Mazaný Filip
Mazaný Filip
Ohodnoťte člá­nek

Po vzo­ru Hollywoodské pro­duk­ce 40. let, Limonádového Joeho s vel­kou dáv­kou skle­pác­ké­ho humo­ru se ubí­rá debut Václava Marhoula Mazaný Filip.Mazaný Filip (ČR, 2003, 90 minut) Režie a scé­nář: Václav Marhoul Hrají: Tomáš Hanák, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, Milan Šteindler, David Vávra, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Pavel Liška a dal­ší …

Václav Marhoul si pro své debu­to­vé dílo vybral stej­no­jmen­né skle­pác­ké před­sta­ve­ní inspi­ro­va­né povíd­ka­mi Raymonda Chandlera. Možná že prá­vě to že Marhoulův film nebyl doto­ván, a vzni­kal čás­teč­ně na jeho nákla­dy, při­da­lo sním­ku jeho hut­nou diva­del­ní až jem­ně paro­dic­kou atmo­sfé­ru. Výtvarná strán­ka fil­mu je záslu­hou archi­tek­ta Jana Vlasáka a kame­ra­ma­na Vladimíra Smutného. Ti stvo­ři­ly v Hostivařských ate­li­é­rech nád­her­né „oka­té“ kuli­sy ve kte­rých pro­bí­ha­lo celé natá­če­ní.

Los Angeles 1937. Soumrak padá na toto zko­rum­po­va­né, mafií, jako emen­tál, pro­žra­né měs­to. Dlouhé stí­ny pou­lič­ních lamp a všech mož­ných zákou­tí posky­tu­jí úkryt veš­ke­ré ver­be­ši toho­to špi­na­vé­ho měs­ta. Z pod jed­né z lamp se line hus­tý kouř nefal­šo­va­né­ho dout­ní­ku. Kouř poma­lu vypouš­tě­ný z úst oso­by v kabá­tě a klo­bou­ku. Zřejmě oče­ká­vá tuč­nou odmě­nu za svou špi­na­vou prá­ci, ale jedi­né co dosta­ne je kul­ka. Zločin byl spáchán, sto­py zahla­ze­ny. Případ přes­ně pro naše­ho hrdi­nu Phila Marlowa. Phil Marlowe sou­kro­mé očko, zjev­ně neměl dlou­ho do čeho pích­nout, dostá­vá na prv­ní pohled banál­ní úkol. Najít pou­ze den pohře­šo­va­nou oso­bu. Tak jako mra­ve­neč­ník pozří­va­jíc mra­ven­ce se dostá­vá k mra­ve­niš­ti ‚se Marlowe dostá­vá hloub a hloub do vel­ké­ho orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu. A jako šar­mant­ní kov­boj, sto­jíc pro­ti mafii, pode­zří­ván poli­cií, bere zákon do svých rukou. Postupně nachá­zí jed­not­li­vé indi­cie, kte­ré mu pomo­hou iden­ti­fi­ko­vat oso­bu taha­jí­cí za nit­ky. Zbytek mafie má však své dny už sečte­né.

Prostá záplet­ka typic­ky Chandlerovské roman­tic­ké detek­tiv­ky, při kte­ré může divák celou dobu bok po boku s naším hrdi­nou detek­ti­vem pát­rat po onom Padouchovi. Nádherná řeč fil­mo­vé­ho plát­na jako­by se nazna­čo­va­la zno­vuzro­ze­ní dlou­ho spí­cí čes­ké paro­die v čele s Limonádovým Joem. Paroduje se snad vše od Batmana po přes Občana Kaena po South Park nebo Matrix. Ale odha­le­ní všech paro­do­va­ných scén by vyža­do­va­lo něko­li­ka­ná­sob­né shléd­nu­tí. Výborné herec­ké pro­je­vy v čele s Tomášem Hanákem jakož­to Philem Marlowem a Vilmou Cibulkovou, kte­rá neza­mě­ni­tel­ně ztvár­ni­la roli ženy pro jejíž ňad­ra by neje­den skon­čil v blá­zin­ci a svým svůd­ně chrapla­vým hla­sem moh­la oba­la­mu­tit celou mafii. A to doslo­va! Ovšem bylo by vel­kou chy­bou nezmí­nit men­ší, ale o to význam­něj­ší role, kte­ré ztvár­ni­ly her­ci jako Milan Štaindler a  jeho potrh­lý psy­chi­atr, Dušek jako ukři­če­ný reži­sér či Otakáro Schmidt jako „Beduín s oště­pem“. Muzikální výjev dvou potrh­lých poli­cis­tů (David Vávra a Jan Slovák) kon­ku­ru­jí­cí samot­né Brodwayi. Ale samot­ný výčet by byl na del­ší poví­dá­ní. Já byl z toho­to sním­ku oprav­du nad­šen a ale­spoň v mých očích se čes­ká kine­ma­to­gra­fie zase jed­nou vytáh­la.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mazaný Filip23. listopadu 2004 Mazaný Filip Po ulici se linula vůně příjemná asi tak, jako kdyby na vás dýchl zarostlý mexičan, který si už ani nepamatuje, co to je, nevypít za dopoledne čtyři lahve Tequily.Do kanceláře jsem vyšel […]
 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • První klapka historického filmu Jan Hus padla v Anežském klášteře14. června 2014 První klapka historického filmu Jan Hus padla v Anežském klášteře V sobotu 14.6.2014 začal režisér Jiří Svoboda(Sametoví vrazi, Skalpel,prosím, Zánik samoty Berhof) natáčet v prostorách kláštera první scény televizního filmu, který by se měl objevit na […]
 • Jane Austenová: Pýcha a předsudek10. ledna 2018 Jane Austenová: Pýcha a předsudek  Zpět do Fotogalerie z inscenací Lucie Valenová (j. h.), Denisa Barešová (j. h.), Jindřiška Dudziaková (j. h.), Lucie Juřičková, Jana Stryková, Madgaléna Borová, David […]
 • dabel14. května 2012 Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdinů nového filmu režisérky a scénáristky Marie Poledňákové. Film je pokračováním divácky úspěšné […]
 • Obhájce (The Lincoln Lawyer)29. července 2011 Obhájce (The Lincoln Lawyer) Michael Connelly, autor bestsellerů z oblasti mystérií je i autorem novely, která se stala předlohou pro film "THE LINCOLN LAWYER". Film se začal točit 12. července 2010 v Los Angeles. […]
 • 19. března 2003 Solaris Chcete vidět Clooneyo zadek? Tak na to jdete, ale o tom to vůbec není tento film....    Chcete vidět Clooneyo zadek? Tak na to jdete, ale o tom to vůbec není tento film, o tom to je […]
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
 • Český lev 2016 - výsledky5. března 2016 Český lev 2016 - výsledky Přehled vítězů! (označeni tučně). NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – producent Slávek Horák Fotograf – producenti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užovky – producenti Ondřej […]
 • 23. ročník výročních cen Český lev20. ledna 2016 23. ročník výročních cen Český lev PŘEHLED NOMINACÍ NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – producent Slávek Horák Fotograf – producenti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užovky – producenti Ondřej Zima, Jan […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X