Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vesnice (The Village)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


VesniceM. Night Shyamalan při­chází s dal­ším mys­te­ri­óz­ním sním­kem, jenž nás zavádí do klidné ves­nice poblíž lesa. Všechno ale není tak poklidné, jak se zdá.

 

 

Rozebírat děj, aniž by se pro­zra­dila zápletka, je velmi slo­žité. Proto se ome­zím na pouhé nastí­nění pří­běhu. Režisér a scé­nárista v jedné osobě nám ve svém díle před­sta­vuje spo­le­čen­ství lidí obý­va­jí­cích ves­nici na úrovni počátku 20. sto­letí. Ta je umís­těna v hloubi lesa, daleko od „civi­li­zace“. Její oby­va­telé, až na něko­lik star­ších, nikdy neo­pus­tili toto místo, pro­tože tam venku, za jasně vyzna­če­nou hra­nicí a na dohled stráž­ních věží, se ve stí­nech pohy­bují Oni.

Podivná stvo­ření, o kte­rých se mluví šep­tem, aby nebyla znovu při­vo­lána. Kreatury, o kte­rých se téměř nic neví, i ti nej­od­váž­nější se zmi­ňují o setká­ních s bázní v hlase a při­zná­vají, že měli jen tolik odvahy, aby se zmohli na něko­lik rych­lých pohledů z dálky, než dosáhli bez­pečí úkrytu. Kdysi se starší s bytostmi dohodli. Byly vyme­zeny hra­nice, za které ves­ni­čané nesměli a Oni je rov­něž pře­kra­čo­vali jen v pří­padě, kdy se některý z lidí pro­vi­nil proti dohodě.

A.Brody

Naštěstí jsou ves­ni­čané soběstační. Žijí si poklidné životy jen občasně naru­šo­vané popla­chem kvůli nebez­pečně blízko se potu­lu­jí­cím les­ním sou­se­dům, kteří jed­nou za čas vyko­ná­vají „inspekční“ cesty do osady. V tako­vých pří­pa­dech se všichni scho­vá­vají v domá­cích úkry­tech a čekají, až návštěv­níci ode­jdou. Jednou je ale vyvo­lený místní slepé dívky ošk­livě pobo­dán zdej­ším bláznem a záro­veň taj­ným cti­te­lem mladé ženy. Lékař raně­nému nedává šanci na pře­žití. Ne bez léků, které jsou k dostání ve městě. Jenomže taková cesta zna­mená poru­šení dohody s les­ními pány a vysta­vení ostat­ních nebez­pečí. Během váš­ni­vých dis­kusí ale vychází na povrch, že odmí­tavý postoj star­ších k cestě mimo území ves­nice nepra­mení z pou­hého stra­chu před neu­r­či­tým zlem za hra­ni­cemi.

Night Shyamalan se zapsal do fil­mové his­to­rie snímky Šestý smyslZnamení, což je důvo­dem, proč je a bude každý z jeho násle­du­jí­cích filmů podro­ben důklad­nému zkou­mání a kri­tice. Diváci od reži­séra oče­ká­vají pře­ko­nání možná už nepře­ko­na­tel­ného, chtějí další Šesté smysly a nechtějí se spo­ko­jit s ničím men­ším. Patříte-li k této sku­pině, vězte, že vaše oče­ká­vání nebu­dou napl­něna. Přestože film zacho­vává velmi podob­nou kon­strukci –  pozvolný úvod, gra­du­jící děj a následné pře­kva­pivé odha­lení, které diváka při­měje k pře­hod­no­cení všeho vidě­ného, nejde o stejné tempo vyprá­vění, ani látku, ze které by šel vytvo­řit „nový/neokoukaný“ pří­běh. Film je vlastně o stan­dard­ních téma­tech: lásce, stra­chu a zba­bě­losti. To ovšem nezna­mená, že je sní­mek ztrá­tou času!

Slavnost

Mohu-li ale přece jenom dílu cosi vytý­kat, musím při­znat, že zamrzí nedo­sta­tek pří­le­ži­tostí pro kva­litní herce, kteří se pro­jektu zúčast­nili, avšak téměř nedo­stá­vali šanci uplat­nit svoje nesporné nadání. Rovněž na lesku nepřidá poně­kud zdlou­havý úvod. A do tře­tice všeho zlého – vysvět­lení na konci, které sice obrátí všechno naruby, ale záro­veň nevy­znívá pře­svěd­čivě.

I přes tro­jici výtek (sna­živí jistě najdou víc záporů) poklá­dám film za dílo, které byste měli vidět a nechat na sebe půso­bit. Je zají­mavé, jak roz­po­ru­plné reakce doká­zal sní­mek vyvo­lá­vat, a pokud jste ho ještě nevi­děli, zamys­lete se, zda by nestálo za to sjed­nat nápravu. Dovolte mi ale jedno dopo­ru­čení – neče­kejte další mez­ník ve fil­mové tvorbě a nenuťte, byť jen v myš­len­kách, reži­séra být otro­kem vlast­ních úspě­chů!

 • Název: Vesnice (The Village)
 • Žánr: Thriller / Horor
 • Délka: 108 minut
 • Rok: 2004
 • Země: USA
 • Režie: M. Night Shyamalan
 • Hrají: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson, Cherry Jones, Celia Weston, Jayne Atkinson, Judy Greer, Michael Pitt, Jesse Eisenberg, Liz Stauber, M. Night Shyamalan, Frank Collison

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 5. února 2007 Goyovy přízraky – Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní společností, které je - kulantně řečeno - dost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • RECENZE: Poslední lovec čarodějnic10. května 2016 RECENZE: Poslední lovec čarodějnic Film, který si možná pustíte i podruhé. A to ne snad kvůli příběhu, který za jedno shlédnutí úplně postačí, ale kvůli pohledu na krásného, mužného Vin Diesla. No ano, povrchní soud, já vím. Každopádně herecké výkony jsou tím, co mě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - patrně z důvodu divácké snesitelnosti - na dvě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To se nám snaží přiblížit nový koprodukční film, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Belphégor: Fantom Louvru – So 14. 5. 2005 – ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru – So 14. 5. 2005 – ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože ve srovnání s Mumii (a jejím pokračováním) ztrácí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Le Havre25. března 2013 Le Havre „Zázraky se dějí.“ Marcel Marx, starý čistič bot, žije skromně, ale spokojeně s milovanou manželkou Arletty v chudé čtvrti na okraji Le Havru. Jednoho dne se setká s třináctiletým Idrissou, uprchlíkem, který místo v Londýně skončil ve […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Válka světů – recenze10. července 2005 Válka světů – recenze Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do kin. Typickým filmovým příkladem je Harry Potter a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • ILUZIONISTA24. listopadu 2006 ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již viděli nebo jste o nich slyšeli. Zapomeňte na Davieda Copperfielada. Prostě zapomeňte na vše, co kdy kouzla jen připomínlo a nechte se unést […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka Süskinda Parfém: Příběh vraha je velmi úspěšným […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.