MirrorMask - vizuálně originální dílo
MirrorMask - vizu­ál­ně ori­gi­nál­ní dílo
Ohodnoťte člá­nek


Tento, pod­le názvu pro vás dost mož­ná nezná­mý nezá­vis­lý film z pro­duk­ce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spat­řil svět­lo svě­ta cel­kem nedáv­no, přes­to ale už obí­há nej­růz­něj­ší fes­ti­va­ly, kde sklí­zí cel­kem úspěch, a tak jsem se roz­ho­dl vám ho tro­chu při­blí­žit. Bohužel se ten­to film nedo­stal do naší dis­tri­buce a tak ho zřej­mě v kině nikdy neu­vi­dí­te. Nevadí, stá­le máme plno zdro­jů, jak je mož­no film zís­kat;)Jelikož jsem býval nad­še­ný čte­nář comic­sů a v pod­sta­tě jsem na nich vyros­tl, tak jsem ten­to film s napě­tím oče­ká­val. A kdo se o comics ale­spoň chví­li zají­mal, urči­tě si vzpo­me­ne na něko­li­ka­díl­nou kul­tov­ní kniž­ní sérii Sandman, kte­rá je prá­vě vytvo­ře­na mis­tr­ný­ma ruka­ma McKeana a Gaimana. Spojení těch­to dvou jmen mi tedy dáva­lo jis­to­tu, že nepů­jde o podí­va­nou oby­čej­nou, ale že to bude pří­jem­ná výpra­va někam do hlou­by jejich neko­neč­né a ori­gi­nál­ní fan­ta­zie. A také jsem se nemý­lil. Ti dva nám při­pra­vi­li oprav­du ori­gi­nál­ní, vizu­ál­ně pěk­nou podí­va­nou, kte­rá by se dala pojmout jako pohád­ka, kte­rá doká­že člo­vě­ka na chví­li odnést do toho svě­ta, kte­rý pod rukou Davea McKeana (režie) oží­vá a celé­ho nás pohl­tí a my jen sle­du­je­me, kolik nápa­dů ješ­tě spo­lu s Gaimanem (scé­nář) scho­vá­va­jí v těch svých geni­ál­ních pali­cích.

Příběh je vcel­ku jed­no­du­chý. Malá Helena je dce­rou cir­ku­sá­ků. Jednoho dne, když se ošk­li­vě pohá­dá se svo­jí mat­kou, tak její mat­ka během cir­ku­so­vé­ho před­sta­ve­ní omdlí a odve­zou jí do nemoc­ni­ce. Helena cítí, že něco není v pořád­ku, přes­to­že jí všich­ni říka­jí, že se není čeho stra­cho­vat. Jednou v noci se pro­bu­dí a všech­no je najed­nou jinak. Vyjde ven na uli­ci a zjiš­ťu­je, že je někde jin­de, někde, kde všich­ni nosí mas­ky… Příběh začí­ná…


Film je zalo­žen hlav­ně na vizu­ál­ním ladě­ní, na fan­tasii, s kte­rou je ten dru­hý svět vytvo­řen. Člověk až žas­ne, kolik se toho dalo za téměř mizi­vý roz­po­čet 1,6 mil. dola­rů udě­lat. Většina fil­mu byla natá­če­na před blue-screenem a násled­ně zasa­ze­na do umě­le vymo­de­lo­va­né scé­ny zruč­nou rukou ani­má­to­rů. Až kupo­di­vu, jak to může fun­go­vat, pro­to­že si musí­me při­znat, že v někte­rých mís­tech jsou ani­ma­ce, zvláš­tě postav, oprav­du dosti zará­že­jí­cí a vypa­da­jí spí­še jako narych­lo spích­nu­té návrhy.

