Bloodrayne
Bloodrayne
Ohodnoťte člá­nek

Uwe Boll, dost své­rázná posta­va fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Jeho pro­jek­ty pro­slu­ly vším mož­ným, ale roz­hod­ně ne kva­li­tou. Ale Bollovi to neva­dí a vese­le točí dál. Soustředí se na fil­mo­vé adap­ta­ce her­ních před­loh a vypouš­tí do svě­ta tako­vé titu­ly, že se výji­meč­ně na (níz­kém) hod­no­ce­ní shod­nou jak divá­ci, tak kri­ti­ci, což se jen tak nevi­dí. Po House of Dead a Alone of the Dark při­chá­zí Boll s Bloodrayne. Právě ta byla mým prv­ním setká­ním s jeho pra­cí, a tak jsem byl moc zvě­da­vý, jest­li i já budu sko­ro ublin­ká­vat při sle­do­vá­ní Bollových hrá­tek s fil­mem.A nepo­z­vra­cel jsem se a dokon­ce se mi ani pří­liš nebou­ři­ly žalu­deč­ní šťá­vy. Nebudu tvr­dit, že Bloodrayne je pove­de­né pře­ve­de­ní her­ní před­lo­hy na fil­mo­vé plát­no, ale mys­lím si, že její sle­do­vá­ní vám pří­liš vel­ké újmy nezpů­so­bí. Jsou ti sice tak vel­ké díry ve scé­ná­ři, že tu vlast­ně ani žád­ný pořád­ný pří­běh není, dia­lo­gy jsou umě­lé, až bych se je nebál hodit do popel­ni­ce s nápi­sem „recyklo­va­tel­né plas­ty“, ale přes­to jsem se pří­liš nenu­dil a dokon­ce se i mís­ty bavil.

Děj tu oprav­du nehra­je pri­mát, ale jaká­si sna­ha o  jeho nastí­ně­ní tu je. Na roz­díl od dvou dílů video­her­ní Bloodrayne, kte­ré se ode­hrá­va­ly ve sto­le­tí dva­cá­tém nás film zave­de do 18. sto­le­tí, kon­krét­ně do Rumunska. Vládce upí­rů Kagan (Ben Kingsley) se sna­ží zís­kat tři talisma­ny – srd­ce, oko a kost, kte­ré by z něj udě­la­ly neo­me­ze­né­ho vlád­ce svě­ta. To nehod­la­jí při­pus­tit nejen vůd­ci odbo­je pro­ti vam­pýr­ské hroz­bě Sebastian (Matthew Davis), Vladimir (Michael Madsen) a Katarina (Michelle Rodriguez), ale také Kaganova dce­ra, dham­pír­ka (z polo­vi­ny člo­věk, z polo­vi­ny upír) Rayne (Kristanna Loken), kte­rá jako malá vidě­la to, jak Kagan zabil její mat­ku.

Scénáristka Guinevere Turner se zrov­na nepředře­la. Jednoduše se spo­leh­la na prin­ci­py fun­gu­jí­cí ve hrách – hrdi­no­vé dojdou na dané mís­to, zís­ka­jí poža­do­va­ný arte­fakt, pokra­ču­jí dál. Je tu pár poku­sů o  zpes­t­ře­ní – zra­da, a také milost­ný vztah, kte­rý tu ale máme pře­de­vším pro­to, aby exis­to­val raci­o­nál­ní důvod pro pre­zen­to­vá­ní (moc hez­ké­ho) poprsí Kristanny Loken.

Neukáže jen své „dud­lí­ky“, ale role krve­lač­né Rayne jí doce­la sed­la. Je atle­tic­ká, půso­bí drs­ně a divo­ce. Je hod­ně pře­kva­pi­vé, že se Bollovi po tom, co před­ve­dl, daří zís­kat pro své pro­jek­ty her­ce tak zvuč­ných jmen jako jen Ben Kingsley a dal­ší. Kdoví, co je vede k  tomu stát se sou­čás­tí už pře­dem téměř jas­né­ho pro­pa­dá­ku, ale v  rám­ci mož­nos­tí se (jak kte­ří) doce­la sna­ží a jejich výko­ny pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu na Bloodrayne. Nejde o nic úžas­né­ho, ale také si nedě­la­jí až tak vel­kou ostu­du.

