Hitman
Hitman
Ohodnoťte člá­nek

PistoleŘíkali nám dob­ří lidé: „U fil­mů, kte­ré pro­du­ku­je Luc Besson, pohřbě­te veš­ke­ré nadě­je.“ My jsme nepo­slou­cha­li. Varovali nás, že pokud, nedej Bože, je mís­tem pří­bě­hu Rusko a hlav­ní hrdi­na se nejme­nu­je Bourne, čekej­te to nej­hor­ší. Nevěřili jsme.

Někteří sar­kas­tic­ky při­po­mí­na­li, že adap­ta­ce počí­ta­čo­vých her jen málo­kdy sto­jí za pozor­nost. Při tom neza­po­mí­na­li nesluš­ně uka­zo­vat prs­tem na chudá­ka Uweho. Jenomže my jsme zno­vu a zno­vu roz­hod­ným hla­sem opa­ko­va­li svo­je: „Ne!“ Neboť věří­me v sílu lid­ské­ho ducha! S něhou vzpo­mí­ná­me na Angelinu Jolie, kte­rá by bez 3D-stříleček nemoh­la ces­to­vat po svě­tě a pokaž­dé si na památ­ku při­vá­žet dal­ší dítě, ani s B. Pittem by jí to tak dob­ře nedo­padlo. Pročež ponech­me stra­nou řeči o věcech před­chá­ze­jí­cích vzni­ku fil­mu a řek­ně­me si, proč tak oče­ká­va­ný pro­jekt ve výsled­ku sto­jí za sta­rou bač­ko­ru.

ZrcadloProblém roz­hod­ně nespo­čí­vá v pře­hlí­že­ní základ­ních reá­lií. Dopravní znač­ky v bul­har­šti­ně až tak neva­dí, ani nápis Народен театр Иван Вазов. Ne, není to prach mrt­vé­ho bul­har­ské­ho bás­ní­ka, kte­rý nedo­pře­je srd­ci kli­du, vždyť o „nic“ nejde. Kupříkladu James Bond napros­to bez­sta­rost­ně jez­dil v tan­ku a ničil vše, co sta­lo špat­ně na svém mís­tě. Bylo to dokon­ce zábav­né. Tak proč se u Hitmana po 20 minu­tách nikdo nesmě­je?

Začínat tím, že auto­ři před vzni­kem scé­ná­ře neo­po­me­nu­li shléd­nout Bourneovu tri­lo­gii, je i bez­tak kon­sta­to­vá­ním zřej­mé sku­teč­nos­ti. Točí pře­ce film pod­le PC hry, proč se pře­tě­žo­vat? A tak, chudák, Timothy Olyphant pobí­há tam a zpát­ky pokou­še­je se poro­zu­mět, jakou logi­ku má jed­ná­ní jeho posta­vy. Rovněž zkou­ší nedá­vat naje­vo poci­ty ze sleč­ny s make-upem dle let­ní módy na E 55.

DuoV jed­nom krá­lov­ství za deva­te­ro hora­mi žil kdy­si klon zabi­ják. Jednou oddě­lá afric­ké­ho váleč­né­ho zlo­čin­ce, jin­dy si zastří­lí na rus­ké­ho pre­zi­den­ta. Zkrátka co mu řek­nou, to bez­chyb­ně pro­ve­de. Snad jenom na ženy si nedo­vo­lí vztáh­nout ruku. Obzvláště má sla­bost pro tako­vé, co vypa­da­jí jako výše zmí­ně­né sleč­ny leh­čích mra­vů. Kvůli podob­ným typům má agent 47 těž­kou kri­zi, kvů­li níž volí únik někam do kli­du, aby se uve­dl do duchov­ní rov­no­váhy. Co bychom se divi­li? Byl pře­ce veden přís­ný­mi duchov­ní­mi k víře v trpě­li­vost a jis­tě také věří, že svět se mění niko­li silou zbra­ně, ale Božím slo­vem a lás­kou.

Z jeho způ­so­bu živo­ta plné­ho nási­lí není jed­no­du­chá ces­ta. Za pou­ži­tí stej­ných leb­kou­nů je na Agenta 47 uspo­řá­dán hon s pomo­cí metod, jakých done­dáv­na sám uží­val. Mimochodem stej­ně teto­va­ných klo­nů se v Rusku pofla­ku­jí hor­dy.  Nikomu však nepři­jdou pode­zře­lí - kde­pak pří­zvuk, lysá hla­va a teto­vá­ní. Jenom jeden afro-klon z toho vychá­zí dob­ře, pro­to­že mu není vidět čáro­vý kód na leb­ce. No a teď se má roz­hod­nout, kdo s koho. Buď je všech­ny pošle na schůzku s Pánem 47-čka, nebo oni, ať už tím mys­lí­me koho­ko­li, jeho.

No dob­ře, podob­ně inte­li­gent­ní scé­nář nevi­dí­me popr­vé. Rádi bychom, aby se na před­vá­dě­né dalo aspoň dívat. Tak čty­ři scé­ny se sty­lo­vý­mi pis­to­le­mi a lysi­nou upro­střed obra­zov­ky se napo­čí­tat dají, ale ten zby­tek je pros­tě tako­vý div­ný. Akce není akcí, nájem­ný vrah není nájem­ným vra­hem, ta baba je cák­lá… Všichni agen­ti zabi­já­ci, agen­ti Interpolu a FSB jenom zma­te­ně pobí­ha­jí a hro­zí zbra­ně­mi. Hlavní hrdi­na má sla­bost pro vyska­ko­vá­ní oknem a voze­ní mrt­vol v kuf­ru auta. Zároveň se tvá­ří napros­to výmluv­ně.  Z jeho výra­zu jas­ně čte­te otáz­ku „Co se to vlast­ně děje?“.  

Film měl roz­po­čet 70 mil. dola­rů. Kéž by za ně nato­či­li něco jiné­ho! Každopádně ti, kdo zna­jí her­ní sérii, se na Hitmana stej­ně podí­va­jí. Když pobě­ží titul­ky, vsta­nou, půjdou k oknu a budou s kamen­nou tvá­ří uva­žo­vat, jest­li se zasmát, nebo spáchat sebe­vraž­du. 

 

 

Akční / Thriller / Krimi

Francie / USA

2007, 100 min

Režie: Xavier Gens

Hrají: Timothy Olyphant, Robert Knepper, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Ulrich Thomsen, Robin DeMarco, Henry Ian Cusick, Patrick Ligardes

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Bídníci (2012) - 80 %21. prosince 2012 Bídníci (2012) - 80 % Recenze na nový muzikál Les Misérables je na světě. Jaké je novodobé zpracování románu od Viktora Huga v podání oscarového tvůrce Královi řeči Toma Hoppera, který projekt režíroval s […]
  • 10. února 2005 Letec Letec byl oceněn již 3 zlatými glóby a má na kontě 11 nominací na oscara. Mnoho lidí si řeklo, že nemůže být dobrého snímku, hraje-li v něm Leonardo DiCaprio hlavní postavu. Byl jsem […]
  • Hudbu složil, slova napsal - Music & Lyrics4. září 2007 Hudbu složil, slova napsal - Music & Lyrics Romantické komedie táhnou do kin diváky v nemalém počtu. Jenže obvykle spíše dívčí populaci, protože muži až tak neocení, když se na ně z plátna valí jedno láskyplné klišé za druhým, […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z […]
  • Mr. & Mrs. Smith30. září 2005 Mr. & Mrs. Smith Chcete to na rovinu? Takže bez okolků. Všechno jednou skončí. A stejně tak i šťastné manželství ze kterého se jednoduše časem vytratí láska a náboj a zůstane jen stereotyp. Podobně jsou na […]
  • Jackass 2 - Jackass Volume Two5. ledna 2007 Jackass 2 - Jackass Volume Two Myslím si, že o kultovní záležitosti zvané Jackass nemusím nikomu nic vyprávět. Všichni, kdo mají doma televizi zákonitě ví, o čem je řeč. Ale přece jen, pokud vás tato záležitost minula, […]
  • Jurský park 39. března 2003 Jurský park 3 Virtuální dinosauři se vracejí aneb, jak by to vypadalo, kdyby Flinstounovi přitvrdili…. Když před několika málo lety vznikl film Jurský par, vyvolal doslova poprask. Lidé v němém úžasu […]
  • n200804240957_Colin28. dubna 2008 Telefonní budka (Phone Booth) Kdyby každého z nás měl na mušce odstřelovač, asi bychom všichni říkali jenom pravdu. Svět by se změnil a dost možná k lepšímu. Vzniká ovšem otázka, kdo a podle čeho bude vybírat […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X