Bulletproof Monk
Bulletproof Monk
Ohodnoťte člá­nek

Karel Roden opět úto­čí na Hollywood. Tentokráte se ujal role tem­né­ho mis­tra Kung-Fu….

Filmy s téma­ti­kou bojo­vých umě­ní se těší vel­ké obli­bě už veli­ce dlou­ho a zájem o ně neu­ti­chá, nao­pak. Ovšem prav­dou je, že v posled­ní době titu­lů, kte­ré by dosa­ho­va­ly urči­té kva­li­ty a nepu­to­va­ly rov­nou na video, není pří­liš mno­ho. Samozřejmě je tu skvě­lý Tygr a Drak, ovšem, vyjme­nu­je­te mi pět dal­ších? Já osob­ně si mno­ho z nich nevy­ba­vím. Snad ješ­tě Romeo musí zemřít!, ale dál? Jistě, ve vět­ši­ně akč­ních fil­mů je bojo­vé umě­ní obsa­že­no, ale je oprav­du výjim­kou, když se obje­ví film, kde se kla­de vel­ký důraz na bojo­vé sek­ven­ce a navíc jsou i cho­re­o­gra­fic­ky dob­ře zpra­co­va­né. Proto pokud chce­me oce­nit někte­rý z mno­ha bojo­vých umě­ní, musí­me zajít do video­půj­čov­ny a hod­ně dlou­ho hle­dat něja­ký „béč­ko­vý“ titul, kte­rý by naše chout­ky uspo­ko­jit. Ale tomu je konec. Po skvě­lém Tygru a Drakovi (kte­rý dokon­ce obdr­žel Oscara za nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film) se Chow Yun-Fat vra­cí v plné síle…. A pro­ti němu, opět v roli úhlav­ní­ho nepří­te­le, sta­ne Karel Roden (kte­rý mimo­cho­dem pro­šel tré­nin­kem, už toli­krát zmi­ňo­va­ných, bojo­vých umě­ní).

Přestože toho není o pří­bě­hu pří­liš zná­mo, tak i ona „tro­š­ka“ je dosta­teč­ným vna­di­dlem pro milov­ní­ky kva­lit­ních akč­ních sním­ků….

Šedesát let ces­tu­je beze­jmen­ný tajem­ný mnich po svě­tě a ochra­ňu­je sta­ro­dáv­ný svi­tek, jež je klí­čem k nesmír­né moci. Nyní musí mnich nelézt nové­ho ochrán­ce svit­ku. Kar (Sean William Scott) není jed­ním z kan­di­dá­tů, je to pou­lič­ní kluk, zahle­dě­ný pou­ze do sebe. Ovšem, když pomů­že mni­cho­vi unik­nout ze zaje­tí, sta­nou se part­ne­ry a ochrán­ci svě­ta před těmi, kte­ří tou­ží po svit­ku a pro jeho zís­ká­ní jsou schop­ni udě­lat vše…. Ale nebu­dou sami, na jejich stra­nu se při­dá i rus­ká mafi­án­ská prin­cez­na (James King) zva­né Bad Girl….

Z pří­bě­hu je cítit onen, mnou milo­va­ný nádech, kla­sic­kých hong-kongských fil­mů typu Zrada a Pomsta. Typický sou­boj dob­ra a zla oko­ře­ně­ný neu­vě­ři­tel­ným množ­stvím vizu­ál­ních efek­tů (oko­lo 250) a skvě­lý­mi bojo­vý­mi scé­na­mi. Bulletproof Monk má být film, kte­rý by se z urči­té­ho ohle­du dal srov­ná­vat s Matrixem, tak­že je jis­té, že je na co se těšit. A kro­mě toho, dal­ším vel­kým láka­dlem je beze­spo­ru pří­tom­nost Karla Rodena v roli Struckera, mis­tra bojo­vých umě­ní. 

Já osob­ně se nemo­hu dočkat a dou­fám, že stej­ně tak vy. Je sice prav­da, že se obje­vi­ly zprá­vy, že film nemu­sí být vůbec v Čechy uve­den, ale já dou­fám, že je to jen hloupý drb, pro­to­že jest­li je to prav­da, tak bude­me ochu­ze­ni o sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí akč­ní film.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 201731. července 2017 Informace z tiskové konference po novinářské projekci filmu Křižáček – Kino Atlas 27.července 2017 Ve čtvrtek 27. července se konala v kině Atlas novinářská projekce filmu Křižáček, který na filmovém festivalu v Karlových Varech získal Křišťálový glóbus za nejlepší film. Po projekci pak […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
 • Smrtelné historky míří do kin22. března 2016 Smrtelné historky míří do kin Dnešní novinářská projekce nového animovaného filmu Smrtelné historky  proběhla za velkého zájmu novinářů.  Zajímavé triky a nápady navazují na tradici animovaných filmů. Na tiskové […]
 • Zlodějka knih - NOVÁ RODINA4. ledna 2014 Zlodějka knih - NOVÁ RODINA Se Sophií Nelisse v roli Liesel filmaři rychle uzavřeli dlouho diskutované možnosti hereckého obsazení postav Hanse a Rosy Hubermannových. Jejich volba padla na Geoffreyho Rushe a Emily […]
 • Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho2. března 2017 Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho Romantické drama o finském boxerovi zaujal loni na festivalu v Cannes, kde jako vůbec první finský film zvítězil v sekci Un Certain Regard a poté se představil na 51. MFF v Karlových […]
 • Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor1. března 2018 Premiéra dokumentu Bohu žel se uskuteční 6. Března v kině Světozor Celovečerní dokument Bohu žel, natáčel režisér Saša Dlouhý několik let, během kterých sledoval životní příběh uprchlíků, různého postavení, jenž přišli do České republiky požádat o azyl, […]
 • Bolero13. března 2004 Bolero Byla znásilněna!A jelikož nechtěla mlčet, musela zemřít!Český film inspirovaný skutečnou událostí !Bolero O filmu: Scénář napsala Markéta Zinnerová, kterou při psaní asi ani ve snu […]
 • Fotograf a jeho film6. ledna 2015 Fotograf a jeho film Dnes představili tvůrci novinářům film Fotograf a zájem byl velký. Jednak zapůsobila samotná osobnost známého fotografa Jana Saudka a také možnost nahlédnout trochu „pod pokličku“ jeho […]
 • Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové  26. září 2012 Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové Nový český celovečerní dokumentární film Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama, inspirovaný životními osudy herečky Doroty Nvotové, začíná tento týden natáčet v Nepálu autorka a režisérka […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X