Lovci myšlenek (Mindhunters)
Lovci myš­le­nek (Mindhunters)
Ohodnoťte člá­nek

Mind1Ten? Ten? Ten? Kdo půjde z kola ven? Film o agen­tech FBI na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kde mají v rám­ci výcvi­ko­vé­ho pro­gra­mu dopad­nout fik­tiv­ní­ho zlo­čin­ce. Brzy ale někdo začne vraž­dit doo­prav­dy - samot­né agen­ty.

Finský reži­sér Renny Harlin zapo­čal kari­é­ru v Hollywoodu vel­mi úspěš­ným fil­mem Noční můra v Elm Street 4 (A Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master, 1988). Poté násle­do­va­lo něko­lik dal­ších fil­mo­vých poči­nů a ne zrov­na neú­spěš­ných. Později štěs­tě­na odvrá­ti­la svůj zrak a na hori­zon­tu se obje­vi­la mrač­na. Například tako­vý Ostrov hrdlo­ře­zů (Cutthroat Island, 1995) doká­zal „zrui­no­vat“ do té doby pro­spe­ru­jí­cí spo­leč­nost CAROLOCO, kte­ré pros­tě nezby­ly pro­střed­ky na pro­pa­ga­ci pirát­ské­ho pří­bě­hu, jenž spo­ly­kal (na tu dobu) neu­vě­ři­tel­ných 100 mil. dola­rů. Film samot­ný doká­zal vydě­lat zhru­ba dese­ti­nu pro­in­ves­to­va­né část­ky.

 Zajímavé je, že po tak obrov­ském pro­pa­dá­ku, se Harlin podi­vu­hod­ně rych­le vzpa­ma­to­val a nato­čil dal­ší film Dlouhý poli­bek na dobrou noc (The Long Kiss Goodnight, 1996), po jehož doto­če­ní ho opus­ti­la man­žel­ka hereč­ka Geena Davis (údaj­ně to mezi obě­ma pře­stá­va­lo kla­pat už po neú­spě­chu Ostrova hrdlo­ře­zů, kde ztvár­ni­la hlav­ní roli). Neúnavný Renny se vrh­nul do dal­ší prá­ce, avšak smů­la se mu lepi­la na paty. Akční film Formule (Driven, 2001) se Sylvesterem Stallone byl dal­ším pro­pa­dá­kem a na dob­ré pověs­ti reži­sé­ro­vi nepři­dal. Po chvil­ce úvah, co s živo­tem, Renny Harlin, kte­rý je vel­kým bojov­ní­kem s nepříz­ní osu­du, začal točit psy­cho­lo­gic­ký thriller Mindhunters (do češ­ti­ny pře­lo­že­ný jako Lovci myš­le­nek).

 Takže bylo neby­lo. Za deva­te­ro hora­mi atd. atd. v zemi mlé­kem a str­dím oplý­va­jí­cí (čti USA) žil byl zvlášt­ní agent FBI Fox Mulder. Jenomže o něm tenhle pří­běh není. Náš agent se jme­nu­je Jake Harris (Val Kilmer). Že byl zvlášt­ní, to o něm vyčte­te ve slu­žeb­ním prů­ka­zu, nejde ale o jedi­nou zvlášt­nost. Velmi oso­bi­tý pří­stup měl rov­něž k výcvi­ků nových kade­tů, z nichž se měli stát dal­ší zvlášt­ní agen­ti. Přesněji řeče­no jed­ná se o sku­pi­nu budou­cích elit­ních kri­mi­na­lis­tů, jejichž pro­fes­ní zamě­ře­ní dalo název fil­mu - Lovci myš­le­nek. Úkolem agen­tů je pro­ni­ká­ní do myš­len­ko­vých pocho­dů zlo­čin­ce, sesta­vo­vá­ní jeho psy­cho­lo­gic­ké­ho pro­fi­lu a pokud mož­no, před­po­ví­dá­ní dal­ších tahů tak, aby vyšet­řo­va­te­lé doká­za­li neje­nom srov­nat krok s pacha­te­lem, ale být o krok napřed.

 Výcvik je nároč­ný a zůsta­nou jen ti nej­lep­ší. Jake Harris sta­ví budou­cí kri­mi­na­lis­ty před úko­ly, kte­ré co nej­věr­ně­ji simu­lu­jí sku­teč­nou prá­ci. Není nezvyk­lé, když zada­ná úlo­ha pros­tě nemá správ­né a jedi­né řeše­ní. Učí je, že nejde vyhrát kaž­dý pří­pad a je nut­né počí­tat s neú­spě­chem. Závěr stu­dia se blí­ží a noví adep­ti s ner­vo­zi­tou čeka­jí na Harrisovu zprá­vu, v níž má vele­ní dopo­ru­čit, kte­ří z nich se na tuto prá­ci hodí a komu nao­pak dve­ře mezi eli­tu uza­vře.

 Takhle by to bylo jed­no­du­ché. Jenomže Harris se drží pověs­ti „zvlášt­ní­ho“, a než se roz­hod­ne, koho vybe­re pro prá­ci v teré­nu, je před agen­ty posled­ní zkouš­ka. Celá sku­pi­na musí odces­to­vat na odleh­lý ost­rov u pobře­ží USA, kde se cvi­čí spe­ci­ál­ní koman­da ame­ric­ké armá­dy. Samotný ost­rov je jeden vel­ký výcvi­ko­vý pro­stor. Rozkládá se na něm sku­teč­né měs­to, avšak bez oby­va­tel, doprav­ní­ho spo­je­ní s okol­ním svě­tem nebo čeho­ko­liv jiné­ho, co by vyvra­ce­lo dvě slo­va cha­rak­te­ri­zu­jí­cí situ­a­ci nových návštěv­ní­ků - odříz­nu­tí, osa­mo­ce­ní.

Na něko­lik dní se ost­rov stá­vá domo­vem kri­mi­na­lis­tů, kte­ří mají za úkol Mind3najít vra­ha, jenž údaj­ně na ost­ro­vě půso­bí. Harris iro­nic­ky kři­ví ústa v odlé­ta­jí­cí heli­kop­té­ře a nechá­vá agen­ty uká­zat, co dove­dou. Uvolněnou atmo­sfé­ru výle­tu brzy nabou­rá smrt jed­no­ho z nich, když se dosta­ne do nastra­že­né pas­ti. Pro divá­ka jde o pře­kva­pe­ní o to vět­ší, že to schy­tá hned na začát­ku holly­wo­od­ská hvězda Christian Slater, se kte­rým jsme počí­ta­li až do kon­ce. E-e, Renny Harlin se škle­bí a jde o před­zvěst dal­ších pře­kva­pe­ní.

 Film při­po­mí­ná Deset malých čer­nouš­ků od Agathy Christie, roz­díl je pou­ze v počtu „čer­nouš­ků“ a způ­so­bu, jakým nevi­di­tel­ná ruka smr­ti sdě­lu­je, že se má při­pra­vit „dal­ší pán na hole­ní“. Agenti nejsou zabed­ně­ní, je jim jas­né, že tu jde o krk, a tak se bez vtip­ných pozná­mek pouš­tě­jí do hle­dá­ní vra­ha. Harris je blá­zen, nechal snad na ost­ro­vě sku­teč­né­ho zlo­čin­ce? Jenomže záro­veň se na povrch dere pocit, že způ­so­by jed­not­li­vých úmr­tí jas­ně zdů­raz­ňu­jí jinou sku­teč­nost. Vrah své obě­ti zná! Nemusíte být kri­mi­na­lis­ty, abys­te pocho­pi­li, že vraž­dí jeden z agen­tů.

 Trochu mi vadi­lo, že se agen­ti cho­va­jí jako hys­ter­ky. Pobíhají kolem, Mind4máva­jí na sebe zbra­ně­mi, leka­jí se vlast­ních stí­nů. Když jsou tak dob­ře cvi­če­ní, proč si na chvil­ku nesed­nou a neda­jí hla­vy do hro­ma­dy? Jenomže to by na totož­nost vra­ha při­šli po jed­né kávě a bylo by po fil­mu. Místo toho sle­du­je­me, jak to dopa­dá, když jsou lidé zahna­ní do kou­ta, vydě­še­ní, začí­na­jí mít ner­vy v kýblu a k tomu je depri­mu­je, že jsou sami a žád­ná pomoc zven­čí se neko­ná. Tohle není nepo­cho­pi­tel­né a pří­běh pro­ží­vá­te o to víc.

