Preview: Poslední samuraj
Preview: Poslední samu­raj
Ohodnoťte člá­nek

Příběh Posledního Samuraje je situ­o­ván do Japonska roku 1870. Jeho ústřed­ní posta­vou je kapi­tán Woodrow Algren (Tom Cruise), vyslou­ži­lý ame­ric­ký voják sil­ně pozna­me­na­ný vřa­vou občan­ské vál­ky. Coby vysla­nec Winchesterových zbroj­ních závo­dů se vydá­vá do země vychá­ze­jí­cí­ho slun­ce, aby zde s císa­řem dojed­nal lukra­tiv­ní kšeft točí­cí se oko­lo dodáv­ky střel­ných zbra­ní. Slovo dá slo­vo, a aniž by Algren sta­čil dopít šálek zele­né­ho čaje, už je jas­né, že se za vel­kou lou­ži nevrá­tí. Woodrow nao­pak při­jme nabíd­ku japon­ské armá­dy a roz­hod­ne se ji řád­ně zmo­der­ni­zo­vat · jak po strán­ce tak­tic­ké, tak po strán­ce arze­nál­ní.

Zpočátku pro­bí­há všech­no bez potí­ží, když pak ale dojde na prv­ní kon­flikt, Algren pocí­tí na vlast­ní kůži hoř­kou chuť poráž­ky. Jeho voj­sko, upřed­nost­ňu­jí­cí „dement­ní“ sys­tém „nabít-výstřel-nabít“, je v mži­ku roz­prá­še­no hrst­kou ostří­le­ných samu­ra­jů a on sám je zra­něn, potaž­mo zajat.

Z těž­ké­ho bez­vě­do­mí se Algren pro­bou­zí upro­střed samu­raj­ské­ho tábo­ra. Klást si otáz­ku, proč zůstal jako jedi­ný živ, je v tu chví­li zby­teč­né. Jakmile se Woodrow setká s vůd­cem Katsumotem, je mu nabíd­nu­to rozum­né, i když nezvyk­lé ulti­má­tum. Navzdory neli­bos­ti ostat­ních samu­ra­jů musí zůstat v tábo­ře, při­vyk­nout si míst­ním zvyk­los­tem a poznat i dru­hou stra­nu min­ce. I pro­to není divu, že Algren vzá­pě­tí „vystříz­li­ví“ a uvě­do­mí si, za jaký man­čaft by měl kopat, či spí­še ohá­nět se mečem...

Poslední samu­raj je v tom­to roce už něko­li­ká­tým sto­mi­li­o­no­vým pro­jek­tem. Nicméně stu­dio Warner Bros skrom­nos­tí nešet­ří a sní­mek reži­sé­ra Edwarda Zwicka ozna­ču­je za tře­tí nejam­bi­ci­óz­něj­ší bloc­kbus­ter roku (hned po T3Matrixu Reloaded). Jen posuď­te sami – v hlav­ní roli nej­vý­dě­leč­něj­ší herec sou­čas­nos­ti, scé­nář, pod nímž je pode­psa­ný John Logan (mají­cí na svě­do­mí mj. Gladiátora), a v nepo­sled­ní řadě Zwickova kan­tor­ská tak­tov­ka, kte­rou bylo máchá­no např. při natá­če­ní váleč­né­ho vel­ko­fil­mu Glory. Většina čte­ná­řů bude se mnou jis­tě sou­hla­sit, když s nad­sáz­kou napí­ši, že si těž­ko může­me přát více.

Natáčení Posledního samu­ra­je pro­bí­ha­lo hned na něko­li­ka kon­ti­nen­tech. Přestože se záplet­ka ode­hrá­vá výhrad­ně v Japonsku, i v tom­to pří­pa­dě uzna­li tvůr­ci za per­spek­tiv­něj­ší nato­čit pře­váž­né množ­ství scén v „zemi Pána prs­te­nů“ (v samot­né Asii je zau­ja­ly pou­ze loka­ce na Kjótu a zámek Himeji). Právě na Novém Zélandu se v posled­ní době natá­čí „o sto šest“ a míst­ní eko­no­mi­ka záslu­hou toho buj­ně vzkvé­tá. Že to vždy nemu­sí být pro fil­ma­ře pro­cház­ka růžo­vým sadem, o tom se reno­mo­va­ný reži­sér Zwick pře­svěd­čil v oka­mži­ku, kdy se dostal do pří­mé­ho kon­flik­tu s míst­ním domo­ro­dým kme­nem Maorů. Důvodem spo­ru se sta­lo zne­svě­ce­ní novozéland­ské hory Taranaki, kte­rá ve fil­mu nahra­zu­je japon­skou posvát­nou horu Fudži. Přesto všech­no… v koneč­ném zúčto­vá­ní nešlo o nic tra­gic­ké­ho. Jak poz­dě­ji vyply­nu­lo ze slov maor­ské­ho mluv­čí­ho, jeho kmen sice poža­do­val po štá­bu urči­té „odškod­né“, ale roz­hod­ně neměl na mys­li náhra­du finanč­ní. Postačilo by údaj­ně i smíř­li­vé ges­to.

Když se řek­ne „his­to­ric­ký vel­ko­film“, vět­ši­na z nás si vyba­ví nád­her­né exte­ri­é­ry a napě­tím nasák­lé sou­bo­je plné krve a řin­čí­cích mečů. Poslední samu­raj by v tom­to smě­ru neměl být výjim­kou. O tom, že je Nový Zéland záru­kou kva­li­ty, jsme se moh­li na vlast­ní oči pře­svěd­čit pro­střed­nic­tvím Pána prs­te­nů, tak­že můžeme-li být v něja­ké sou­vis­los­ti prá­vem napja­ti, budou to nej­spíš akč­ní pasá­že. V tom­to pří­pa­dě vlé­va­jí do žil mír­ný opti­mis­mus dvě věhlas­ná jmé­na. V prvé řadě je to reži­sér Zwick, kte­rý má s natá­če­ním hro­mad­ných bitev boha­té zku­še­nos­ti (viz. Odvaha pod pal­bou nebo Legenda o váš­ni), a poté zná­mý cho­re­o­graf šer­míř­ských umě­ní Nick Powell, kte­rý zau­čo­val Russela Crowea pro Gladiátora nebo Mela Gibsona pro Statečné srd­ce.

Přihlédneme-li pak k herec­kým kva­li­tám Toma Cruise a ke sna­ze tvůr­ců nato­čit co nejau­ten­tič­těj­ší japon­skou ver­zi Tance s vlky, jsou oče­ká­vá­ní navo­ze­ná slib­ně sestří­ha­ným trai­le­rem zřej­mě opráv­ně­ná. Na koneč­ný ortel si ovšem bude­me muset něja­ký ten pátek počkat, neboť čes­ká pre­mi­é­ra Zwickova epo­su je sta­no­ve­na až na začá­tek příští­ho roku.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • X-Men 2 - preview15. dubna 2003 X-Men 2 - preview Přestože americká premiéra filmu X-Men 2, pokračování kultovního titulu X-Men, podle proslulého comicsu stejného jména, proběhla už 5. února 2003, my se dočkáme až v květnu tohoto roku. […]
 • ČT art slaví čtvrté narozeniny a plánuje nové pořady31. srpna 2017 ČT art slaví čtvrté narozeniny a plánuje nové pořady Na dnešní tiskové konferenci  se hodnotilo čtyřleté období a současně představil výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl novinky programu. Již čtyři roky nabídla Česká televize díky kanálu ČT […]
 • Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové  26. září 2012 Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové Nový český celovečerní dokumentární film Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama, inspirovaný životními osudy herečky Doroty Nvotové, začíná tento týden natáčet v Nepálu autorka a režisérka […]
 • K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky10. ledna 2004 K A M E Ň Á K 2 - Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými „kamennými“ vtipy, přímo navazuje na první díl. Ten končil vytrysknutím modrého „erektivního“ pramene ze skály na zámku, v jihočeském […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […]
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]
 • Hledá se Nemo - Preview19. října 2003 Hledá se Nemo - Preview V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Marlin se s obavami ze všech nepředvídatelných […]
 • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž […]
 • TOM CRUISE A EMILY BLUNT VTRHNOU DO KIN V NOVÉM SCI FI THRILLERU 14. BŘEZNA 2014 2. října 2012 TOM CRUISE A EMILY BLUNT VTRHNOU DO KIN V NOVÉM SCI FI THRILLERU 14. BŘEZNA 2014 REŽISÉREM FILMU NA MOTIVY NOVELY „ALL YOU NEED IS KILL“ JE DOUG LIMAN.  Praha, 2. října 2012 – 14. března 2014 uvedou společnosti Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures a Village […]
 • Mission: Impossible III - preview18. března 2006 Mission: Impossible III - preview Je tomu 10 let co se Tom Cruise jako Ethan Hunt představil ve filmu Mission: Impossible Briana De Palmy. A je tomu 6 let od jeho druhého nástupu na plátna kin v režii Johna Woo. Letos nás […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X