Ratatouille | Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…) | Kritiky.cz

Ratatouille

RatatouilleOscarem oce­ně­ný reži­sér Brad Bird a vypra­věčští mistři z Pixar Animation Studios uvá­dě­jí film o vel­kém snu, přá­tel­ství a potě­še­ní z dob­ré­ho jíd­la. Máte-li v domác­nos­ti před­pu­ber­tál­ní děti, na hori­zon­tu víkend a prů­kaz­ka do video­půj­čov­ny stá­le pla­tí, pře­čtě­te si recen­zi a...podívejte se na film s nimi.

 

 

Místo toho aby jako kaž­dý správ­ný kry­sák hle­dal poži­va­tel­né dary osu­du někde na sklád­ce a pou­hou svou pří­tom­nos­tí někte­ré dámy nutil k hys­te­ric­ké­mu jeko­tu a násled­ným mdlo­bám, hlav­ní hrdi­na spo­leč­né­ho úsi­lí Studia DisneyPixar - Remy sle­du­je kuli­nář­ský pořád, kte­rý uvá­dí jeho oblí­be­nec - paříž­ský šéf­ku­chař Auguste Gusteau. Jenomže tím­to jeho zájem o jíd­lo nekon­čí!

Rovněž věnu­je čas kuchař­ským kni­hám, s nad­še­ním se pouš­tí do vlast­ních expe­ri­men­tů na poli gastro­no­mic­kých fan­ta­zií a čas od času zkou­ší pře­svěd­čit otce a bra­t­ra o tom, že potě­še­ní z dob­ré­ho jíd­la se rov­ná posle­chu pří­jem­né hud­by. Nutno dodat, že kvů­li této bizar­ní záli­bě se v očích roz­vět­ve­né rodi­ny a zná­mých dostá­vá do role podi­ví­na.

Řízením osu­du se Remy oci­tá v restau­ra­ci své­ho vzo­ru, aby s hrů­zou zjis­til, že nový šéf­ku­chař ji chce pře­mě­nit na bis­tro, kde se vaří z pre­fab­ri­ká­tů! Dá se ješ­tě zachrá­nit dědic­tví zbož­ňo­va­né­ho Augusta? V tom se v jeho malé kry­sí hla­vě zro­dí nápad! Nejníže posta­ve­ný člen per­so­ná­lu restau­ra­ce - Linguini, rov­něž taj­ně sní­cí o kuchař­ské slá­vě, dostá­vá od Remyho láka­vou nabíd­ku. Hrdinové si plác­nou a pří­běh může začít...

Cílovou sku­pi­nou je beze­spo­ru ta před-teenagerovská, i když je tře­ba při­znat, že jen málo­kte­rý dospě­lý si slad­ko­bol­ně nepo­vzdech­ne při pohle­du na to, jak gastro­no­mic­ký kri­tik Anton Ego ochut­ná­vá spe­ci­a­li­tu z Provance. Dospělému nebu­de vadit ani to, že si Ratatouille pohrá­vá s jeho před­sta­va­mi (ste­re­o­ty­py) o Francii. Upřímně, kolik z vás si před­sta­vu­je Paříž jako „nej­ro­man­tič­těj­ší měs­to na svě­tě“? Když se řek­ne Francie, dost z vás si téměř jis­tě vyba­ví lite­rár­ní a hudeb­ní veli­ká­ny, vybra­né cho­vá­ní, módu, lep­ší než dob­ré jíd­lo, atmo­sfé­ru čeho­si těž­ce defi­no­va­tel­né­ho, ale roz­hod­ně pří­jem­né­ho. A kolik z vás ve Francii bylo a mělo mož­nost poznat taměj­ší život? Poslední otáz­ka už je pou­ze k zamyš­le­ní a nesou­vi­sí s fil­mem...

Co ale s fil­mem sou­vi­sí, je sku­teč­nost, že Ratatouille nechá divá­ka naba­žit se těch­to hez­kých, milých, až naiv­ních, téměř pohád­ko­vých před­stav. Světla noč­ní Paříže, po Seině plu­jí­cí lodič­ky, ode­všud a odni­kud se měs­tem roz­lé­há hlas při­po­mí­na­jí­cí Edith Piaf, sta­řeč­ko­vé s roz­to­mi­lý­mi bare­ty vra­ce­jí­cí se večer domů ke skle­ni­ci čer­ve­né­ho na zahra­dě či bal­kó­nu, téměř cítí­te vůni čer­stvé­ho peči­va a kávy po ránu, kdy se toto kou­zel­né měs­to pro­bou­zí... Také jste se zasni­li?

Paříž v Ratatouille je živá, plná barev a odstí­nů, svě­tel, zvu­ků, lidí...hm, krys. Dění na obra­zov­ce nepů­so­bí umě­le, tech­nic­ká doko­na­lost v odbor­ném pro­ve­de­ní sku­teč­ně půso­bí doko­na­le. Mokré oblečení=je sku­teč­ně mok­ré, čer­s­tvě „vypra­ná“ a násled­ně osu­še­ná krysa=je vidět kaž­dý chlup, jídlo=sbíhají se vám sli­ny a chtě­li bys­te ho ochut­nat. Postavy jsou rov­něž výbor­ně gra­fic­ky ztvár­ně­ny. Zároveň má kaž­dá z nich vlast­ní život, oso­bi­té rysy, minu­lost, myš­len­ky, poci­ty, kte­rým věří­te. Samotný Remy si zaslou­ží dal­ší díl chvá­ly. To, jak se pohy­bu­je, jeho mimi­ka, chuť do živo­ta, chcete-li, kouz­lo osob­nos­ti...

Můžete říkat, že v Ratatouille jak Pixar, tak i Disney zopa­ko­va­ly osvěd­če­né recep­ty z před­cho­zích titu­lů. Můžete hle­dat para­le­ly s Hledá se Nemo, Úžasňákovými či dokon­ce sta­rým Aladinem, a tyto styč­né plo­chy vskut­ku doká­že­te nalé­zat. Jenomže rov­něž může­te upus­tit od pře­by­teč­né­ho mudro­vá­ní a vychut­ná­vat si vidě­né, což také dopo­ru­ču­ji udě­lat.

 • Název: Ratatouille (orig.)
 • Žánr: Animovaný / Rodinný / Komedie
 • Země: USA
 • Rok: 2007
 • Délka: 106 minut
 • Režie: Brad Bird, Jan Pinkava
 • Hrají: Ian Holm, Lou Romano, Brian Dennehy, Peter O’Toole, Brad Garrett, Janeane Garofalo, Will Arnett, James Remar, Brad Bird

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100%21. července 2015 V hlavě (Inside Out) – Recenze – 100% Bývaly doby, kdy prakticky každý nový film animačního studia Pixar byl trefou do černého a dokonale vybroušeným skvostem, který oslovoval diváky všech věkových skupin a bavil i dojímal jak […]
 • Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %12. srpna 2012 Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 % Do kin přichází animovaný film s výraznou dívčí hrdinkou. Společnost Pixar vsadila tentokrát na rusovlasou princeznu Merindu, která si užívá báječný život s jízdou na koni a střelbou […]
 • Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can)7. srpna 2004 Chyť mě, jestli to dokážeš (Catch me, if you can) Od režiséra Stevena Spielberga bychom určitě nečekali nic jiného, než opravdu pořádný a kvalitně natočený film. Je tomu tak i v tomto případě? Předními postavami celého filmu jsou […]
 • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
 • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […]
 • Kill Bill vol. 2 - recenze24. dubna 2004 Kill Bill vol. 2 - recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill Já vážně nevím jak začít, očekával jsem akční scény, s lepší choreografií, ale tento druhý díl, jak je známo u pokračování mě zklamal. Bylo tam na mě moc […]
 • Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava…17. října 2006 Hledá se Nemo - Finding Nemo - Další, kompletně na počítači animovaný film, rovná se další vynikající zábava… Už jsme se společně s hrdiny z nul a jedniček vydali do Doby ledové, zjistili jsme, že strašení je tvrdý business (Příšerky, s.r.o.), že ani v pohádkové říši to není zrovna ideální […]
 • Jeepers Creepers 211. prosince 2003 Jeepers Creepers 2 Každé 23 jaro, každý 23 den se objeví a ten den je právě dnes …Do kin se vrací pokračování hororového snímku o létající stvůře s kloboukem z roku 2001, která má chuť právě na vás. Snímek, […]
 • Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH FERGAL REILLY (režie) je režisérem společnosti Rovio Animation a snímek Angry Birds ve filmu je jeho celovečerním debutem. Narodil se v Irsku a studoval výtvarnou komunikaci na Dun […]
 • Vejška - 55 %20. ledna 2014 Vejška - 55 % Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg