Mission: Impossible III
Mission: Impossible III
Ohodnoťte člá­nek

Filmům, kte­ré jsou inspi­ro­vá­ny něko­lik desí­tek let sta­rý­mi seri­á­ly se buď­to neda­ří vůbec nebo poměr­ně sluš­ně. O těch, kte­ré pro­padly nebu­de řeč, nao­pak se vrh­ne­me na ty, kte­ré si zís­ka­ly sluš­ný obdiv. Není jich moc, ale jsou. Kromě akč­ní taš­ka­ři­ce Charlieho andíl­ci, je to také série Mission: Impossible. Ta má zatím tři díly a může se kro­mě vyso­kých výděl­ků pochlu­bit i tím, že kaž­dé­ho pokra­čo­vá­ní se ujal jiný reži­sér.První Mission: Impossible (1996) nato­čil Brian De Palma a jeho „dít­ko“ si při­psa­lo na kon­to téměř 470 mili­o­nů dola­rů. Mission: Impossible II (2000) dostal na sta­ros­ti asij­ský šiku­la John Woo, celo­svě­to­vé trž­by – téměř 546 mili­o­nů dola­rů. Ale přes­to­že finan­ce se jen hrnu­ly, všech­ny názo­ry neby­ly jen klad­né. Oba díly byly sty­lo­vě dost odliš­né, kaž­dý si krá­čel vlast­ní ces­tou, ale žád­ná neved­la k cíly v podo­bě ozna­če­ní „jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů posled­ních let“. Ani jeden z pro­jek­tů nebyl z těch, kte­ré by defi­no­va­ly žánr nebo do něj ale­spoň vnes­ly svě­ží vítr.

I přes­to bylo roz­hod­nu­to, že vznik­ne dal­ší pokra­čo­vá­ní. Ale obje­vi­lo se mno­hem více pro­blé­mů, než se čeka­lo. Jednou z hlav­ních nepří­jem­nos­tí bylo to, že než si někdo sta­čil vyse­dět pěk­ný dolík na reži­sér­ské sto­lič­ce, už se tam hrnul někdo jiný. Natáčení tak bylo něko­li­krát odsu­nu­to a situ­a­ce kolem Mission: Impossible III byla, mír­ně řeče­no, nejas­ná. Nakonec se pře­je jen zača­lo něco dít a do fil­mo­vá­ní se pus­til někdo, jehož rekru­to­vá­ní bylo mož­ná pře­kva­pe­ním – J.J. Abrams. Určitě vám toto jmé­no něco říká. A jest­li ne, tak jste pěk­ně dlou­ho neza­pnu­li tele­vi­zi. Je to totiž nový král seri­á­lo­vé tvor­by a z jeho hla­vy pochá­ze­jí tako­vé hito­vé série jako Ztraceni nebo špi­o­náž­ní Alias.

I přes­to­že, že Alias byl dobrou ško­lou ve vodách akč­ní­ho žán­ru, tak to byl doce­la risk svě­řit prá­ci na tak nároč­ném pro­jek­tu muži, pro něhož bylo natá­če­ní prv­ní fil­mo­vou reži­sér­skou zku­še­nos­tí. Obavy se ale roz­ply­nou už po prv­ních minu­tách sle­do­vá­ní Mission: Impossible IIII. A po zhléd­nu­tí celé­ho Mission: Impossible III dokon­ce bude­te téměř jis­tě kon­sta­to­vat, že J.J. Abrams nato­čil nej­lep­ší díl celé série a jeden z nej­po­ve­de­něj­ších akč­ních titu­lů posled­ních let.

Přestože sám nepa­t­řím k těm, kte­ří by byly z před­cho­zích dvou „Nesplnitelných misí“ nad­še­ní (respek­ti­ve z prv­ní jsem byl dost zkla­ma­ný a dru­hou jsem ani neměl chuť si pus­tit), sym­pa­tie k Ambramsově před­cho­zí prá­ci mě pře­svěd­či­ly o tom, abych se na Mission: Impossible III těšil. A udě­lal jsem dob­ře. Film si také volí svůj vlast­ní směr, ale ten­to­krát ten správ­ný. Hlavní hrdi­na je více lid­ský, dává naje­vo své emo­ce, milu­je a nená­vi­dí. Někdy dojde k uklouz­nu­tí, kdy je sna­hy zaú­to­čit na divá­ko­vy city až pří­liš, ale nad tím se dá při­mhou­řit oko. Další sym­pa­tic­kou změ­nou je, že ten­to­krát se hra­je týmo­vě (jak si asi vzpo­mí­ná­te v prv­ním dílu zemře­la vět­ši­na hrdi­nů hned v prv­ních minu­tách). Ethan Hunt (Tom Cruise) už není osa­mě­lým hrdi­nou, má sym­pa­tic­ké par­ťá­ky bez kte­rých by stě­ží zvlá­dl spl­nit to, co se po něm poža­du­je. Je tu Luther (Ving Rhames), krás­ná Zhen (Maggie Q) a Declan (Jonathan Rhys Meyers). Přestože jim není věno­vá­no tolik času jako Huntovi, čas­to na sebe str­há­va­jí vel­kou pozor­nost (a nemlu­vím jen o situ­a­ci, kdy se Maggie Q obje­ví v rudých šatech, kte­ré odha­lí dost z její­ho doko­na­lé­ho těla).

