Missing (Nezvěstný), 1982
Missing (Nezvěstný), 1982
Ohodnoťte člá­nek

Je s podi­vem o koli­ka udá­los­tech nemá Evropan (a jis­tě nejen on) pově­do­mí. O tom, že gene­rál Pinochet pro­ve­dl pře­vrat ví snad kaž­dý. Že se jed­na­lo o Chile roku 1973 tuší mož­ná ješ­tě vět­ši­na z nás. Obrázek toho, co s v zemi po tom­to pře­vra­tu ode­hrá­va­lo, má asi málo­kdo. Snadným (?) vodít­kem k tomu­to náhle­du na pro­ble­ma­ti­ku chil­ské­ho pře­vra­tu může být prá­vě film Missing fran­couz­ské­ho reži­sé­ra řec­ké­ho půvo­du Costa-Gavrase, kte­rý o těch­to udá­los­tech pojed­ná­vá. Respektive vyprá­ví pří­běh na poza­dí těch­to udá­los­tí. Snímek byl nato­čen pod­le kni­hy Thomase Hausera, ovšem jed­ná se o sku­teč­ný pří­běh. Tento fakt vám během někte­rých scén nepří­jem­ně vyta­ne na mys­li a člo­věk tak má opět mož­nost si uvě­do­mit, že nej­hrůz­něj­ší pří­běhy býva­jí inspi­ro­vá­ny živo­tem. Místo koná­ní: Chile (i když se to nepři­zná) Snímek nás uvá­dí do Chile roku 1973 (byť to není v celém fil­mu zmí­ně­no), přes­ně­ji do 11. 9. 1973 (i Chile má své jede­nác­té září!). V ten­to den došlo k již zmí­ně­né­mu pře­vra­tu. Pokud bys­te hle­da­li ve fil­mu jmé­no chil­ské­ho dik­tá­to­ra sto­jí­cí­ho za pře­vra­tem, nena­šli bys­te jej. Zajímavé je ovšem sle­do­vat, koli­krát se ve sním­ku obje­ví pod­stat­né jmé­no Amerika a jeho nej­růz­něj­ší podo­by (Američan, ame­ric­ký, ame­ric­ká, atd.).   Na samém počát­ku se setká­vá­me v Charliem Hormanem (John Shea, zná­mý mimo jiné jako Lex Luthor z jed­né ze seri­á­lo­vých ver­zí Supermana) a jeho ženou Beth. Převrat je zastih­ne v zemi, odkud již není ces­ty ven. Postupně se začí­ná obraz po obra­ze utvá­řet nelí­tost­ná mozai­ka zvěr­stev pácha­ných téměř z roz­ma­ru, bru­ta­li­ty mili­ci­o­ná­řů, lhos­tej­nos­ti vrch­nos­ti k živo­tu oby­va­tel (a  tím výčet zda­le­ka nekon­čí). Proto ve chví­li, kdy se divák dozví­dá o zmi­ze­ní Charlieho Hormana, nemů­že být pří­liš pře­kva­pen. Na scé­nu při­chá­zí neza­po­me­nu­tel­ná figur­ka Charlieho otce Eda Hormana, ztvár­ně­ná vyni­ka­jí­cím Jackem Lemmonem, kte­rý po syno­vi spo­leč­ně se svou sna­chou pát­rá. Pokud máte Jacka Lemmona zafi­xo­va­né­ho v kome­di­ál­ní rovi­ně jakou před­vá­dí např. ve fil­mu Někdo to rád hor­ké, bude­te vel­mi pře­kva­pe­ni. Jeho výkon je v  této roli sku­teč­ně str­hu­jí­cí a  roz­hod­ně se u něj moc smát nebu­de­te. Obzvláště ve scé­ně s  ame­ric­kým kon­zu­lem, kdy pocho­pí­te, že otcov­ská lás­ka umí být i ve své tvr­dos­ti dojem­ná, bude­te u kon­ce s  dechem.  
Amerika a její úlo­ha   Když už jsem nara­zi­li na téma Američanů, nejde se nezmí­nit o  důle­ži­tém aspek­tu fil­mu. Snímek Missing nepo­skyt­ne divá­ko­vi odpo­vě­di na otáz­ky, kte­ré se během jeho shléd­nu­tí nut­ně musí obje­vit. Jedná se pře­de­vším o otáz­ku účas­ti Američanů na záři­jo­vém pře­vra­tu. Můžeme se pou­ze doha­do­vat, ovšem je jas­né, že sym­pa­tie na stra­ně USA asi pří­liš vel­ké nebu­dou. Předně se nebu­de­te moci zba­vit dojmu, že Američané jsou ti nej­sliz­štěj­ší a  nej­pro­lha­něj­ší tvo­ro­vé na svě­tě (tedy ale­spoň ti, co zastá­va­jí význam­né funk­ce v poli­tic­kém živo­tě, armá­dě apod.). A tenhle neváb­ný dojem vám zůsta­ne v hla­vě ješ­tě dlou­ho po  skon­če­ní sním­ku. Ostatně jako spous­ta jiných vje­mů a dojmů. Některé věci se vám pros­tě vry­jí pod kůži. Příkladem může být výrok armád­ní­ho důstoj­ní­ka Towera, kte­rý pra­ví: Kdo si hra­je s ohněm, ten se spá­lí. A  pozor­né­mu divá­ko­vi neu­jde, že onen oheň, může zahu­bit všech­ny, kdo se zpro­ti­ví vůli revo­lu­ci­o­ná­řů. Že by mož­ná dobo­vá para­le­la stu­de­né vál­ky?   

Nicméně, jak film nako­nec dopad­ne nepro­zra­dím. Vyústění pří­bě­hu je nato­lik emo­ci­o­nál­ní a upřím­né, že by byla ško­da jej zde odtaj­nit. Každopádně vře­le dopo­ru­ču­ji všem, kte­ré zají­ma­jí oso­by lidí a  zají­ma­vé kapi­to­ly z his­to­rie svě­ta.  

Závěrem    

Na závěr bych pou­ze chtě­la podotknout, že ten­to film obdr­žel Oscara za scé­nář a Zlato pal­mu na fes­ti­va­lu v  Cannes. 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • No - 60 %10. května 2013 No - 60 % Jestli dobře provedená reklama dokáže prodat kdejaký výrobek, proč by nemohla zapůsobit na voliče a přesvědčit, koho je potřeba zvolit! Právě takový úkol má před sebou René Saavedra (Gael […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(22. září 2004 Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-( Pokud se dobře pamatuju, film jako takový by měl být "za každých okolností" chápán jako umělecké dílo, byť se může přihodit, že svého konzumenta kolikrát neosloví. V prvé řadě je třeba […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Stopařův průvodce po Galaxii - recenze1. června 2005 Stopařův průvodce po Galaxii - recenze Daleko předaleko, v jedné z nejvzdálenějších částí galaxie, existuje malinkaté žluté Slunce. Kolem něj pak pomalu obíhá modrá planetka, jejíž primitivní obyvatelé se stále domnívají, že […]
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?24. dubna 2016 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […]
  • Saulův syn (2015, Saul Fia)15. února 2016 Saulův syn (2015, Saul Fia) Saulův syn je do jisté míry možná tím, co by šlo nazvat jako film roku. Je to film značně rozporuplný, film, na který budou (a už jsou) dost rozporuplné reakce, film, který vás dostane a […]
  • Nejdelší den (The Longest Day) 196213. července 2010 Nejdelší den (The Longest Day) 1962 Nejdelší den patří mezi nejslavnější válečné filmy, což navzdory jeho stáří zhruba padesáti let platí i pro dnešek.Děj tohoto známého snímku se odehrává v červnu 1944, kdy spojenci […]
  • 812231. května 2012 Konec srpna v hotelu Ozon (1966) Film, o kterém jsem se na těchto stránkách už zmiňoval. Do jisté míry se jedná o ojedinělý zjev v československé kinematografii, na nějž vzdáleně navazuje snad pouze Poslední přesun. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X