 Ve fil­mu najde­te něko­lik vel­mi efekt­ních (co do tech­nic­ké­ho pro­ve­de­ní) a zákeř­ných (pokud jde o nápad) způ­sobů smr­ti. Krví se tu neplýtvá a slab­ší pova­hy nebu­dou muset zaví­rat oči. Velmi dob­ře se ve fil­mu pohrá­vá s růz­ný­mi teo­ri­e­mi a když už si mys­lí­te, že víte, o koho jde (však si to mys­lí také vyšet­řo­va­te­lé), zjis­tí­te, že jste v dal­ší sle­pé ulič­ce (ale před tím to dáva­lo tako­vý smy­sl!). Kdo je tedy ztě­les­ně­ním zla, bude­te čekat až do kon­ce, a to je dob­ře! Jako kaž­dý podob­ně ladě­ný film (vzpo­meň­te si tře­ba na D-Tox, 2002 v hl. roli S. Stallone rov­něž jako agent FBI) se ani ten­to neu­brá­ní logic­kým nesrov­na­los­tem. Některé věci se až trestu­hod­ně pře­hlí­že­jí, aby se na ně vzpo­mně­lo, když už je poz­dě, ačko­liv hrdi­nům nic nebrá­ni­lo vzít je v potaz dří­ve.

 Na dru­hou stra­nu, aby auto­ři moh­li nato­čit dob­ře kou­ka­tel­ný thriller, je Mind2zkrát­ka nut­nos­tí dopouš­tět se men­ších pro­hřeš­ků. Nám (divá­kům) pak nic nebrá­ní při­stou­pit na pra­vi­dla hry a uží­vat si vidě­né, zapo­jit mozek a zahrát si na pro­fe­si­o­ná­la z tep­la a pohod­lí domo­va. Tímto Renny Harlin (jinak původ­ním jmé­nem Renny Lauri Mauritz Harjola) doká­zal, že pořád ješ­tě umí nato­čit sluš­ný film.

 

 Název původ­ní: Mindhunters (angl.)

 Název čes­ký: Lovci myš­le­nek

 Režie: Renny Harlin

 Scénář: Wayne Kramer

 Rok: 2004

 Délka: 106 min.

 Země: USA / Holandsko / Velká Británie / Finsko

 Žánr: Akce / Drama / Thriller

 Hrají: Val Kilmer (jako Jake Harris), Christian Slater (J.D. Reston), Eion Bailey (Bobby Whitman), LL Cool J (Gabe Jensen), Kathryn Morris (Sara Moore), Clifton Collins Jr. (Vince Sherman), Jonny Lee Miller (Lucas Harper), Will Kemp (Rafe Perry), Patricia Velasquez (Nicole Willis)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Prokletí - Cursed21. června 2006 Prokletí - Cursed Wes Craven a Kevin Williamson. Hvězdné duo hororového žánru paradoxně dost často tento filmový styl paroduje. Daří se jim jak vyděsit, tak si pohrát s klišé hrůzu vyvolávajících titulů. […]
 • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […]
 • V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 %15. února 2014 V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 % Napsat recenzi na jakýkoliv film bratří Coenů se zdá být jednoduchou záležitostí, poněvadž jejich snímky jsou tak obsáhlé, že si v nich můžeme najít spoustu odboček a názorů. Opak je […]
 • Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 %23. listopadu 2012 Na divoké vlně (Chasing Mavericks) - 55 % Jay Moriarity je mezi surfaři pojem a není divu, že jeho životní příběh inspiroval filmaře k natočení filmu. Tvůrci předpokládali, že natočit film o známé osobnosti je divácky přitažlivé a […]
 • Matka25. dubna 2008 Ti druzí (The Others) Režisér španělského původu Alejandro Amenábar se do širšího povědomí diváků zapsal filmem Abre los ojos, 1997 (Otevři oči). Film se zalíbil Tomu Cruisovi, jenž neváhal a koupil práva na […]
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Síly temna - The Covenant10. září 2007 Síly temna - The Covenant Režisér Renny Harlin má poměrně bohatou filmografii, která zahrnuje jak špičkové hity (Cliffhanger, Dlouhý polibek na dobrou noc), tak i ne zrovna oceňované snímky. V poslední době se […]
 • Deuce Bigalow: Dobrej striptér2. března 2006 Deuce Bigalow: Dobrej striptér Deuce Bigalow: Dobrej striptér jsou dva druhy filmů, ty, které se snaží apelovat na lidské city, mysl a ty, které si za nejvyšší cíl kladou pobavit. Deuce Bigalow: Dobrej striptér, již […]
 • Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? / Co jsme komu udělali?16. února 2015 Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? / Co jsme komu udělali? Nevím, jestli je to náhoda nebo osud, že zrovna ve dnech, kdy náboženský fanatismus dosahuje v zemi galského kohouta tragických rozměrů, jsem viděla tuto podle recenzí i diváků nejlepší […]
 • Pohřben zaživa6. října 2002 Pohřben zaživa Když se obvykle chcete zbavit svého manžela, počítejte s tím, že se jednoho dne vrátí a... Clint Goodman (Tim Matheson) je spokojený majitel truhlářství v Americkém maloměstě – a jeho […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X