Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ve filmu Kolonie je popsáno jen padesát procent z té skutečné krutosti, říká o novém filmu herec Daniel Brühl

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest_vizual_2 (2)

Německý herec Daniel Brühl při­jel na praž­ský Febiofest před­sta­vit nový film Kolonie reži­séra Floriana Gallenbergera, který byl nato­čen podle sku­teč­ného děje a ve kte­rém ztvár­nil hlavní roli po boku Emy Watson. Film Kolonie je z pro­středí Chilské osady Dignidad, která byla sek­tou býva­lého nacis­tic­kého lékaře Paula Schauefera. Ten pod zámin­kou lep­šího života mani­pu­lo­val s lidmi uvnitř, poru­šo­val jejich lid­ská práva, včetně sexu­ál­ního zne­u­ží­vaní dětí. Film vstu­puje do čes­kých kin 14. Dubna 2016.

,,Téma filmu mě zajímá a když jsem se dozvě­děl o tom že se o tomto tématu bude natá­čet film, oka­mžitě jsem se toho chy­til. Znám muže který se v této kolo­nii naro­dil a vyrůs­tal tam.  Pro natá­čení to bylo klí­čové. Když jsem byl malý, rodiče byli v kon­taktu s Chilskými uprch­líky. Dokonce u nás doma nějaký čas  žili a díky tomu, že umím Španělsky jsem se od nich sou­stu věcí dozvě­děl.  Velmi mě to téma  zají­malo a záro­veň šoko­valo. To si ani nedo­ve­dete před­sta­vit co se v osadě všechno stalo. Ve filmu je popsáno jen pade­sát pro­cent z té sku­tečné kru­tosti, “ odpo­vě­děl herec na otázku jakou měl reakci při čtení scé­náře.

Před plakátem k filmu Kolonie, kde hrál po boku Emy Watson.
Před pla­ká­tem k filmu Kolonie, kde hrál po boku Emy Watson.
Při převzetí fanouškovské ceny z filmového serveru ČSFD, kterou mu osobně předal její majitel Martin Pomothy.
Při pře­vzetí fanouš­kov­ské ceny z fil­mo­vého ser­veru ČSFD, kte­rou mu osobně pře­dal její maji­tel Martin Pomothy.

,,Paul Schafer údajně tajně kola­bo­ro­val s taj­nými služ­bami, mučil nepřá­telé a s teh­dej­ším pre­zi­den­tem Pinochetem dokonce obcho­do­val. Když film vstou­pil v Německu do kina, tak se poli­tici o to začali více zají­mat a snad se konečně tato věc dostane k soudu. Po natá­čení jsem půl roku ces­to­val po Chile, abych poznal tu zemi i jinak, než jsme znal při natá­čeni a zjis­til jsem že lidé se o tomto nechtějí bavit. Doufám že se to někdy změní…..!.” Řekl k tématu, který mu pomohl se o pro­blému v Chile dozvě­dět daleko více.

Herec také zavzpo­mí­nal na svůj herecký začá­tek, kdy se do šir­šího pově­domí zapsal ori­gi­nál­ním fil­mem Good by Lenine (2003), kde ztvár­nil peču­jí­cího syna, který se bojí, že jeho matka upou­taná na lůžko neu­nese pád Berlinské zdi. Komunismus tedy kamufluje a stojí ho to nemalé úsilí. ,,Když jsme film nato­čili, tak nikdo neče­kali takový úspěch. Byl nato­čen ve správ­nou chvíli, tedy v době kdy byla riva­lita mezi výcho­dem a zápa­dem Německa. Kdybychom ho nato­čili nyní už by taková ode­zva asi nebyla,” zavzpo­mí­nal na teh­dejší slávu filmu.
Říká, že za svojí herec­kou kari­éru vděčí také Quentinu Tarantinovi, který seděl v porotě na fes­ti­valu v Cannes  a když se tam film Občanská výchova (2004) pro­mí­tal, Tarantino si ho zapa­ma­to­val a poz­ději mu svě­řil roli v Hanebných par­chan­tech (2009).

Na Tiskové konferenci představil nový film Kolonie, ale také mluvil o začátcích své herecké kariéry i o setkání s Niki Laudou při natáčení filmu Rivalové.
Na Tiskové kon­fe­renci před­sta­vil nový film Kolonie, ale také mlu­vil o začát­cích své herecké kari­éry i o setkání s Niki Laudou při natá­čení filmu Rivalové.

,,Hodně dostá­vám nabí­dek na Německé kome­die, což je para­doxní, pro­tože Německé kome­die moc vtipné nej­sou. Umíme jiné věci, třeba vyrá­bět auta, nebo uměli jsme…, ” zažer­to­val na otázku sou­časné Německé kine­ma­to­gra­fie.  ,,Rád bych vyu­žil spíše tu  špa­něl­skou, pro­tože podle mě je to nej­lepší svě­tová kine­ma­to­gra­fie.  Ale herecká kari­éra se nedá dopředu moc  naplá­no­vat,” smutně dodal.

Na otázku, jak to dělá že je sou­částí svě­tozná­mých filmů, ale ne už svě­to­vého života, odpo­vě­děl že vět­šina význam­ných Castingů pro­bíhá v Londýně a není jediný herec, který pra­cuje pro Holywoodské pro­dukce a při­tom bydlí v Evropě. ,,Co by Evropanovi se mi stýská když jsem dlouho pryč,” při­znal na závěr debaty herec Daniel Brühl, který při této kon­fe­renci obdr­žel od maji­tele fil­mo­vého ser­veru ČSFD Martina Pomothyho  cenu fanoušků  za vysoce hod­no­cený film Rivalové za rok 2013.

Zavzpomínal i na film Rivalové, kde si zahrál for­mu­lo­vého závod­níka Nikiho Laudu. ,,Když jsem si po tele­fonu domlou­val s Niki Laudou mojí návštěvu u něj doma, abych svojí roli lépe pocho­pil, tak jeho první reakce byla – Vezměte si jen pří­ruční zava­za­dlo, kdy­bychom si nesedli, tak aby jste mohl hned odjet,” pro­zra­dil začá­tek prv­ního kon­taktu se slav­ným auto­mo­bi­lo­vým závod­ní­kem. ,,Navíc jsem měl před natá­čení také obavu z reakcí na mojí roli, pro­tože Rakušané nemají moc rádi Němce a když jsem se dozvě­děl, že budu hrát jejich Ikonu, vydě­silo mě to. Před natá­če­ním filmu jsem četl jeho auto­bi­o­gra­fie a svou roli s ním jsem pro­bí­ral. Film se povedl a panu Laudovi, se mé ztvár­nění jeho postavy líbila,” řekl úlevně. A nejen jemu, film skli­dil úspěch a vysoké hod­no­cení si zís­kal i od čes­kých diváků a za to obdr­žel od maji­tele fil­mo­vého ser­veru ČSFD Martina Pomothyho  cenu fanoušků  za vysoce hod­no­cený film Rivalové za rok 2013.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.