Hlavní nedo­sta­tek fil­mu je pak hlav­ně ten, že pří­běh gra­du­je jen mini­mál­ně a že se v pod­sta­tě furt máchá­me v tom samém. Musím se také zmí­nit o hud­bě, kte­rá prá­vě hra­je dost vel­kou roli. Nejvíc by se asi dala při­rov­nat k něja­ké­mu psy­cho­de­lic­ké­mu jaz­zu, kte­rý nás vlast­ně začne prů­bě­hem fil­mu otu­po­vat a jeli­kož je dost jed­no­tvár­ný, bez něja­ké­ho vygra­do­vá­ní, kte­ré by pomoh­lo divá­ko­vi udr­žet pozor­nost a pod­po­ři­lo záro­veň stav­bu něja­kých scén, tak po chví­li prá­vě kvů­li hud­bě ztrá­cí­me pozor­nost a ničí se nám scé­ny, kte­ré by jinak vyzně­ly dale­ko lépe.

Celkem mi sed­lo barev­né ladě­ní fil­mu. Film je dost sty­li­zo­ván a na fil­trech se zřej­mě nešet­ři­lo a tak se nám stří­da­jí tma­vé a ponu­ré scé­ny, kte­ré jako­by byly scho­va­né v něja­kém opa­ru, se scé­na­mi sví­ti­vý­mi a jas­ný­mi.
V kaž­dém obra­zu je scho­vá­no něco nové­ho, něja­ký nápad, ať už se jed­ná o ori­gi­nál­ně vysta­vě­né exte­ri­é­ry, či půso­bi­vě vyzdo­be­ný pokoj Heleny její­mi nekres­le­ný­mi obráz­ky, či pros­tě ve vzdu­chu pla­va­jí­cí hej­na ryb…
Dave McKean nám pros­tě doká­zal, že má smy­sl pro ori­gi­nál­ně z řady vybo­ču­jí­cí film, plný fan­tasie a nápa­dů, kte­ré leckte­ré­mu jiné­mu fil­mu not­ně chy­bí.
Pěkná podí­va­ná, jak pro děti, tak pro jejich vel­ké opa­t­rov­ní­ky. Nevím co dodat… snad jen, že by bylo ško­da to nevi­dět…

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
  • Idioti (Idioterne 1998)20. června 2012 Idioti (Idioterne 1998) Film Idioti je snímkem, který režiséra Triera už nadobro proslavil (minimálně v mých očích). Jedná se pravděpodobně o vrcholné dílo manifestu Dogma 95 (upuštění od akčních scén, […]
  • Fearless - Huo Yuan Jia23. března 2006 Fearless - Huo Yuan Jia O tom, že Jet Li hodlá ukončit svou kariéru akční ikony už se mluví nějakou dobu a zdá se, že jeho rozhodnutí je nyní skutečně definitivní. Ale než se vrhnul do „důchodu“ (ne hereckého, […]
  • Pride - 75%3. září 2015 Pride - 75% Kontroverzní Margaret Thatcherovou, přezdívanou “Železná lady“, známe všichni. Možná si i vybavíme některé události z té doby, ale atmosféru v britské společnosti 80. let znají už jen […]
  • Vězení umění - 45 %2. června 2013 Vězení umění - 45 % Film zachycuje průběh netradičního projektu, kdy pět předních českých výtvarníků (Pavel Sterec, Michal Pěchouček, Pasta Oner, Karel Kunc a Tereza Damcová) vytvoří dvojice s vězni, kteří se […]
  • Pravidla lži10. prosince 2006 Pravidla lži Ačkoliv nejsem zrovna fanda českých filmů, vypravila jsem se jednoho teplého, upršeného prosincového dne na film Pravidla lži. Upoutávky na něj vypadaly lákavě, téma znělo zajímavě. Tak […]
  • Yamakasi 2 – Velká výzva5. května 2005 Yamakasi 2 – Velká výzva Někdy se na pultech videopůjčovny objeví filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Jestliže po nich ze zvědavosti sáhnete, pak většinou litujete. Přece jen, distributoři už vědí, u kterých […]
  • Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí.10. dubna 2015 Dopis na rozloučenou: oblý bílý kamínek znamená štěstí. Těm, které máme rády, najdeme kamínek a darujeme jim ho. Oblý pak znamená, že život bude šťastný. Velký a hranatý, znamená život plný hořkosti, nástrah a nepředvídaných změn. Průvodce, v […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X