Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nevěřil jsem, že by se něco takového mohlo stát, říká o svém filmu režisér Dariusz Gajewski

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest_vizual_2

Režisér Darius Gajewski mlu­vil o svém snímku Podivné nebe, jako o tako­vém posel­ství. Má potřebu lidem otevřít oči, aby pocho­pili že ne každé vyslo­vené dobro, tím dob­rem opravdu je. Je si ale záro­veň vědom, že reakce a při­jmutí této šoko­vané sku­teč­nosti, nemusí být roz­hodně pozi­tivní.

,,Jedna moje kama­rádka, žijící v Norsku, mi vyprá­věla šoku­jící zážitky s Norskými úřady a ale já jsem jí nevě­řil, že by se něco tako­vého mohlo stát. Když jsem se poz­ději ve Stockholmu setkal s práv­ní­kem, který mi také vyprá­věl pří­běhy lidí, jenž ho skrz tuto pro­ble­ma­tiku požá­dali o pomoc, teprve jsem začal věřit, že se toto děje,” popi­suje, jak se s tímto téma­tem sezná­mil.

Režisér Dariusz Gajewski mluvil o svém filmu Podivné nebe, kterým chce upozornit na zvláštní postupy Skandidávských úřadů.
Režisér Dariusz Gajewski mlu­vil o svém filmu Podivné nebe, kte­rým chce upo­zor­nit na zvláštní postupy Skandinávských úřadů.

,,Co je nej­za­jí­ma­vější, je že všichni z těch úřadů jed­nají v nej­lep­ších úmyslech, ale to že má někdo nej­lepší úmysly nás neza­chrání,” komen­to­val pří­stup Skandinávských úřadů.
,,Všichni máme stejné emoce, ale máme jiný zná­zor­nění těch emocí, jak je dávat najevo a to je právě ten pro­blém, “ říká reži­sér. ,,Bohužel, i když v sou­čas­nosti vychází Polsko a Švédsko mezi sebou dobře, tak pro­blém je ten, že roz­díly v kri­zo­vých situ­a­cích jsou velké a proto dochází k nepo­ro­zu­mění,” komen­tuje mezi­ná­rodní situ­aci.

,,Všichni žijeme ve stejné spo­leč­nosti a když máme pro­blém, tak vymys­líme úřad, který nám ten pro­blém vyřeší. A pokud se jedná o kom­pli­ko­vaný pro­blém mezi rodiči a dítě­tem, může ze strany úřadu nastat opravdu velký pro­blém. Jsou ti oka­mžiky, kdy pokus o úřední vyří­zení, nemůže být účinný” při­bli­žo­val situ­aci, která se může stát komu­ko­liv z nás.
jsou ti oka­mžiky, kdy pokus o úřední vyří­zení, nemůže být účinný. ,,Lidé nemají vypra­co­va­nou odvo­lací pro­ceduru a je pro ně obtížné ji vytvo­řit a u jed­no­znač­ných pří­padů pro­hrá­vají. Protože pro soudy jsou důvě­ry­hod­nější sta­no­viska úřadů než lidí z posti­že­ných rodin. Lidé úřa­dům tak důvě­řují, že by je ani nena­padlo, že se děje něco špatně,” řekl závě­rem k tomuto tématu.

O vzniku filmu pro­zra­dil, že herečka Eva…, která hraje roli úřed­nice, měla o své roli jiné před­stavy než reži­sér a z postarší úřed­nice, která striktně dodr­žuje zákony, udě­lala ještě někoho více zlého, než měl původně reži­sér v plánu. ,,Často jsme se kvůli tomu hádali. Eva neměla tu svojí postavu ráda a stála si za tím, aby byla více zlá. Nakonec jsem její vizi při­jal, ” řekl o natá­čení. Také při­znal, že nikdy nechtěl točit s dětmi, ale postava dítěte v tomto filmu byla klí­čová a tak po pár Castingách, pozval na kame­rové zkoušky deví­ti­le­tou dcerku svých sou­sedů, která se uká­zala nako­nec být tou pra­vou.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.