Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:05
Podzim v New Yorku - So 9. 4. 2005 - ČT1 22:05
Ohodnoťte člá­nek

Will (Richard Gere) je šar­mant­ní zálet­ník (…a maji­tel restau­ra­ce), jehož milost­né vzta­hy netr­va­ly nikdy déle než měsíc.Tenhle vyhlá­še­ný prout­ník neměl nikdy zlo­me­né srdce…Nikdy se totiž do žád­né nezamiloval.Pak ale potkal Charlotte Fieldingovou (Winona Ryderová), krás­nou, křeh­kou, dva­a­dva­ce­ti­le­tou návr­hář­ku extra­va­gant­ních klobouků.Po krát­ké „poste­lo­vé mezi­hře“ ale zjis­til, že se do Charlotty zami­lo­val a když pak zjis­til, že Charlotte nezbý­vá ani rok živo­ta (na hrud­ní­ku má nádor, kte­rý ros­te a prav­dě­po­dob­ně v co nej­krat­ším časo­vém hori­zon­tu zabra­ní správ­né funk­ci srd­ce), roz­ho­dl se, že s ní zůsta­ne až do samot­né­ho kon­ce…

Režisérkou toho­to fil­mu je Joan Chenová.Ta si před nedáv­nou dobou zku­si­la natá­če­ní v Hong Kongu (nedáv­nou dobou mys­lím dobu, kte­rá uply­nu­la před natá­če­ním Autumn In New York) a ješ­tě před­tím se živi­la jako herečka.A je nut­no pozna­me­nat, že ne moc úspěš­ně a prav­dě­po­dob­ně její nej­zná­měj­ší role byla v Seagalově břid­kém režij­ním pro­pa­dá­ků Aljaška v plamenech.Režírování jí jde mno­hem lépe a dou­fám, že se ho bude i nadá­le držet.Podle sym­pa­tic­ké­ho scé­ná­ře Allisona Burnetta (před­tím psal scé­ná­ře k béč­ko­vým splo­di­nám toho nej­hust­ší­ho kalib­ru) totiž nato­či­la vel­mi pěk­ný a jisto­jis­tě dost nedo­ce­ně­ný roman­tic­ký film.A ty já mám vel­mi rád a když nepo­čí­tám zce­la nepo­ve­de­ný a hlav­ně extrémě kýčo­vi­tý závěr, kde se Will setká se svo­jí dce­rou a vnuč­kou (a ješ­tě ji se šťast­ným výra­zem na tvá­ři kojí!!!!), musím pozna­me­nat, že se mi ten­to film líbil prak­tic­ky od začát­ku do kon­ce (SKORO!).

Herecké výko­ny jsou seri­óz­ní a hlav­ně Gere se mi tu z celé jeho kari­é­ry líbil asi nej­ví­ce (myš­le­no zce­la jinak než si to vy uchy­lo­vé vyklá­dá­te) a opra­vil si u mě „čer­ný pun­tík“ za nevy­da­ře­nou a trap­nou kome­dii Nevěsta na útěku.Winona Ryderová (Bolestná rea­li­ta, Vetřelec 4) půso­bí při­ro­ze­ně a jak to po ní role vyžaduje-také kře­hce a zranitelně.A dal­ších her­cích se už zmi­ňo­vat nemu­sím, pro­to­že nejsou moc důle­ži­té a nedo­sta­nou pří­liš mno­ho pro­sto­ru.

Hudba Gabriela Yareda je tak­též moc pěkná.Yared pře­kva­pil už svým Anglickým paci­en­tem, za kte­ré­ho zís­kal Oscara a také svým Talentovaným Panem Ripleyem.Jeho hud­ba je pěk­ná a půso­bí kom­pakt­ně s něko­li­ka jaz­zo­vý­mi son­gy, kte­ré se ve fil­mu vysky­tu­jí.

Pokud to tedy vez­mu „kolem do kola“, je Podzim v New Yorku film, kte­rý mě roz­hod­ně nezkla­mal a mož­ná to bude i pro­to, že jsem od něj čekal vel­mi sla­bý pod­prů­měr zapl­ně­ný sen­ti­men­tál­ní­mi žvás­ty a nud­ným průběhem.Podzim v NY mě ale váž­ně dost pře­kva­pil.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Země zítřka - 40 %20. května 2015 Země zítřka - 40 % Špatná budoucnost nikoho neděsí! A to je špatné, velice špatné. S tím se musí něco udělat.  Jestli to nezajímá běžné lidi, pak musí nastoupit robotická dívka Athena se svou utkvělou […]
  • 5. února 2003 LIKVIDÁTOR Dejme tomu, že máte smlouvu s Arnoldem Schwarzeneggerem na titulní roli v akčním filmu, a vůbec žádný nápad. Co s tím? Nezbývá než opisovat, kde se dá, a stvořit tak slepenec. Eraser je v […]
  • Terminator - recenze6. července 2003 Terminator - recenze Psal se rok 1984. Krotitele duchu začínali chránit New York, Filadelfský experiment zapříčinil rozšklebenou trhlinu v časoprostoru, posádka lodi Enterprise se vydala pátrat po ztraceném […]
  • Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 %15. listopadu 2013 Till Eulenspiegel (Till Enšpígl) - 50 % Už jako malé dítě Till Eulenspiegel provokuje lidi kolem sebe, ale do skutečných problémů se dostává v dospělosti. Poznávání lidí ho baví a dokáže se dostat z každé šlamastyky. V jedné […]
  • Sylvia / Sylvie18. prosince 2012 Sylvia / Sylvie Co dělat, když se s tím, koho milujete, nedá žít? Píše se rok 1956. Sylvia Plath studuje na prestižní anglické univerzitě v Cambridgi a píše své první literární pokusy. Potkává zde […]
  • Iracionální muž (Irrational Man) - 55%27. července 2015 Iracionální muž (Irrational Man) - 55% Abe Lucas(Joaquin Phoenix) bere své povolání profesora filosofie jako běžnou rutinu a život ho nebaví. Není to ale žádná výjimka. Filosofové už po mnoho let hledají marně teorii, která by […]
  • Kniha džunglí - 75 %28. dubna 2016 Kniha džunglí - 75 % Když se malý chlapec Mauglí snaží uniknout před černým panterem, vypadá jeho běh jako zoufalý pokus o záchranu života, ale ve skutečnosti  je to jen jedna z mnoha výchovných lekcí, které […]
  • Líbánky - 60 % 20. srpna 2013 Líbánky - 60 % Je krásný slunečný den a po silnici mezi rybníky projíždí skupina svátečně vyzdobených aut. Poklidně míří ke kostelu, kde se má odehrát svatba Terezy a Radima. V kostele pak za přítomností […]
  • Daredevil6. května 2003 Daredevil Další tajemný mstitel touží po spravedlnosti… Pokud jste fanoušky comicsů, musíte být tím, co se děje ve světa filmu, nadšeni. Adaptace těchto kreslených sešitů se stále častěji […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X