Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Hostel

Hostel
Ohodnoťte člá­nek

Mučení, zabí­je­ní, krev. Pokud Vás tato tři slo­va neod­ra­di­la od čte­ní toho­to člán­ku a spí­še Vás při­lá­ka­la, zna­me­ná to,že by se moh­lo jed­nat o film prá­vě pro Vás. Hostel tak zní nový film Eliho Rotha (Cabin Fever) ve kte­rém tohle všech­no může­te najít.   Pokud jste vidě­li trai­ler, moh­li jste se z něj dozvě­dět, že film je inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Abych to uve­dl na pra­vou míru. Hostel je inspi­ro­ván pou­ze myš­len­kou, kte­rou Elimu před­ho­dil v roz­ho­vo­ru co kdy kdo našel na inter­ne­tu nej­ší­le­něj­ší­ho jeho kama­rád. Právě on našel strán­ky, kde se zhru­ba za 10 000 dola­rů dá kou­pit mož­nost zabít člo­vě­ka. (Nepochybuji ovšem o  tom,že se tako­vé věci oprav­du dějí) Elimu to zůsta­lo v pamě­ti a jed­no­ho krás­né­ho dne si vypnul mobil­ní tele­fon a zavřel se ve své kůl­ně a napsal námět s názvem Hostel. Později k  námě­tu napsal scé­nář, kte­rý kon­zul­to­val s Quentinem Tarantinem. Jemu se nápad nato­čit tako­vý film tak zalí­bil, že se ho roz­ho­dl pro­du­ko­vat. Stačilo 4 a půl mili­o­nu dola­rů a  „biják“ byl na svě­tě.
 Film pojed­ná­vá o dvou mla­dí­cích, jenž si chtě­jí v Evropě uží­vat sexu a mejda­nů. V Amsterdamu se dozvě­dí o  hos­te­lu poblíž Bratislavy a vyda­jí se tam. Po  pří­jez­du se sezná­mí s  dvo­ji­cí krá­sek a uží­va­jí sis s nimi. Netrvá ale dlou­ho a sled vel­mi pří­jem­ných situ­a­cí vystří­dá sled situ­a­cí nepří­jem­ných. Právě dvo­ji­ce našich hrdi­nů byla vybrá­na na muče­ní a  násled­né zabi­tí lid­mi, kte­ří si jejich smrt zapla­tí.
  Eli dal na radu Quentina Tarantina ať odje­de film točit do Evropy a sta­lo se. Točilo se pře­váž­ně v Praze s  čes­ký­mi her­ci jako je Josef Bradna, Jan Vlasák, Miroslav Táborský, Barbara Nedeljáková atd.. Ve fil­mu zazní dokon­ce česko-slovenské pís­nič­ky z  80tých let. Například od Dalibora Jandy, Mira Žbirky, Michala Davida a Pavola Habery.
Habera prý pod­le slo­ven­ské­ho tis­ku uva­žu­je o  žalo­bě na Eliho Rotha kvů­li autor­ským prá­vům. Režisér však říká: „Myslím, že se pan Habera chce jen zvi­di­tel­nit. Dostal hod­ně peněz, ale asi ne dost. A pokud by chtěl víc, může nám dát něja­kou píseň do Hostelu 2.“
  Hostel se stal během prv­ní­ho víken­du pro­mí­tá­ní v ame­ric­kých kinech jed­ním z  nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů a pře­ko­nal tako­vé fil­mo­vé trhá­ky jako je King Kong, nebo Letopisy Narnie. S výděl­kem 19 mili­o­nů dola­rů v  ame­ric­kých kinech za víkend, se stal jed­ním z adep­tů na brat­říč­ka v podo­bě pokra­čo­vá­ní stej­ně tak jako tomu bylo u Sawu.
  Co víc dodat, může­me se jedi­ně nechat pře­kva­pit co nám Eli před­lo­ží jako dal­ší výplod své fan­ta­zie

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • n200806141042_110. srpna 2008 Vlci (Skinwalkers) Otázka: „Co má společného tento film s filmem Vlk z roku 1994?“ Odpověď: „Absolutně nic až na lykantropii.“ Příběh je, jak jste odhadli z úvodu, velmi prostý. Dvě skupiny vlkodlaků […]
  • Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%]8. května 2013 Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%] Žijeme ve světě, kde se Česká republika plete za Čečensko, hlavní kulturní událostí v tuzemsku jsou excesy rádoby celebrit a v kinech se z tuzemské produkce objevuje jen několik snímků […]
  • Eragon30. května 2009 Eragon Přinesla Saphira na svých křídlech něco nového? Nebo spolu s jezdcem mají ve výzbroji pouze staré (osvědčené) zbraně, které by měli raději dát do starého železa? Kdysi dávno v předaleké […]
  • Hostel28. září 2006 Hostel Musím se přiznat, že na Hostel jsem byl hodně zvědavý. Na jedné straně vyvolal nadšené reakce v USA, na druhé straně nemalé pobouření u našich slovenských sousedů. Zajímalo mě jak to, co […]
  • 3 sezony v pekle8. prosince 2009 3 sezony v pekle Konečně se do kin dostal český film, ze kterého nečiší upachtěná snaha za každou cenu bavit nebo moralizovat. Příběh není nijak složitý a ani počet herců diváka nezahltí. Důležité je, že […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Super náhradník - She's the Man19. února 2007 Super náhradník - She's the Man Už legendární komedie „Někdo to rád horké“ ukázala, že když vezmete kvalitní herce, pak je scénář může vsadit i do role opačného pohlaví a oni si s tím hravě poradí a ještě vykouzlí […]
  • Superman se vrací - Superman Returns21. ledna 2007 Superman se vrací - Superman Returns Bryan Singer mě trošku naštval, když odmítl možnost režírovat třetí X-Meny a pustil se do ztvárnění jiné comicsové legendy - Supermana. Na druhou stranu, byl to už od dětství jeho sen, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...