Konečně se na scé­ně také obje­vu­je důstoj­ný pro­tiv­ník. Dokonale nesym­pa­tic­ký obchod­ník se zbra­ně­mi Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), kte­rý se fyzic­ky s Huntem nemů­že měřit, ale díky své zvrh­los­ti a ambi­ci­óz­nos­tí se mu stá­vá rov­no­cen­ným sou­pe­řem. Je to prá­vě on, kte­rý zlik­vi­du­je Ethanovu chrá­něn­ku Lindsey (Keri Russell) a une­se jeho man­žel­ku Julii (Michelle Monaghan). Příběh nevy­bo­ču­je ze stan­dard­ních kole­jí. Začíná se záchra­nou blíz­ké oso­by, pokra­ču­je pomstou a kon­čí se opět záchra­nou a sna­hou o zís­ká­ní devas­tu­jí­cí zbra­ně z rukou psy­cho­pa­ta. Nedostatek ori­gi­na­li­ty ale nahra­zu­je ces­to­vá­ní po něko­li­ka svě­ta­dí­lech, podí­vá­te se do Berlína, Vatikánu nebo Šanghaje a spous­ta futu­ris­tic­ky vyhlí­že­jí­cích tech­nic­kých hra­či­ček, kte­ré mají špi­ó­ni k dis­po­zi­ci. Ale nejsou to žád­né arte­fak­ty ze „star­tre­kov­ské“ budouc­nos­ti, ale před­mě­ty, kte­ré bychom s troš­ku fan­tasie moh­li pova­žo­vat za výba­vu, kte­rou by agen­ti moh­li mít za pár let k dis­po­zi­ci.

Reálnější kon­tu­ry dosta­ly i akč­ní scé­ny. Hunt ztra­til auru nezra­ni­tel­nos­ti a stá­vá se z něj oby­čej­ný smr­tel­ník. Tedy sko­ro. Zvládá sice věci, kte­ré by 99 % z nás doká­za­la bez dva­ce­ti zlo­me­ných kos­tí stě­ží, ale nezna­me­ná to, že unik­ne z kaž­dé potyč­ky bez sebe­men­ší rány. I on to občas pěk­ně schy­tá. Dynamičnost, střih a pro­myš­le­nost pře­stře­lek a honi­ček je to, na čem si dal štáb vel­mi zále­žet a jejich prá­ce je vidět. To, že her­ci nehoupou kaž­dou chví­li na závěs­ných lanech a neská­čou pět met­rů vyso­ko nezna­me­ná, že se vám při sou­bo­jích nezved­ne adre­na­lin v krvi. Naopak, díky urči­té dáv­ce reál­nos­ti půso­bí akč­ní sek­ven­ce dechbe­rou­cím dojmem.

J.J. Abrams zvlá­dl to, na čem si jeho zku­še­něj­ších kole­go­vé vylá­ma­li své reži­sér­ské zuby. Ukázal, kam by se měla série Mission: Impossible ubí­rat. Ano, i on se dopus­til něko­li­ka pře­hma­tů, ale je jich mno­hem méně, než bys­te čeka­li u něko­ho, kdo nemá s fil­mo­vou režií zku­še­nos­ti. Vlastně udě­lal mno­hem méně chyb, než John Woo nebo Brian De Palma, kte­ří už dáv­no nejsou žád­ný­mi nováč­ky. U Abramse pří­ro­da s talen­tem roz­hod­ně nešet­ři­la…


Části seriálu: Mission Impossible

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Pár mafiánských fláků.9. ledna 2003 Pár mafiánských fláků. Nevím co to se mnou poslední dobou je, ale s údivem zjišťuji, že se ze mě stává fanda gangsterských filmů. Za uplynulé dva měsíce jsem totiž viděl více filmů s mafiánskou tématikou, než za […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • Ikarie XB 1 (1963)11. listopadu 2009 Ikarie XB 1 (1963) Ikarie XB 1. Do jisté míry ojedinělý film v československé kinematografii. Skutečně, žánr sci-fi nepatří zrovna mezi ty, které by měly v našich podmínkách ustláno na růžích. Pokud však už […]
  • Jackass 2 - Jackass Volume Two5. ledna 2007 Jackass 2 - Jackass Volume Two Myslím si, že o kultovní záležitosti zvané Jackass nemusím nikomu nic vyprávět. Všichni, kdo mají doma televizi zákonitě ví, o čem je řeč. Ale přece jen, pokud vás tato záležitost minula, […]
  • Nebohá paní pomsta (2005)25. srpna 2011 Nebohá paní pomsta (2005) Pomsta, slovo, které ještě po vyřčení zůstává dlouho na jazyku. Film Nebohá paní pomsta (Chinjeolhan Geum-ja ssi) je korejský snímek, který de facto završuje "pomstichtivou trilogii" […]
  • Hněv Titánů - 50 %28. března 2012 Hněv Titánů - 50 % Děj filmu sice začíná poklidně, aby se zanedlouho rozjela první z mnoha soubojů a bitev. Děj je dosti přímočarý, žádné velké převraty a změny se nekonají. Až na krátké oddychové […]
  • Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie.8. června 2006 Scary Movie 4 - Průměrná - přesto v současné době zřejmě nejlepší filmová parodie. Psal se jeden z pozdních zimních večerů, když se mi poštěstilo zapnout televizi (znáte to - letmé otření o spínač) a narazit v ní na jednu obzvláště vypečenou parodii. Přestože jsem […]
  • Ultraviolet19. listopadu 2006 Ultraviolet Kurt Wimmer se vytáhl snímkem Equilibrium. Temnou sci-fi o budoucnosti, kde jsou emoce zločinem a světu vládne chladný racionalismus. Film překvapil nejen mrazivou atmosférou, ale také […]
  • Slovensko 2.0 - 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 - 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v […]
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X