vých hrdi­nech za hodné vaší pozor­nosti, ale jen do té doby, než jste se nechali pře­mlu­vit ke zhléd­nutí Batman začíná a následně odpo­čí­tá­vali dny do pre­mi­éry Temného rytíře, který ve vás vyvo­lal pocit, že jste byly právě svědky něčeho jedi­neč­ného? Nebo snad pat­říte mezi to mizivé pro­cento pozemš­ťanů, které se s jeho výsostí Nolanem ještě nese­tkalo? Pokud za a) tak tuto recenzi ani nemu­síte číst, pro­tože pre­mi­éru Počátku jste patrně měli v diáři už něja­kou tu chvíli. Avšak patříte-li do té druhé sku­piny, oka­mžitě se běžte kát do kina – a při­pravte se na pořád­nou jízdu a hlavně také na to, že u tohoto filmu si váš mozek roz­hodně neod­po­čine. A je to zatra­ceně fajn pocit, že takové filmy stále ještě exis­tují!

A o čem, že Počátek vlastně je? Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je nej­lep­ším ve svém oboru – je zlo­dě­jem, který se dokáže vlou­pat do vašeho snu a při­nu­tit vaše pod­vě­domí, aby mu pro­zra­dilo i ta nej­větší tajem­ství, která víte jen vy a za nor­mál­ního stavu, byste je nikdy nevy­zra­dily. Cobb takto zís­kává velmi důle­žité a často nebez­pečné infor­mace. Toto umění z něj však kromě jed­ničky ve svém oboru, uči­nilo také uprch­líka před záko­nem, který při­šel o vše, na čem mu kdy zále­želo a jedi­ným po čem nyní touží, je vrá­tit se domů ke svým dvěma dětem – Philipě a Jamesovi. Proto se roz­hodne při­jmout nabídku boha­tého pod­ni­ka­tele Saita (Ken Watanabe), který mu za spl­nění neob­vyk­lého úkolu při­slíbí mož­nost návratu domů. Tentokrát však nejde pouze o vykrá­dání něčí mysli, ale nao­pak o vnuk­nutí myš­lenky („vnuk­nutí“ je mimo­cho­dem správný pře­klad ori­gi­nál­ního názvu Inception). Dotyčný se má pro­bu­dit a jed­nat podle toho, co mu bylo ve snu vnuk­nuto. Co kon­krétně bude potřeba komu vnuk­nout vám nebudu pro­zra­zo­vat, pro­tože byste pak při­šli o dávku radosti z toho správ­ného odha­lo­vání děje kou­sek po kou­síčku. Dodám snad už jen, že k této práci bude Cobb potře­bo­vat tým těch nej­lep­ších, včetně nového „archi­tekta“ snu, kte­rým se stane mladá stu­dentka Ariadne (Ellen Page). Před tím, než je vše při­pra­veno k akci, jsou nám však postupně vysvět­lo­vány prin­cipy vlád­noucí ve snech – Ariadne se postupně učí budo­vat svůj snový svět. Postupně také pro­niká Cobbových snů a snaží se pocho­pit, co je pří­či­nou toho, že on už není schopný být archi­tek­tem snů, a proč ho pro­ná­sle­duje před­stava jeho ženy Mal (Marion Cotillard). Převážná vět­šina filmu se tak ode­hrává ve snech – a v pří­padě zada­ného úkolu „vnuk­nutí“ se jedná dokonce o sen o třech struk­tu­rách… A tady bych se snad už měla zasta­vit, abych nepro­zra­dila pří­liš mnoho – pří­padně vás pří­liš nezmátla a neod­ra­dila. Zmateni sice budete tak či tak, ale stojí ta za to! Pokud budete pozorně sle­do­vat vše, co se před vámi děje, bude vám vše postupně dochá­zet a vy budete prahnout po nových a nových infor­ma­cích, které odhalí další hádanky. Obzvláště linie zahr­nu­jící Cobba a Mal je objas­ňo­vána po tak malých útrž­cích infor­mací, že vždy, když si budete mys­let, že už máte jasno, při­jde něco dal­šího. A když konečně zjis­títe celou his­to­rii, budete ohro­meni. Ach, ano, vězte, že vás tenhle hla­vo­lam bude zatra­ceně bavit! Nejen kvůli skvě­lému scé­náři, ale také díky skvě­lému herec­kému obsa­zení. Leonardo DiCaprio opět doka­zuje, že patří k nej­ta­len­to­va­něj­ším her­cům své gene­race a dívat se na něj člo­věka pro­stě baví. Jeho utr­pení ze ztráty domova se zračí v kaž­dém jeho pohledu, díky čemuž vám ho bude nesmírně líto a budete mu fan­dit, až do samého konce. Ellen Page před­vádí náramně cit­livý výkon a její snaha poro­zu­mět všemu, co se kolem ní děje a pře­de­vším pak, co se děje s Cobbem, z ní dělá nej­vě­ro­hod­nější postavu celého filmu. Stejně kva­litní je však i zbylé herecké obsa­zení – Cillian Murphy ten­to­krát nehraje žád­ného podi­vína, což mu náramně sluší, a doka­zuje tak svou uni­ver­zál­nost a výkonu Marion Cotillard v roli Cobbovy ženy Mal rov­něž není co vytknout.

Film je doko­nalý rov­něž po vizu­ální stránce – v čás­tech ode­hrá­va­jí­cích se ve snech se tu setká­váme s pře­vrá­ce­nou per­spek­ti­vou, budovy se hroutí jako by byly z karet… a to vše v 2D. Ano, je krásné vidět, že ne všichni jsou posedlí 3D for­má­tem a ještě krás­nější je vidět, že 3D opravdu NENÍ potřeba k dosa­žení dech berou­cího vizu­ál­ního zážitku. Opět o důvod víc obdi­vo­vat Nolana a děko­vat za jeho tvr­do­hla­vost (snad uspěje i v pří­padě tře­tího Batmana) dělat, co nej­více toho jde „postaru“. Ani scé­náři nelze nic vytknout, je vidět, že Nolan se tímto nápa­dem zabý­val spoustu let. Kdyby tak exis­to­valo víc tako­vých reži­sérů a scé­náristů v jedné osobě, kteří dis­po­nují tako­vou fan­ta­zií. Tentokrát to navíc doká­zal i bez svého bra­tra Jonathana. Klobouk dolů!

Dokonce i hudební dopro­vod Hanse Zimmera je ten­to­krát nad­míru ori­gi­nální a až někde usly­šíte hudbu z Počátku, určitě si ji s ničím jiným nesple­tete. Což je dobře! Okamžitě na vás dýchne onen nádech tajemna a určité vel­ko­le­posti – nebo monu­men­tál­nosti? Ani jedno z těch slov není správné… budete to muset zkrátka zažít na vlastní kůži a vymys­let si vlastní pří­vlas­tek 🙂

 

Počátek je mis­trov­ský kou­sek, který Nolana defi­ni­tivně koru­no­val na krále. Není pochyb o tom, že se jedná o nej­chytřej­šího reži­séra současnosti…a kdo ví, jestli ne vůbec celých fil­mo­vých dějin. A nám nezbývá než se těšit na další nadílku, kte­rou by měl být třetí (a poslední) Batman. Ale mezi­tím si ještě pár­krát zajdu do kina na Počátek!

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.