Ghost Rider
Ghost Rider
Ohodnoťte člá­nek

Ghost Rider je jed­nou z nej­po­div­něj­ších bytos­tí, kte­ré se pohy­bu­jí v comic­sech vyda­va­tel­ství Marvel. V jeho uni­ver­su nara­zí­te na tak pra­po­div­né exis­ten­ce, že vás někdo, kdo špl­há po zdech a vystře­lu­je pavu­či­ny nebo ovlá­dá poča­sí vůbec nepře­kva­pí. Ale hoří­cí kost­ra motor­ká­ře, to už je něco. Musím říct, že reži­sér Mark Steven Johnson je doce­la odváž­ný, že se roz­ho­dl prá­ci na Ghost Riderovi při­jmout. Opravdu jen málo­kdo jiný než comic­so­vý fanou­šek by doká­zal brát váž­ně plá­po­la­jí­cí­ho kost­liv­ce. Je sice prav­da, že Johnson už má s adap­ta­ce­mi kres­le­ných seši­tů své zku­še­nos­ti, reží­ro­val Daredevila (kte­rý nebyl špat­ný, ale byl při­jat vcel­ku chlad­ně) nebo napsal scé­nář k Elektře (ta byla při­ja­ta ješ­tě chlad­ně­ji), ale pře­ce jen, tohle už je pořád­ně vel­ký „oří­šek“.

Johnsonovi se ho nepo­ved­lo roz­lousk­nout tak, jak by si asi vět­ši­na z nás před­sta­vo­va­la. Byť má v  comic­sech Ghost Rider kul­tov­ní sta­tut na stří­br­ném plát­ně se v  nej­lep­ším svět­le nepřed­sta­vu­je. Všichni, kdo vidě­li prv­ní ukáz­ky z  fil­mu jis­tě pocho­pi­li, že z toho asi nebu­de áčko­vý mega­hit. Přesto se ale stá­le dalo dou­fat v to, že Ghost Rider bude sym­pa­tic­ky naiv­ní akč­ní pop­cor­no­vá jíz­da.

Nestalo se tak. Film je sice mís­ty doce­la vtip­ný a úsměv­ný (někdy záměr­ně, někdy ne) a  Nicholas Cage s Eva Mendes hra­jí s  pří­jem­ným nad­hle­dem a je jas­ně cítit, že ani Johnson nechtěl, aby byl Ghost Rider smr­tel­ně váž­ný, ale ani to nesta­čí, aby tím byly zamas­ko­vá­ny nepří­jem­né zápo­ry.

Tím hlav­ním je, že akč­ní scé­ny jsou napros­to neob­jev­né a doce­la nud­né. Stejně jako v Elektře i tady se ani nena­dě­je­te a  Ghost Riderovy pro­tiv­ní­ci umí­ra­jí v  pra­chu dří­ve, než se na něco zmů­žou. Někdy má Ghost Rider naběh­nu­to na sluš­ný adre­na­li­no­vý moment (jíz­da po  mra­kodra­pu…), ale než se začne něco pořád­né­ho dít, dojde ke zklid­ně­ní a my může­me jen tiše nadá­vat kvů­li pro­mr­ha­né­mu poten­ci­á­lu.

Hlavním hrdi­nou je Johnny Blaze (Nicholas Cage), kte­rý se upsal Mephistophelovi (Peter Fonda). Ten žádal jeho duši za to, že vylé­čí jeho otce (Brett Cullen). Mephistopheles sice svůj slib spl­nil, ale nejen, že Blaze si své­ho rodi­če neu­žil dlou­ho, ale ješ­tě si z něj vlád­ce pekel udě­lal své­ho posko­ka, lov­ce tem­ných duší, zva­né­ho Ghost Rider.

Dlouhá léta jeho služ­by nevy­u­ží­val, ale když se Mephistophelův nezbed­ný syn Blackheart (Wes Bentley) roz­ho­dl sebrat tatí­ko­vi trůn, je Johnny Blaze povo­lán, aby ho zasta­vil. Na scé­ně se také obje­vu­je jeho dáv­ná lás­ka z dět­ství Roxanne (Eva Mendes), kte­rá není Blazeovi roz­hod­ně lhos­tej­ná.

Hlavním pro­tiv­ní­kem Ghost Ridera je tedy Blackheart (nevím, proč bylo jeho jmé­no pře­klá­dá­no, upřím­ně „Zloduch“ není pod­le mého nej­lep­ší alter­na­ti­va), ale bohu­žel Wes Bentley nepů­so­bí tak děsi­vě, jak by měl. Je troš­ku nemast­ný nesla­ný. A pěk­ně odflák­nu­tý je i jeho finál­ní sou­boj s Ghost Riderem. Opět pár chvil (z nichž žád­ná není zají­ma­vá) a je konec.

Docela matou­cí je i Johnsonovo pře­ska­ko­vá­ní z žán­ru do žán­ru. Chvíli je to thriller, za moment tu máme nádech wes­ter­nu, v  dal­ších minu­tách se daří budo­vat sko­ro horo­ro­vou atmo­sfé­ru, ale někdy máte pocit, že sle­du­je­te tele­no­ve­lu. Jakoby si Ghost Rider nemohl vybrat, kam pat­ří.

Po tri­ko­vé strán­ce se žád­ných zázra­ků nedo­čká­te. Za 110 mili­o­nů dola­rů bych čekal lep­ší spe­ci­ál­ní efek­ty. Ovšem hudeb­ně je na tom film vel­mi dob­ře, tak­že ale­spoň sluch bude uspo­ko­jen.

Jediným štěs­tím Ghost Ridera je, že si uta­hu­je sám ze sebe. Kdyby se bral váž­ně, pak by byl ve finá­le k smí­chu. Filmu by urči­tě pro­spě­ly lep­ší akč­ní scé­ny a  výraz­něj­ší zápo­rák. A přes­to­že je Johnson pra­cant a kro­mě režie se ujal i scé­ná­ře, měl by asi příš­tě pře­ne­chat tak­tov­ku nad fil­mem něko­mu jiné­mu, pro­to­že tohle pro něj bylo až pří­liš vel­ké sous­to.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 26. března 2007 Ghost Rider - Recenze Člověk ve svém životě uzavře spousty smluv, hypotéka, práce, zdravotní pojištění, splátky… Ovšem uzavřít smlouvu se samotným ďáblem? No tomu říkám fakt pech! Když ještě k tomu zjistíte, že […]
  • Rychle a zběsile12. června 2003 Rychle a zběsile Rychlá auta + sexy kočky + přitažlivé honičky = 60 sekund. Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.   Asi bych se měl přiznat hned na začátku. […]
  • Cypher3. dubna 2005 Cypher Představte si že žijete ve světě, který tak úplně není takový jaký se vám zdál. Představte si že vás firma najme jako tajného agenta. Představte si že nic okolo vás není pravda.Pokud […]
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […]
  • 2001: Vesmírná odysea - 100 %4. dubna 2014 2001: Vesmírná odysea - 100 % Obloha plná hvězd fascinuje lidské předky stejně jako současnou vyspělou civilizaci. Ale najít souvislost mezi vývojem lidské civilizace a stále neznámým vesmírným prostorem s vnitřním […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50%19. května 2015 Hurá na fotbal (Metegol) – Recenze – 50% Poněkud neduživý a nesmělý chlapík jménem Amadeo je už od dětství přeborníkem ve stolním fotbálku (resp. v hospodském fotbálku, chcete-li). Do jeho malého městečka se jednoho dne vrátí […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • Obřad – The Rite – 50%10. července 2011 Obřad – The Rite – 50% Vymítání. Téma, které už zlákalo nejednoho filmaře k natočení temného příběhu. Od nejstaršího „tatíčka“ všech filmů tohoto tématu, klasickou lahůdku žánru Exorcista (1973), dále přes […]
  • Ghost Rider20. září 2009 Ghost Rider Je tomu už dávno, co hvězdný motocyklový kaskadér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uzavřel smlouvu s ďáblem. Nyní však přichází čas sluhů - čas dluhů.  Sedmnáctiletý Johnny Blaze cestuje se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X