Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Premiéry v kinech od 25. 2. 2016


Dneska má v kinech pre­mi­é­ru cel­kem pět fil­mů. Pohádka, fil­mo­vá kla­si­ka a samo­zřej­mě dal­ší ame­ric­ký Blockbuster.

Osm a půl

V tom­to význam­ném díle F. Felliniho, kte­ré je pova­žo­vá­no za jed­no z nej­ra­di­kál­něj­ších, je hrdi­nou fil­mo­vý reži­sér Guido Anselmi, kte­rý se ocitl v pro­fe­si­o­nál­ní a osob­ní kri­zi. Z této situ­a­ce jej však, jak se zdá, nemo­hou dostat ani nové fil­mo­vé pro­jek­ty, ani ženy. Pod tla­kem své­ho pro­du­cen­ta při­pra­vu­je nový film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smysl živo­ta.

Brooklyn

Když se mla­dá dív­ka z napros­té­ho zapa­dá­ko­va pře­stě­hu­je do jed­no­ho z nej­vět­ších měst na svě­tě, čeká na ni doce­la sil­ný šok. A přes­ně to se v pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí při­ho­di­lo Eilis (Saoirse Ronan), kte­rou k tako­vé­mu dob­ro­druž­ství při­mě­je star­ší sestra, jež si pro ni pře­je o něco lep­ší budouc­nost, než jakou by bylo dal­ší živo­ře­ní v Irsku. Eilis vyrá­ží přes oce­án na cestu z malé­ho irské­ho měs­teč­ka Enniscorthy do newy­or­ské čtvr­ti Brooklyn. Vydává se tak na cestu do nezná­ma, do pro­stře­dí, kte­ré s ní zpo­čát­ku nemá nic spo­leč­né­ho a do živo­ta, kte­rý si sama nezvo­li­la. Ocitá se v cizím svě­tě, při­pa­dá si jako ve vyhnan­ství a pod­lé­há stesku po dosa­vad­ním živo­tě v rod­ném Enniscorthy, ale poté, co se sezná­mí s pohled­ným ital­ským děl­ní­kem, stýs­ká­ní po domo­vě poma­lu mizí. Eilis při­chá­zí živo­tu v ruš­ném New Yorku na chuť. Pak ale při­jde udá­lost, kvů­li kte­ré se musí vrá­tit zpět do rod­né­ho Irska, kde je vta­že­na zpět do své­ho před­cho­zí­ho živo­ta, a i zde potká­vá novou lás­ku. Dostává se tím mezi dva hla­sy vlast­ní­ho srd­ce a musí se roz­hod­nout mezi svě­tem, z něhož pochá­zí, a svě­tem, kde si může spl­nit svůj sen.

Bohové Egypta

Trůn egypt­ské­ho vlád­ce obsa­dil nemi­lo­srd­ný bůh tem­no­ty Set (Gerard Butler). Kdysi míru­mi­lov­né a pro­spe­ru­jí­cí impé­ri­um se kvů­li němu zmí­tá ve vál­ce, cha­o­su a stra­chu. Setově kru­to­vlá­dě si trou­fá vzdo­ro­vat jenom hrst­ka odváž­ných povstal­ců. Překvapivé spo­je­nec­tví s cílem zasta­vit Setovo řádě­ní nako­nec uza­vřou oby­čej­ný zlo­dě­jí­ček Bek (Brenton Thwaites) a moc­ný bůh Horus (Nikolaj Coster-Waldau). Jejich dech berou­cí dob­ro­druž­ství a boj pro­ti Setovi a jeho krve­žíz­ni­vým posko­kům je zave­de do pod­svě­tí i na nebe­sa. Smrtelník i bůh musí pro­jít zkouš­ka­mi odva­hy i obě­ta­vos­ti a posta­vit se mon­st­rům, o kte­rých smr­tel­ník do té doby pou­ze slý­chá­val. Jinak nebu­dou mít nejmen­ší šan­ci nako­nec zví­tě­zit.

Chůvák

Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na vel­ké změ­ně územ­ní­ho plá­nu města a smlou­vy jsou na spad­nu­tí. Chybí už jen, aby pár nájem­ců opus­ti­lo své byty a výstav­ba může začít. Když Rolf při­jde o svůj byt, chce se pomstít a roz­hod­ne se stát chů­vou Clemensových dětí. Plán je víc než jas­ný – sabo­táž. Nepočítá ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a Theo jsou při­pra­ve­ny na všech­no. Udělaly si totiž sport z toho, že se doká­žou zba­vit všech svých chův. A věř­te, že nezna­jí sli­to­vá­ní – což nový Chůvák zjis­tí veli­ce brzy. Ale zatím­co se Rolf sna­ží zachrá­nit svůj domov, nechtě­ně se stá­vá i zachrán­cem Clemensovy rodi­ny.

Řachanda

Pohádka o roz­maz­le­né prin­cezně a dvou kama­rá­dech, kte­ří se neži­ví vždyc­ky úpl­ně pocti­vě. Až když se tro­ji­ce ocit­ne sho­dou okol­nos­tí v kou­zel­ném Černém lese, kde žijí podiv­né les­ní bytos­ti, nau­čí se od nich to, co je nedo­ká­za­li do té doby nau­čit sami lidé – že tak, jak se cho­vá­me k ostat­ním, tak se pak oni cho­va­jí k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrá­tí. Ale co by to bylo za pří­běh, kdy­by kro­mě pona­u­če­ní, zába­vy a milých postav chy­bě­la lás­ka? A tak se sta­ne, že kro­mě toho, že se prin­cezna Markétka napra­ví, se také zami­lu­je do oby­čej­né­ho Matěje…

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů4. října 2016 Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů Už 6. ročník Festivalu íránských filmů se na začátku roku 2017 uskuteční v pražských kinech Světozor, Lucerna, Bio Oko, Royal a v Kině Pilotů. Ohlédnutím za 5. ročníkem a zároveň první ochutnávkou nadcházejícího bude Večer íránských […] Posted in Filmové premiéry
  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání tunelů, hrubou sílu a špionáž. Základna: Sklep nic […] Posted in Filmové premiéry
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm dost vidět rozsáhlé přetáčky, které celý film […] Posted in Filmové premiéry
  • Červencové premiéry1. července 2003 Červencové premiéry I v červenci je pro filmové fandy připraveno mnoho filmů, tentokrát třináct a mezi nimi jsou takové skvosty jako Hodiny, Charlieho andílci a jiné... 3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip)    Vypadalo to na báječnou prázdninovou cestu po […] Posted in Filmové premiéry
  • Představujeme film Život je život21. května 2015 Představujeme film Život je život Včera proběhla v pražském kině Lucerna novinářská projekce nové české komedie, která má výborné herecké obsazení  a jednu originální kulisu. Pro gangsterskou honičku si filmaři vybrali tunel Blanku. Na tiskové konferenci se stále široce […] Posted in Filmové premiéry
  • Premiéry v červnu – Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii …30. května 2005 Premiéry v červnu – Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii … ...Prokletí, Madagaskar a další 02. 06. 05    Stopařův průvodce po Galaxii Pozemšťan Arthur Dent (MARTIN FREEMAN) prožívá další z řady svých špatných dnů. Dnes je to ale ještě o trochu horší než jindy: jeho dům má být za několik […] Posted in Filmové premiéry
  • Osm a půl29. března 2004 Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za jedno z nejradikálnějších, je hrdinou filmový režisér Guido Anselmi, který se ocitl v profesionální a osobní krizi. Z této situace jej však, jak se zdá, nemohou dostat ani nové […] Posted in TV Recenze
  • Král Artuš19. srpna 2004 Král Artuš Historikové si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi, jehož život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro zodpovědnost. Artuš (Clive Owen) si […] Posted in Filmové premiéry
  • Tajemné okno16. dubna 2004 Tajemné okno OBSAH Přestože ví, že by měl sedět u počítače a psát další knihu nebo alespoň na chvíli vylézt ze své staré chaty a projít se se svým psem okolo jezera, úspěšný spisovatel Mort Rainey (Johnny Depp) vyspává až 16 hodin denně na svém […] Posted in Filmové premiéry
  • SCARY MOVIE 4 – Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!18. března 2006 SCARY MOVIE 4 – Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!! Možná se budete divit, ale je tu čtvrtá a závěrečná kapitola trilogie!Co dostanete, když smícháte nebojácného komediálního genia s nejnovějšími kasovními trháky? Uhodli jste to. 1. června je gang Scary Movie zpět s dosud […] Posted in Filmové premiéry

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.