Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Potomci lidí (Children of Men)

Potomci lidí (Children of Men)
Ohodnoťte člá­nek

Potomci LidíLidstvo spo­tře­bu­je vět­ši­nu zdro­jů paliv, pořád čas­tě­ji mani­pu­lu­je s jader­ný­mi zbra­ně­mi, vede vyhla­zo­va­cí vál­ky za úče­lem zis­ku dal­ší­ho život­ní­ho pro­sto­ru a k tomu se pře­mno­ží tako­vým způ­so­bem, že pří­ro­dě nezbý­vá než zasáh­nout, a začít regu­lo­vat šíře­ní toho­to zákeř­né­ho viru se znám­ka­mi inte­li­gen­ce.

 

Film posky­tu­je zají­ma­vý námět k úva­hám. Zákon pří­ro­dy ver­sus lid­ský huma­nis­mus. Jsme pří­jem­ní, usmí­vá­me se na oko­lí, cho­dí­me do kin, diva­del, vede­me tzv. kul­tur­ní život, sta­rá­me se o dění ve svě­tě, na všech­no máme svůj názor a při pose­ze­ní s přá­te­li ho vel­mi rádi sdě­lu­je­me. Čteme kni­hy, pod­ně­cu­je­me fan­ta­zii, dívá­me se na noč­ní oblo­hu a ptá­me se, zda je tam v dál­ce bytost, kte­rá se dívá na oblo­hu a vidí naší pla­ne­tu (nás?). Uvažujeme o vše­mo­houc­nos­ti Boha, záko­nech zacho­vá­ní ener­gie a plá­nu­je­me si klid­nou, zajiš­tě­nou budouc­nost, kde nás čeka­jí samá pozi­ti­va. To jsme my, lidé!

 PL2Vezměte nám základ­ní jis­to­ty a při­prav­te o pod­mín­ky, na kte­ré jsme zvyklí! Omezte nám pří­sun jíd­la, zkrať­te dobu spán­ku, při­prav­te o obyd­lí a vystav­te hroz­bě fyzic­ké­ho utr­pe­ní. Bude nás zají­mat nad­ča­so­vost Shakespearových děl, dia­log s Bohem vní­ma­ný oči­ma Ingmara Bergmana, či roz­to­mi­lé sou­se­do­vo ště­ňát­ko? To sotva. Budeme se sta­rat o základ­ní lid­ské potře­by a neu­vě­ři­tel­ně snad­no potla­čí­me to, co nás liší od zví­řat. Budeme chtít pře­žít, i kdy­bychom muse­li něko­ho zahryz­nout, pro­to­že ten někdo ve stej­né situ­a­ci uva­žu­je podob­ně. Smutné, prav­di­vé…

 Když se z lidí stá­vá tlu­pa zví­řat něko­li­ka­ná­sob­ně zákeř­něj­ších a nebez­peč­něj­ších, než ostat­ní živo­čiš­né dru­hy, nepo­tře­bu­je­me film, abychom si moh­li před­sta­vit, co všech­no je pří­sluš­ník rodu Homo sapi­ens sapi­ens ocho­ten udě­lat, aby si pro­dlou­žil vlast­ní exis­ten­ci o jedi­nou hodi­nu, kvů­li jed­no­mu náde­chu vzdu­chu navíc, pro jeden metr vol­né­ho pro­sto­ru k dob­ru. Útržky těch­to obra­zů vidí­me ve fil­mu. Cílem je dovést až k nej­zaz­ší hra­ni­ci způ­sob cho­vá­ní lid­stva nyní a nastí­nit, jaké peklo vypuk­ne poté, co je dosa­že­no bodu zlo­mu.

 Píše se rok 2027. Hrozba vyčer­pá­ní pří­rod­ních zdro­jů, tře­ni­ce mezi původ­ním oby­va­tel­stvem a imi­gran­ty, tero­ris­mus (ať už eko-, nábo­žen­ský či jaký­ko­liv jiný) nutí vlá­dy vyspě­lých zemí svě­ta, aby začí­na­ly pod­lé­hat růz­ným for­mám tota­lit­ní­ho říze­ní stá­tu. Ilegální při­stě­ho­val­ci jsou nekom­pro­mis­ně depor­to­vá­ní zpět do původ­ní vlas­ti, uvěz­ňo­vá­ni v novo­do­bých „kon­cen­t­rač­ních tábo­rech“, všu­de je cítit pří­tom­nost ozbro­je­ných stát­ních slo­žek, na uli­cích se člo­věk vůbec necí­tí bez­peč­ně (v kte­rou­ko­liv den­ní dobu). Jakékoliv pro­je­vy nesou­hla­su s tím­to uspo­řá­dá­ním jsou výji­meč­né a pře­hlí­že­né. Každá země si přís­ně hlí­dá vlast­ní kou­sek život­ní­ho pro­sto­ru čas­to na úkor oné lid­skosti, od kte­ré se poma­lu upouš­tí kvů­li zacho­vá­ní pros­té fyzic­ké exis­ten­ce.

 Do toho se obje­ví dal­ší glo­bál­ní pro­blém. Všechny ženy jsou posti­že­ny neplod­nos­tí. Příčiny nejsou zná­mé, ale už teď je jas­né, že co nedo­ká­za­ly vál­ky, hlad, eko­lo­gic­ké pro­blémy, nemo­ci, dří­ve či poz­dě­ji dovr­ší čas. Lidstvo stár­ne a vymí­rá.

 PLA teď dal­ší myš­len­ka. Co je smys­lem živo­ta? Hodně těž­ká otáz­ka a je na ni spous­ta odpo­vě­dí, z nichž se žád­ná netě­ší sta­tu­tu té jedi­né správ­né. Ale mys­lím, že uzná­te jed­nu z mož­ných odpo­vě­dí - děti. Ano, potom­ci. A ve fil­mu jsou všich­ni lidé o ten­to smy­sl při­pra­ve­ni zákeř­nou nemo­cí. To zna­me­ná, že všech­ny vědo­mos­tí lid­stva (není komu je pře­dá­vat), vše­chen pokrok zemře s nyněj­ší­mi nosi­te­li.

 Každý, koho spat­ří­me na obra­zov­ce, je tako­vá živá mrt­vo­la (včet­ně hrdi­nů fil­mu). Každý z nich zkou­ší dožít ten čas, jenž mu do smr­ti ješ­tě zbý­vá, po svém. Někdo vyu­ží­vá mož­nos­ti zůstat v kli­du na gau­či, jiný vede posled­ní bitvu za vlast­ní ide­á­ly, i když výsle­dek, ať už je jaký­ko­li, nic nezna­me­ná. Všichni pro­vá­dě­jí jakési pohy­by, kte­rý­mi zkou­še­jí napo­do­bo­vat život, přes­to­že vědí, že jsou vlast­ně mrt­ví (nic po nich nezbu­de). A do této kari­ka­tu­ry živo­ta vstou­pí záchvěv nadě­je.

 Náhodou se zjis­tí, že jaká­si ile­gál­ní imi­grant­ka je těhot­ná. Nejde o žád­né­ho Mesiáše, zna­me­ní shů­ry… Že toto dítě začnou brzy násle­do­vat dal­ší podob­né pří­pa­dy, film nesli­bu­je. Skupina věd­ců nabíd­ne mla­dé nastá­va­jí­cí mat­ce pomoc a záro­veň dou­fa­jí, že díky ní najdou řeše­ní žen­ské neplod­nos­ti. Problém je jen jeden. Těhotná žena se musí pro­pa­šo­vat z měs­ta (na širé moře, kde ji bude čekat loď s věd­ci), kte­ré je v oble­že­ní poli­cie a vojá­ků boju­jí­cích s povstal­ci. Imigrantka samo­zřej­mě nemá povo­le­ní k poby­tu a při odha­le­ní jí hro­zí depor­ta­ce, nebo uvěz­ně­ní, a tak je nut­né pro­vést celou ope­ra­ci v co nej­vět­ší taj­nos­ti.

 K plně­ní toho­to úko­lu je nako­nec při­nu­cen Theo Faron (Clive Owen), kte­rý roz­hod­ně není nad­šen vyhlíd­kou na nebez­peč­nou ces­tu. Později ale mění názor a puto­vá­ní ho nutí zamýš­let se nad živo­tem. Budoucnost pro něj nee­xis­tu­je, ale minu­lost - ta ano. Kdysi bylo mno­hem lépe. A tak pou­ze kvů­li mat­né vzpo­mín­ce na minu­lost zno­vu a zno­vu vstá­vá a štra­chá se bosý­ma noha­ma po zamrz­lé zemi pokry­té ztuh­lý­mi mrt­vo­la­mi zví­řat a poz­dě­ji i tep­lý­mi mrt­vo­la­mi lidí. Pro tohle má smy­sl ukon­čit svůj život pod zamě­řo­va­čem samo­pa­lu, noha­ma ve zmrz­lém blá­tě, ale na ces­tě za nadějí…pro jiné.

