Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles

Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles
Ohodnoťte člá­nek

V zápla­vě růz­ných Pokémonů a Digimonů si na zele­né zmu­to­va­né Želví Ninjy vzpo­me­ne málo­kdo. Ti, kte­ří je před lety zbož­ňo­va­li, obdi­vo­va­li a neda­li na ně dopus­tit už jsou odrost­lej­ší a k dneš­ní mlá­de­ži se Donatello, Raphael, Michelangelo a Leonardo dostá­va­li jen spo­ra­dic­ky. Jenže vy všich­ni, kte­ří jste jejich dob­ro­druž­ství sle­do­va­li se zata­je­ným dechem a s  oči­ma tak vyku­le­ný­ma, že hro­zi­lo jejich vypad­nu­tí z důl­ků, dávej­te pozor. Jsou tady, jsou zpát­ky a  jsou ve for­mě. Tentokrát nejde ani o ruč­ně kres­le­nou ani o  hra­nou ver­zi, ale o kom­plet­ně 3D ani­mo­va­ný celo­ve­čer­ní titul, kte­rý v kinech nalez­ne­te pod názvem Želvy Ninja (v ori­gi­ná­le TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles).

I přes mé oče­ká­vá­ní, že TMNT se vrh­ne na mapo­vá­ní začát­ků Želv Ninja, aby sezná­mi­li sou­čas­né tee­nage­ry s jejich počát­ky, není tomu tak. Děj je zasa­zen do doby, kdy byl pora­žen ústřed­ní nepří­tel zmu­to­va­ných hrdi­nů Trhač a ochra­na měs­ta (potaž­mo svě­ta) před zká­zou už pro ně není smys­lem živo­ta. Leonardo (James Arnold Taylor) byl vyslán do džun­gle, aby pil­ně tré­no­val, Michelangelo (Mikey Kelley) se baví tím, že si nasa­zu­je obří hla­vu a  roz­ve­se­lu­je návštěv­ní­ky naro­ze­ni­no­vých večír­ku, Donatello (Mitchell Whitfield) radí uži­va­te­lům počí­ta­čů s  pomo­cí non­stop tele­fon­ní lin­ky, jen Raphael (Nolan North) se v přestro­je­ní za Nightwatchera sna­ží udr­žet klid v uli­cích. Právě on nedo­ká­že odpus­tit Leonardovi, že pone­chal jejich tým bez vede­ní a ode­šel. Mistr Tříska (Mako) napja­tě oče­ká­vá návrat Leonarda, aby opět sce­lil rodi­nu. A to ješ­tě netu­ší, že svě­tu hro­zí obrov­ské nebez­pe­čí…

Jelikož jde o film a ne o jeden z řado­vých dílů seri­á­lu, mohl být děj o něco vypi­lo­va­něj­ší. I přes­to, že se dojde na něko­lik málo zvra­tů, není vůbec žád­ný pro­blém odhad­nou to, jakým smě­rem se bude TMNT ode­bí­rat. Pro fanouš­ky „fia­lo­vé“ a  „žlu­té“ žel­vy mám
špat­nou zprá­vu, nej­ví­ce pro­sto­ru dostá­vá Raphael a Leonardo a jejich spor. Ani tady se neko­ná žád­né pře­kva­pe­ní a vy za pár minut vytu­ší­te, že nako­nec (neměl bych pro­zra­zo­vat nic pod­stat­něj­ší­ho z děje, ale tohle by vám stej­ně hned došlo) sta­nou bok po boku. Michelangelo a Donatello ustu­pu­jí troš­ku do poza­dí a to je ško­da (nejen pro­to, že Donatello je můj favo­rit :)).

Slušnou náplas­tí je to, že všich­ni ze čtve­ři­ce cha­rak­te­ro­vě více méně odpo­ví­da­jí svým kres­le­ným před­lo­hám. Leonardo je roz­váž­ný a klid­ný, Raphael váš­ni­vý a rebe­lant­ský, Michelangelo praš­tě­ný a  puber­tál­ní a Donatello vyna­lé­za­vý a vese­lý. Přidání tře­tí­ho pro­sto­ru zele­ným klu­kům na cha­risma­tu neu­bra­lo. Nejsou ale jedi­ný­mi „sta­rý­mi“ zná­mý­mi, kte­ří se vra­ce­jí. Máme tu i Caseye Jonese (Chris Evans) a  nej­ob­lí­be­něj­ší žen­skou posta­vu April O´Neil (Sarah Michelle Gellar).

