Lolita (1997)
Lolita (1997)
Ohodnoťte člá­nek

Je mi ctí, milí čte­ná­ři, že Vám mohu před­sta­vit sleč­nu Dolores, dce­ru vdo­vy Charloty Hazeové. Lo měří metr pade­sát, je to štíh­lá, pla­vo­vla­sá dva­nác­ti­le­tá nym­fič­ka byd­lí­cí v rodin­ném dom­ku ve spo­je­ných stá­tech, do kte­ré­ho se za malý popla­tek nastě­hu­je čty­ři­ce­ti­le­tý Humbert Humbert, pro­fe­sor před­ná­še­jí­cí na uni­ver­si­tě v Beardsley. Příběh by se snad ani neo­de­hrál, kdy­by se Hubert, ješ­tě jako mla­dík, neza­mi­lo­val do dív­ky, kte­rá po krát­ké době umí­rá na tyfus. Vzpomínky na prv­ní lás­ku se tak sta­nou osud­né pro Humbertovu náklon­nost k nác­ti­le­tým.

Byla Lolita. Nevinná Lolita v ran­ním slun­ci.  
Měla tak dro­boun­ké nož­ky.
Byla Lolita v kalho­tech.
Byla panen­ka ve ško­le.
Byla Dolores na teč­ko­va­né čáře.
V mých rukou, byla pořád...
..Lolita.
Světlo mého živo­ta.
Oheň mých beder.
Můj hřích.
Má duše.
Lolita.

Profesor je Lolitou napros­to okouz­len, pozo­ru­je kaž­dý její pohyb, lad­né křiv­ky, bují­cí poprsí… . Naproti tomu Lo začí­ná s pod­ná­jem­ní­kem nená­pad­ně a  vel­mi lehce flir­to­vat, pří­mo se  vtom vyží­vá. Co však Humbert ani netu­ší je náklon­nost Lolitiny mat­ky, kte­rá si na něj dělá nárok. Mladou dcer­ku mat­ka pošle o prázd­ni­nách na dět­ský dív­čí tábor, netu­ší­ce, že tak zpře­tr­há začí­na­jí­cí vztah mezi Lolitou a  Humbertem. Chartota si krát­ce poté vez­me pro­fe­so­ra za muže. Novomanželství si ale moc neu­ži­je, pro­to­že se sta­ne obě­tí doprav­ní neho­dy a  zra­ně­ní pod­leh­ne. Hum poté vyzved­ne Lo v tábo­ře a vyrá­že­jí spo­lu na dlou­hý výlet po spo­je­ných stá­tech… .
Koho by neza­u­jal milost­ný pří­běh mezi dcer­kou a otcem, zvláš­tě, když je malič­ká své­vol­ná otco­vým choutkám a  pří­mo ho svá­dí svým mla­dič­kým tělem. Přiznávám, mě také zau­jal. I když z tro­chu jiné strán­ky věci. Bohužel nelze říci, že by se v dneš­ním civi­li­zo­va­ném svě­tě tyto pří­pa­dy nevy­sky­to­va­li, vět­ši­nou jsou však děti zne­u­ží­vá­ny a co je ješ­tě hor­ší, že si oni sami ani nejsou vědo­mi toho, že něco není v pořád­ku. Pedofilní rodi­če pak mají pré. Chtěl bych ješ­tě na okraj zmí­nit, že v zapad­lých ves­nič­kách Indie je doce­la běž­né, že si star­ší chla­pík posa­dí na klín osmi­le­tou hol­čič­ku. Zpět k fil­mu.
Když se tak zamys­lím, co bych měl vytknout Jeremymu Ironsovi (Humbert Humbert) a Dominique Swainové (Lolita), váž­ně mě nic nena­pa­dá, pro­to­že jim jejich role sed­ly jako uši­té. Podle před­lo­hy kníž­ky Lolita od Vladimira Nabokova reži­sér Adrian Line doko­na­le ztvár­nil  její dění. Nestává se, že by byl film lep­ší než kníž­ka, však v tom­to pří­pa­dě se tak sta­lo. Lineova Lolita pat­ří mezi nej­lep­ší fil­my, kte­ré jsem kdy viděl a tak mi nezbý­vá nic jiné­ho, než Vám dát její dopo­ru­če­ní. Hrají:    Jeremy Irons, Dominique Swain, Melanie Griffith, Frank Langella

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez!11. srpna 2007 Simpsonovi ve filmu - Spider-vepř rulez! Psát recenzi na filmové Simpsony je „tak trochu“ hašením požáru hrnkem vody. Můžete si jich přečíst desítky a pokaždé se dostaví stejný ortel. Pro potencionální zájemce je zřejmě […]
  • 25. října 2002 ZORRO: TAJEMNÁ TVÁŘ Tento první odstavec je pro Vás, milí čtenáři, kteří na Hnidopicha zabrowsíte častěji a s nevolí jste sledovali rozevírající se propast mezi aktuálním datem a poslední recenzí (Armageddon, […]
  • Waltz with Bashir (Valčík s Bašírem) 200826. února 2009 Waltz with Bashir (Valčík s Bašírem) 2008 Valčík s Bašírem je filmem, který se stal záhy po svém uvedení do kin hitem. Podle mého názoru zcela zaslouženě. Tento válečně protiválečný snímek izraelského režiséra Ariho Folmana […]
  • Psí vévoda6. listopadu 2008 Psí vévoda Tento film vznikl v roce 1999 můžete ho také znát pod originálním názvem The Duke nebo Hubert, česky dříve jako Vévoda nebo Baron. Film měl světovou premiéru 30. října 1999 a režíroval ho […]
  • Jak to vidím já: Rafťáci5. května 2006 Jak to vidím já: Rafťáci Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :)Úvodní scéna dostane film […]
  • Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš.1. března 2007 Rocky Balboa - Není důležité, kolik ran rozdáš, ale jak dlouho vydržíš. Jen málokdy se mi stává, abych usedl k počítači, odklikal Word a nevěděl, jak zařadit rychlost. Tvůrčí strasti mě obvykle nepostihují na startovní čáře, ale až později – v průběhu […]
  • Apocalypto4. února 2007 Apocalypto Režisér a scénárista Mel Gibson po úspěchu svých filmů Statečné srdce a Umučení Krista představuje další počin s názvem Apocalypto. O filmu se hodně namluvilo už během jeho natáčení a […]
  • Resident Evil: Zánik - Resident Evil: Extinction27. listopadu 2007 Resident Evil: Zánik - Resident Evil: Extinction Série Resident Evil se upřímně řečeno netěší zrovna velké oblibě u kritiků, ale diváci, kteří nejsou placeni za rýpání už jsou mnohem tolerantnější a Resident Evil i Resident Evil: […]
  • Čtyři slunce (2012)25. března 2012 Čtyři slunce (2012) Režisér Bohdan Sláma se nám vrátil na plátna kin se svým novým snímkem. Jedná se o typickou "slámovinu", tedy o film, který primárně pojednává o společenských ztroskotancích, outsiderech, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X