Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ostrov (The Island)

Ostrov (The Island)
Ohodnoťte člá­nek

Ostrov (The Island)Zpracování vize neda­le­ké budouc­nos­ti (píše se rok 2019) Michaelem Bayem, ve kte­rém nalez­ne­me filo­so­fic­ký pod­text, dosta­tek akce, kva­lit­ní vizu­ál­ní řeše­ní, zná­mé herec­ké tvá­ře a to vše lehce oko­ře­ně­né špet­kou nelo­gič­nos­tí.

 

 

Začátek je slib­ný. Po napros­tém igno­ro­vá­ní varov­ných hla­sů eko­lo­gů a neu­po­slech­nu­tí hla­su vlast­ní­ho nit­ra udě­lá lid­stvo z pla­ne­ty Země cosi vel­mi podob­né­ho sklád­ce, z čehož logic­ky pra­me­ní množ­ství kom­pli­ka­cí. Proto jsou zbyt­ky pře­ži­vších Homo sapi­ens sapi­ens izo­lo­vá­ny od nebez­peč­né­ho svě­ta v roz­sáh­lém kom­ple­xu, kde ve dne v noci sní o tom, že budou vybrá­ny, aby moh­ly pokra­čo­vat v živo­tě na Ostrově. 

Proč Ostrov s „O“? Jedná se o ztě­les­ně­ní lid­ské před­sta­vy o Ráji. Místo nedo­tče­né špí­nou vněj­ší­ho svě­ta, mís­to, jako by vystři­že­né z video upou­táv­ky na exo­tic­kou dovo­le­nou, mís­to snů a tužeb kaž­dé­ho oby­va­te­le kom­ple­xu (též Institut). Výběr kan­di­dá­tů, říze­ný počí­ta­čem, je náhod­ný a podo­bá se výhře v lote­rii. Každý den se ve stej­ný oka­mžik roz­sví­tí vel­ké obra­zov­ky, aby k sobě při­pou­ta­ly tou­žeb­né pohle­dy oby­va­tel stře­dis­ka a ozná­mi­ly, kdo se ten­to­krát sta­ne tím šťast­ným. 

Jednoho dne začnou jis­té­ho Lincolna 6 Echo (Ewan McGregor) pře­ce jenom trá­pit neod­byt­né otáz­ky. 
- Proč napří­klad, říká si, všich­ni oby­va­te­lé nosí stej­né uni­for­my, zatím­co per­so­nál kom­ple­xu je poměr­ně málo­mluv­ný, nosí jinou uni­for­mu než zby­tek a navíc se nesmí účast­nit lote­rie? 
- Proč má kaž­dý člo­věk jiný nárok na den­ní pří­děl potra­vin, kdo a pod­le čeho urču­je potře­by jed­not­liv­ce? 
- Proč lidé z Ostrova nepo­sí­la­jí svým přá­te­lům zprá­vy? 
- Proč se neto­le­ru­jí jaké­ko­liv pro­je­vy náklon­nos­ti k opač­né­mu pohla­ví?
- Proč? Proč? Proč? 

OstrovLincoln 6 Echo není jedi­ným, kdo si poklá­dá tako­vé otáz­ky, je ale roz­hod­ně jed­ním z mála, kdo je ocho­ten věno­vat čas a úsi­lí nale­ze­ní odpo­vě­dí. Vzhledem k neo­cho­tě či nezájmu přá­tel je nucen hle­dat u dvou lidí, kte­ří, jak se správ­ně domní­vá, budou vědět víc, než on. Prvním je vedou­cí Institutu Dr. Merrick (Sean Bean), dru­hým je sym­pa­tic­ký údrž­bář z řad per­so­ná­lu, kte­rý se jako jedi­ný nebrá­ní kon­ver­za­ci s „vyvo­le­ným“ Lincolnem, James McCord (Steve Buscemi). Avšak po roz­mluvě s obě­ma je jas­né, že jak pode­zří­va­vý Dr. Merrick, tak náh­le zner­vózně­lý McCord cosi skrý­va­jí. 

Co je tím „čím­si“ vychá­zí naje­vo, když se Lincoln 6 Echo náho­dou dostá­vá do tech­nic­ké­ho sek­to­ru, kam má pří­stup jenom per­so­nál. Co vidí? Ne, nejde o vyzra­ze­ní záplet­ky, ta už byla své­ho času pro­zra­ze­na v trai­le­rech. Vidí, jak jsou tako­vé­mu šťast­né­mu „výher­ci“ lote­rie na chi­rur­gic­kém sto­le vyjí­má­ny z těla orgá­ny. A zno­vu „Proč?“. 

Jenomže Lincoln ten­to­krát chá­pe, že není moud­ré posluš­ně čekat na odpo­věď. Popadne svou dív­ku (lás­ka byla na duchov­ní úrov­ni - viz přís­ná ome­ze­ní) s poe­tic­kým jmé­nem Jordan 2 Delta (Scarlett Johansson), a přes­to­že neví, co může čekat ven­ku, vyvi­ne obdi­vu­hod­nou sna­hu mít kom­plex co nejdřív za zády. Konec mlu­ve­ní, ke slo­vu při­chá­zí oče­ká­va­ná akce! 

