Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Filmové premiéry 3.3.2016

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tak dneska má pre­mi­éru cel­kem 7 filmů. Horor, film pro děti a obno­vená pre­mi­éra slav­ného filmu už z roku 1975.

Ave, Caesar!

Někteří lidé mají úžas­nou schop­nost vyře­šit i ten nej­větší pro­blém. Prototypem tako­vého člo­věka je Eddie Mannix, jehož polem působ­nosti jsou holly­wo­od­ská fil­mová stu­dia. Den „žeh­liče pro­blémů” Eddieho (Josh Brolin) začíná brzy ráno ris­kantní záchra­nou pověsti mla­dičké hvěz­dičky, která už už padá do morál­ního bahna a do spárů poli­cie. Hned nato smi­řuje roz­zu­řené cír­kevní před­sta­vi­tele, které naštval scé­nář při­pra­vo­va­ného bib­lic­kého vel­ko­filmu. Režisérovi sofis­ti­ko­va­ných dra­mat (Ralph Fiennes) musí do hlavní role vnu­tit hvězd­ného před­sta­vi­tele kov­bojů, který sice umí házet lasem, zato neumí mlu­vit. A to není všechno. Problémy mu dělá i hvězdná plav­kyně Anna (Scarlett Johansson), jež má chou­los­tivé osobní tra­ble, a slavný taneč­ník Burt (Channing Tatum), jenž se z ničeho nic začal cho­vat divně. A to pořád není všechno. Největší vrásky na čele mu vyklou­bila super­star Baird Whitlock (George Clooney), který byl une­sen nezná­mou orga­ni­zací, jež si říká Budoucnost, upro­střed natá­čení vel­ko­filmu Ave, Caesar! Pro ostří­le­ného Eddieho ale sebe­větší krize není pro­blé­mem, nýbrž výzvou.

Suburra

Řím je město moci, kde zlo­čin hledá co nej­pří­mější cestu, jak všem vnu­tit svůj vlastní zákon. Film Suburra je pří­bě­hem o vel­kých peně­zích roz­to­če­ných kolem plá­no­vané výstavby, která má pobřeží v Ostii pro­mě­nit v ital­ské Las Vegas. Tento pro­jekt mají pomoci pro­sa­dit zko­rum­po­vaný poli­tik Filippo Malgradi, zaple­tený až po krk s pod­svě­tím; mafián známý jako Číslo 8, který je hla­vou mocné rodiny ovlá­da­jící území Ostie, a pře­de­vším Samuraj, nej­o­bá­va­nější před­sta­vi­tel řím­ského pod­světí a zástupce mafie z jihu. Mechanismus doko­na­lého plánu se ale začíná roz­pa­dat kvůli lidem, kteří žijí na okraji těchto mocen­ských her. Příběh o zlo­činu se ode­hrává ve velmi krát­kém časo­vém úseku sedmi dní, během nichž se roz­poutá bru­tální válka, která nako­nec do svého mlýnku na maso vtáhne vinné i nevinné, zlo­čince, oby­čejné lidi, zapro­dané poli­tiky i cham­tivé kar­di­nály. Poslední den pak nastává Apokalypsa

Rodinka Belierových

Jednoho dne uči­tel hudby mladé tee­nagerky (Louane Emera) objeví pěvecký talent této dívky a dopo­ručí jí účast na sou­těži Radio France. Háček je ale v tom, že Paula je dce­rou nesly­ší­cích rodičů, kteří jsou takřka závislí na jejích pře­kla­dech. K tomu si při­počtěme mla­dého spo­lu­žáka, do kte­rého je Paula zami­lo­vaná a dilema je na světě! Opustit rodinu, která je na jejích pře­kla­dech do zna­ko­vého jazyka téměř závislá, a vydat se za vlast­ním snem, nebo plnit úkol vděčné dcery a opus­tit vlastní sny? Cesta ke spl­nění snu je náročná, avšak nikoli nemožná…

Kmotr

Gangsterské drama Kmotr, nato­čené podle stej­no­jmen­ného best­selleru Maria Puza, patří mezi pře­lo­mová díla tzv. Nového Hollywoodu, a to jak komerčně, tak umě­lecky. Příběh newy­or­ské mafi­án­ské rodiny Corleonů, jíž tvr­dou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se ode­hrává v letech 1945 – 55 a zazna­me­nává prudký roz­mach orga­ni­zo­va­ného zlo­činu po skon­čení druhé svě­tové války. V epic­kých, roz­mách­lých obra­zech před divá­kem oží­vají osudy italsko-americké rodiny, jež svůj bla­hobyt zalo­žila na hazardu, pro­sti­tuci, vydí­rání a zastra­šo­vání. Tehdy mladý reži­sér Francis Ford Coppola, který byl poně­kud pře­kva­pivě pově­řen spo­leč­ností Paramount rea­li­zací jed­noho z jejích stě­žej­ních pro­jektů (své nepo­chybně sehrálo i jeho italsko-americké zázemí), musel redu­ko­vat některé motivy roz­sáhlé před­lohy, ovšem poda­řilo se mu věrně zacho­vat jejího ducha – přesný popis fun­go­vání zlo­či­necké orga­ni­zace, zachy­cení její hie­rar­chie, začle­nění do teh­dej­šího spo­le­čen­ského vývoje i často kri­ti­zo­vané zdů­raz­ňo­vání rodinné soudrž­nosti. Pevnou dra­ma­tic­kou stavbu scé­náře (na němž Coppola spo­lu­pra­co­val s auto­rem před­lohy) pod­po­řilo i režijní ztvár­nění, jež čer­palo pře­de­vším z kla­sic­kých vypra­věč­ských prak­tik holly­wo­od­ských děl 30. let (např. Jih proti Severu), oko­ře­ně­ných sou­do­bým pří­klo­nem k rea­lismu, zejména v zob­ra­zo­vání násilí a sexu. Snímek zís­kal tři Oscary – za nej­lepší film, scé­nář podle před­lohy a muž­ský herecký výkon v hlavní roli (Marlon Brando, který svou cenu odmítl pře­vzít).
Pro úspěch filmu, který se stal divác­kým hitem nejen ve Spojených stá­tech, ale i ve zbytku světa (kromě např. teh­dej­šího Československa, kde se kvůli údajné glo­ri­fi­kaci zlo­činu a násilí nesměl pro­mí­tat, ač Puzova kniha v čes­kém pře­kladu vyšla), bylo klí­čové herecké obsa­zení hlav­ních úloh dona Vita Corleona a jeho nejmlad­šího syna Michaela. Vedení Paramountu nesou­hla­silo s Marlonem Brandem, na němž mu vedle jeho dobře známé pověsti “obtíž­ného a nespo­leh­li­vého herce, jehož poslední filmy byly pro­pa­dáky”, vadilo hlavně to, že je na roli mafi­án­ského patri­ar­chy pří­liš mladý (v době pří­prav filmu mu bylo 47 let), a ještě větší odpor dávalo najevo vůči Al Pacinovi, jenž se jim zdál málo známý, pří­liš oby­čejný a pře­de­vším malý. Coppola s oběma herci nato­čil testy, jež nako­nec šéfy Paramountu pře­svěd­čily. Se stej­nou peč­li­vostí reži­sér obsa­dil i další role, nej­star­šího Corleonova syna, prch­li­vého Sonnyho (James Caan), jeho sla­boš­ského bra­tra Freda (John Cazale) a con­se­g­lie­riho Toma Hagena (Robert Duvall). Úlohy Corleonových “vojáků” a dal­ších gan­gs­terů ztě­les­nili vesměs málo známí před­sta­vi­telé, kteří doko­nale typově odpo­ví­dali svým posta­vám (např. Richard Castellano jako Clemenza nebo Al Lettieri jako Sollozzo). V kre­aci Michaelovy nei­tal­ské dívky Kay Adamsové zau­jala budoucí múza Woodyho Allena Diane Keatonová a Corleonovu týra­nou dceru Connii ztě­les­nila poz­dější Stalloneova part­nerka z Rockyho, Coppolova mladší sestra Talia Shireová. Téměř tří­ho­di­nový sní­mek (který uvá­díme, stejně jako další díly tri­lo­gie, ve dvou čás­tech) vrcholí slav­nou scé­nou křtu Michaelova synovce (před­sta­vo­va­ného Coppolovou dce­rou Sofií), pro­stří­ha­ného krva­vým vyři­zo­vá­ním účtů s ostat­ními mafi­án­skými rodi­nami, jež zna­me­nalo upev­nění moci Corleonova klanu, ale také defi­ni­tivní pře­vzetí “rodinné firmy” zprvu zdrá­ha­vým Michaelem, který se stává důstoj­ným nástup­cem zemře­lého otce.

Pidiobři 3D

Ve snímku Pidiobři nahléd­nete na život čip­manka a křečka pré­ri­o­vého zcela novou per­spek­ti­vou. S pomocí vyso­ko­rych­lost­ních kamer uvi­díte dvou­mě­síč­ního čip­manka, jak se při­pra­vuje na svou první zimu, při­čemž dru­hého pro­ta­go­nistu – křečka pré­ri­o­vého – zase při­stih­nete ve chvíli, kdy opouští mateř­skou noru a vydává se čelit nástra­hám nehos­tinné pouště. Technologická spe­ci­fi­kace ovšem není to jediné, co tenhle počin odli­šuje od zbytku žánrové pro­dukce. Stejně pro­gre­sivní jsou i jeho for­mální aspekty a narace. Většina podob­ných filmů ilu­struje na jedin­cích či sku­pi­nách zví­řat životní styl celého druhu. V Pidiobrech se oproti tomu setkáte s dvěma ústřed­ními posta­vami, jejichž zob­ra­zení tento zaběh­nutý rámec vyprá­vění pře­kra­čuje; jejich životy jsou silně indi­vi­du­a­li­zo­vány.

Zootropolis: Město zvířat

Moderní met­ro­pole zví­řat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to vel­ko­lepé vel­ko­město, ve kte­rém žijí pospolu zví­řata ze všech koutů světa. Je to met­ro­pole, kde můžete být kým­koli bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí opti­mis­tická stráž­nice Judy Hopkavá, zjistí, že být prv­ním krá­lí­kem v poli­cej­ním sboru vel­kých a drs­ných zví­řat není žádná legrace. A pro­tože chce všem doká­zat, že na to má, skočí po první pří­le­ži­tosti řešit náročný a záhadný pří­pad, i když to zna­mená vzít do party upo­ví­da­ného a všemi mastmi maza­ného lišáka Nicka Wilda.

Polednice

Eliška s malou dcer­kou se po mnoha letech vrací do rodné ves­nice svého muže, aby se zde poku­sila o nový začá­tek. Kromě vlíd­ného při­jetí sou­sedů ji tu však čeká i setkání s místní podi­vín­kou, ženou, která ve své poma­tené mysli vleče tíhu vlast­ního dáv­ného neštěstí. Kolem Elišky, vysta­vené trau­ma­tům z osa­mě­losti a postupně vysi­lo­vané boji s neko­neč­nými úřed­ními ste­re­o­typy, se postupně začí­nají spřá­dat sítě pro­kletí. Podaří se Elišce zachrá­nit sebe i dceru před mys­te­ri­óz­ním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín Polednice a nebo vlastní šílen­ství?

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • JOSH BROLIN11. listopadu 2015 JOSH BROLIN Žádaný filmový herec JOSH BROLIN , držitel nominace na Oscara, hraje náročné role v mainstreamových studiových filmech i v nezávislých filmech nutících k zamyšlení. Zanedlouho uvidíme Brolina po boku Jakea Gyllenhaala, Jasona Clarka a […] Posted in Profily osob
  • ZTRACENO V PŘEKLADU24. března 2004 ZTRACENO V PŘEKLADU Bob Harris (Bill Murray) a Charlotte (Scarlett Johansson) jsou dva Američani v Tokiu. Bob je filmová hvězda, která má ve městě natáčet reklamu na whiskey, zatímco Charlotte je mladá žena, která cestuje se svým workoholickým manželem […] Posted in Filmové premiéry
  • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o studentských trápeních a začínajících láskách  připomene […] Posted in Filmové premiéry
  • n200709111846_Scoop20. září 2007 Sólokapr (Scoop) Woody Allen, Scarlett Johansson a k tomu do třetice všeho dobrého charismatický Hugh Jackman. Co se od nich dá čekat? Přinejmenším slušná komedie. Loď mrtvých unášená proudem řeky Styx. Lhostejný Smrťák si nevšímá lidí, kteří pořád […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Hotel Transylvánie – o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie – o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a pečující a pro svou dceru by udělal naprosto cokoliv, […] Posted in Filmové premiéry
  • Mezi námi děvčaty14. listopadu 2003 Mezi námi děvčaty Jamie Lee Curtis a Lindsay Loga v nové komedii od Walta Disneye. Premiéra 11. 12. 2003Dr. Tess Coleman (JAMIE LEE CURTIS) a její patnáctiletá dcera Anna (LINDSAY LOHAN) spolu příliš nevycházejí. Nerozumí si v otázkách oblékání, účesů, […] Posted in Filmové premiéry
  • Přemiéry říjen 20123. října 2012 Přemiéry říjen 2012 04. 10. 12 - Cesta do lesa Honza Marák (Tomáš Hanák) dávno rezignoval na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na konci malé vesnice, kde se zabydlel se svoji ženou Markétou (Bára Schlesinger), dcerou Anynou (Anna Linhartová) a synem […] Posted in Filmové premiéry
  • Dubnové novinky31. března 2003 Dubnové novinky I v dubnu k nám příjde mnoho filmů, tentokrát necelých 20 3.4.2003 Daredevil - filmová adaptace komikové předlohy o temném nočním mstiteli Loď duchů - Duchařský Thriller o jedné objevené strašitelní lodi Cesta do fantazie - Animák z […] Posted in Filmové premiéry
  • Gravitace | Gravity [90%]4. října 2013 Gravitace | Gravity [90%] Alfonso Cuarón je jedním z těch tvůrců, na kterého film se těšíte už jen z podstaty, že se jedná o film jedinečného tvůrce. Nejenom že má tento mexický režisér na svém účtě nejlepší z adaptací knih Harryho Pottera, jeho do této doby […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…), Filmové premiéry
  • Vítězný benátského filmového festivalu bude mít v květnu premiéru v českých kinech 24. dubna 2014 Vítězný benátského filmového festivalu bude mít v květnu premiéru v českých kinech Poprvé v celé historii festivalu, sahající až do roku 1932, si sošku Zlatého lva odnesl dokumentární film  Sacro GRA a s ním i jeho režisér Gianfranco Rosi. Vítězný snímek, sledující život lidí žijících v blízkosti hlavní dopravní tepny […] Posted in Filmové premiéry

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.