Pokud si pro­hléd­ne­te jmé­na v  závor­kách, vidí­te, že jsou to zná­má jmé­na (pře­kva­pi­vě až na dabé­ry hlav­ní čtve­ři­ce, kte­ří tak pro­slu­lí nejsou) a hlas někte­rým posta­vám pro­půj­či­li i dal­ší celebri­ty jako asij­ská krás­ka Ziyi Zhang (Křižovatka smr­ti 2, Klan léta­jí­cích dýk), Patrick Stewart (tri­lo­gie X-Men, seri­ál Star Trek), Laurence Fishburne (tri­lo­gie Matrix, Mission: Impossible III) nebo Kevin Smith (úspěš­ný reži­sér a  před­sta­vi­tel legen­dár­ní fil­mo­vé posta­vy mlčen­li­vé­ho Boba).

A i přes anga­žo­vá­ní tak­to zvuč­ných jmen byl roz­po­čet fil­mu pou­hých 34 mili­o­nů dola­rů. To se ale odra­zi­lo na tech­nic­ké strán­ce Želv Ninja. Prostředí a před­mě­ty jsou zpra­co­vá­ny výteč­ně, ale posta­vy jsou na tom hůře. Největší chy­bou je jejich malá detail­nost. Ale ve jmé­nu spra­ve­dl­nos­ti je na obra­nu TMNT nut­né uvést, že jejich ani­ma­ce není zase tak špat­ná ve srov­ná­ní s jiný­mi 3D fil­my, kte­ré mají něko­li­ka­ná­sob­ně vět­ší finanč­ní pro­střed­ky.

Zaslechl jsem pár výtek týka­jí­cích se toho, že titul je málo akč­ní. Nemohu s tím sou­hla­sit, Želvy Ninja jsou pro­lo­že­ny dosta­teč­ným množ­stvím bojo­vých sek­ven­cí, kte­ré při­chá­ze­jí v rela­tiv­ně malých časo­vých odstu­pech. Jsou navíc zpra­co­vá­ny cel­kem sviž­ně, tak­že si není na co stě­žo­vat.

Je fajn, že se TMNT poda­ři­lo zacho­vat atmo­sfé­ru kres­le­né­ho seri­á­lu. Zpracování je moder­něj­ší, ale Želvy Ninja jsou stá­le pova­ho­vě stej­né. To je potě­šu­jí­cí zprá­va hlav­ně pro fanouš­ky. Divákům, kte­ří nic moc o  této čtve­ři­ci netu­ší a setka­li se s  ní jen okra­jo­vě nebo vůbec posta­čí zprá­va, že Želvy Ninja jsou zábav­ným akč­ním „ani­má­čem“, kte­rý tech­nic­ky a dějo­vě mír­ně pokul­há­vá, ale sluš­ně

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny23. února 2016 Charakterové plakáty k Želvám Ninja 2 zveřejněny To, že studio Paramount Pictures připravuje pokračování filmu Želvy Ninja se ví už delší dobu, nyní se ale můžeme konečně podívat na plakáty, kde uvidíme, jak budou naši hrdinové v novém […]
 • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […]
 • Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%3. června 2016 Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změnami, ve všech případech k horšímu: Jednička byla spotřební zábavou určenou zejména pro osmi […]
 • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v […]
 • Želvy Ninja o Vánocích12. ledna 2016 Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké nové příběhy. Pro fanoušky Želv Ninja je připraven v obchodech třetí díl. Menu číslo 3, které […]
 • Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30%18. srpna 2015 Padesát odstínů šedi (Fifty Shades of Grey) – Recenze – 30% Padesát odstínů šedi asi není třeba sáhodlouze představovat. Knižní trilogie se stala fenoménem a jedním z nejdiskutovanějších bestsellerů posledních let a nemenší ohlas nyní budí i […]
 • X-men11. března 2003 X-men Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […]
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • 28. prosince 2006 SAW III - Recenze Jigsaw se opět vrací, a to v podobě už třetího pokračování. Zde rozehraje tutéž hru o život jako v minulých dvou částech. Bude to ale stále tak působivá podívaná jako v předchozích […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují