Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Klan létajících dýk - House of Flying Daggers

Klan léta­jí­cích dýk - House of Flying Daggers
Ohodnoťte člá­nek

dyž před někte­rý­mi lid­mi pro­hlá­sí­te, že to, na co se bude­te dívat je asij­ský film, začnou ohr­no­vat nos, že nejsou zvě­da­ví na neu­stá­le mlá­ce­ní lidí přes kebu­li. Jenže titu­ly jako Tygr a drak nebo Hrdina doká­za­ly, že i když mají sil­ný akč­ní nádech, jejich doko­na­lé vizu­ál­ní ztvár­ně­ní a zají­ma­vý pří­běh mohou zaujmout i paci­fis­ty. Tak abych to zkrá­til (ať žije Válka Roseových), pokud jste milov­ní­ky bojo­vých umě­ní, tak to vás samo­zřej­mě Klan léta­jí­cích dýk nemů­že minout, ale jestli­že máte radě­ji komor­ní dra­ma­ta se sil­ným pří­běh, tak ani v tom­to pří­pa­dě bych vás neod­ká­zal jinam.Neujdu tomu, abych se něko­li­krát nezmí­nil o  Hrdinovi. Klan léta­jí­cích dýk je od stej­né­ho reži­sé­ra (Yimou Zhang), tak­že je to vcel­ku logic­ké. Ale pře­kva­pi­vě, tyto dva pro­jek­ty si nejsou až tak podob­né. Respektive podob­né jsou, ale ne až tak, jak by se dalo oče­ká­vat. Zatímco Hrdina měl sice zají­ma­vý, ale sil­něj­ší city postrá­da­jí­cí děj (samo­zřej­mě až na jed­nu mile­nec­kou dvo­ji­ci), Klan léta­jí­cích dýk je v  pod­sta­tě roman­cí v akč­ním kabá­tě. Určité roz­dí­ly jsou i v obra­zo­vém poje­tí. Druhý jme­no­va­ný pro­jekt totiž není tak strikt­ně barev­ně roz­dě­le­ný. Tedy, kaž­dá kapi­to­la nemá svou vlast­ní bar­vu, jak tomu bylo v Zhangově před­cho­zím díle. Tím jsem ale nechtěl říct, že by neby­lo na co kou­kat. Vlastně téměř kaž­dá scé­na při­po­mí­ná obraz malíř­ské­ho mis­tra. Boj v bam­bu­so­vém lese, finál­ní střet na zasně­že­né lou­ce, kaž­dý moment má vel­mi atrak­tiv­ní a umě­lec­ky doko­na­le zvlád­nu­té ztvár­ně­ní. To ale slou­ží k tomu, aby pomá­ha­lo nastí­nit emo­ce hlav­ních hrdi­nů a ne k tomu, aby zce­la potla­či­lo do poza­dí děj (to se u mno­ha fil­mů stá­vá). Ten je plný roman­ti­ky a citů, ale roz­hod­ně nejde o kla­sic­ké „dojá­ky“, kte­rých už má stej­ně vět­ši­na z nás plné zuby.

Ústředními cha­rak­te­ry jsou tři lidé. Dva důstoj­ní­ci císař­ské armá­dy Leo (Andy Lau) a Jin (Takeshi Kaneshiro), kte­ří se sna­ží chy­tit nové­ho vůd­ce jed­né z mno­ha sku­pin rebe­lů nazva­né Klan léta­jí­cích dýk. Trojici uza­ví­rá sle­pá taneč­ni­ce Mei (Zhang Ziyi). Jejím sle­do­vá­ním je pově­řen Jin, pro­to­že se zdá, že by moh­la být se zmí­ně­nou sku­pi­nou spo­je­na. Jenže, Jin i Mei jsou mla­dí krás­ní lidé. Netrvá dlou­ho a začí­ná se mezi nimi něco dít. Jenže vůbec není jis­té, zda nejde o sou­část plá­nu. Každý z nich má své instruk­ce a roz­ka­zy. A to jejich vztah kom­pli­ku­je.

Děj roz­hod­ně není narý­so­ván tak, že bys­te za pět minut vědě­li, jak to skon­čí. Díky scé­náris­tic­kým smyčkám je pro nás při­pra­ve­no pár pře­kva­pe­ní. Hlavní posta­vy jsou pro nás nastí­ně­ny mož­ná troš­ku jinak, než bychom čeka­li (roz­hod­ně si nemys­le­te, že ústřed­ní hrdi­na mrk­ne na ústřed­ní hrdin­ku a už obdi­vu­je­te jejich doko­na­lá těla). Mentalita Asiatů je mír­ně odliš­ná a je to vidět i na fil­mu. Jsou o něco uza­vře­něj­ší, nedá­va­jí své poci­ty tak naje­vo. Přesto jsou více než oči­vid­né, pro­to­že herec­ký troj­lís­tek byl vybrán na výbor­nou. Nejen, že mají vel­ký talent, ale Takeshi Kaneshrio a Zhang Ziyi urči­tě zajmou i svým obrov­ským cha­risma­tem a  fyzic­kým vzhle­dem (pro nás navíc ješ­tě umoc­ně­nou dáv­kou exo­ti­ky).

Stále jsem toho ale moc neřekl o akci. Choreografie bojo­vých scén je pre­ciz­ní a obra­zo­vě uni­kát­ní. Možná není tak dechbe­rou­cí jako v Hrdinovi (lépe řeče­no není tak monu­men­tál­ní), ale má své kouz­lo. Ještě zmín­ku o hud­bě. Uslyšíte jen něko­lik málo nástro­jů, ale pro­to­že se jich uja­li sku­teč­ní mistři, tak z nich vylou­dí tako­vé tóny, že se z muzi­ky stá­vá laho­da pro uši.

Hledat zápo­ry na tom­to fil­mu je zapr­vé těž­ké a za dru­hé se mi do toho ani nechce. Na prví pohled oči­vid­né nejsou, tak­že není důvod sna­žit se je najít za kaž­dou cenu. Silný pří­běh, úchvat­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, vyni­ka­jí­cí hud­ba a skvě­lé herec­ké výko­ny. A to jde v pod­sta­tě o  akč­ní film. I když bych spí­še řekl, roman­tic­ký pří­běh a akč­ním náde­chem.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Divočina - recenze15. května 2006 Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zoubek. Jak dopadl? Upřímně - žádná sláva to tedy není... Recenze našeho partnera:  Viděli […]
  • Utopie - Nejvíce lidí žije v Číně28. prosince 2004 Utopie - Nejvíce lidí žije v Číně Ze severských zemí přivál norský film do českých kin další pozoruhodný snímek. Ale nepatří do té řady depresivních, beznadějných filmů, je naopak plný laskavého humoru a vtipně absurdních […]
  • Válka světů - recenze10. července 2005 Válka světů - recenze Knižní adaptace jsou velice vděčné, na rozdíl od komiksů. V úspěšných knihách jsou vždycky dobré příběhy, dobré postavy a hlavně pokud jsou knihy hodně slavné, tak přitáhnou hodně lidí do […]
  • Noc úplňku - Joong-cheon31. března 2008 Noc úplňku - Joong-cheon O Noci úplňku jsem něco málo četl pár měsíců před jeho vydáním, ale časem jsem na něj zapomněl. Narazil jsem na něj znovu až poté, co jsem si prohlížel přehled filmů, která se v daném […]
  • Klan létajích dýk20. března 2005 Klan létajích dýk V poslední době nejopěvovanější čínský režisér, Zhang Yimou, jehož Hrdina byl nominován na cenu Akademie vypustil do světa své další dílo, a i to má na sobě nálepku „Oscar nominee“. Klan […]
  • Konečná (2013) - 40%9. února 2013 Konečná (2013) - 40% Arnold Schwarzenegger, několikanásobný Mr. Universe a Terminátor, guvernér Kalifornie, přezdívaný „Guvernátor“ a nakonec šťastný nálezce nemanželského syna, vysmívaný „Sperminátor“. To vše […]
  • Bloodrayne4. května 2006 Bloodrayne Uwe Boll, dost svérázná postava filmového průmyslu. Jeho projekty prosluly vším možným, ale rozhodně ne kvalitou. Ale Bollovi to nevadí a vesele točí dál. Soustředí se na filmové adaptace […]
  • Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One)26. dubna 2012 Twilight sága: Rozbřesk - 1. část (The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part One) Samozřejmě jsem byla před zhlédnutím řádně skeptická a chtěla nový Twilight vidět zejména z touhy po pobavení nad vlastní příšerností filmu, ale... ono se jim to doopravdy […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem