Hostel
Hostel
Ohodnoťte člá­nek

Musím se při­znat, že na Hostel jsem byl hod­ně zvě­da­vý. Na jed­né stra­ně vyvo­lal nad­še­né reak­ce v USA, na dru­hé stra­ně nema­lé pobou­ře­ní u našich slo­ven­ských sou­se­dů. Zajímalo mě jak to, co ame­ric­ké pub­li­kum zau­ja­lo, tak to, co slo­ven­ské ura­zi­lo. Snad se mi poda­ři­lo na obo­jí najít uspo­ko­ji­vou odpo­věď…Hostel je horor, horor, kte­rý budou někte­ří pova­žo­vat za skvost, dal­ší jen za nechut­nou hříč­ku, ve kte­ré se mís­to na řeme­sl­nou fil­ma­ři­nu sází na samo­ú­čel­né nási­lí, kte­ré pře­kra­ču­je hra­ni­ce při­ja­tel­né nechut­nos­ti. Otázkou je, jest­li pat­ří­te do sku­pi­ny divá­ků, kte­ří zbě­si­le saha­jí po  fil­mech, kte­ré pro­slu­ly krva­vý­mi orgi­e­mi nebo máte radě­ji titu­ly, kte­ré mís­to hek­to­li­t­rů pro­li­té živo­to­dár­né teku­ti­ny, vyu­ží­va­jí gra­do­vá­ní napě­tí a děsi­vou atmo­sfé­ru budo­va­nou s pomo­cí šikov­ných tri­ků s kame­rou a  netra­dič­ních zábě­rů. Hostelu se z  počát­ku tvá­ří, že spí­še půjde dru­hou ces­tou, ale nako­nec se zvrh­ne v neu­mě­lá jat­ka, ze kte­rých se musí nor­mál­ní­mu člo­vě­ku zved­nou žalu­dek. Je mi jas­né, že to pro někte­ré to zní jako láka­dlo, ale já osob­ně, i když jsem viděl dost horo­ro­vých kous­ků, jsem roz­hod­ně nad­še­ný nebyl. Některé momen­ty už byly pros­tě moc. Přeseknuté „achi­lov­ky“, z  toho sice mra­zí, ale ješ­tě se to dá strá­vit, ale ustři­há­vá­ní vyloup­nu­tých očí s  násle­du­jí­cím výto­kem hni­su…, par­don, ale to je pros­tě hnus.

Hlavním hrdi­nou je mla­dík Paxton (Jay Hernandez), kte­rý se svý­mi dvě­ma přá­te­li trá­ví něja­ký čas v Evropě. Hulí, sexu­jí, cho­va­jí se pros­tě jako roz­jí­ve­ní mla­dí­ci na tahu. V  Amsterdamu už je to pří­liš neba­ví (asi se jim zdá měs­to pří­liš kon­zer­va­tiv­ní), tak plá­nu­jí ces­tu do Barcelony. Ale „náho­dou“ nara­zí na člo­vě­ka, kte­rý jim pro­zra­dí, že pra­vý ráj je čeká na Slovensku, tam jsou prý nej­krás­něj­ší hol­ky, kte­ré, když vidí ame­ric­ké­ho turis­tu, rov­nou se svlék­nou a čeka­jí, až na ně ces­to­val sko­čí. Tomu se pros­tě nedá odo­lat a trio vyrá­ží někam poblíž Bratislavy. Jenže tady je kro­mě sexu­ál­ních orgií, čeká i zaří­ze­ní, ve kte­rém si znudě­ní zbo­hatlí­cí zapla­tí, aby moh­li zku­sit, jaké je to, něko­ho zabít.

A tady se dostá­vá­me k tomu, proč se nám Slováci tak roz­čí­li­li. Jejich domo­vi­na je totiž zná­zor­ně­na dost své­ráz­ným způ­so­bem. Už samot­né pro­stře­dí musí člo­vě­ka, kte­rý ví, jak naše sou­sed­ská země vypa­dá, dost zasko­čit – polo­roz­pad­lé továr­ny, potem­ně­lé ulič­ky, ve kte­rých se pro­há­ní gan­gy malých klu­ků, kte­ří vám roz­bi­jí hla­vo base­ba­lo­vou pál­kou, pokud jim nedá­te žvý­kač­ku. A stan­dard­ní oby­va­tel­stvo? Také žád­ná slá­va, taxí­ky řídi postar­ší muži bez zubů s nepo­ve­de­ným čer­ným pře­li­vem, ves­ni­ča­né vypa­da­jí jako by v živo­tě nedr­že­li v ruce mýdlo, Evropan se musí záko­ni­tě pěk­ně naštvat nebo to může brát z nad­hle­dem a jen se usmí­vat. Já jsem pro dru­hou mož­nost, pro­to­že ani turis­té z  Ameriky nejsou zná­zor­ně­ni jako extra civi­li­zo­va­ní a uhla­ze­ní lidé. Spíše jako buran­ští nadr­že­ní huli­či, kte­ří mys­lí jen na to, jak „sklá­tit“ co nej­ví­ce evrop­ských holek.

