Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Vesnice (The Village)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


VesniceM. Night Shyamalan při­chá­zí s dal­ším mys­te­ri­óz­ním sním­kem, jenž nás zavá­dí do klid­né ves­ni­ce poblíž lesa. Všechno ale není tak poklid­né, jak se zdá.

 

 

Rozebírat děj, aniž by se pro­zra­di­la záplet­ka, je vel­mi slo­ži­té. Proto se ome­zím na pou­hé nastí­ně­ní pří­bě­hu. Režisér a scé­náris­ta v jed­né osobě nám ve svém díle před­sta­vu­je spo­le­čen­ství lidí obý­va­jí­cích ves­ni­ci na úrov­ni počát­ku 20. sto­le­tí. Ta je umís­tě­na v hlou­bi lesa, dale­ko od „civi­li­za­ce“. Její oby­va­te­lé, až na něko­lik star­ších, nikdy neo­pus­ti­li toto mís­to, pro­to­že tam ven­ku, za jas­ně vyzna­če­nou hra­ni­cí a na dohled stráž­ních věží, se ve stí­nech pohy­bu­jí Oni.

Podivná stvo­ře­ní, o kte­rých se mlu­ví šep­tem, aby neby­la zno­vu při­vo­lá­na. Kreatury, o kte­rých se téměř nic neví, i ti nej­od­váž­něj­ší se zmi­ňu­jí o setká­ních s báz­ní v hla­se a při­zná­va­jí, že měli jen tolik odva­hy, aby se zmoh­li na něko­lik rych­lých pohle­dů z dál­ky, než dosáh­li bez­pe­čí úkry­tu. Kdysi se star­ší s bytost­mi dohod­li. Byly vyme­ze­ny hra­ni­ce, za kte­ré ves­ni­ča­né nesmě­li a Oni je rov­něž pře­kra­čo­va­li jen v pří­pa­dě, kdy se někte­rý z lidí pro­vi­nil pro­ti doho­dě.

A.Brody

Naštěstí jsou ves­ni­ča­né soběstač­ní. Žijí si poklid­né živo­ty jen občas­ně naru­šo­va­né popla­chem kvů­li nebez­peč­ně blíz­ko se potu­lu­jí­cím les­ním sou­se­dům, kte­ří jed­nou za čas vyko­ná­va­jí „inspekč­ní“ cesty do osa­dy. V tako­vých pří­pa­dech se všich­ni scho­vá­va­jí v domá­cích úkry­tech a čeka­jí, až návštěv­ní­ci ode­jdou. Jednou je ale vyvo­le­ný míst­ní sle­pé dív­ky ošk­li­vě pobo­dán zdej­ším bláznem a záro­veň taj­ným cti­te­lem mla­dé ženy. Lékař raně­né­mu nedá­vá šan­ci na pře­ži­tí. Ne bez léků, kte­ré jsou k dostá­ní ve měs­tě. Jenomže tako­vá cesta zna­me­ná poru­še­ní doho­dy s les­ní­mi pány a vysta­ve­ní ostat­ních nebez­pe­čí. Během váš­ni­vých dis­ku­sí ale vychá­zí na povrch, že odmí­ta­vý postoj star­ších k ces­tě mimo úze­mí ves­ni­ce nepra­me­ní z pou­hé­ho stra­chu před neu­r­či­tým zlem za hra­ni­ce­mi.

Night Shyamalan se zapsal do fil­mo­vé his­to­rie sním­ky Šestý smyslZnamení, což je důvo­dem, proč je a bude kaž­dý z jeho násle­du­jí­cích fil­mů podro­ben důklad­né­mu zkou­má­ní a kri­ti­ce. Diváci od reži­sé­ra oče­ká­va­jí pře­ko­ná­ní mož­ná už nepře­ko­na­tel­né­ho, chtě­jí dal­ší Šesté smysly a nechtě­jí se spo­ko­jit s ničím men­ším. Patříte-li k této sku­pi­ně, věz­te, že vaše oče­ká­vá­ní nebu­dou napl­ně­na. Přestože film zacho­vá­vá vel­mi podob­nou kon­struk­ci –  pozvol­ný úvod, gra­du­jí­cí děj a násled­né pře­kva­pi­vé odha­le­ní, kte­ré divá­ka při­mě­je k pře­hod­no­ce­ní vše­ho vidě­né­ho, nejde o stej­né tem­po vyprá­vě­ní, ani lát­ku, ze kte­ré by šel vytvo­řit „nový/neokoukaný“ pří­běh. Film je vlast­ně o stan­dard­ních téma­tech: lásce, stra­chu a zba­bě­los­ti. To ovšem nezna­me­ná, že je sní­mek ztrá­tou času!

Slavnost

Mohu-li ale pře­ce jenom dílu cosi vytý­kat, musím při­znat, že zamr­zí nedo­sta­tek pří­le­ži­tos­tí pro kva­lit­ní her­ce, kte­ří se pro­jek­tu zúčast­ni­li, avšak téměř nedo­stá­va­li šan­ci uplat­nit svo­je nespor­né nadá­ní. Rovněž na lesku nepři­dá poně­kud zdlou­ha­vý úvod. A do tře­ti­ce vše­ho zlé­ho – vysvět­le­ní na kon­ci, kte­ré sice obrá­tí všech­no naruby, ale záro­veň nevy­zní­vá pře­svěd­či­vě.

I přes tro­ji­ci výtek (sna­ži­ví jis­tě najdou víc zápo­rů) poklá­dám film za dílo, kte­ré bys­te měli vidět a nechat na sebe půso­bit. Je zají­ma­vé, jak roz­po­ru­pl­né reak­ce doká­zal sní­mek vyvo­lá­vat, a pokud jste ho ješ­tě nevi­dě­li, zamys­le­te se, zda by nestá­lo za to sjed­nat nápra­vu. Dovolte mi ale jed­no dopo­ru­če­ní – neče­kej­te dal­ší mez­ník ve fil­mo­vé tvor­bě a nenuť­te, byť jen v myš­len­kách, reži­sé­ra být otro­kem vlast­ních úspě­chů!

 • Název: Vesnice (The Village)
 • Žánr: Thriller / Horor
 • Délka: 108 minut
 • Rok: 2004
 • Země: USA
 • Režie: M. Night Shyamalan
 • Hrají: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien Brody, William Hurt, Sigourney Weaver, Brendan Gleeson, Cherry Jones, Celia Weston, Jayne Atkinson, Judy Greer, Michael Pitt, Jesse Eisenberg, Liz Stauber, M. Night Shyamalan, Frank Collison
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 5. února 2007 Goyovy přízraky – Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u nás premiéru 1. února, toto datum si tučně […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Dayereh (2000)6. prosince 2011 Dayereh (2000) Do češtiny by název filmu snad šlo přeložit jako kruh, bylo by to tak správné a vzhledem k poselství filmu i logické. Příběh tohoto íránského filmu se soustředí na postavení žen v tamní společností, které je - kulantně řečeno - dost […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - patrně z důvodu divácké snesitelnosti - na dvě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To se nám snaží přiblížit nový koprodukční film, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Belphégor: Fantom Louvru – So 14. 5. 2005 – ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru – So 14. 5. 2005 – ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože ve srovnání s Mumii (a jejím pokračováním) ztrácí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Le Havre25. března 2013 Le Havre „Zázraky se dějí.“ Marcel Marx, starý čistič bot, žije skromně, ale spokojeně s milovanou manželkou Arletty v chudé čtvrti na okraji Le Havru. Jednoho dne se setká s třináctiletým Idrissou, uprchlíkem, který místo v Londýně skončil ve […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Válka světů – recenze10. července 2005 Válka světů – recenze Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do kin. Typickým filmovým příkladem je Harry Potter a […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • ILUZIONISTA24. listopadu 2006 ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již viděli nebo jste o nich slyšeli. Zapomeňte na Davieda Copperfielada. Prostě zapomeňte na vše, co kdy kouzla jen připomínlo a nechte se unést […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • 10. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků válčí kvůli chlapci, jenž má za chvilku oslavit […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA13. prosince 2006 PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka Süskinda Parfém: Příběh vraha je velmi úspěšným […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.