PÁTÝ ELEMENT
PÁTÝ ELEMENT
Ohodnoťte člá­nek

Konečně zase jed­nou kos­mic­ká ope­ra jako řemen. Obyčejně fil­my, ve kte­rých hra­je Bruce Willis, sto­jí za podí­va­nou; Hnidopich hned v počát­cích své­ho vydá­vá­ní vel­mi dob­ře hod­no­til např. Dvanáct opic. Film Pátý ele­ment, jehož název bych dale­ko radě­ji viděl pře­lo­že­ný jako Pátý živel, má v sobě všech­ny nezbyt­nos­ti (a klišé): Hrdinu na zapře­nou, krás­nou hrdin­ku, straš­li­vé zlo hro­zí­cí zni­čit úpl­ně všec­ko, jeho odpu­di­vé při­slu­ho­va­če, něja­ké ty dvor­ní šaš­ky, hro­ma­du zvlášt­ních efek­tů a dějo­vou linii vyte­sa­nou do oce­lo­plas­ti­ku, nicmé­ně dob­ře nama­za­nou a hlad­ce klouza­jí­cí.


5th Element Poster     THE FIFTH ELEMENT
PÁTÝ ELEMENT
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie 14. květ­na 1997
Columbia Pictures / Gaumont, Francie 1997, PG-13, sci-fi, 122 minu­ty, Česko 23. říj­na 1997
Režie: Luc Besson
Hrají: Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, Ian Holm, Chris Tucker, Luke Perry, Brion James, Tom „Tiny“ Lister Jr., Lee Evans, Charlie Creed-Miles, Tricky, John Neville, John Bluthal, Maiwenn Le Besco, Mathieu Kassowitz.
 
 
  Útěk skokem do propasti  
Útěk sko­kem do pro­pas­ti
 
  Spoutaný ohnivý živel  
Spoutaný hni­vý živel

Konečně zase jed­nou kos­mic­ká ope­ra jako řemen. Obyčejně fil­my, ve kte­rých hra­je Bruce Willis, sto­jí za podí­va­nou; Hnidopich hned v počát­cích své­ho vydá­vá­ní vel­mi dob­ře hod­no­til např. Dvanáct opic. Film Pátý ele­ment, jehož název bych dale­ko radě­ji viděl pře­lo­že­ný jako Pátý živel, má v sobě všech­ny nezbyt­nos­ti (a klišé): Hrdinu na zapře­nou, krás­nou hrdin­ku, straš­li­vé zlo hro­zí­cí zni­čit úpl­ně všec­ko, jeho odpu­di­vé při­slu­ho­va­če, něja­ké ty dvor­ní šaš­ky, hro­ma­du zvlášt­ních efek­tů a dějo­vou linii vyte­sa­nou do oce­lo­plas­ti­ku, nicmé­ně dob­ře nama­za­nou a hlad­ce klouza­jí­cí.

 
  Hrdinka se jen tak nedá  
Hrdinka se jen tak nedá
 
  Emzácká operní diva  
Emzácká oper­ní diva

Již sta­ro­vě­cí mudr­co­vé nalé­za­li zalí­be­ní v rov­no­vá­ze čtyř pří­rod­ních živlů: vody, země, vzdu­chu a ohně a jejich dítě­te, živo­ta. V 23. sto­le­tí se všech­ny tyto musí spo­jit v jedi­nou nadě­jí Země a při­lehlé­ho vesmí­ru. Z jakési ast­ro­no­mic­ké kon­junk­ce totiž vyvsta­lo abso­lut­ní zlo, aby se potře­lo vše živé. Třebaže pozem­ská tech­ni­ka mezi­tím pokro­či­la k antigra­vi­ta­ci a nad­svě­tel­ným rych­los­tem, jeví se vůči tako­vé­mu pro­tiv­ní­ko­vi nicot­ná.

Prezident pozem­ské fede­ra­ce se uchy­lu­je ke kraj­ní­mu řeše­ní, a to k naver­bo­vá­ní newy­or­ské­ho taxi­ká­ře Korbena Dallase (Bruce Willis), kte­rý se musí vypra­vit na taj­nou misi a zachrá­nit lid­stvo a mimo­cho­dem taky všech­ny ostat­ní emzá­ky ve vesmí­ru. Ten se ale mezi­tím sta­čil zaplést do honič­ky na LeeLoo (Milla Vovovich), ženu drmo­lí­cí podiv­ným jazy­kem, uprch­nuvší z ústa­vu, kde ji číma­ni věd­ci rekon­sti­tu­o­va­li z ostat­ků po havá­rii mon­do­ša­van­ské­ho vesmír­né­ho korá­bu...

 
  Hnusní mangalorští zabijáci  
Hnusní man­ga­lorští zabi­já­ci
 
  Čínský podomní obchodník v N.Y.  
Čínský podo­mní obchod­ník v N.Y.

Dosti. Běžte na to a uvi­dí­te. Osobně jsem se oka­mži­tě zami­lo­val do LeeLoo, je to per­fekt­ní inter­ga­lak­tic­ká super­ba­be, navíc je před­sta­vi­tel­ka (pro­fe­si­o­nál­ní model­ka a zpě­vač­ka) zvyk­lá se na veřej­nos­ti pro­du­cí­ro­vat téměř nahá a ani v roli od toho moc neu­pus­ti­la. Bruce se musí nej­pr­ve nasrat, upra­sit a zkr­va­vět, aby dostal svůj obvyk­lý non­ša­lant­ní těž­ko­to­náž­ní šmrnc. Milovníci ope­ry mohou vychut­nat pár špič­ko­vých árií v podá­ní vprav­dě nelid­ském. Záporňáci emzá­ci jsou líbezně nechut­ní, jenom paro­die na Umělce Donedávna Známého Pod Jménem Prince je poně­kud pře­ta­že­ná. Největším mínu­sem je bohu­žel posled­ních dva­cet minut, pře­hled­ných jak runway pro Jumbojet a před­ví­da­tel­ných jako Červená Karkulka.

Summa summá­rum, efekt­ní fil­mo­vý nářez defi­ni­tiv­ně mimo hra­ni­ce rea­li­ty, ale té máme pře­ce dost i bez kina. Krásné ženy, ost­rá střel­ba, osud vesmí­ru na vlás­ku. Co víc chce­te?

Hodnocení: VELICE DOBRÉ

 
  Mondošavanové  
Mondošavanové
 
  Policajti, jako obyčejně ploskolebci  
Policajti, jako oby­čej­ně plo­sko­leb­ci

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Extrapolace civi­li­za­ce do 23. sto­le­tí má téměř ver­ne­ov­ské kva­li­ty. Antigravitace, tká­ňo­vá rekon­struk­ce na počká­ní na zákla­dě gene­tic­ké infor­ma­ce, ciga­re­ty s  fil­trem del­ším než tabá­ko­vá náplň, zbra­ně zásad­ně pro­jek­ti­lo­vé. Nekonsistentní smě­si­ce.
 • Výrobky McDonalds dis­tri­bu­o­vá­ny v podo­bě roku 1997, včet­ně vos­ko­vé­ho kelím­ku na kolu s raže­ným plas­ti­ko­vým víč­kem a slám­kou. Sponzor jak řemen.
 • Egyptská sva­ty­ně v pouš­ti by byla za 300 let napros­to urči­tě vybra­ko­va­ná a rozko­ta­ná.
 • Představte si hra­ni­ci vesmír­né­ho teri­to­ria jako řadu čer­ve­ně sví­tí­cích bójek roz­pro­stí­ra­jí­cích se napříč kos­mic­kým pro­sto­rem. Vesmírná loď při­le­tí, zasta­ví, a žádá o povo­le­ní vstu­pu...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 7. listopadu 2002 GODZILLA Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […]
 • 8. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]
 • 21. března 2003 JAK PŘICHÁZEJÍ SNY Ti tvrdší mezi vámi, milí čtenáři, to nejspíš budou brát na první pohled jako měknutí mého mozku. Není to dávno, co jsem se mnohým, jež mi psali...   […]
 • 6. listopadu 2002 FACE/OFF TVÁŘÍ V TVÁŘ Tentokrát ta strašná tlačenice skutečně stála za to. V šíleném víkendovém návalu na valem skomírající Ztracený svět (a prý ještě ničemnějšího Batmana a Robina) jsem se vmáčknul do jednoho […]
 • 22. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • 18. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • 30. ledna 2003 BEAN Někteří autoři považují za potřebné do akčních a drastických filmů vkládat vedle vážných, svalnatých hrdinů i připosraženého poskoka vyvolávajícího svým nemehlovstvím tzv. komické […]
 • 24. března 2003 12 Opic Představte si, že v roce 1996 svět postihla strašlivá katastrofa, většina lidí vymřela, a vy musíte žít spolu s kdovíkolika dalšími nešťastníky kdesi pod zemí. Píše se rok 2035. Všichni […]
 • 12. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • 3. března 2003 ZTRACENÝ SVĚT Národe český, neklesej na duch(n)u. V důvěřivé truhlíkovitosti, davové ovčí stádnosti a komerční zmanipulovanosti nezadáš si s národem americkým. Když v roce 1993 Steven Spielberg přišel […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X