Čechy ješ­tě navíc zasko­čí to, že téměř na kaž­dém kro­ku zazna­me­ná čes­ké nápi­sy. Je to způ­so­be­no tím, že se Hostel natá­čel u nás. Štáb si sice mohl dát prá­ci s pře­psá­ním nebo zakry­tím cedu­lí, ale není to zase tako­vý pro­hře­šek, když si uvě­do­mí­me, že vět­ši­na divá­ků, kte­ří Hostel po  celém svě­tě vidě­li, neu­mí čes­ky nebo slo­ven­sky. Slovanský divák pros­tě musí při­mhou­řit oči nad pln geo­gra­fic­ký­mi faux pa, kte­ré jsou na ně nechtě­ně při­chys­tá­ny.

Spíše mě zasko­či­lo nevkus­né pou­ží­vá­ní nási­lí. V prv­ních chví­lích jsem mys­lel, že to nebu­de až tak drs­né (počá­teč­ních násil­né oka­mži­ky neby­ly nikdy vidět až do kon­ce), ale to jsem se sple­tl. Postupem času už se Hostel zvr­há­vá v pře­hna­ně bru­tál­ní podí­va­nou, kte­rá mís­to toho, aby navo­di­la tu správ­nou atmo­sfé­ru, vyvo­lá spí­še jen zne­chu­ce­ní. Jistě, jak u  koho. Některé chvil­ky nejsou tak špat­né, ale jde spí­še o ty, kde je jen nazna­če­no co se asi tak děje. Scény, kde je vám vraž­dě­ní uká­zá­no napl­no, nema­jí čas­to ten správ­ný náboj.

Alespoň před­sta­vi­tel Paxtona byl vybrán dob­ře. Jay Hernandez je sym­paťák a jeho boj o pře­ži­tí sle­du­je­te se zájmem a pře­je­te mu, aby se z toho co nejdří­ve dostal. Zbytečně nepře­hrá­vá, ale jeho emo­ce dost patr­né. Jay se tak pro mě stá­vá jedi­ným nespor­ným kla­dem. Jinak jsem dost na roz­pa­cích, ze kte­rých mě nevy­vá­dí ani pár čes­kých a  slo­ven­ských pís­ní, popří­pa­dě obsa­ze­ní něko­li­ka zdej­ších her­ců.

P. S.: Vlastně se mi nepo­da­ři­lo zjis­tit, co Američany tak nadchnu­lo. Ale to bude pros­tě a jed­no­du­še roz­díl­ný­mi kul­tu­ra­mi.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :)10. března 2006 Hostel - Slováci byli vždycky divní... Ale že až tak - to jsem vážně netušil :) Těžko říci, jestli jsem natolik zvrhlý, anebo jen znázorňuji typický příklad soudobého konzumenta, ale snímky ve stylu „vykuchej, rozmělni a rozmázni“ mě zpravidla uspokojují (a to i […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hostel17. března 2006 Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spíše Vás přilákala, znamená to,že by se mohlo jednat o film právě pro Vás. Hostel tak zní nový film […]
  • Zlodějka knih - 75%8. ledna 2014 Zlodějka knih - 75% Jestli si myslíte, že lásku k četbě a knížkám rozdávají nadšení učitelé ve škole, tak budete překvapeni, jak začalo rozvíjet svou čtenářskou vášeň německé děvčátko jménem Liesel. S první […]
  • Království (The Kingdom)5. května 2008 Království (The Kingdom) Mnoho diváků stále podléhá mylnému dojmu, že zazní-li ve filmu výstřel, jedná se automaticky o akční žánr. Málokterý film se vyhne podobnému diváckému (ale i recenzentskému) přijetí. […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…?10. července 2005 Nenávist (The Grudge) – Je to Kruh, není to Kruh…? Jak to ti Japonci jenom dělají? Musím říct, že Japonci mě poslední dobou hodně překvapují. Vůbec bych od asijských filmařů nečekal, že jsou schopni natočit hned několik tak dobře […]
  • Nordwand (2008)26. ledna 2012 Nordwand (2008) Lézt po horách je super, zažít tam sněhovou bouři už ale moc ne. Film Nordwand je takřka povinností pro všechny fanoušky horolezeckých filmů už jen kvůli tomu, že podobně laděných - […]
  • Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku?8. července 2007 Smrtonosná past 4.0 - Akční jízda roku? Dvanáct let. Tak dlouho byl John McClane na dovolené. Tak dlouho jsme čekali. Pravda, nečekali jsme všichni. Po prvních mediálních klapkách to zavánělo pořádným průserem a definitivním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X