Svou kva­li­tou mě pře­kva­pi­ly bojo­vé scé­ny. Potřebovaly by sice lep­ší­ho cho­re­o­gra­fa, kte­rý bych jim vde­chl sviž­nost a atrak­tiv­nost, ale pří­jem­né je, že Boll nešet­ří umě­lou krví a bru­ta­li­ty se roz­hod­ně nebo­jí. Hlavy léta­jí, živo­to­dár­né teku­ti­ny stří­ka­jí lit­ry a lit­ry, oči se vypi­chu­jí, krky pod­ře­zá­va­jí. A dokon­ce vás ani neza­pla­ví pocit, že se film sna­ží zaujmout, ale­spoň bez­ú­čel­nou bru­ta­li­tou, ale spí­še že nási­lí vyu­ží­vá k budo­vá­ní tem­né atmo­sfé­ry. A to mu jde doce­la dob­ře.

Klidně mohu pro­hlá­sit, že Bloodrayne není roz­hod­ně to nej­hor­ší, co jsem kdy viděl. Béčkovost z ní tryská horem dolem, děsi­vě stro­je­né dia­lo­gy a absen­ce zají­ma­vé­ho scé­ná­ře roz­hod­ně Bollovi pověst nezlep­šu­jí, ale sluš­né tri­ky, bojo­vé scé­ny a zají­ma­vé obsa­ze­ní klad­ně pře­kva­pí. Není to dob­rý film, ale pokoj na psy­chi­atrii si rezer­vo­vat nemu­sí­te. Uvidíme, jak si Boll pora­dí s fil­mem pod­le hry Dungeon Siege. Trailer vypa­dá dob­ře. Ovšem mys­lím si, že i v pří­pa­dě, že by Boll nato­čil dob­rý „biják“ (což ale není moc prav­dě­po­dob­né), tak by stej­ně pro­pa­dl.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • n200909122152_far-cry17. září 2009 Far Cry Nedlouho před uvedením akční hry Far Cry 2 na pulty herních obchodů byl vypuštěn také oficiální film Far Cry, kterému je věnován následující článek. Kdesi v husté zeleni, ukrytý od […]
  • 200706292037_Bloodrayne1. července 2007 Bloodrayne Práce Uwe Bolla jsou mezi fanoušky pojmem. Tedy pokud se o nějakých fanoušcích dá vůbec mluvit. Jedná se o rozsáhlou základnu příznivců PC her, z nichž Bollovy filmy čerpají inspiraci a […]
  • Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii?4. února 2008 Resident Evil: Zánik - Že by odrazové prkýnko pro další trilogii? Některé věci – jak se zdá - nikdy nepochopím. Ať už jde o kauzu Uwe Boll, nebo o Stevena Seagala, kterému se zcela zjevně nechce do důchodu. A nejenom to. Netrápí mě tak jen zavalitý […]
  • Temné vody - Dark Water11. února 2006 Temné vody - Dark Water Nebudu první ani poslední, kdo k americkému remaku japonského filmu přistupoval jako k hororu. A to je hlavní problém. Přestože jsou tak Temné vody prezentovány, děsivých scén je tu […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive29. prosince 2006 DOA: Na život a na smrt - DOA: Dead or Alive Corey Yuen má tedy odvahu, to se musí nechat. Už jen to, že se pustil do filmové adaptace počítačové hry, je velký risk. Jenže, rozhodnut se převést na plátno bojovku, která proslula […]
  • 519. prosince 2008 Gothica Společnost Dark Castle Entertainmen byla založena několika hollywoodskými producenty, mezi nimiž najdeme taková jména jako Joel Silver a Robert Zemeckis. Plán byl vcelku jednoduchý. Měly […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X