Underworld: Evolution - Její kostým je přiléhavější a lesklejší než kdykoliv předtím!
Underworld: Evolution - Její kos­tým je při­lé­ha­věj­ší a lesk­lej­ší než kdy­ko­liv před­tím!
Ohodnoťte člá­nek

První Underworld byl cel­kem do poho­dy. Ostatní sice rem­ca­li, že je to trap­ný kopí­rák sním­ků Blade a Matrix, ale mně - svě­te, div se - se zalí­bil. Ne že bych byl z něho „hoto­vej“ a vyná­šel jej při kaž­dé mož­né pří­le­ži­tos­ti do nebes… To ne. Film však spl­nil to, co jsem od něj oče­ká­val. Pobavil mě, dal mi zapo­me­nout na pro­blémy všed­ní­ho živo­ta a v něko­li­ka momen­tech (včet­ně ote­vře­né­ho fini­še) mě doce­la zau­jal. Přestože jsem se celou dobu myl­ně domní­val, že bude Evolution dějo­vě před­chá­zet tři roky sta­ré jed­nič­ce, úvod nové­ho děj­ství mě rych­le pře­svěd­čil o pra­vém opa­ku. Druhý Underworld se s  ničím nepá­ře, hned na star­tu při­ná­ší retrospek­tiv­ní střet mezi upí­ry a lyka­ny a po při­bliž­ně pěti­mi­nu­to­vém běs­ně­ní se děj fil­mu pře­sou­vá z dale­ké minu­los­ti do sou­čas­nos­ti, kde po malé reka­pi­tu­la­ci ono­ho nej­dů­le­ži­těj­ší­ho z jed­nič­ky násle­du­je pokra­čo­vá­ní toho, co bylo minu­le tak ote­vře­ně zalo­me­no. Upírka Selena pyká za svůj odváž­ný čin a je „po záslu­ze“ pro­ná­sle­do­vá­na svý­mi někdej­ší­mi kole­gy z bran­že. O  mno­ho lépe na tom není ani její hyb­riďác­ký par­ťák Michael (tak tro­chu člo­věk, tak tro­chu upír a tak tro­chu vlkodlak). Oba v pozi­ci štvan­ců utí­ka­jí do sně­hem zavá­tých kon­čin – přes­to všech­no se i nadá­le pokou­ší odra­zit nápor neu­tu­cha­jí­cích otá­zek a zjis­tit pra­pů­vod celých upírsko-vlkodlačích bojů. Po něko­li­ka lehce krva­vých taš­ka­ři­cích v  nepře­hled­ných rus­kých lesích se hrdi­no­vé setká­va­jí s čer­s­tvě pro­bu­ze­ným a vel­mi sil­ným upí­rem Markusem. Ten ač se zpo­čát­ku vydá­vá za toho „odpor­né­ho, ale dob­ré­ho“ (to když shle­dá Viktorovo úmr­tí správ­ným), netr­vá dlou­ho, aby se záhy vyrý­so­val tak, jak před­po­klá­dá logic­ky smýš­le­jí­cí divák.

Markus je totiž pří­klad­ná svi­ně svi­ňo­va­tá (nic neří­kej­te – zavá­dím novo­tva­ry). Samotná Selena jej ani tak neza­jí­má pro­to, že má per­fekt­ní posta­vu, sně­ho­bí­lý obli­čej a  parád­ní při­lé­ha­vý kos­tým, po kte­rém by se mohl utlouct leckterý feti­šis­tic­ký pří­z­niv­ce – ale zejmé­na z toho důvo­du, že se v jejích žilách vysky­tu­je krev nepřed­sta­vi­tel­né váhy. Krev nasák­lá vel­mi důle­ži­tý­mi vzpo­mín­ka­mi z dět­ství. Vzpomínkami, kte­ré jsou jedi­ným klí­čem ke zjiš­tě­ní polo­hy mís­ta, v němž je již po sta­le­tí věz­něn Markusův bra­tr William. Mimo jiné též obá­va­ný (a hod­ně nasra­ný) „Pán vlkodla­ků“…

Jak si tak zpět­ně kon­t­ro­lu­ji mnou vypo­ce­ný text, s  lišác­kým úškleb­kem zjiš­ťu­ji, že jsem se s  popi­sem pří­bě­hu vypo­řá­dal s  grá­cií sobě vlast­ní. A tedy vcel­ku bez náma­hy a s docí­le­ním toho, že jsem zví­da­vé­mu čte­ná­ři nic pod­stat­né­ho (ba ani stě­žej­ní­ho) nepro­zra­dil.

Avšak nesmut­ně­te, nek­lej­te a hlav­ně nepře­pí­nej­te na jiný pro­gram. Ono je pořád lep­ší pře­číst si stro­hý a  záměr­ně ose­ka­ný nástin pří­bě­hu, než­li se pono­řit např. do infor­mač­ní­ho tex­tu dis­tri­bu­to­ra, kte­rý ač nelže, evo­ku­je pocit, že nás čeká „Pán prs­te­nů v  upír­ském bale­ní“. Alespoň co se vel­ko­le­posti týče.

Nejenom ve sna­ze, abych varo­val veš­ke­ré důvě­ři­vé divá­ky, ale také pro­to, abych ule­vil své­mu svě­do­mí, musím však s upřím­ně pokles­lým výra­zem kon­sta­to­vat, že Underworld: Evolution má k vel­ko­le­posti stej­ně blíz­ko jako prů­měr­ný občan České repub­li­ky k tuč­né­mu ban­kov­ní­mu účtu. V tom­to smě­ru lze jen těž­ko něco vyčí­tat samot­ným tvůr­cům. Ti jsou v tom nevin­ně. Jestliže chce­me pou­ká­zat na sku­teč­né hříš­ní­ky, musí­me se zamě­řit na „nedo­tknu­tel­né“ stu­dio. Možná kdy­by bylo pro­du­cent­ské osa­zen­stvo odváž­něj­ší a při­k­leplo dvoj­ce něja­kou tu kač­ku navíc, moh­li bychom se dočkat odliš­něj­ší­ho a mno­hem kva­lit­něj­ší výsled­ku. Takhle se ale opa­ku­je situ­a­ce z minu­la.

A  jak se zdá, Underworld: Evolution vzni­kal od prv­ní­ho krůč­ku v úzké spja­tos­ti s  nepří­liš vel­kým roz­poč­tem. Tímto pomy­sl­ným man­ti­ne­lem zůstal pozna­me­nán neje­nom scé­nář, kte­rý byl sepsán tak, aby hrdi­no­vé navští­vi­li za celý film cca 7-8 loka­cí (z toho dvě jakž takž vět­ší), ale rov­něž i výpra­va a tech­nic­ká úro­veň vizu­ál­ních efek­tů. Ačkoliv se dvoj­ka sna­ží postu­po­vat vlast­ní ces­tou a  nerecyklo­vat již jed­nou pou­ži­té, tu a tam dává vzpo­me­nout na tři roky sta­ré oka­mži­ky. Vždyť už jed­nič­ka pře­ky­po­va­la scé­na­mi upřed­nost­ňu­jí­cí­mi lev­něj­ší meto­du ztvár­ně­ní. Bohužel… pokra­čo­vá­ní je v tom­to smě­ru ješ­tě více zne­vý­hod­ně­no. A není se čemu divit. Jakýkoliv sequel z při­hrád­ky „Blockbuster“ se vždyc­ky pokou­ší o to jedi­né – být ješ­tě vět­ším než jeho před­chůd­ce.

Tady to ovšem nejde.

Filmaři nás tak vodí vesměs stej­ný­mi loka­ce­mi, obšťast­ňu­jí nás stá­le se opa­ku­jí­cí­mi pro­stři­hy na zasně­že­né vele­ho­ry a jen zříd­kakdy se jim poštěs­tí docí­lit toho, aby si divák řekl: „Yeah, tohle bylo dob­rý.“ Nemastný nesla­ný dojem nena­pra­vu­jí ani tri­ky, kte­ré býva­jí v podob­ných typech sním­ků zápla­tou i na ty nej­vět­ší trž­né rány a  výcho­dis­kem z tvůr­ci tole­ro­va­né hlouposti. Snaha ušet­řit za kaž­dou cenu se pro­je­vu­je zejmé­na ve scé­nách, v nichž úřa­du­jí robust­ní posta­vy vlkodla­ků. Právě při nich divák zbystří. Ne však pro­to, že by jej osl­ni­la pre­ciz­ní prá­ce pro­gra­má­to­rů, ale prá­vě záslu­hou násil­né­ho vklí­ně­ní lout­ko­vé figurí­ny do pře­váž­ně počí­ta­čem ani­mo­va­né scé­ny.

[Musím brz­dit, pro­to­že se zase roz­jíž­dím. A neprá­vem.]

Ačkoliv tomu výše posta­ve­né odstav­ce nena­po­ví­da­jí, Underworld: Evolution není titu­lem, kte­rý by byl zkon­stru­o­ván pou­ze z toho nedo­sta­teč­né­ho. Naopak i v jeho okén­kách lze spat­řit něko­lik vyzdvi­že­ní hod­ných prv­ků. Ať už je to sexy Kate Beckinsale, občas­né zábles­ky ori­gi­na­li­ty v  cho­re­o­gra­fii akč­ních scén (stří­há­ní vla­sů pomo­cí rotu­jí­cí vrtu­le od heli­kop­té­ry, vcel­ku efekt­ní bit­ka na nákla­ďá­ku)… sexy Kate Beckinsale… chytla­vý hudeb­ní motiv… sexy Kate Beckinsale… širo­ká šká­la krva­vých způ­sobů likvi­da­ce „škod­né zvě­ře“… ANEBO… a to jsem ješ­tě nezmí­nil, neb mám hla­vu děra­vou… sexy Kate Beckinsale.

Ale váž­ně. A bez prde­le (a teď nemám na mys­li tu od Kate Beckinsale).

Druhý Underworld má vel­mi blíz­ko k  Tomb Raiderovi. Film nenu­dí, avšak ani extrém­ně neba­ví. Je zde tro­cha té kva­lit­ní akce, i tro­cha toho kva­lit­ní­ho sexu, ale to všech­no… to všech­no je jak­si dru­hot­né.  Těžiště sním­ku tkví prá­vě v posta­vě upír­ky Seleny, resp. v její před­sta­vi­tel­ce, kte­rá je nato­lik sexis­tic­ká, že je vlast­ně jed­no, nako­lik invenč­ní počin sle­du­je­me. A při­znám se… i já tomu­to kal­ku­lu pod­lehl. Sice jsem při pro­jek­ci neza­žil nic z toho, co avi­zo­val Scott Speedman (jehož při natá­če­ní neu­stá­le limi­to­va­la nechtě­ná erek­ce), ale zato si doká­žu vel­mi živě před­sta­vit, že se něco podob­né­ho ode­hra­je u ostat­ních divá­ků.

U ostat­ních muž­ských divá­ků…

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 10. listopadu 2004 Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let Kenny Conran debutoval a natočil takový další díl Star Wars, neboli Hvězdných válek. Nevybral si ale dalekou galaxii a kdysi dávno, ale vybral si Zemi a čas po první světové válce, kdy […]
  • The Messenger (2009)27. července 2014 The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo samo. Pozitivní vize humanitně uvažujících jedinců z počátku dvacátého století s poukazem na […]
  • Underworld: Evolution9. března 2006 Underworld: Evolution Tak už přišlo do kin další pokračování úspěšného snímku, tentokrát upírské mytologie Underworld, který pojednává o bojích mezi upíry a vlkodlaky , kteří se podle záměru filmu jmenují […]
  • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […]
  • Monty Python A Svatý Grál27. února 2005 Monty Python A Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […]
  • Pán prstenů:Dvě věže13. ledna 2003 Pán prstenů:Dvě věže S bezmála měsíčním odstupem od „civilizovaného“ světa se i v naší zapadlé zemičce dne 16.1.2003 objeví pokračování veleúspěšného fantasy Pán prstenů. Kamera přelétá nad Mlžnými […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Blade27. března 2003 Blade Až po okraje napěchovaný akční thriller v režii Stephena Norringtona. V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes.  Oddechových akčních filmů není nikdy dost a tak každý další působí […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X