Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Kašlu na lásku

Kašlu na lás­ku
Ohodnoťte člá­nek

Osvěžující kome­die plná zvra­tů a skvě­lých herec­kých výko­nů.New York, šede­sá­tá léta. Mladá talen­to­va­ná žena Barbara Novaková (Renée Zellwegerová), zřej­mě una­ve­ná dosa­vad­ním živo­tem a nevy­rov­na­nos­tí pří­stu­pu ke vzta­hu mezi mužem a ženou, dosta­la nápad. Vykašlat se na lás­ku – jak to údaj­ně děla­jí muži. Ve své kníž­ce tak podrob­ně vypra­co­va­la teo­rii, pod­le kte­ré se kaž­dá žena po urči­tých úrov­ních dostá­vá do úpl­né svo­bo­dy a nad půso­be­ní lás­ky k mužům.

Renée Zellwegerová se role zhos­ti­la prá­vě s tak potřeb­ným nad­hle­dem a neo­hro­že­ný­mi řeše­ní­mi pro kaž­dou situ­a­ci a věř­te, že jsou hod­ně pes­t­ré. K tomu aby se kni­ha dosta­la ke všem ženám, vyu­ži­je poz­děj­ší pří­tel­ky­ni Vikki Hillerovou (Sarah Paulsonová), taky jem­ně una­ve­nou muži i když by si život bez nich asi nedo­ved­la před­sta­vit. Opravdu se jim poda­ří kni­hu dostat úpl­ně všu­de. U toho se napří­klad zasmě­je­te mezi­scé­nám uka­zu­jí­cím pro­dej­nost kni­hy ve všech kon­či­nách svě­ta. Jak se dalo čekat, náh­le vznik­ne svět ovlá­da­ný žena­mi, muži neví co s tím.

Naštěstí je tu mla­dý novi­nář Catcher Block (Ewan McGregor), kte­rý měl ješ­tě před vydá­ním kni­hy udě­lat s Barbarou roz­ho­vor do pán­ské­ho maga­zí­nu. Jenže kvů­li oblí­be­nos­ti a zane­prázd­ně­nos­ti ostat­ní­mi žena­mi mu tohle ute­če a netu­ší že rozzlo­be­ním jed­né ženy si tak pro­ti sobě rozzlo­bí ostat­ní 4 mili­o­ny.

Do teď to sice vypa­dá jako nud­ná kome­die s dob­rým herec­kým obsa­ze­ním, ale prá­vě v této chví­li začne to pra­vé oře­cho­vé. Catcher vymys­lí doce­la chyt­rý plán. Protože se vlast­ně s Barbarou nikdy nevi­dě­li, může se s ní nená­pad­ně, jako­by náho­dou, potkat. A scé­nou v prá­del­ně dosta­ne film novou pozor­nost. Barbara se zdá být okouz­le­na a Catch mys­lí že nebu­de těž­ké zaří­dit aby se do něj zami­lo­va­la a tím tedy zlo­mi­la „kouz­lo“ celé kni­hy a osvo­bo­di­la mili­o­ny mužů po celém svě­tě.

McGregor tak musí ztvár­nit vlast­ně dvě roz­díl­né role: zálet­ní­ka Blocka a sluš­né­ho, nedo­tknu­tel­né­ho, téměř nepo­lí­be­né­ho ast­ro­nau­ta Zipa Martina, za kte­ré­ho se Barbaře po veče­rech před­sta­vu­je. Následují scé­ny plné lás­ky, váš­ně napro­ti zdr­žen­li­vos­ti. Ideální pár. Tady se oprav­du poba­ví­te. Vtipnými tri­ky se poma­lu Catcherovi daří svést Barbaru. Vedle toho tro­chu neši­kov­ný Blockův šéf Peter MacMannus (David Hyde Pierce) se už del­ší dobu sna­ží sba­lit Vikki Hillerovou.

I takhle by to byla doce­la díva­tel­ná kome­die, ale to zda­le­ka celá záplet­ka není ani z polo­vi­ny pro­je­ve­na. Catcher Block je sice pro­zra­zen a Barbara mu sice sdě­lí větu, pro kte­rou to všech­no děla, „milu­ju Tě“, ale záro­veň se odha­lí, že Barbara Novakova vlast­ně vůbec nee­xis­tu­je. Začíná tak dal­ší bitva o lás­ku (vší­ma­te si, zase něco jiné­ho než čím to zača­lo), kde se však taky kaž­dou chví­li mění cíle a výsled­ky jed­not­li­vých „bitev“.

Mno je to stu­pid­ní blbost nebo osvě­žu­jí­cí kome­die? To nechám už na vás. Každopádně dob­rých herec­kých výko­nů a vtip­ných záple­tek se dočká­te ve vět­ší či men­ší míře…

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • 5. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
 • Teminator: Genisys - 50 %9. července 2015 Teminator: Genisys - 50 % Není to sice nic nového, ale budoucnost lidstva je hodně špatná. Svět ovládají stroje a velí jim počítačový systém Skynet. Lidé se však se svým údělem nespokojí a naději vkládají ve svého […]
 • Kašlu na lásku19. března 2004 Kašlu na lásku Krásná romantická komedie ve stylu 60. let s Renée Zellweger a Ewan McGregoremBarbara Novak není ani stará panna, ani šílená blbá blondýnka. Je jenom z úspěšných autorek románů pro ženy, […]
 • Tetsuo - The Iron man10. září 2006 Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusit a fascinovat zároveň? Tak to jste ještě neviděly totální kousek z japonské kinematografie Tetsuo – […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Next - Nechcete-li párek v rohlíku se vším všudy.8. července 2007 Next - Nechcete-li párek v rohlíku se vším všudy. Nedávno nás navštívil jeden zbloudilý poštovní holub. Dřív než se stačil rozplácnout o vajgly vyspárovaný chodník, rozevřel zobák a upustil poměrně zajímavé psaní. Dotyčný se v něm […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:456. května 2005 Belphégor: Fantom Louvru - So 14. 5. 2005 - ČT1 21:45 Pokus Francouzů unudit nás k smrti…„Mumie útočí v Paříži“ podobným titulkem se honosí obal filmu Belphegor: Fantom Louvru. Ale dlouhá cesta do Francie se na ní asi hodně podepsala, protože […]
 • The Pyramid (2014)6. prosince 2015 The Pyramid (2014) Člověk který už nakoukal několik základních filmů, které se holedbají kolonkou "horor", má jasno. Když už tým amerických vědců vykope nějakou starou stavbu, tak je jasné, že se bude něco […]
 • Hrdina (Ying xiong) - recenze22. května 2003 Hrdina (Ying xiong) - recenze Další podařený kousek z východní produkce.Jeden z nejmocnějších králů čínské historie, Qin, musí čelit četným pokusům o atentát od svých hlavních nepřítelů. Jeho největší obavy však […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů