DÉJA VU - Recenze
DÉJA VU - Recenze
Ohodnoťte člá­nek

Déja Vu je stav, kdy máte pocit, že zno­vu pro­ží­vá­te stej­nou situ­a­ci. Déja Vu je také film, kte­rý se sice pod­le toho­to poci­tu jme­nu­je, ale pří­liš s ním nepra­cu­je. Zato nabíd­ne solid­ní mír­ně zbě­si­lou akci a ces­to­vá­ní časem (a na závěr i něja­ké to Déja Vu).

Od sním­ku s názvem Deja Vu bychom asi čeka­li spí­še něco na způ­sob psy­cho­lo­gic­ké­ho dra­ma­tu, ale reži­sér Tony Scott nám mís­to toho ser­ví­ru­je udat­né­ho poli­cis­tu a pod­lé­ho tero­ris­tu hra­jí­cí si na koč­ku s myší oko­ře­ně­né špet­kou sci-fi. To však pocho­pi­tel­ně nezna­me­ná, že by byl film hor­ší, jen se méně infor­mo­va­né­mu divá­ku dosta­ne patr­ně úpl­ně jiné­ho zážit­ku, než jaký oče­ká­val. Déja Vu je ale hlav­ně fil­mem, kte­rý od své­ho divá­ka vyža­du­je, aby při­stou­pil na jeho pra­vi­dla, respek­to­val je a nevy­ptá­val se na detai­ly. Pokud toto nedo­dr­ží­te, bude­te prav­dě­po­dob­ně znač­ně zkla­má­ni.

Příběh se začí­ná odví­jet jako oby­čej­ný detek­tiv­ní thriller. Ocitáme se v New Orleans, kde prá­vě explo­do­val tra­jekt vezou­cí kolem pěti set lidí. Na mís­to činu při­chá­zí zástup­ce Úřadu pro alko­hol, tabák, zbra­ně a stře­li­vo Doug Carlin, po obhlíd­ce mos­tu a oko­lí řeky je při­vo­lán k pitvě ženy, kte­rá zdán­li­vě také zemře­la na tra­jek­tu, ale brzy se uka­zu­je, že je mrt­vá o něco déle a že se někdo usi­lov­ně sna­žil, aby vypa­da­la jako jed­na z obě­tí výbuchu. Doug Carlin tak roz­jíž­dí vyšet­řo­vá­ní po vra­ho­vi ženy, kte­ré (jak se domní­vá) pove­de záro­veň ke strůj­ci tero­ris­tic­ké­ho úto­ku. Po počá­teč­ních obvyk­lých vyšet­řo­va­cích prak­ti­kách se Doug dostá­vá do jakési taj­né sek­ce FBI, kde neje­nom že obje­vi­li způ­sob, jak zakři­vit časo­prostor a hle­dět do minu­los­ti, ale záro­veň doká­ží do času minu­lé­ho i něco pře­nést.

Film se tedy zhru­ba prv­ní tře­ti­nu tvá­ří jako cel­kem kla­sic­ký kri­mi­nál­ní sní­mek, aby se poté zvr­hl v poně­kud těž­ko uvě­ři­tel­nou sci-fi, kde je mož­né šmí­ro­vat lidi z minu­los­ti při spr­cho­vá­ní. Ta malá uvě­ři­tel­nost je dána tím, že Déja Vu se nej­pr­ve pre­zen­tu­je jako sní­mek zce­la rea­lis­tic­ký, sto­jí­cí na pev­né zemi a pro­to mu to ces­to­vá­ní časem zkrát­ka nevě­ří­te tolik jako napří­klad dok­to­ru Brownovi v Návratu do budouc­nos­ti. S těmi­to časo­vý­mi hrát­ka­mi jdou samo­zřej­mě ruku v ruce růz­né para­do­xy a obtíž­ně při­ja­tel­né situ­a­ce. Pokud se tomu však pod­dá­te a bude­te respek­to­vat nasta­ve­ná pra­vi­dla, urči­tě se poba­ví­te. Příkladem budiž scé­na, kdy Carlin pro­ná­sle­du­je v auto­mo­bi­lo­vé honič­ce tero­ris­tu, kte­rý však po dané sil­ni­ci ujíž­dí o čty­ři dny dří­ve. Ano, logic­ky je to dost zvrá­ce­né, ale jako akč­ní scé­na to fun­gu­je skvě­le.

Déja Vu vyni­ká také­for­mou, kte­rá se mož­ná něko­mu může zdát až epi­lep­tic­ká, ale mys­lím si, že je dost půso­bi­vá (navíc zbě­si­lá for­ma jak­si pat­ří k ruko­pi­su reži­sé­ra Tonyho Scotta a tohle je ješ­tě jeden z jeho klid­něj­ších fil­mů). Co se týče herec­ké­ho obsa­ze­ní, tak tíha zde leží pocho­pi­tel­ně na před­sta­vi­te­li hlav­ní role. Denzel Washington tu před­vá­dí dal­ší­ho z řady poli­cis­tů a  vyšetřovatelů,jenž má za svou herec­kou kari­é­ru již sluš­ně „zmák­nu­té“, roli Carlina tedy nemá, čím zka­zit, ale na dru­hou stra­nu ji ani ničím neo­bo­ha­cu­je, je to zkrát­ka ukáz­ko­vý pol­da tou­ží­cí zachrá­nit všech­ny nevin­né, jak už jsme jej vidě­li asi sto­krát. Což ovšem nemu­sí být kri­ti­ka, zále­ží, jak moc máte tyto klad­né ochrán­ce záko­na v obli­bě.

Déja Vu je beze­spo­ru zají­ma­vý film, kte­rý skrý­vá něco tro­chu jiné­ho, než se pod­le názvu nabí­zí. Má pou­ta­vou for­mu a vcel­ku neotře­lý pří­běh, kte­rý však vyža­du­je, abys­te ho při­ja­li, nehle­da­li v něm mou­chy (pro­to­že pokud bude­te chtít, najde­te jich spous­tu) a necha­li se uná­šet pře­de­vším akcí. Pak se bude­te urči­tě bavit.

HODNOCENÍ: 4/5

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • n200604150009_domino-uvod14. dubna 2006 Domino - „My name is Domino Harvey. I am a bounty hunter.“ Tony Scott se nám ukázal jako režisér s obrovskou vizuální představivostí. Po klipově střiženém Muži v ohni, ustřihl Dominu ještě více hektičnosti a natočil tak podívanou ve které ukazuje, […]
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona18. března 2009 Podivuhodný případ Benjamina Buttona Co kdyby se lidé rodili staří a stále mládli? Možná by byli šťastnější, možná ne. Ale co když se takhle narodí jediný chlapec? Co když se narodí jako zvláštní anomálie ve světě, kde […]
  • Borat: Nakoukáni do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu - Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazachstan22. listopadu 2006 Borat: Nakoukáni do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu - Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazachstan Už jen název (tentokrát se překladatelé asi hodně zapotili, ale stojí to za to :)) napovídá, že toto nebude něco, co byste mohli vidět každý den. Borat (asi se nedivíte, že budu používat […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Equilibrium - recenze20. června 2003 Equilibrium - recenze Představte si, že se nemůžete radovat, nemáte se proč smát, nemáte co závidět, nemůžete milovat, nemůžete nenávidět. Život bez sporů a válek, život bez svobody. Je to ještě vůbec život? […]
  • EQUILIBRIUM9. října 2003 EQUILIBRIUM Akční - scifi ve zvláštním námětu, stojí za pozornost. Příběh z budoucnosti, kde se lidé snaží žít v míru velmi radikální formou. Celá společnost preferuje stejné oblečení, zařízení […]
  • 2001: Vesmírná odysea - 100 %4. dubna 2014 2001: Vesmírná odysea - 100 % Obloha plná hvězd fascinuje lidské předky stejně jako současnou vyspělou civilizaci. Ale najít souvislost mezi vývojem lidské civilizace a stále neznámým vesmírným prostorem s vnitřním […]
  • Osudový dotek7. února 2005 Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty nejkvalitnější pořady, tak se do kin také nevpouštějí ty nejkvalitnější a nejzásadnější filmy. […]
  • Tom Yum Goong22. května 2006 Tom Yum Goong Tony Jaa. Každý, kdo alespoň trošku fandí bojovým umění ve filmovém průmyslu musí děkovat, že se tento mladík objevil na scéně. Jet Li, Jackie Chan i další stálice už pomalu myslí na […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X