OstrovFilm se tím pádem dá roz­dě­lit na zají­ma­vý a pou­ta­vý začá­tek, kte­rý odha­du­ji při­bliž­ně na půl hodi­ny a zby­tek, kde se stří­lí, utí­ká, cosi explo­du­je, zno­vu se stří­lí a zase utí­ká (tím­to poje­tím mi při­po­mí­ná Výplatu/Paycheck; John Woo; 2003). Po půl hodi­ně se sní­mek může smě­le řadit k fil­mům, ve kte­rých víte, jak skon­čí, ale přes­to se dívá­te až do kon­ce, pro­to­že... 

To je u kaž­dé­ho fil­mu jiné. V daném pří­pa­dě je zají­ma­vé, zda Lincolnův pra­ob­raz, Tom Lincoln, své­mu klo­nu pomů­že, nebo taky ne a hlav­ně - jaké k tomu bude mít důvo­dy. Otázky, kte­ré tato situ­a­ce nastí­ní, spa­da­jí do lékař­ské eti­ky, má k tomu co říct i nábo­žen­ství, nebo dokon­ce divák ate­is­ta bez lékař­ské­ho vzdě­lá­ní. 

Proto zapl­ňu­ji řádek za řád­kem nový­mi věta­mi. Film se dá snad­no před­po­ví­dat, a tím ztrá­cí náboj, nicmé­ně poklá­dá nejmé­ně dvě zají­ma­vé otáz­ky: 1. Klonování. 2. Situace v samot­ném závě­ru fil­mu. Bohužel prá­vě závěr fil­mu (mám-li pokra­čo­vat v časo­vých odha­dech, řek­ně­me - posled­ní čtvrt hodi­ny) je ukáz­kou nuce­né­ho šťast­né­ho kon­ce. Zbytečné a smut­né. Pokud se ale sou­stře­dí­te pře­váž­ně na ty nápa­dy a myš­len­ky, kte­ré jsou ve fil­mu k nale­ze­ní a o nichž už byla řeč, je Ostrov zají­ma­vou vol­bou.

Název: Ostrov (The Island)

Žánr: Sci-Fi / Akční

Délka: 127 minut

Rok: 2005

Země: USA

Režie: Michael Bay

Hrají: Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Sean Bean, Steve Buscemi, Michael Clarke Duncan, Ethan Phillips, Siobhan Flynn, Max Baker, Katy Boyer, Glenn Morshower, Mary Pat Gleason, Alex Carter, Shawnee Smith, Kirk Ward, Don Michael Paul, Kim Coates a jiní

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Moulin Rouge21. května 2003 Moulin Rouge Netradiční muzikál s jedinečným vizuálním stylem, barvitými kulisami, videoklipovým střihem, úchvatnou hudbou a silnou stylizací, to všechno a ještě mnohem víc je Moulin Rouge. […]
  • Stormbreaker19. března 2007 Stormbreaker Natočit pořádný rodinný film, u kterého by se bavily děti a rodiče neusínali nudou, to je umění. Tento žánr je tenký led, který se může kdykoliv a komukoliv prolomit a dost často se to […]
  • Recenze „Jack a obři“ - 65 %16. dubna 2013 Recenze „Jack a obři“ - 65 % Režisérem filmu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vrací), který je znám i jako herec, produkční, producent a scénárista. Pod jeho taktovkou vznikl film, který řadím do kategorie […]
  • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […]
  • ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR11. ledna 2012 ROZHOVOR - EWAN MCGREGOR  k filmu Perfect Sense Již dříve jste spolupracoval s režisérem Davidem Mackenziem. Co Vás přimělo se opět vrátit do Velké Británie a znovu s ním točit?   Ano, s Davidem […]
  • Domácí péče - 75%23. července 2015 Domácí péče - 75% Domácí péče je filmem o lidské tragédii, kde je v přiměřené míře použit i humor, tak aby nenarušoval celkový dojem z příběhu. Příběh se točí kolem obětavé zdravotní sestry (Alena […]
  • n200703032251_33373. března 2007 Krvavý diamant (Blood Diamond) Po Posledním Samuraji nám Edward Zwick představuje  film, který nutí k zamyšlení a zároveň nabízí zajímavou podívanou. Píše se rok 1999, Sierra Leone je zmítaná konfliktem, kde jsou […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Denní hlídka - Dnevnoy dozor24. června 2007 Denní hlídka - Dnevnoy dozor Noční hlídka, byla filmem, který se vstoupil do kin bez většího marketingového poprasku. Jenže vzápětí na to se z něj stal velký hit. Protože jen největší optimisti do té doby věřili, že […]
  • 25. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...