Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ve filmu Kolonie je popsáno jen padesát procent z té skutečné krutosti, říká o novém filmu herec Daniel Brühl

Ve fil­mu Kolonie je popsá­no jen pade­sát pro­cent z té sku­teč­né kru­tos­ti, říká o novém fil­mu herec Daniel Brühl
Ohodnoťte člá­nek

Febiofest_vizual_2 (2)Německý herec Daniel Brühl při­jel na praž­ský Febiofest před­sta­vit nový film Kolonie reži­sé­ra Floriana Gallenbergera, kte­rý byl nato­čen pod­le sku­teč­né­ho děje a ve kte­rém ztvár­nil hlav­ní roli po boku Emy Watson. Film Kolonie je z pro­stře­dí Chilské osa­dy Dignidad, kte­rá byla sek­tou býva­lé­ho nacis­tic­ké­ho léka­ře Paula Schauefera. Ten pod zámin­kou lep­ší­ho živo­ta mani­pu­lo­val s lid­mi uvnitř, poru­šo­val jejich lid­ská prá­va, včet­ně sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­va­ní dětí. Film vstu­pu­je do čes­kých kin 14. Dubna 2016.

„Téma fil­mu mě zají­má a když jsem se dozvě­děl o tom že se o tom­to téma­tu bude natá­čet film, oka­mži­tě jsem se toho chy­til. Znám muže kte­rý se v této kolo­nii naro­dil a vyrůs­tal tam.  Pro natá­če­ní to bylo klí­čo­vé. Když jsem byl malý, rodi­če byli v kon­tak­tu s Chilskými uprch­lí­ky. Dokonce u nás doma něja­ký čas  žili a díky tomu, že umím Španělsky jsem se od nich sou­s­tu věcí dozvě­děl.  Velmi mě to téma  zají­ma­lo a záro­veň šoko­va­lo. To si ani nedo­ve­de­te před­sta­vit co se v osa­dě všech­no sta­lo. Ve fil­mu je popsá­no jen pade­sát pro­cent z té sku­teč­né kru­tos­ti, “ odpo­vě­děl herec na otáz­ku jakou měl reak­ci při čte­ní scé­ná­ře.

Před plakátem k filmu Kolonie, kde hrál po boku Emy Watson.
Před pla­ká­tem k fil­mu Kolonie, kde hrál po boku Emy Watson.
Při převzetí fanouškovské ceny z filmového serveru ČSFD, kterou mu osobně předal její majitel Martin Pomothy.
Při pře­vze­tí fanouš­kov­ské ceny z fil­mo­vé­ho ser­ve­ru ČSFD, kte­rou mu osob­ně pře­dal její maji­tel Martin Pomothy.

„Paul Schafer údaj­ně taj­ně kola­bo­ro­val s taj­ný­mi služ­ba­mi, mučil nepřá­te­lé a s teh­dej­ším pre­zi­den­tem Pinochetem dokon­ce obcho­do­val. Když film vstou­pil v Německu do kina, tak se poli­ti­ci o to zača­li více zají­mat a snad se koneč­ně tato věc dosta­ne k sou­du. Po natá­če­ní jsem půl roku ces­to­val po Chile, abych poznal tu zemi i jinak, než jsme znal při natá­če­ni a zjis­til jsem že lidé se o tom­to nechtě­jí bavit. Doufám že se to někdy změ­ní.....!.“ Řekl k téma­tu, kte­rý mu pomohl se o pro­blé­mu v Chile dozvě­dět dale­ko více.

Herec také zavzpo­mí­nal na svůj herec­ký začá­tek, kdy se do šir­ší­ho pově­do­mí zapsal ori­gi­nál­ním fil­mem Good by Lenine (2003), kde ztvár­nil peču­jí­cí­ho syna, kte­rý se bojí, že jeho mat­ka upou­ta­ná na lůž­ko neu­ne­se pád Berlinské zdi. Komunismus tedy kamuflu­je a sto­jí ho to nema­lé úsi­lí. „Když jsme film nato­či­li, tak nikdo neče­ka­li tako­vý úspěch. Byl nato­čen ve správ­nou chví­li, tedy v době kdy byla riva­li­ta mezi výcho­dem a zápa­dem Německa. Kdybychom ho nato­či­li nyní už by tako­vá ode­zva asi neby­la,“ zavzpo­mí­nal na teh­dej­ší slá­vu fil­mu.
Říká, že za svo­jí herec­kou kari­é­ru vdě­čí také Quentinu Tarantinovi, kte­rý seděl v poro­tě na fes­ti­va­lu v Cannes  a když se tam film Občanská výcho­va (2004) pro­mí­tal, Tarantino si ho zapa­ma­to­val a poz­dě­ji mu svě­řil roli v Hanebných par­chan­tech (2009).

Na Tiskové konferenci představil nový film Kolonie, ale také mluvil o začátcích své herecké kariéry i o setkání s Niki Laudou při natáčení filmu Rivalové.
Na Tiskové kon­fe­ren­ci před­sta­vil nový film Kolonie, ale také mlu­vil o začát­cích své herec­ké kari­é­ry i o setká­ní s Niki Laudou při natá­če­ní fil­mu Rivalové.

„Hodně dostá­vám nabí­dek na Německé kome­die, což je para­dox­ní, pro­to­že Německé kome­die moc vtip­né nejsou. Umíme jiné věci, tře­ba vyrá­bět auta, nebo umě­li jsme..., “ zažer­to­val na otáz­ku sou­čas­né Německé kine­ma­to­gra­fie.  „Rád bych vyu­žil spí­še tu  špa­něl­skou, pro­to­že pod­le mě je to nej­lep­ší svě­to­vá kine­ma­to­gra­fie.  Ale herec­ká kari­é­ra se nedá dopře­du moc  naplá­no­vat,“ smut­ně dodal.

Na otáz­ku, jak to dělá že je sou­čás­tí svě­tozná­mých fil­mů, ale ne už svě­to­vé­ho živo­ta, odpo­vě­děl že vět­ši­na význam­ných Castingů pro­bí­há v Londýně a není jedi­ný herec, kte­rý pra­cu­je pro Holywoodské pro­duk­ce a při­tom byd­lí v Evropě. „Co by Evropanovi se mi stýská když jsem dlou­ho pryč,“ při­znal na závěr deba­ty herec Daniel Brühl, kte­rý při této kon­fe­ren­ci obdr­žel od maji­te­le fil­mo­vé­ho ser­ve­ru ČSFD Martina Pomothyho  cenu fanouš­ků  za vyso­ce hod­no­ce­ný film Rivalové za rok 2013.

Zavzpomínal i na film Rivalové, kde si zahrál for­mu­lo­vé­ho závod­ní­ka Nikiho Laudu. „Když jsem si po tele­fo­nu domlou­val s Niki Laudou mojí návště­vu u něj doma, abych svo­jí roli lépe pocho­pil, tak jeho prv­ní reak­ce byla - Vezměte si jen pří­ruč­ní zava­za­dlo, kdy­bychom si nesed­li, tak aby jste mohl hned odjet,“ pro­zra­dil začá­tek prv­ní­ho kon­tak­tu se slav­ným auto­mo­bi­lo­vým závod­ní­kem. „Navíc jsem měl před natá­če­ní také oba­vu z reak­cí na mojí roli, pro­to­že Rakušané nema­jí moc rádi Němce a když jsem se dozvě­děl, že budu hrát jejich Ikonu, vydě­si­lo mě to. Před natá­če­ním fil­mu jsem četl jeho auto­bi­o­gra­fie a svou roli s ním jsem pro­bí­ral. Film se pove­dl a panu Laudovi, se mé ztvár­ně­ní jeho posta­vy líbi­la,“ řekl úlev­ně. A nejen jemu, film skli­dil úspěch a vyso­ké hod­no­ce­ní si zís­kal i od čes­kých divá­ků a za to obdr­žel od maji­te­le fil­mo­vé­ho ser­ve­ru ČSFD Martina Pomothyho  cenu fanouš­ků  za vyso­ce hod­no­ce­ný film Rivalové za rok 2013.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...