Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Premiéry v kinech od 25. 2. 2016


Premiéry v kinech od 25. 2. 2016
Ohodnoťte člá­nek

Dneska má v kinech pre­mi­é­ru cel­kem pět fil­mů. Pohádka, fil­mo­vá kla­si­ka a samo­zřej­mě dal­ší ame­ric­ký Blockbuster.

Osm a půl

V tom­to význam­ném díle F. Felliniho, kte­ré je pova­žo­vá­no za jed­no z nej­ra­di­kál­něj­ších, je hrdi­nou fil­mo­vý reži­sér Guido Anselmi, kte­rý se oci­tl v pro­fe­si­o­nál­ní a osob­ní kri­zi. Z této situ­a­ce jej však, jak se zdá, nemo­hou dostat ani nové fil­mo­vé pro­jek­ty, ani ženy. Pod tla­kem své­ho pro­du­cen­ta při­pra­vu­je nový film, zatím­co je při­ta­ho­ván záro­veň ke své inte­li­gent­ní man­žel­ce Luise, smy­sl­né milen­ce Carle a krás­né mla­dé hereč­ce Claudii, avšak ani ony mu nepo­mo­hou najít smy­sl živo­ta.

Brooklyn

Když se mla­dá dív­ka z napros­té­ho zapa­dá­ko­va pře­stě­hu­je do jed­no­ho z nej­vět­ších měst na svě­tě, čeká na ni doce­la sil­ný šok. A přes­ně to se v pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí při­ho­di­lo Eilis (Saoirse Ronan), kte­rou k tako­vé­mu dob­ro­druž­ství při­mě­je star­ší sest­ra, jež si pro ni pře­je o něco lep­ší budouc­nost, než jakou by bylo dal­ší živo­ře­ní v Irsku. Eilis vyrá­ží přes oce­án na ces­tu z malé­ho irské­ho měs­teč­ka Enniscorthy do newy­or­ské čtvr­ti Brooklyn. Vydává se tak na ces­tu do nezná­ma, do pro­stře­dí, kte­ré s ní zpo­čát­ku nemá nic spo­leč­né­ho a do živo­ta, kte­rý si sama nezvo­li­la. Ocitá se v cizím svě­tě, při­pa­dá si jako ve vyhnan­ství a pod­lé­há stes­ku po dosa­vad­ním živo­tě v rod­ném Enniscorthy, ale poté, co se sezná­mí s pohled­ným ital­ským děl­ní­kem, stýs­ká­ní po domo­vě poma­lu mizí. Eilis při­chá­zí živo­tu v ruš­ném New Yorku na chuť. Pak ale při­jde udá­lost, kvů­li kte­ré se musí vrá­tit zpět do rod­né­ho Irska, kde je vta­že­na zpět do své­ho před­cho­zí­ho živo­ta, a i zde potká­vá novou lás­ku. Dostává se tím mezi dva hla­sy vlast­ní­ho srd­ce a musí se roz­hod­nout mezi svě­tem, z něhož pochá­zí, a svě­tem, kde si může spl­nit svůj sen.

Bohové Egypta

Trůn egypt­ské­ho vlád­ce obsa­dil nemi­lo­srd­ný bůh tem­no­ty Set (Gerard Butler). Kdysi míru­mi­lov­né a pro­spe­ru­jí­cí impé­ri­um se kvů­li němu zmí­tá ve vál­ce, cha­o­su a stra­chu. Setově kru­to­vlá­dě si trou­fá vzdo­ro­vat jenom hrst­ka odváž­ných povstal­ců. Překvapivé spo­je­nec­tví s cílem zasta­vit Setovo řádě­ní nako­nec uza­vřou oby­čej­ný zlo­dě­jí­ček Bek (Brenton Thwaites) a moc­ný bůh Horus (Nikolaj Coster-Waldau). Jejich dech berou­cí dob­ro­druž­ství a boj pro­ti Setovi a jeho krve­žíz­ni­vým posko­kům je zave­de do pod­svě­tí i na nebe­sa. Smrtelník i bůh musí pro­jít zkouš­ka­mi odva­hy i obě­ta­vos­ti a posta­vit se mon­st­rům, o kte­rých smr­tel­ník do té doby pou­ze slý­chá­val. Jinak nebu­dou mít nejmen­ší šan­ci nako­nec zví­tě­zit.

Chůvák

Clemens nemá na své děti čas. Pracuje totiž na vel­ké změ­ně územ­ní­ho plá­nu měs­ta a smlou­vy jsou na spad­nu­tí. Chybí už jen, aby pár nájem­ců opus­ti­lo své byty a výstav­ba může začít. Když Rolf při­jde o svůj byt, chce se pomstít a roz­hod­ne se stát chů­vou Clemensových dětí. Plán je víc než jas­ný – sabo­táž. Nepočítá ale s tím, že Clemensovy děti Winnie a Theo jsou při­pra­ve­ny na všech­no. Udělaly si totiž sport z toho, že se doká­žou zba­vit všech svých chův. A věř­te, že nezna­jí sli­to­vá­ní – což nový Chůvák zjis­tí veli­ce brzy. Ale zatím­co se Rolf sna­ží zachrá­nit svůj domov, nechtě­ně se stá­vá i zachrán­cem Clemensovy rodi­ny.

Řachanda

Pohádka o roz­maz­le­né prin­cezně a dvou kama­rá­dech, kte­ří se neži­ví vždyc­ky úpl­ně pocti­vě. Až když se tro­ji­ce ocit­ne sho­dou okol­nos­tí v kou­zel­ném Černém lese, kde žijí podiv­né les­ní bytos­ti, nau­čí se od nich to, co je nedo­ká­za­li do té doby nau­čit sami lidé - že tak, jak se cho­vá­me k ostat­ním, tak se pak oni cho­va­jí k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrá­tí. Ale co by to bylo za pří­běh, kdy­by kro­mě pona­u­če­ní, zába­vy a milých postav chy­bě­la lás­ka? A tak se sta­ne, že kro­mě toho, že se prin­cez­na Markétka napra­ví, se také zami­lu­je do oby­čej­né­ho Matěje...

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ15. července 2004 LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ OBSAH   Šarlatánský profesor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohromady skupinu „expertů”, se kterými se chystá provést loupež století. Tým: Odborníci na výbušniny, kopání […]
  • Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů4. října 2016 Kino Pilotů chystá Večer íránských filmů Už 6. ročník Festivalu íránských filmů se na začátku roku 2017 uskuteční v pražských kinech Světozor, Lucerna, Bio Oko, Royal a v Kině Pilotů. Ohlédnutím za 5. ročníkem a zároveň první […]
  • 17. 8. 201717. srpna 2017 17. 8. 2017 Filmové premiéry dnešního dne. Po strništi bos Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena […]
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […]
  • Červencové premiéry1. července 2003 Červencové premiéry I v červenci je pro filmové fandy připraveno mnoho filmů, tentokrát třináct a mezi nimi jsou takové skvosty jako Hodiny, Charlieho andílci a jiné... 3.7. Plnou parou vzad! (Boat Trip) […]
  • Představujeme film Život je život21. května 2015 Představujeme film Život je život Včera proběhla v pražském kině Lucerna novinářská projekce nové české komedie, která má výborné herecké obsazení  a jednu originální kulisu. Pro gangsterskou honičku si filmaři vybrali […]
  • Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ...30. května 2005 Premiéry v červnu - Válka světů, Stopařův průvodce po Galaxii ... ...Prokletí, Madagaskar a další 02. 06. 05    Stopařův průvodce po Galaxii Pozemšťan Arthur Dent (MARTIN FREEMAN) prožívá další z řady svých špatných dnů. Dnes je to ale ještě o […]
  • Osm a půl29. března 2004 Osm a půl V tomto významném díle F. Felliniho, které je považováno za jedno z nejradikálnějších, je hrdinou filmový režisér Guido Anselmi, který se ocitl v profesionální a osobní krizi. Z této […]
  • Tajemné okno16. dubna 2004 Tajemné okno OBSAH Přestože ví, že by měl sedět u počítače a psát další knihu nebo alespoň na chvíli vylézt ze své staré chaty a projít se se svým psem okolo jezera, úspěšný spisovatel Mort Rainey […]
  • SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!!18. března 2006 SCARY MOVIE 4 - Zapomeňte na Mezinárodní den dětí! Byli jsme napadeni!!! Možná se budete divit, ale je tu čtvrtá a závěrečná kapitola trilogie!Co dostanete, když smícháte nebojácného komediálního genia s nejnovějšími kasovními trháky? Uhodli jste to. 1. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze