Vesnice (The Village)
Vesnice (The Village)
Ohodnoťte člá­nek

VesniceM. Night Shyamalan při­chá­zí s dal­ším mys­te­ri­óz­ním sním­kem, jenž nás zavá­dí do klid­né ves­ni­ce poblíž lesa. Všechno ale není tak poklid­né, jak se zdá.

 

 

Rozebírat děj, aniž by se pro­zra­di­la záplet­ka, je vel­mi slo­ži­té. Proto se ome­zím na pou­hé nastí­ně­ní pří­bě­hu. Režisér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě nám ve svém díle před­sta­vu­je spo­le­čen­ství lidí obý­va­jí­cích ves­ni­ci na úrov­ni počát­ku 20. sto­le­tí. Ta je umís­tě­na v hlou­bi lesa, dale­ko od „civi­li­za­ce“. Její oby­va­te­lé, až na něko­lik star­ších, nikdy neo­pus­ti­li toto mís­to, pro­to­že tam ven­ku, za jas­ně vyzna­če­nou hra­ni­cí a na dohled stráž­ních věží, se ve stí­nech pohy­bu­jí Oni.

Podivná stvo­ře­ní, o kte­rých se mlu­ví šep­tem, aby neby­la zno­vu při­vo­lá­na. Kreatury, o kte­rých se téměř nic neví, i ti nej­od­váž­něj­ší se zmi­ňu­jí o setká­ních s báz­ní v hla­se a při­zná­va­jí, že měli jen tolik odva­hy, aby se zmoh­li na něko­lik rych­lých pohle­dů z dál­ky, než dosáh­li bez­pe­čí úkry­tu. Kdysi se star­ší s bytost­mi dohod­li. Byly vyme­ze­ny hra­ni­ce, za kte­ré ves­ni­ča­né nesmě­li a Oni je rov­něž pře­kra­čo­va­li jen v pří­pa­dě, kdy se někte­rý z lidí pro­vi­nil pro­ti doho­dě.

A.BrodyNaštěstí jsou ves­ni­ča­né soběstač­ní. Žijí si poklid­né živo­ty jen občas­ně naru­šo­va­né popla­chem kvů­li nebez­peč­ně blíz­ko se potu­lu­jí­cím les­ním sou­se­dům, kte­ří jed­nou za čas vyko­ná­va­jí „inspekč­ní“ ces­ty do osa­dy. V tako­vých pří­pa­dech se všich­ni scho­vá­va­jí v domá­cích úkry­tech a čeka­jí, až návštěv­ní­ci ode­jdou. Jednou je ale vyvo­le­ný míst­ní sle­pé dív­ky ošk­li­vě pobo­dán zdej­ším bláznem a záro­veň taj­ným cti­te­lem mla­dé ženy. Lékař raně­né­mu nedá­vá šan­ci na pře­ži­tí. Ne bez léků, kte­ré jsou k dostá­ní ve měs­tě. Jenomže tako­vá ces­ta zna­me­ná poru­še­ní doho­dy s les­ní­mi pány a vysta­ve­ní ostat­ních nebez­pe­čí. Během váš­ni­vých dis­ku­sí ale vychá­zí na povrch, že odmí­ta­vý postoj star­ších k ces­tě mimo úze­mí ves­ni­ce nepra­me­ní z pou­hé­ho stra­chu před neu­r­či­tým zlem za hra­ni­ce­mi.

Night Shyamalan se zapsal do fil­mo­vé his­to­rie sním­ky Šestý smy­slZnamení, což je důvo­dem, proč je a bude kaž­dý z jeho násle­du­jí­cích fil­mů podro­ben důklad­né­mu zkou­má­ní a kri­ti­ce. Diváci od reži­sé­ra oče­ká­va­jí pře­ko­ná­ní mož­ná už nepře­ko­na­tel­né­ho, chtě­jí dal­ší Šesté smys­ly a nechtě­jí se spo­ko­jit s ničím men­ším. Patříte-li k této sku­pi­ně, věz­te, že vaše oče­ká­vá­ní nebu­dou napl­ně­na. Přestože film zacho­vá­vá vel­mi podob­nou kon­struk­ci -  pozvol­ný úvod, gra­du­jí­cí děj a násled­né pře­kva­pi­vé odha­le­ní, kte­ré divá­ka při­mě­je k pře­hod­no­ce­ní vše­ho vidě­né­ho, nejde o stej­né tem­po vyprá­vě­ní, ani lát­ku, ze kte­ré by šel vytvo­řit „nový/neokoukaný“ pří­běh. Film je vlast­ně o stan­dard­ních téma­tech: lás­ce, stra­chu a zba­bě­los­ti. To ovšem nezna­me­ná, že je sní­mek ztrá­tou času!

SlavnostMohu-li ale pře­ce jenom dílu cosi vytý­kat, musím při­znat, že zamr­zí nedo­sta­tek pří­le­ži­tos­tí pro kva­lit­ní her­ce, kte­ří se pro­jek­tu zúčast­ni­li, avšak téměř nedo­stá­va­li šan­ci uplat­nit svo­je nespor­né nadá­ní. Rovněž na les­ku nepři­dá poně­kud zdlou­ha­vý úvod. A do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho - vysvět­le­ní na kon­ci, kte­ré sice obrá­tí všech­no naru­by, ale záro­veň nevy­zní­vá pře­svěd­či­vě.

I přes tro­ji­ci výtek (sna­ži­ví jis­tě najdou víc zápo­rů) poklá­dám film za dílo, kte­ré bys­te měli vidět a nechat na sebe půso­bit. Je zají­ma­vé, jak roz­po­ru­pl­né reak­ce doká­zal sní­mek vyvo­lá­vat, a pokud jste ho ješ­tě nevi­dě­li, zamys­le­te se, zda by nestá­lo za to sjed­nat nápra­vu. Dovolte mi ale jed­no dopo­ru­če­ní - neče­kej­te dal­ší mez­ník ve fil­mo­vé tvor­bě a nenuť­te, byť jen v myš­len­kách, reži­sé­ra být otro­kem vlast­ních úspě­chů!

 • Název: Vesnice (The Village)
 • Žánr: Thriller / Horor
 • Délka: 108 minut
 • Rok: 2004
 • Země: USA
 • Režie: M. Night Shyamalan
 • Hrají: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson, Cherry Jones, Celia Weston, Jayne Atkinson, Judy Greer, Michael Pitt, Jesse Eisenberg, Liz Stauber, M. Night Shyamalan, Frank Collison
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní […]
 • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […]
 • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - […]
 • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
 • Le Havre25. března 2013 Le Havre „Zázraky se dějí.“ Marcel Marx, starý čistič bot, žije skromně, ale spokojeně s milovanou manželkou Arletty v chudé čtvrti na okraji Le Havru. Jednoho dne se setká s třináctiletým […]
 • Válka světů - recenze10. července 2005 Válka světů - recenze Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
 • ILUZIONISTA24. listopadu 2006 ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již viděli nebo jste o nich slyšeli. Zapomeňte na Davieda Copperfielada. Prostě zapomeňte na vše, co […]
 • 28.02.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - "Nová Atlantida"10. ledna 2018 28.02.2018 20:00 - Činohra Národního divadla - Nová scéna - "Nová Atlantida" Doba, která zažívá tolik otřesů jako ta dnešní, zároveň vybízí k fantazírování o lepším společenském řádu. Od proroků kybernetického věku v Silicon Valley po zakladatele místních domobran […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X