Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Tři barvy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)

Tři bar­vy: Červená (Trois Couleurs: Rouge)
Ohodnoťte člá­nek

Třetí barva fran­couz­ské vlaj­ky vyja­dřu­je bra­tr­ství. Poslední film Krzysztofa Kiéslowského s jeho tri­lo­gie Tři bar­vy je však s tím­to téma­tem spo­jen jen vel­mi vol­ně. Podstatu bra­tr­ství se mu však přes­to poda­ři­lo vystih­nout, i když občas jen s obtíž­nou pocho­pi­tel­nos­tí a nepa­tr­ný­mi názna­ky.Je večer a Valentine Dussautová (Iréne Jacobová) se vra­cí autem domů z prá­ce. Cestou nešťast­nou náho­dou pora­zí psa a vez­me ho k vete­ri­ná­ři. Nechá jej ošet­řit a poté zví­ře odve­ze na adre­su uve­de­nou na oboj­ku. Jeho maji­te­lem je vel­mi podi­vín­ský sta­rý soud­ce, kte­rý vše­chen svůj vol­ný čas trá­ví odpo­slou­chá­vá­ním tele­fo­nic­kých hovo­rů svých sou­se­dů. Cynicky a vět­ši­nou se sto­pro­cent­ní přes­nos­tí před­po­ví­dá jejich osu­dy, osob­ní i rodin­né udá­los­ti apod. Člověk, kte­rý se ze začát­ku cho­val odpu­di­vě se při dal­ších setká­ních s tou­to ženou postup­ně mění a vychá­zí ze své­ho uza­vře­né­ho svě­ta.

Kdybych chtěl být na tom­to mís­tě zjed­no­du­šu­jí­cí, napíšu že Červená je prav­dě­po­dob­ně z celé tri­lo­gie nej­lep­ší, nebo ale­spoň nej­ví­ce pří­stup­ná řado­vé­mu divá­ko­vi. Protože to, ale udě­lat nechci je potře­ba tro­chu roz­vést to o čem film vyprá­ví a hlav­ně jaký­mi pro­střed­ky. Celý pra­cu­je hlav­ně s prav­dě­po­dob­nos­tí a náho­dou, kte­rá vedou jed­na k dru­hé spo­ju­jí růz­né lidi a to pak ovliv­ňu­je jejich cho­vá­ní. Kdyby hlav­ní hrdin­ka např. v úvo­du nepře­je­la toho psa, celý ten­to pří­běh by neby­lo mož­né vyprá­vět. Jak už jsem říkal posta­vy se v prů­bě­hu vyprá­vě­ní vyví­je­jí, ale opět je to ztvár­ně­no spíš pomo­cí růz­ných emo­cí, než pomo­cí dia­lo­gů. Kamera sní­má mís­ta a oka­mži­ky, kte­ré čas­to nedá­va­jí moc smy­sl vzhle­dem k pro­bí­ha­jí­cí­mu ději, ale jejich důle­ži­tost vyjde naje­vo poz­dě­ji. Závěr Červené pak spo­ju­je drob­né naráž­ky všech tří fil­mů - Modré (1993), Bílé (1994) a Červené- kde se dojem­ně pro­ple­tou a uza­vřou osu­dy pro­ta­go­nis­tů všech tří fil­mů. Jedno rýpnu­tí si však neod­pus­tím. Konec může při­pa­dat dojem­ný jak komu, mož­ná se dá tvr­dit, že to na celou tri­lo­gii vrhá nové svět­lo, mož­ná… Mě však konec při­pa­dal jako doce­la jed­no­du­chý (netvr­dím, že špat­ný) trik jak ukon­čit a uzavřít tri­lo­gii. Ale to je samo­zřej­mě indi­vi­du­ál­ní a kaž­dý to může vní­mat jinak.

I Červená byla nomi­no­vá­na na řadu cen, na Oscara pro kame­ra­ma­na Piotra Sobocinského, za režii Krzysztofa Kiéslowského a za scé­nář Krzysztofa Kiéslowského a Krzysztofa Piesiewicze.

Získala Zlatou pal­mu na MFF v Cannes pro Krzysztofa Kiéslowského.

Hodnocení:  80%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc)20. července 2008 Tři barvy: Bílá (Trois Couleurs: Blanc) Druhý film z trilogie Krzysztofa Kiéslowského, který navozuje asociace barvami francouzské vlajky a revolučním heslem Volnost, rovnost, bratrství. Tento film je hlavně satirou na dobové […]
  • Před půlnocí (Before midnight) - 60%27. června 2013 Před půlnocí (Before midnight) - 60% Když spisovatel Jesse (Ethan Hawke) a jeho žena Celin (Julie Delpy) dostanou od přátel dárek ve formě jedné noci strávené v hotelu, netuší, že jedno z jejich konverzačních témat bude […]
  • Láska (Amour) - 65 %20. ledna 2013 Láska (Amour) - 65 % V pařížském bytě plném knih, obrazů a starého nábytku žije manželská dvojice učitelů hudby.  Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva) mají své ranní rituály a jejich […]
  • Zoran, můj synovec idiot - 70 %19. srpna 2014 Zoran, můj synovec idiot - 70 % Paolo je mladý muž, který žije sám na venkově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spokojený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého přítele Gustina, […]
  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […]
  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […]
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Ghost in the Shell - 80 %29. března 2017 Ghost in the Shell - 80 % Co bychom měli čekat od sci-fi, které je v komiksové verzi kultovní? Asi taky kultovní film, že.   Ale to bychom měli mít opravdu zkušeného tvůrce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, […]
  • Tři barvy: Modrá (Trois Couleurs: Bleu)17. července 2008 Tři barvy: Modrá (Trois Couleurs: Bleu) Modrá, první film Krzysztofa Kieślowského z trilogie Tři barvy, je inspirován významem první barvy francouzské vlajky (volnost).Julie (Juliette Binocheová) ztratí při tragické autonehodě […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem