Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Decibely lásky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V hlav­ních rolích pří­běhu tří dvo­jic zcela roz­díl­ného věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, Marika Šoposká, Aneta Vrzalová a bývalý fot­ba­lista a sou­časný tre­nér Viktorie Plzeň, česká fot­ba­lová legenda Pavel Horváth, který ve filmu před­vede i své pěvecké a taneční nadání.

Příběh Decibelů lásky vypráví odvě­kou lid­skou touhu po lásce, život­ním part­ner­ství, nápravě křivd i omylů a popi­suje sny a touhy oby­čej­ných lidí, které jsou vlastní všem gene­ra­cím. Hrdinové pří­běhu, dnešní „pět­a­dva­ce­ti­letí“, pro­chá­zejí stej­nými peri­pe­ti­emi, jako jejich rodiče, pra­ro­diče, tak, jak tomu je po tisí­ci­letí, pro­tože lid­ská touha a víra v lásku je věčná a nezná čas ani hra­nice.

Kristián Hovorka (Rudolf Hrušínský nejml.) spolu s Otou (Pavel Horváth) pra­cuje v Technických služ­bách Plzeňském magis­trátu, kde mají na sta­rosti úklid města. Souhrou náhod se seznámí s  talen­to­va­ným, začí­na­jí­cím uměl­cem Danem (Filip Cíl), který si zde, spolu s kama­rá­dem Viktorem (Martin Hejný), díky přímluvě své pohledné sestry Danky (Petra Svoboda), odpy­kává trest za nepo­vo­le­nou umě­lec­kou per­for­manci.

Dan se na dis­ko­téce seznámí s  Betkou (Alžběta Bartošová), jejich citové vzpla­nutí naráží na „kla­sické“ pro­blémy sou­čas­ných mla­dých se svě­tem kolem sebe. Pro zami­lo­va­nou dvo­jici je to pře­de­vším Betčina  nepře­jícná kama­rádka (Aneta Vrzalová) či její pří­tel Robert Koukal (Jakub Grafnetr). A zatímco Danka s Kristiánem hle­dají cestu, jak konečně zakot­vit „v neklid­ných vodách života“, tak Kristiánův táta Láďa (Rudolf Hrušínský ml.) a Betčina šar­mantní tetička (Iva Janžurová) doka­zují celému světu, že věk je pouhé číslo. Kristiána navíc čeká, spolu s nápra­vou dávné křivdy, jak mu to radí jeho nej­lepší kama­rádka Lenka (Lucie Vondráčková), i nale­zení „cesty“ k dceři Jitce (Marika Šoposká).

Film vyu­žívá „star­ších“ i nových pís­ni­ček Michala Davida, jehož hity se staly nedíl­nou sou­částí mnoha filmů. Tvorba Michala Davida pro­vází již řadu gene­rací, zpě­vák je stá­licí na čes­kém hudeb­ním nebi a jeho chytlavé hity dokáží spo­leh­livě najít poslu­chače u nác­ti­le­tých, stejně jako u jejich pra­ro­dičů. Ve filmu zazní nejen původní a legen­dární pís­ničky jako:  Jsou rána tíživá, Nikdo nepři­šel, Chtěl bych žít tak, jak se má, nebo Každý mi tě, lásko, závidí, ale i nově zkom­po­no­vaná hudba,  dopl­něná pís­nič­kami Joe Cockera, Westlife. Atraktivní sou­částí filmu jsou taneční scény v cho­re­o­gra­fii Petra Čadka.

Chtěl jsem nato­čit pro diváka pří­vě­tivý, nekom­pli­ko­vaný, roman­tický film, ve kte­rém se každý tak tro­chu „najde“, oddycho­vou “loves­tory“ oby­čej­ných lidí, která by měla diváka poba­vit, potě­šit, nechat zasnít, jakoby pohla­dit „na duši“, říká autor scé­náře a reži­sér Míla Halík.

Mým zámě­rem bylo, aby vznikl film, který je takový, jako jsou a hlavně o čem jsou moje pís­ničky. Aby s ním člo­věk měl chuť Žít non stop a Žít tak, jak se má, pro­ží­val Lásku, kte­rou mu každý závidí a cítil pří­zeň a pod­poru Pár přá­tel, co stačí mít!,“ říká pro­du­cent a autor hudby Michal David.

