Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Sahara - recenze

Sahara - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

Jeden pohled na pla­kát k fil­mu Sahara a je Vám jas­né, kte­ré­mu fil­mu se tvůr­ci chtě­li při­blí­žit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de fac­to pře­stal dou­fat v dal­ší pokra­čo­vá­ní arche­o­lo­go­vých dob­ro­druž­ství, to může při­jít jako víta­ný záku­sek.

Recenze naše­ho part­ne­ra:

 Jenže ono je roz­díl, když hlav­ní roli hra­je Harrison Ford nebo Matthew McConaughey.
A i když hle­dá­ní Svatého grá­lu může při­pa­dat jako uje­tej­ší nápad, než hle­dá­ní lodi z  občan­ské vál­ky upro­střed Afriky (ok, ne zase tak moc), v nelo­gič­nos­tech Sahara drží oprav­du neče­ka­ný pri­mát. Je jimi doslo­va pro­špi­ko­va­ná.
    Sahara je nato­če­na pod­le kni­hy Cliva Cusslera, což je sice vel­mi uži­teč­ná infor­ma­ce, ale vzhle­dem k tomu, že jsem neměl tuše­ní, kdo Cussler je (byl) a o jeho dílech už vůbec ne, bylo tře­ba, abych zapá­t­ral na inter­ne­tu. Vykouklo na mě pár zají­ma­vých infor­ma­cí o tom­to ame­ric­kém spi­so­va­te­li. Zcela oči­vid­ně je fas­ci­no­ván vším, co má něco spo­leč­né­ho s pla­vi­dly, ať už se jed­ná o ponor­ky, lodě nebo udá­los­ti s nimi spo­je­né. Napsal něko­lik knih o pla­vi­dlech z dru­hé svě­to­vé vál­ky a tře­ba i Titaniku.
Aktivně se podí­lel na půzku­mu moř­ské­ho dna a se svou posád­kou nalez­li po celém svě­tě přes šede­sát vra­ků pla­vi­del.
    Jak už jsem ale podotknul, Sahara je pro­špi­ko­vá­na nelo­gič­nost­mi od samé­ho počát­ku. Když se oba hlav­ní mužští hrdi­no­vé, Brit (McConaughey) a  Al Giordino (Steve Zahn), ztra­tí v puš­ti, nalez­nou leta­dlo, ze kte­ré­ho si udě­la­jí pla­chet­ni­ci na koleč­kách a s tou pak doje­dou až do bez­pe­čí, dá se na to jen usmí­vat a  říkat si, že akč­ní sním­ky pře­ci nikdy nemě­ly logi­ku. Neříkám, že Sahara nemá své zvlášt­ní kouz­lo, pře­ci jenom od posled­ní­ho klo­nu Indiho (Mumie) je to už něja­ký ten pátek. McConaughey jako Dirk má zábles­ky při­taž­li­vos­ti, a i přes­to, že jeho posta­va je podiv­ná kom­bi­na­ce Dr. Jonese a MacGyvera, zacho­vá­vá si svůj osob­ní styl. K  mému pře­kva­pe­ní to navíc mezi ním a Zahnem jis­kří a navzá­jem se hez­ky dopl­ňu­jí.
Samotný Zahn je typic­ký „Sidekick“ (v čes­kém pře­kla­du „Přicmrndávač“), jenž nikdy nedo­sta­ne žád­nou dív­ku (v tomhle fil­mu je hlav­ním objek­tem Penélope Cruz) a jeho vztah k  hrdin­ství je vět­ši­nou defi­no­ván hláš­kou hlav­ní­ho hrdi­ny: „Já jdu zne­škod­nit bom­bu, ty najdi tu hol­ku.“
    O pří­bě­hu se nedá říct nic pří­vě­ti­vé­ho. Jak už jsem se na začát­ku zmí­nil, pří­běh začí­ná hle­dá­ním lodě v  Africe a po eska­pá­dě vše­mož­ných ptá­ko­vin kon­čí zatr­že­ním plá­nu něja­ké­ho Francouze, jenž vlast­ní sklad toxic­ké­ho odpa­du v Mali. Pan uzná­va­ný spi­so­va­tel se tedy moc nevy­tá­hl (nebo se nevy­táh­li scé­náris­té, ale upřím­ně, takhle se pře­ci dob­rá kni­ha poka­zit nedá, tak­že muse­la být špat­ná už na počát­ku. Ufff pěk­ně krko­lom­né vysvět­le­ní, snad jste to pocho­pi­li).
    Pokud zůsta­ne­te od počát­ku při zemi a od Sahary nebu­de­te nic oče­ká­vat, mož­ná si ji jed­nou rádi vypůj­čí­te na videu. Jinak je to je prů­měr­ný nelo­gic­ký kino-rychlík, co pro­sviští a už o něm nikdo nikdy neu­sly­ší...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Harrison Ford8. prosince 2002 Harrison Ford Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že neznáte ani jednu z těchto postav, které ztvárnil jeden z nejcharizmatičtějších herců současného Hollywoodu - Harrison Ford! Když […]
  • Indiana Jones na Blu-ray21. července 2015 Indiana Jones na Blu-ray Dobyvatelé ztracené archy Když George Lucas natočil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se rozhodl i jeho kamarád Steven Spielberg, že natočí akční dobrodružný film pro celou rodinu. Tím byl v […]
  • Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu17. července 2012 Recenze: Doba ledová 4: Země v pohybu Tak doufám, že už všechno končí, protože Doba Ledová 4 už začíná vařit z vody. První díl, který už šel před mnoha a lety nám ukázal příběh lenochoda, tygra a mamuta, kteří pomocí malé […]
  • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Aguirre, hněv boží (Aguirre, der zorn gottes)26. března 2008 Aguirre, hněv boží (Aguirre, der zorn gottes) Bude lepší když tuto recenzi rozfázuji na jednotlivé části filmu. Úvod: Slyšíme mluvený komentář jak si vlastně Španělé vymysleli bájnou zemi Eldorádo. A také se dozvídáme, že […]
  • Obhájce (The Lincoln Lawyer)29. července 2011 Obhájce (The Lincoln Lawyer) Michael Connelly, autor bestsellerů z oblasti mystérií je i autorem novely, která se stala předlohou pro film "THE LINCOLN LAWYER". Film se začal točit 12. července 2010 v Los Angeles. […]
  • Indiana Jones a království křišťálové lebky27. května 2008 Indiana Jones a království křišťálové lebky Jako každým rokem, tak i tento rok je okurková sezona pro novináře, že se nic neděje, ligový fotbal není, extraligový hokej není, jenom ty filmové prázdninové trháky jsou vždy slavné. Před […]
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […]
  • Breathe In (2013)16. prosince 2014 Breathe In (2013) Když je člověk nervózní tak není na škodu zavřít na chvíli oči..., zhluboka se nadechnou,....a posléze vydechnout ústy. Prý to funguje, aspoň na Guye Pearce v roli životem trochu […]
  • Bridget Jonesová - S rozumem v koncích22. dubna 2005 Bridget Jonesová - S rozumem v koncích Je to jen pár týdnů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roztomilých spoďárech skočila do náruče upjatému Marku Darcymu (Colin Firth). A vypadá to, že sympatická baculatá hrdinka […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze