Nestyda
Nestyda
Ohodnoťte člá­nek

Uplynulo jen něko­lik málo měsí­ců a už se na nás z růz­ných reklam a pla­ká­tů smě­je dal­ší hře­bej­kův film, Nestyda. Kadence, s jakou nás autor zahr­nu­je svý­mi kous­ky je obdi­vu­hod­ná, ovšem svěd­čí to jejich kva­li­tě? Hřebejk si vypra­co­val svůj vlast­ní vzo­rec pro prá­ci s fil­mo­vým mate­ri­á­lem, kte­ré­ho se neu­stá­le drží a řídí se pod­le něj zno­vu a zno­vu. Spolu s tím opa­ku­je také tatáž téma­ta, točí­cí se oko­lo mezi­lid­ských vzta­hů, kte­rá vychá­zí z tvor­by jeho umě­lec­ké­ho sou­put­ní­ka Michala Viewegha. A proč ne, když jejich spo­lu­prá­ce fun­gu­je a oba si tak navzá­jem zve­da­jí popu­la­ri­tu? 
Ale hlo­dá ve mně tako­vý pocit, že Hřebejkovi jde o divá­ky stá­le méně. Pokud vidí, že je jeho model úspěš­ný, nesna­ží se časem při­jít s něčím novým, posu­nout se do jiných rovin, ale nao­pak dělá jeden film přes­ně jako dru­hý a to mož­ná co nej­rych­le­ji za sebou, aby se trž­by nepře­sta­ly hrnout do kasič­ky. Možná už s ničím novým ani nepři­jde a tak se ze své­ho jmé­na sna­ží vyždí­mat, co se dá. 

Jak už jsem nazna­čil, Nestyda nepři­ná­ší nic nové­ho pod slun­cem a sne­se tak srov­ná­ní např. s rok sta­rým Mevídkem. Jen těch nega­tiv­ních emo­cí uby­lo a posta­vy si tak úspěš­ně hle­da­jí nové zná­mos­ti, nej­lé­pe hned u lidí, kte­ré pot­ka­jí jako prv­ní a jsou pros­tě hap­py. Všechno to zapří­či­ní vel­ký nos, kte­ré­ho si najed­nou až po něko­li­ka letech všim­ne Oskar (Jiří Macháček) u své man­žel­ky Zuzany (Simona Babčáková). Beru na vědo­mí, že někdy spo­lu žijí dva lidé do doby, kdy jeden na tom dru­hém nesne­se ani ty věci, kte­ré dří­ve tolik obdi­vo­val. Ale v pří­pa­dě Oskara je více prav­dě­po­dob­né, že si vel­ké­ho nosu všim­nul až teď. Tedy v době, kdy má s tou­to ženou spo­leč­nou domác­nost a malé­ho syna. Každopádně s Oskarem zamá­vá kri­ze střed­ní­ho věku, ač se on sám stá­le cho­vá jako puber­ťák. Kromě man­žel­ky vzá­pě­tí při­chá­zí také o prá­ci mode­rá­to­ra před­po­vě­di poča­sí. To ale vůbec nejsou důvo­dy pro to, aby byl Oskar nešťast­ný. Nastěhuje se do nové­ho bytu a nachá­zí si dal­ší vzta­hy v podo­bě zra­lé zpě­vač­ky Nory (Emília Vašáryová) a o dvě gene­ra­ce mlad­ší Simony (Martina Krátká), kte­rou kdy­si učil na základ­ní ško­le. Oskarova žena nezů­stá­vá pří­liš poza­du a oka­mži­tě si nachá­zí spří­z­ně­nou duši v Matějovi s tvá­ří Pavla Lišky. 

Celý děj prak­tic­ky nikam nesmě­řu­je a nic kon­krét­ní­ho ani nesdě­lu­je. Ale ta nico­ta je podá­vá­na nato­lik pod­lé­za­vě, že si jí všim­ne­te až v době, kdy jste z kina ven­ku. Film tedy nenu­dí, nebo to ale­spoň úspěš­ně mas­ku­je a i po něm si mají divá­ci o čem vyklá­dat. Jemnější pohla­ví může roze­bí­rat posta­vu Pavla Lišky v plav­kách, nebo Jiřího Macháčka ve spod­ním prádle. Jejich muž­ské pro­tějš­ky zase mohou obdi­vo­vat lad­né křiv­ky Evy Kerekéšové, coby maďar­ské au-pair, kte­rá hlí­dá man­žel­ské­mu páru dítě a jež má s Oskarem milost­ný poměr. První pořád­né fil­mo­vé role se dočka­la Simona Babčáková, kte­rá svo­ji stou­pa­jí­cí slá­vu komen­tu­je se sebe­i­ro­nic­kým nad­hle­dem, „Jsem ráda, že si můj nos koneč­ně na sebe začne vydě­lá­vat.“ Ve fil­mu se také obje­ví nema­lý počet slav­ných lidí kte­ří hra­jí sami sebe, a nehra­jí se špat­ně. Přesto nej­ví­ce (niko­liv pře­kva­pi­vě) v pamě­ti utkví výkon Emílie Vašáryové, kte­rá se dosta­la do fáze, kdy je schop­ná zahrát jak str­ha­nou mat­ku lehce retar­do­va­né­ho Václava, tak sexy a cha­risma­tic­kou zpě­vač­ku, kte­rá umí pro­bu­dit vášeň i v o něko­lik dekád mlad­ších roč­ní­cích. 

Smyslem fil­mu má být prav­dě­po­dob­ně reka­pi­tu­la­ce kri­ze střed­ní­ho věku, kte­rou Oskar pro­ve­de se svou ženou po tele­fo­nu, zatím­co jejich roz­ho­vor jde pro­střed­nic­tvím rádia do éte­ru. Nejde však o něja­ké pouč­né mora­li­zo­vá­ní, scé­na pro­běh­ne jen tak mimo­děk, stej­ně jako celý film. 

Nechci být špat­ným pro­ro­kem, ale hře­bej­ko­vi fil­my se začí­na­jí postup­ně okou­ká­vat a jejich návštěv­nost kon­stant­ně kle­sá. Pokud nedo­jde k něja­ké výraz­něj­ší změ­ně ve způ­so­bu hře­bej­ko­vi prá­ce či ale­spoň vol­bě témat pro zfil­mo­vá­ní, bude ten­to trend dále pokra­čo­vat. Možná už je na čase, aby se čes­ký main­stre­a­mo­vý film posu­nul někam dále. 

Nestyda, Česká repub­li­ka, 2008
Režie: Jan Hřebejk, scé­nář: Michal Viewegh, Jiří Macháček, Jan Hřebejk, kame­ra: Jan Malíř, hra­jí: Jiří Macháček, Simona Babčáková, Emília Vašáryová, Pavel Liška, Nina Divíšková, Pavel Landovský, Martina Krátká, 88 minut, dis­tri­buce: Falcon, pre­mi­é­ra: 9.10.2008.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]
  • Pátek třináctého31. srpna 2003 Pátek třináctého Pátek třináctého je už klasickým horrorem.Respektive je to startér k již nesmírně klasické horrorové sérii, která si jednou pod režijním a desetkrát pod producentským dohledem Seana S. […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Stále spolu (2014)1. června 2015 Stále spolu (2014) Rodina Mlčochova není rozhodně běžnou českou rodinkou. Stačí se jen podívat na počet jejích členů... Dokumentaristka Eva Tomanová se rozhodla natočit snímek o svérazné rodině, která […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova9. února 2005 Mumie se vrací - 19. 2. 2005 - Nova Bezchybná čistokrevná strhující dynamická popcornová zábava, která nemá obdoby. Mumie se stala, nebojím se říct (napsat), kultovním filmem. Možná díky tomu, že nezapřela určitou […]
  • Nordwand (2008)26. ledna 2012 Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povinností pro všechny fanoušky horolezeckých filmů už jen kvůli tomu, že podobně laděných - […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X