Diplomová práce / Tesis (1996)
Diplomová prá­ce / Tesis (1996)
Ohodnoťte člá­nek

Thriller Diplomová prá­ce z díl­ny špa­něl­ské­ho reži­sé­ra Alejandra Amenábara pojed­ná­vá o exis­ten­ci tzv. „snu­ff“ fil­mů. Angela (Ana Torrent) píše diplo­mo­vou prá­ci o audi­o­vi­zu­ál­ním nási­lí. Podaří se jí ji ovšem dopsat bez násled­ků? Alejandru Amenábarovi se poda­řil nato­čit  odstra­šu­jí­cí sní­mek o lid­ském nási­lí na fil­mo­vé fakul­tě.

Režie: Alejandro Amenábar

Hrají: Fele Martínez, Ana Torrent, Eduardo Noriga

 

Žánr: Thriller / Drama

Země: Španělsko

Délka: 125 minut

 

Angela navště­vu­je fil­mo­vou fakul­tu. Jako téma pro svo­ji prá­ci si vybra­la nási­lí v audi­o­vi­zu­ál­ním prů­mys­lu. Požádá své­ho pro­fe­so­ra o obsta­rá­ní video­ka­zet s nási­lím v uza­vře­né půj­čov­ně ško­ly. Profesor nic nesli­bu­je, ovšem se o to poku­sí. To ješ­tě neví, co jej čeká. Stojí u při­hrád­ky s nási­lím v por­no­gra­fic­kých sním­cích, když se sna­ží nená­pad­ně pro­klouz­nout do dve­ří jiných pro­sto­rů. Ukvapeně vez­me jed­nu kaze­tu a odchá­zí pryč. Zatímco si kaze­tu pouš­tí na vel­kém pro­mí­ta­cím plát­ně, Angela se sezna­mu­je s mla­dí­kem Chemem. Dozvídá se, že má vel­kou sbír­ku násil­ných fil­mů. Zanedlouho už sedí u něj v poko­ji s děsi­vým výra­zem na tvá­ři. Přes tele­viz­ní obra­zov­ku k ní prou­dí ty nej­straš­něj­ší zázna­my vražd. Poté hle­dá své­ho pro­fe­so­ra s mate­ri­á­lem pro svo­ji prá­ci. Najde jej mrt­vé­ho v pro­mí­ta­cím sále pro stu­den­ty. Sebere video­ka­ze­tu a oka­mži­tě ode­jde. Při pro­mí­tá­ní zjis­tí, že se jed­ná o nato­če­ní bru­tál­ní vraž­dy stu­dent­ky Vanessy, kte­rá nebyl nikdy nale­ze­na. Se svým nyněj­ším pří­te­lem Chemem se vyda­jí po sto­pách vra­žed­né­ho násil­ní­ka. Začínají typem kame­ry, sle­do­vá­ním stu­den­tů až po vlast­ní intu­i­ci. Najednou se vše zvrt­ne a neví komu věřit. Pronásledovaný stu­dent Bosco je jí najed­nou sym­pa­tic­ký. Budou u ní city sil­něj­ší než rozum a sblí­ží se všich­ni tři? Nebo zde sehra­je rozum roli až do posled­ní­ho detai­lu a Angela si bude vědo­ma toho, co dělá?

 

Tesis

K atmo­sfé­ře fil­mu nej­ví­ce při­spí­va­jí hlav­ní hrdi­no­vé. Ana Torrent v podá­ní Angely hra­je křeh­kou dív­ku, co nási­lí nená­vi­dí, ale při­tom si jej vybra­la do své diplo­mo­vé prá­ce. Fele Martinez v roli Chema při­po­mí­ná oprav­do­vé­ho milov­ní­ka násil­nic­kých sním­ků už jen kvů­li jeho zaří­ze­ní bytu, kte­ré­ho si ve fil­mu může­me všim­nout a také jeho vzhle­du. Vlnité vla­sy, vou­sy, vel­ké brý­le, tajem­ný pohled a roz­ta­ha­né oble­če­ní s podiv­ný­mi obráz­ky. Eduardo Noriega v roli Bosca půso­bí jako mla­dý muž s děsi­vým úsmě­vem.

 

V Diplomové prá­ci je vel­mi kva­lit­ní výběr nezná­mých her­ců, i když ne všem musí být sym­pa­tič­tí. Ještě při­dá­vám, že občas­né zábě­ry nejsou pro sla­bé pova­hy.

 

 Záporná strán­ka fil­mu spo­čí­vá v poma­lém začát­ku, kdež­to konec už byl scé­na­mi nabi­tý. Kdo také netu­ší, co to jsou „snu­ff“ fil­my, bude na začát­ku tro­chu zma­te­ný. Jedná se o fil­my s maxi­mál­ním nási­lím. Zobrazují muče­ní, zná­sil­ně­ní, vraž­dy a co je nej­hor­ší – vše je sku­teč­né. I když se jed­ná pou­ze o film, hle­da­jí se důka­zy, zda „snu­ff“ fil­my jsou i sku­teč­nou zále­ži­tos­tí. Neexistuje o nich však oprav­do­vý důkaz, vše vychá­zí pou­ze z doha­dů.

 

Alejandro Amenábar měl v době natá­če­ní pou­hých 23 let. Diplomová prá­ce je jeho prv­ní celo­ve­čer­ní film a také se stal vel­mi úspěš­ným.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • V hlavní roli já - když si smrtka podává ruce s bohem srandy22. března 2010 V hlavní roli já - když si smrtka podává ruce s bohem srandy Britové nás již pěkných pár desítek let zásobují svými situačními komediemi, britský humor se stal fenoménem, a tak je logické, že si z něj ostrované vedle piva vytvořili svůj vývozní […]
  • [Rec] 26. dubna 2010 [Rec] 2 Pokračování již zaběhlých sérií to nemají nikdy lehké. Diváci, namlsaní z předchozích dílů, vzhlížejí k nástupci s nemalými očekáváními, která se ne vždy podaří vyplnit. Tvůrci jsou […]
  • Chlapec v pruhovaném pyžamu / The Boy in the Striped Pyjamas / (2008)28. května 2009 Chlapec v pruhovaném pyžamu / The Boy in the Striped Pyjamas / (2008) „Dětství je měřeno zvuky, pachy a obrázky předtím, než nadejde temná hodinka rozumu.“ S těmihle slovy začíná film o dětském přátelství, které nabývá obrovských rozměrů. Režie: […]
  • Bílá vrána / The Black Balloon (2008)4. dubna 2009 Bílá vrána / The Black Balloon (2008) Film The Black Balloon by se dal volně přeložit i jako Černý balon ve smyslu „černá ovce rodiny“. Jedná se o příběh chlapce jménem Thomas, který má bratra a ten je duševně postižen. Už […]
  • Imaginárium Dr. Parnasse – aneb výlet za hranice naší představivosti.18. března 2010 Imaginárium Dr. Parnasse – aneb výlet za hranice naší představivosti. Terry Gilliam nás opět zavádí do svého světa fantazie, ale tentokrát nesklouzává k podbízivé kýčovitosti. Imaginárium Dr. Parnasse je přehlídkou nejen skvělých hereckých výkonů, ale […]
  • Počátek28. července 2010 Počátek Pamatujete si, jak jste si u Mementa říkali „Páni, to je ale chytrý film! To mě nenapadlo!“ a od Dokonalého triku jste se nemohli odtrhnout, přičemž závěr ve vás vyvolal stejné […]
  • Dogville / Dogville (2003)24. března 2009 Dogville / Dogville (2003) Někdo jej nemá rád kvůli svému stylu, který je kýčovitý. Někdo jej miluje pro jeho styl, který má ke kýčovitosti dlouhou cestu, jako neznámé planety ve vesmíru k Zemi. Dánský filmový […]
  • Zakletý v čase22. března 2010 Zakletý v čase Henry a Clare se poznali, když Clare bylo šest a Henrymu třicet šest a vzali se, když bylo Clare dvacet dva a Henrymu třicet… Pouze další z love stories obohacená tentokrát o motiv […]
  • Falco – jako na horské dráze16. listopadu 2008 Falco – jako na horské dráze Píše se rok 1957 a kdesi ve Vídni se právě narodil Hans Hölzel. Původně měl být jedním z trojčat, nakonec byl ale zázrak, že přežil alespoň on. A stejně jako byl komplikovaný již jeho […]
  • Za mořem / Beyond the Sea (2004)6. května 2009 Za mořem / Beyond the Sea (2004) S  příchodem na svět Bobbyho Darina se zrodila píseň Splish Splash, kterou zbožňoval kdejaký rock’n‘rollový fanoušek 50. a 60. let v Americe. Nastal rok 1959, kdy se narodil Kevin […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X