 Potomci lidíTakový je film, o kte­rém zde čte­te. Ano, jak reži­sér, tak her­ci mnoh­dy tla­čí na pilu. Nestačí jim dotknout se vaše­ho rame­ne, vle­pit polí­ček, ne. Rovnou vás hodí pro­ti zdi divo­kých obra­zů, v nichž bude­te pozná­vat mno­hé z pří­tom­nos­ti. Každý jed­not­li­vý detail nepů­so­bí jako výmy­sl či výplod cho­ré mys­li. Hlídkující vojá­ci se psy a nej­mo­der­něj­ší moni­to­ro­va­cí tech­ni­kou na hra­ni­cích? Není na tom nic zvlášt­ní­ho, co takhle zábě­ry z tele­viz­ní­ho zpra­vo­daj­ství? Fronty uprch­lí­ků ze zemí tře­tí­ho svě­ta? Otevřete novi­ny! Kolik lidí se při poku­su o útěk před těž­kým živo­tem na roz­pa­da­jí­cím se člu­nu uto­pi­lo ten­to­krát? Hlad, ozbro­je­né kon­flik­ty, nemo­ci? Doporučuji tytéž novi­ny. Tohle má divák vidět a on to vidí. Jako by však nesta­či­lo, z kaž­dé­ho zábě­ru na něho auto­ři vola­jí: „Dívej se, tohle ješ­tě není všech­no!“

 Jistě, že to pře­há­ně­jí. Jen obrov­skou náho­dou mohou hlav­ní posta­vy zavr­šit puto­vá­ní až k cíli. Jasně, že nikdo nebu­de ris­ko­vat záchra­nu budou­cí mat­ky za bub­no­vá­ní deš­tě kulek a ohlu­šu­jí­cích výbuchů ničí­cích posled­ní zby­lé cih­ly po již tak zni­če­ných budo­vách. Také o nasa­ze­ní tan­ků k boji pro­ti pěcho­tě v uli­cích měs­ta si může­me mys­let svo­je. Že po vět­ši­nu fil­mu pro­stře­dí vypa­dá jak po jader­né zimě, i to se chá­pe špat­ně. Ale ať už je to jak­ko­liv, musí­me tvůr­cům odpus­tit, že toli­krát pře­há­ně­jí a nechá­va­jí nás sle­do­vat nato­lik depre­siv­ní (byť efekt­ní) scé­ny. Dělají to, aby divá­ky vybur­co­va­li, donu­ti­li zamys­let se. A to se jim daří!

 Název fil­mu: Children of Men (angl.)

 Název čes­ký: Potomci lidí

 Režie: Alfonso Cuarón

 Rok: 2006

 Žánr: Drama / Sci-fi / Thriller

 Země: USA / Velká Británie

 Délka: 109 min.

 Hrají: Clive Owen, (Sir) Michael Caine, Julianne Moore, Maria McErlane, Michael Haughey, Paul Sharma a jiní

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Parádně Pokecal - 70%14. srpna 2014 Parádně Pokecal - 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nejvýstižnější dialog celého debutového snímku Tomáše […]
 • Team America: Světovej policajt - recenze2. února 2005 Team America: Světovej policajt - recenze Hned na začátku se vás zeptám na jednu důležitou otázku. Znáte South Park? Viděli jste nějaký díl? Nebo ještě lépe: viděli jste South Park: Peklo na zemi? Pokud zní vaše odpověď minimálně […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Bídníci (2012) - 80 %21. prosince 2012 Bídníci (2012) - 80 % Recenze na nový muzikál Les Misérables je na světě. Jaké je novodobé zpracování románu od Viktora Huga v podání oscarového tvůrce Královi řeči Toma Hoppera, který projekt režíroval s […]
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Božský Evan (Evan Almighty)20. září 2007 Božský Evan (Evan Almighty) Volné pokračování filmu Božský Bruce je v kinech, tak se pojďme podívat, co vás čeká, když na něj zajdete... Pamatujete na Jima Carreyho alias Bruce „sedmiprsťáka“ Nolana, neboli na […]
 • Freddy proti Jasonovi24. srpna 2004 Freddy proti Jasonovi And the Winner Is… Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapojili do hádek s kamarádky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimochodem, film, ve kterém by […]
 • Železná srdce - 60 %11. listopadu 2014 Železná srdce - 60 % Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […]
 • Purpurové řeky 223. dubna 2005 Purpurové řeky 2 I když Purpurové řeky odborná kritika většinou strhala a nebyly nijak zvlášť úspěšné, stejně se do kin dostala i dvojka. Naschvál jsem použil výraz „odborná kritika“, protože jistě najdete […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze