Elektra
Elektra
Ohodnoťte člá­nek

Poprvé se tato oblí­be­ná comic­so­vá hrdin­ka před­sta­vi­la fil­mo­vým divá­kům v Daredevilovi, kde se sta­la fem­me fata­le ústřed­ní­ho hrdi­ny Matta Murdocka (Ben Affleck – mimo­cho­dem, v sou­čas­né době jsou part­ne­ry i v reál­ném živo­tě). Pokud jste ten­to titul vidě­li, asi se diví­te, jak to, že se Elektra (Jennifer Garner) opět obje­vu­je na scé­ně – v Daredevilovi jí zabi­li. Jenže svět fil­mu je vše­moc­ný, a pro­to­že tato posta­va si vede dob­ře nejen, co se týče pro­dej­nos­ti comic­sů, ale zalí­bi­la se i fil­mo­vé­mu pub­li­ku, roz­hod­li se pro­du­cen­ti Elektru vzkří­sit pro nový film v němž se sta­la dokon­ce hlav­ním cha­rak­te­rem.Jistě, že její oži­ve­ní muse­lo být vysvět­le­no, a tak se v něko­li­ka krát­kých scé­nách dozví­me, že jí vzkří­sil mis­tr Stick (Terence Stamp). Ten jí také zača­la zdo­ko­na­lo­vat v bojo­vých umě­ních, ale Elektra výcvik nedo­kon­či­la. Pronásledována stí­ny minu­los­ti, před kte­rý­mi se sna­ží mar­ně unik­nout, stá­vá se jed­nou z  nej­lep­ších nájem­ných vra­žed­kyň. Svou prá­ci sice nevy­ko­ná­vá s rados­tí, ale osud v ní téměř zabil všech­ny emo­ce, což je pro likvi­dá­to­ra vel­ká výho­da. Jenže, vše se změ­ní, když se setká s Markem Millerem (Goran Visnjic) a jeho dce­rou Abby (Kirsten Prout). Ti jsou její dal­ší „pra­cí“, ale ona je, snad pro­to, že jí Abby při­po­mí­ná jí samot­nou, nedo­ká­že zlik­vi­do­vat. A to roz­hod­ně nepo­tě­ší její zaměst­na­va­te­le. Za její nepo­sluš­nost, je při­dá­na na seznam nepo­ho­dl­ných osob. O ty se má posta­rat bra­trstvo The Hand, kte­ré je sesta­ve­no z pěti uni­kát­ních bojov­ní­ků, jsou to extrém­ně rych­lý Kirigi (Will Yun Lee), smr­tí­cí polib­ky roz­dá­va­jí­cí Typhoid (Natassia Malthe), gigan­tic­ký Stone (Bob Sapp), super­mršt­ný Kinkou (Edson T. Ribeiro) a Tattoo (Chris Ackermann), kte­rý doká­že oži­vit svá teto­vá­ní.

Od Elektry jsem oče­ká­val pře­de­vším akč­ní podí­va­nou. Přece jen, její pří­běh doslo­va svá­dí k tomu, vytvo­řit dyna­mic­ký titul, kte­rý nabíd­ne množ­ství str­hu­jí­cích sou­bo­jů. Ale naneštěs­tí nejsou až tak str­hu­jí­cí a není jich tolik, aby nám vyna­hra­di­ly jen lehce nad­prů­měr­nou cho­re­o­gra­fii. Právě ta je kame­nem úra­zu. Je zvlášt­ní, že i když Jennifer Garner pod­stou­pi­la výcvik bojo­vých umě­ní, Edson. T. Ribeiro je v růz­ných bojo­vých spor­tech zběh­lý, stej­ně jako Will Yun Lee a Bob Sapp je dokon­ce pro­fe­si­o­nál­ní zápas­ník, jsou akč­ní sek­ven­ce nejen zma­te­né, ale nejsou ani vizu­ál­ně zvlád­nu­té, tak, jak bychom od fil­mu podob­né­ho raže­ní čeka­li. Většina z čle­nů The Hand je zabi­ta v něko­li­ka málo vte­ři­nách, aniž by došlo ke sty­lo­vé­mu stře­tu. Téměř nej­za­jí­ma­věj­ší scé­nou se tak stá­vá přá­tel­ský střet mezi Elektrou a Abby (její čtr­nác­ti­le­tá před­sta­vi­tel­ka Kirsten Prout se pil­ně věnu­je Tae Kwon Do).

Naštěstí Elektra dělá čest své­mu antic­ké­mu jmé­nu a  nepo­strá­dá i tra­gic­kou rovi­nu. Hlavní posta­va je neu­stá­le pro­ná­sle­do­vá­na zábles­ky minu­los­ti, ve kte­rých zno­vu a zno­vu čelí smr­ti své mat­ky, kte­rá jí vel­mi pozna­me­nal. Ale nejen minu­lost jí nahá­ní hrů­zu, obá­vá se také toho, že Abby by moh­la krá­čet v jejich sto­pách, což nechce dovo­lit. Jennifer Garner se herec­ký talent roz­hod­ně nedá popřít (stej­ně tak, i neu­vě­ři­tel­né cha­risma) a sedí jí jak role kome­di­ál­ní (Přes noc tři­cít­kou), tak role dra­ma­tic­ké, jak nám doka­zu­je prá­vě Elektře.

Filmové adap­ta­ce comic­sů to nema­jí leh­ké, kon­ku­ren­ce je v sou­čas­né době veli­ká, tak­že není vůbec leh­ké pro­sa­dit se. Elektra není špat­ný film, obsa­ze­ní je výteč­né, spe­ci­ál­ní efek­ty vypa­da­jí vel­mi dob­ře, tem­ná atmo­sfé­ra titu­lu oprav­du pomá­há, ale sou­čas­ně je také nut­no upo­zor­nit na to, že akč­ní scé­ny jsou jen mír­ně nad­prů­měr­né a scé­nář je mís­ty lehce pate­tic­ký. Lhal bych, kdy­bych nepři­znal, že jsem čekal o něco více (spe­ci­ál­ně pak, co se týče dyna­mic­ké slož­ky), ale prav­dou je, že to moh­lo dopad­nou mno­hem hůře. Elektra je jis­tě míř­ně nad­prů­měr­nou comic­so­vou adap­ta­cí, její poten­ci­ál, ale nebyl vyu­žit napl­no.
Proč bys­te měli film vidět?

 • Protože Jennifer Garner je skvě­lá
 • Ústřední „zápo­rá­ci“ jsou cha­risma­tič­tí
 • Atmosféra je mra­zi­vě tem­ná

Co se nemu­sí kaž­dé­mu líbit?

 • Bojové scé­ny – je jich málo a jejich cho­re­o­gra­fie je prů­měr­ná
 • Střety s  „anti­hr­di­ny“, než sta­čí­te mrk­nout, vět­ši­na z nich umí­rá
 • Občasná sen­ti­men­ta­li­ta
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Nouzový východ - 80%7. října 2012 Nouzový východ - 80% Bílý domek na mírném svahu u lesa, zastřižené túje u cesty, krásná manželka v domácnosti láskyplně pečující o solidně vydělávajícího manžela úředníka, dvě děti v naškrobených […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Agent bez minulosti (The Bourne Identity)2. ledna 2003 Agent bez minulosti (The Bourne Identity) Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […]
 • Gone Girl (Zmizelá) 20148. března 2015 Gone Girl (Zmizelá) 2014 Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upzorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […]
 • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […]
 • MirrorMask - vizuálně originální dílo13. března 2006 MirrorMask - vizuálně originální dílo Tento, podle názvu pro vás dost možná neznámý nezávislý film z produkce pánů Davea McKeana a Neila Gaimana spatřil světlo světa celkem nedávno, přesto ale už obíhá nejrůznější […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
 • Hra na hraně | Runner Runner [50%]3. ledna 2014 Hra na hraně | Runner Runner [50%] Hazard není zas tak častým tématem kriminálních filmů. Několik kousků ale vždy za rok do kin přeci jen přijde. Většinou však tyto snímky končí jen jako solidní avšak lehce průměrné […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X