Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

THE ROCK - SKÁLA

THE ROCK - SKÁLA
Ohodnoťte člá­nek

Zajímalo by mne, jest­li se sku­teč­ně dosud nena­šel nuk­le­ár­ně či che­mic­ky šíle­ný vydě­rač, nebo se zatím všem vlá­dám poda­ři­lo tako­vé kous­ky ututlat. Pokud snad někdo věří, že fil­my o ban­kov­ních lou­pe­žích zvy­šu­jí finanč­nic­ká rizi­ka, pak by se neměl stě­ho­vat do San Franciska. V záli­vu kou­sek za Zlatou brá­nou je totiž ost­rov Alcatraz, býva­lé slav­né věze­ní, nyní turis­tic­ká atrak­ce, kte­rá se dle auto­rů fil­mu výbor­ně hodí na základ­nu, z níž lze ohro­žo­vat oblast Zátoky s něko­li­ka mili­o­ny oby­va­tel.

Recenzuje Sid Páral, Kalifornie

Zajímalo by mne, jest­li se sku­teč­ně dosud nena­šel nuk­le­ár­ně či che­mic­ky šíle­ný vydě­rač, nebo se zatím všem vlá­dám poda­ři­lo tako­vé kous­ky ututlat. Pokud snad někdo věří, že fil­my o ban­kov­ních lou­pe­žích zvy­šu­jí finanč­nic­ká rizi­ka, pak by se neměl stě­ho­vat do San Franciska. V záli­vu kou­sek za Zlatou brá­nou je totiž ost­rov Alcatraz, býva­lé slav­né věze­ní, nyní turis­tic­ká atrak­ce, kte­rá se dle auto­rů fil­mu výbor­ně hodí na základ­nu, z níž lze ohro­žo­vat oblast Zátoky s něko­li­ka mili­o­ny oby­va­tel.

Ve stí­nu ato­mo­vých děsů jsme si odvyk­li bát se che­mic­kých zbra­ní, zvlášť když stá­le sly­ší­me o růz­ných mezi­ná­rod­ních doho­dách, jako že ta či ona země se bude sna­žit je nepo­u­žít, leda­že by je nic lep­ší­ho nena­padlo. Šikulkové pořád vymýš­le­jí něco nové­ho, arse­ná­ly jsou ale pěk­ně napě­cho­va­né a pří­stup­né kaž­dé­mu důstoj­ní­ko­vi s dosta­teč­nou šar­ží a aro­gan­cí. Toho vyu­ži­je sku­pi­na odhod­la­ných dob­ro­dru­hů pod vede­ním slav­né­ho vete­rá­na, bri­gád­ní­ho gene­rá­la Francise Hummela (Ed Harris) a zmoc­ní se nece­lé dva­cít­ky samo­na­vá­dě­cích raket se zele­na­vě smr­to­nos­ným obsa­hem ner­vo­vě para­ly­tic­ké a tká­ně roz­klá­da­jí­cí lát­ky. Jejich moti­vem - ale­spoň nave­nek - je sna­ha při­nu­tit ame­ric­kou vlá­du, aby veřej­ně ucti­la památ­ku vojá­ků, kte­ří zahy­nu­li při taj­ných ope­ra­cích, a odškod­ni­la jejich pozůsta­lé.

Povstalci se opev­ní na Skále, jak je Alcatraz pře­zdí­ván, do his­to­ric­kých cel poza­ví­ra­jí nej­bliž­ší turis­tic­kou výpra­vu, a rachej­t­le namí­ří na San Francisco a Oakland. Nadějí na jejich pře­mo­že­ní je přes noc dotáh­nout taj­ný pro­jekt vyso­ko­tep­lot­ní muni­ce, kte­rá by žárem explo­ze neutra­li­zo­va­la děsi­vou che­mi­ká­lii, stě­ží se však poda­ří při­pra­vit expe­ri­men­tál­ní letec­ké stře­ly před vypr­še­ním ulti­má­ta.

Jediný, kdo snad může zachrá­nit mili­ó­ny lidí včet­ně své snou­ben­ky (Vanessa Marcil) před smr­tí para­lý­zou a roz­leptá­ním je Stanley Godspeed (Nicolas Cage), spe­ci­a­lis­ta FBI na che­mic­ké a bio­lo­gic­ké zbra­ně, a super­taj­ný fede­rál­ní vězeň John Patrick Mason (Sean Connery), jenž jako jedi­ný v his­to­rii Alcatrazu před lety ze Skály uprch­nul. Tito dva zdrá­ha­vě až nedob­ro­vol­ně dopro­vá­ze­jí SEAL tým ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva při zou­fa­lém poku­su pro­nik­nout na ost­rov, zmoc­nit se raket a neutra­li­zo­vat je, před tím, než vydě­ra­či spl­ní svou hroz­bu.

Třebaže děj sle­du­je zhru­ba před­ví­da­tel­nou lini (jak už to při tero­ris­tic­kých ohro­že­ních bývá), je zde pří­jem­né množ­ství zvra­tů, Goodspeed je dosta­teč­ně a věro­hod­ně nemotor­ný a Mason při­ja­tel­ně schop­ný, ale také vztek­lý a cynic­ký. Motiv gene­rá­la Hummela je vlast­ně sym­pa­tic­ký, a zlo­duch není až tak ničem­ný. Zato rea­lis­té jis­tě pro­k­le­jí akč­ní scé­ny, jež vyšly jed­no­du­še neu­vě­ři­tel­né, i když beze­spo­ru efekt­ní. Znuděni budou divá­ci oče­ká­va­jí­cí hlu­bo­ké prav­dy a dum­né nimrá­ní se bolest­ný­mi duše­mi. Pokud si odpo­či­ne­te při napí­na­vém ději a neod­vra­cí­te se od gra­fic­ké­ho nási­lí, Skála je film pro vás.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Jak jsem již psal, akč­ní scé­ny jsou ve Skále jak­si pří­liš efekt­ní. Rovněž někte­ré tech­no­lo­gic­ké vymo­že­nos­ti vedou k úva­hám o mož­né plo­sko­le­bos­ti jejich kon­struk­té­rů.

 • Jak zne­škod­nit rake­tu, aby nele­tě­la? Rozbít na ní coko­liv, nebo vyn­dat nálož, nebo ji tře­ba při­vá­zat řetě­zem, řekl bych. Netoliko agent FBI, ten musí roze­brat nálož, z pro­střed­ka chras­tí­cích smr­to­nos­ných kuli­ček vytáh­nout jeden ploš­ný spoj z aušu­so­vé­ho konek­to­ru, kte­rý lze pak s uspo­ko­je­ním rozšláp­nout... a nálož vrá­tit do rake­ty.
 • Vymontovat ploš­ný spoj umí kaž­dý zruč­ný pyro­tech­nik. Naco che­mic­ký spe­ci­a­lis­ta?
 • Proč nesta­čí ner­vo­vě para­ly­tic­ký úči­nek, proč musí lát­ka ješ­tě roz­klá­dat tká­ně? Aby bylo v zasa­že­ném úze­mí víc humu­su k uklí­ze­ní?
 • Jedna nálož má zni­čit vše živé v dosa­hu tří měst­ských blo­ků, jak v jakési fázi vysvět­lu­jí. Později Cage pár met­rů od zasa­že­né­ho sice chví­li vytu­hu­je, ale nako­nec samo­zřej­mě pře­ži­je.
 • Kolem (nedob­ro­vol­ně) léta­jí­cí pro­slu­lé san­fran­ciské tram­va­je nasá­ze­li pyro­tech­ni­ci při natá­če­ní nezdra­vě plno prs­ka­vek.
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […]
 • 14. července 2003 Terminator 2 Před dlouhými 12 lety přišel do kin přelomový film světové kinematografie. Terminator 2. Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997 Ti, kteří prežili nukleární žár ... pojmenovali […]
 • Nezvratný osud 216. července 2003 Nezvratný osud 2 Jedna věta říká, že: „Život je postupným směřováním ke Smrti“, zní to možná pesimisticky, ale je to tak. Smrti se možná dá chvíli unikat, ale jednou si nás stejně najde… Smrt čeká, […]
 • Vetřelci (Aliens) - 100 %8. června 2012 Vetřelci (Aliens) - 100 % Bishop: „Víte, radši bych tam nešel! Možná jsem umělý, ale nejsem blbec." Jako malý dospívající teeneger jsem se Toho monstra z břicha bál. Původní film Vetřelec (ještě v jednotném […]
 • Joe - 75 %26. června 2014 Joe - 75 % Patnáctiletý chlapec Garry (Tye Sheridan) má hodně tuhý kořínek a nezlomí ho ani bití a nadávky. Věčně opilá a apatická matka, němá sestra a věčně opilý otec Wade (Gary Poulter) mu nic […]
 • 1. února 2004 TRUMAN SHOW Už jste měli někdy pocit, že třebaže jste sami, někdo Vás pozoruje? Nemyslím teď nějakého jiného smrtelníka, ale vyšší, všudypřítomná bytost, jejíž sebemenší vrtoch může změnit tvář světa […]
 • Terminator - recenze6. července 2003 Terminator - recenze Psal se rok 1984. Krotitele duchu začínali chránit New York, Filadelfský experiment zapříčinil rozšklebenou trhlinu v časoprostoru, posádka lodi Enterprise se vydala pátrat po ztraceném […]
 • Pot a krev - 60 %6. srpna 2013 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […]
 • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Na domácí televize (DVD a Blu-ray) přišel nejnovější Terminátor. Sluší se ale připomenout, že si k němu musíte přikoupit i prvního Terminátora z 80. let, kdy u nás bylo úplně jinak a těžko […]
 • Nicolas Cage30. června 2014 Nicolas Cage Nicolas Cage, vlastním jménem Nicholas Kim Coppola (* 7. ledna 1964 Long Beach Kalifornie) je americký herec, režisér a producent, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2