Chtěli jsme film o životě, o tom, co si každý přeje pro­žít a taky může zažít –  ať je starý nebo mladý, pro­tože všem třem gene­ra­cím, které se ve filmu obje­vují, je spo­lečná touha po lásce a naděje, že je v životě potká. A já věřím, že se stej­nými pocity budou z kina odchá­zet i diváci,“ dodává Michal David.

Ve filmu se objeví řada zná­mých čes­kých herec­kých jmen, mladí talen­to­vaní herci i osob­nosti v nezvyk­lých rolích. Pro některé zna­me­nalo natá­čení první větší zku­še­nost s natá­če­ním.

Miloš Forman, kte­rého si nesmírně vážím, mi kdysi řekl: Kdybys někdy chtěl točit film, pama­tuj si – jak si to obsa­díš, takový to máš. Když si obsa­díš člo­věka, kte­rému věříš, že to zvládne, dobře to dopadne. A já jsem se tím řídil,“ říká Míla Halík.  „Pro mne bylo nád­herné, že jsem mohl pra­co­vat s lidmi, které jsem celý život obdi­vo­val. A nej­krás­nější dárek pak pro mne bylo to, že i  jim se ta spo­lu­práce líbila. Pochvala od tako­vých vel­kých osob­ností jako je Iva Janžurová nebo Rudolf Hrušínský je pro mne vel­kou odmě­nou. Již od scé­náře jsem si před­sta­vo­val v kon­krét­ních rolích určité herce. Když jsem napří­klad oslo­vil Ivu Janžurovou, do poslední chvíle jsem nevě­řil, že při­jme – byla to přece jen zcela jiná nabídka, než obvykle dostává,“ vzpo­míná reži­sér.

Další osob­ností, která se ve filmu objeví je bývalý fot­ba­lista a dnes tre­nér Viktorie Plzeň, plzeň­ská ikona, Pavel Horváth. Režisér Míla Halík na jeho výkony pěje chválu. „Pavel je typ for­ma­nov­ského natur­š­čika, který dokáže pře­ko­nat nej­smě­lejší oče­ká­vání. Překvapil nás všechny, včetně tak zku­še­ných fil­mař­ských legend, jakými jsou kame­ra­man Vladimír Smutný nebo stři­hač Jiří Brožek,“ říká reži­sér a dodává: „Pavel je vtip­nej, chyt­rej, je inte­lek­tu­álně na výši, dokáže poho­tově rea­go­vat, umí impro­vi­zo­vat. Když jsem viděl, jak skvěle to zvládá, tak jsem jeho roli ještě roz­ší­řil,“ upřes­ňuje reži­sér, že Horváthova role není žádné vte­ři­nové hos­to­vání, ale plno­hod­notná úloha.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.


Části seriálu: Decibely lásky

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě jde o jakési volné pokračování Discopříběhů, kdy […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o studentských trápeních a začínajících láskách  připomene […] Posted in Filmové premiéry
 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí – 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene vybrané umělecké dílo a současně máme určitou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta2. února 2016 Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta Ve filmu Decibely lásky jste si vyzkoušel  kromě herectví  různé disciplíny – tanec, zpěv, hru na klavír, jízdu na popelářském voze -  co z toho bylo pro vás novinkou a co bylo pro vás nejnáročnější? Je úžasné, že v jednom filmu jsem si […] Posted in Rozhovory
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. Přitom počáteční nápad nabízel slibné východisko […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Já, Olga Hepnarová – 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová – 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde dokáže vydržet, je chata, kam nikdo nechodí. Samota […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a následně také Rudolf Hrušínský, tak mi došlo, že to […] Posted in Rozhovory
 • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s takovými legendami jako je například herečka Iva […] Posted in Rozhovory
 • Taxi 121 – 50 %2. září 2016 Taxi 121 – 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, což se ale bohužel zcela nedaří. Čas a nervozita […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Jak básníci čekají na zázrak – Z HISTORIE BÁSNÍKŮ5. dubna 2016 Jak básníci čekají na zázrak – Z HISTORIE BÁSNÍKŮ Píše se rok 1982. Do „filmové matriky“ se poprvé zapisuje film o Básnících – Jak svět přichází o básníky.  Z tvůrčí dílny doktora Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina. A na filmových plátnech září dvojice  kamarádů – Štěpán […] Posted in Speciály

X