Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Decibely lásky

Decibely lás­ky
Ohodnoťte člá­nek

V hlav­ních rolích pří­bě­hu tří dvo­jic zce­la roz­díl­né­ho věku, jejich přá­tel a sou­čas­ných i minu­lých lásek se obje­ví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, Marika Šoposká, Aneta Vrzalová a býva­lý fot­ba­lis­ta a sou­čas­ný tre­nér Viktorie Plzeň, čes­ká fot­ba­lo­vá legen­da Pavel Horváth, kte­rý ve fil­mu před­ve­de i své pěvec­ké a taneč­ní nadá­ní.

Příběh Decibelů lás­ky vyprá­ví odvě­kou lid­skou tou­hu po lás­ce, život­ním part­ner­ství, nápra­vě křivd i omy­lů a popi­su­je sny a tou­hy oby­čej­ných lidí, kte­ré jsou vlast­ní všem gene­ra­cím. Hrdinové pří­bě­hu, dneš­ní „pět­a­dva­ce­ti­le­tí“, pro­chá­ze­jí stej­ný­mi peri­pe­ti­e­mi, jako jejich rodi­če, pra­ro­di­če, tak, jak tomu je po tisí­ci­le­tí, pro­to­že lid­ská tou­ha a víra v lás­ku je věč­ná a nezná čas ani hra­ni­ce.

Kristián Hovorka (Rudolf Hrušínský nejml.) spo­lu s Otou (Pavel Horváth) pra­cu­je v Technických služ­bách Plzeňském magis­trá­tu, kde mají na sta­ros­ti úklid měs­ta. Souhrou náhod se sezná­mí s  talen­to­va­ným, začí­na­jí­cím uměl­cem Danem (Filip Cíl), kte­rý si zde, spo­lu s kama­rá­dem Viktorem (Martin Hejný), díky přímluvě své pohled­né sest­ry Danky (Petra Svoboda), odpy­ká­vá trest za nepo­vo­le­nou umě­lec­kou per­for­man­ci.

Dan se na dis­ko­té­ce sezná­mí s  Betkou (Alžběta Bartošová), jejich cito­vé vzpla­nu­tí nará­ží na „kla­sic­ké“ pro­blémy sou­čas­ných mla­dých se svě­tem kolem sebe. Pro zami­lo­va­nou dvo­ji­ci je to pře­de­vším Betčina  nepře­jíc­ná kama­rád­ka (Aneta Vrzalová) či její pří­tel Robert Koukal (Jakub Grafnetr). A zatím­co Danka s Kristiánem hle­da­jí ces­tu, jak koneč­ně zakot­vit „v neklid­ných vodách živo­ta“, tak Kristiánův táta Láďa (Rudolf Hrušínský ml.) a Betčina šar­mant­ní tetič­ka (Iva Janžurová) doka­zu­jí celé­mu svě­tu, že věk je pou­hé čís­lo. Kristiána navíc čeká, spo­lu s nápra­vou dáv­né křiv­dy, jak mu to radí jeho nej­lep­ší kama­rád­ka Lenka (Lucie Vondráčková), i nale­ze­ní „ces­ty“ k dce­ři Jitce (Marika Šoposká).

Film vyu­ží­vá „star­ších“ i nových pís­ni­ček Michala Davida, jehož hity se sta­ly nedíl­nou sou­čás­tí mno­ha fil­mů. Tvorba Michala Davida pro­vá­zí již řadu gene­ra­cí, zpě­vák je stá­li­cí na čes­kém hudeb­ním nebi a jeho chytla­vé hity doká­ží spo­leh­li­vě najít poslu­cha­če u nác­ti­le­tých, stej­ně jako u jejich pra­ro­di­čů. Ve fil­mu zazní nejen původ­ní a legen­dár­ní pís­nič­ky jako:  Jsou rána tíži­vá, Nikdo nepři­šel, Chtěl bych žít tak, jak se má, nebo Každý mi tě, lás­ko, závi­dí, ale i nově zkom­po­no­va­ná hud­ba,  dopl­ně­ná pís­nič­ka­mi Joe Cockera, Westlife. Atraktivní sou­čás­tí fil­mu jsou taneč­ní scé­ny v cho­re­o­gra­fii Petra Čadka.

„Chtěl jsem nato­čit pro divá­ka pří­vě­ti­vý, nekom­pli­ko­va­ný, roman­tic­ký film, ve kte­rém se kaž­dý tak tro­chu „najde“, oddycho­vou “loves­to­ry“ oby­čej­ných lidí, kte­rá by měla divá­ka poba­vit, potě­šit, nechat zasnít, jako­by pohla­dit „na duši“, říká autor scé­ná­ře a reži­sér Míla Halík.

„Mým zámě­rem bylo, aby vzni­kl film, kte­rý je tako­vý, jako jsou a hlav­ně o čem jsou moje pís­nič­ky. Aby s ním člo­věk měl chuť Žít non stop a Žít tak, jak se má, pro­ží­val Lásku, kte­rou mu kaž­dý závi­dí a cítil pří­zeň a pod­po­ru Pár přá­tel, co sta­čí mít!,“ říká pro­du­cent a autor hud­by Michal David.

„Chtěli jsme film o živo­tě, o tom, co si kaž­dý pře­je pro­žít a taky může zažít -  ať je sta­rý nebo mla­dý, pro­to­že všem třem gene­ra­cím, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí, je spo­leč­ná tou­ha po lás­ce a nadě­je, že je v živo­tě potká. A já věřím, že se stej­ný­mi poci­ty budou z kina odchá­zet i divá­ci,“ dodá­vá Michal David.

Ve fil­mu se obje­ví řada zná­mých čes­kých herec­kých jmen, mla­dí talen­to­va­ní her­ci i osob­nos­ti v nezvyk­lých rolích. Pro někte­ré zna­me­na­lo natá­če­ní prv­ní vět­ší zku­še­nost s natá­če­ním.

Miloš Forman, kte­ré­ho si nesmír­ně vážím, mi kdy­si řekl: Kdybys někdy chtěl točit film, pama­tuj si – jak si to obsa­díš, tako­vý to máš. Když si obsa­díš člo­vě­ka, kte­ré­mu věříš, že to zvlád­ne, dob­ře to dopad­ne. A já jsem se tím řídil,“ říká Míla Halík.  „Pro mne bylo nád­her­né, že jsem mohl pra­co­vat s lid­mi, kte­ré jsem celý život obdi­vo­val. A nej­krás­něj­ší dárek pak pro mne bylo to, že i  jim se ta spo­lu­prá­ce líbi­la. Pochvala od tako­vých vel­kých osob­nos­tí jako je Iva Janžurová nebo Rudolf Hrušínský je pro mne vel­kou odmě­nou. Již od scé­ná­ře jsem si před­sta­vo­val v kon­krét­ních rolích urči­té her­ce. Když jsem napří­klad oslo­vil Ivu Janžurovou, do posled­ní chví­le jsem nevě­řil, že při­jme – byla to pře­ce jen zce­la jiná nabíd­ka, než obvykle dostá­vá,“ vzpo­mí­ná reži­sér.

Další osob­nos­tí, kte­rá se ve fil­mu obje­ví je býva­lý fot­ba­lis­ta a dnes tre­nér Viktorie Plzeň, plzeň­ská iko­na, Pavel Horváth. Režisér Míla Halík na jeho výko­ny pěje chvá­lu. „Pavel je typ for­ma­nov­ské­ho natur­š­či­ka, kte­rý doká­že pře­ko­nat nej­smě­lej­ší oče­ká­vá­ní. Překvapil nás všech­ny, včet­ně tak zku­še­ných fil­mař­ských legend, jaký­mi jsou kame­ra­man Vladimír Smutný nebo stři­hač Jiří Brožek,“ říká reži­sér a dodá­vá: „Pavel je vtip­nej, chyt­rej, je inte­lek­tu­ál­ně na výši, doká­že poho­to­vě rea­go­vat, umí impro­vi­zo­vat. Když jsem viděl, jak skvě­le to zvlá­dá, tak jsem jeho roli ješ­tě roz­ší­řil,“ upřes­ňu­je reži­sér, že Horváthova role není žád­né vte­ři­no­vé hos­to­vá­ní, ale plno­hod­not­ná úlo­ha.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.


Části seriálu: Decibely lásky

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí11. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí Dnes proběhla novinářská projekce nového českého filmu, kde v příběhu ze školního soustředění žáků pražské konzervatoře zazní známé melodie z muzikálu Starci na chmelu. Příběh o […]
 • Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 %12. ledna 2016 Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát aktuální lidské příběhy v kulisách osvědčené divadelní hry nebo muzikálu. Jednak se tak připomene […]
 • „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable23. srpna 2017 „Trapný padesátky“ hledají řešení na své trable Česká televize připravila komediální seriál režiséra Michala Vajdičky, který vznikl podle scénáře spisovatelky Ireny Obermannové, Trapný padesátky. „Padesátka je pro ženu důležitý životní […]
 • Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta2. února 2016 Filip Cíl: Jízda na popelářském voze je sen každého špunta Ve filmu Decibely lásky jste si vyzkoušel  kromě herectví  různé disciplíny – tanec, zpěv, hru na klavír, jízdu na popelářském voze -  co z toho bylo pro vás novinkou a co bylo pro vás […]
 • Probudím se včera – divákova noční můra  (40%)16. března 2012 Probudím se včera – divákova noční můra (40%) Proč chodit zbytečně kolem horké kaše. Další pokus o českou komedii je směšný sám o sobě, ale bohužel ne zásluhou dobře napsaného scénáře, zdařilé realizace či slušných hereckých výkonů. […]
 • Já, Olga Hepnarová - 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová - 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
 • Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech2. února 2016 Petra Svoboda: Vánek přímotopu ve vlasech Decibely lásky byla vaše první větší filmová zkušenost, takže  jaké vzpomínky a zážitky jste si z natáčení odnesla? Odnesla jsem si spoustu dojmů a zážitků. Potkala jsem se na place s […]
 • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
 • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze