Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Láska je láska - Fucking Amal

Láska je lás­ka - Fucking Amal
Ohodnoťte člá­nek

Dánsko-švédský sní­mek reží­ro­va­ný Lukasem Moodyssonem zachy­cu­je život dvou lesbi­ček ve skan­di­dáv­ském malo­měs­tě Amalu. Odtud také ori­gi­nál­ní název fil­mu Fucking Amal (Zkurvený Amal) do čes­ké kine­ma­to­gra­fie pře­lo­žen roman­tič­tě­ji jako Láska je lás­ka.

 

 

 

 

Původní název přes­ně vysti­hu­je nála­du v napros­to nud­ném měs­teč­ku do kte­ré­ho se před dvě­ma lety nastě­ho­va­la šest­nác­ti­le­tá Agnes se svý­mi rodi­či a mlad­ším bráš­kou. Ani po dvou letech se nená­pad­ná, nespo­le­čen­ská a  uza­vře­ná ško­lač­ka nedo­ká­za­la začle­nit do míst­ní­ho kolek­ti­vu tee­nage­rů. Na nepo­ve­de­nou osla­vu jejích šest­náctých naro­ze­nin při­jde kro­mě neob­lí­be­né han­di­ca­po­va­né spo­lu­žač­ky, kte­rá po men­ší roz­trž­ce odchá­zí, její taj­ná lás­ka Elin se svou sestrou.

 

 

 

 

Holky se během osla­vy z agnesi­ný­ho dení­ku doví o osla­ven­či­ný ori­en­ta­ci a  uza­vřou sáz­ku, že se Elin s Agnes za dva­cet babek polí­bí. Elin ovšem nepři­pa­dá poli­bek tak nechut­ný, jak před­stí­rá před svý­mi kama­rá­dy a postup­ně obje­vu­je svo­jí homose­xu­a­li­tu… .


Film si zaru­če­ně najde své zastán­ce i odpůr­ce. Mezi ty prv­ní by nemě­li chy­bět divá­ci, kte­ré nene­chá v kli­du líbá­ní dvou dívek, pohled na lesbič­ku saha­jí­cí si pod kalhot­ky… . Snímek je vel­mi reál­ný a je nut­no dodat, že není náho­dou, že vzni­kl prá­vě ve Švédsku (a Dánsku), zemi, ve kte­ré je povo­le­né nejen regis­tro­va­né man­žel­ství homose­xu­ál­ních párů, ale i adop­ce dětí.

 

Cílem reži­sé­ra je zřej­mě upo­zor­ně­ní na pro­blémy homose­xu­á­lů, jejich opo­vr­že­ním od spo­leč­nos­ti, jejich všed­ní­mi sta­rost­mi a  na nut­nos­ti zamys­let se nad tím­to téma­tem. Režisér si pro­to vhod­ně zvo­lil  dvě mla­dist­vé lesbič­ky, kte­ré zřej­mě při­jme spo­leč­nost pozi­tiv­ně­ji, než kdy­by se vám na plát­ně zača­li líbat dva chláp­ci ve svých letech.

 

Ocenění : Cena Teddy na MFF v  Berlíně 1999, nej­ú­spěš­něj­ší švéd­ský film roku 1998,

     Zvláštní cena poro­ty, Cena divá­ků a Cena FICC na MFF Karlovy Vary 1999

 

Švédsko / Dánsko, 1998

Délka:  89 min

Žánr:    Drama

Režie:  Lukas Moodysson  

Hrají:    Alexandra Dahlstöm  

            Rebecka Liljeberg   

Erica Carlson

Mathias Rust  

Stefan Hörberg  

Lukas Moodysson  

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • 7 dní hříchů - 70 % 21. května 2014 7 dní hříchů - 70 % Film byl inspirován skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Agnes, žena lesníka Jana Olšana, uteče z domu a nezanechá po sobě žádný dopis. […]
  • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […]
  • ILUZIONISTA24. listopadu 2006 ILUZIONISTA lLUZIONISTAZapomeňte na kouzelný svět Harryho Pottera. Zapomeňte na kouzla, která jste již viděli nebo jste o nich slyšeli. Zapomeňte na Davieda Copperfielada. Prostě zapomeňte na vše, co […]
  • Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo.2. května 2006 Doba ledová 2 - Obleva - Pokračování, které nepřekvapilo. Sotva se naši hrdinové otřepali z vyčerpávajícího střetu s šavlozubými tygry, už se na ně řítí další nebezpečí. A to hned ve dvou várkách! Krom toho, že se jim podlamuje led pod nohama v […]
  • Rafťáci - recenze13. května 2006 Rafťáci - recenze Karel Janák se po úspěchu Snowboarďáků rozhodl, že dvakrát vstoupí do téže řeky, a proto přichystal se stejným týmem, ale bez původního snowboarďáckého producenta film, který se prvnímu - […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia5. dubna 2016 Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia Jedna místnost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spíše – nikdo opravdu nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je možná postapokalyptický film a možná taky ne. Divák je po […]
  • Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo3. října 2015 Legendy zločinu – rozdvojený Hardy jako gangsterské duo Tom Hardy se stává stále populárnějším hercem, což vyeskalovalo v jeho dvojroli v nejnovějším snímku Legendy zločinu.     Ve filmu se rozdvojuje do dvojčat Kraynových, dvou gangsterů, […]
  • Before Sunrise - Před úsvitem (1995) - 80%5. září 2012 Before Sunrise - Před úsvitem (1995) - 80% Natočit dobrou romantiku není úkol nikterak jednoduchý. Každý sladkobolný film musí mít totiž zákonitě vždy menší či větší tendenci sklouzávat ke kýčovitosti. A navíc jak dobře zpracovat […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance