Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin


Nový film Hurvínek a kou­zel­né muze­um vzni­kal více než sedm let. Nyní se prá­ce chý­lí ke kon­ci a pří­běh legen­dár­ních posta­vi­ček dostal zce­la novou, moder­ní podo­bu. Snímek vzni­kal pod vede­ním pro­du­cen­ta a hlav­ní­ho reži­sé­ra Martina Kotíka a pra­co­val na něm tým špič­ko­vých sce­náris­tů, výtvar­ní­ků a ani­má­to­rů z růz­ných evrop­ských zemí. Autorem pří­bě­hu a čle­nem režij­ní­ho týmu je Jesper Møller, mimo jiné reži­sér fil­mu Asterix a Vikingové. Do čes­kých kin vstou­pí fil­mu Hurvínek a kou­zel­né muze­um 31.srpna 2017. Nyní se před­sta­vu­je pro­střed­nic­tvím prv­ní ukáz­ky :

Na počát­ku celé­ho pro­jek­tu byla myš­len­ka vytvo­řit původ­ní, napí­na­vý a dob­ro­druž­ný čes­ký sní­mek, kte­rý by doká­zal poba­vit dět­ské pub­li­kum škol­ní­ho věku, a záro­veň dospě­lé divá­ky vrá­til k hrdi­nům, kte­ré si v dět­ství oblí­bi­li.

„Spejbl a Hurvínek jsou sou­čás­tí živo­tů mno­ha gene­ra­cí dětí, řada z těch, kte­ří na jejich pří­bě­zích vyrost­li, jsou již dnes ve věku, kdy sami mají vnou­ča­ta. Příběhy S+H, ať v diva­dle nebo v tele­viz­ních seri­á­lech, byly dopo­sud vyprá­vě­ny tra­dič­ní for­mou – tedy jako lout­ko­vé fil­my. Formální postu­py a tech­no­lo­gie se posu­nu­ly ohrom­ně dopře­du, ale to, co zůstá­vá je pří­běh a hrdi­na, s nímž se může dět­ský divák zto­tož­nit. Hurvínek byl od počát­ku tím­to typem kluka – roš­ťák s dob­rým srd­cem, kte­rý pro­vá­dí lot­ro­vi­ny, nepo­slou­chá ´taťul­du´, ale nako­nec si vždyc­ky uvě­do­mí, co je správ­né. Je to kluk, se kte­rým chce­te kama­rá­dit. A to byl ide­ál­ní výcho­zí bod pro pro­jekt, kte­rý čes­kým divá­kům při­ne­se pro­dlou­že­ní tra­di­ce ve spo­je­ní s moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a záro­veň bude sro­zu­mi­tel­ný i pro mezi­ná­rod­ní pub­li­kum, kte­ré tu naši zku­še­nost nemá, “ říká Martin Kotík. 

Filmový pří­běh Hurvínek a kou­zel­né muze­um nabí­zí zce­la nové, původ­ní dob­ro­druž­ství. Pan Spejbl pra­cu­je jako hlí­dač Muzea lou­tek, kte­ré­mu však hro­zí zbou­rá­ní. Hurvínek zase jed­nou nepo­slou­chá a poda­ří se mu pro­nik­nout do uza­vře­ných pro­stor muzea, kde obje­ví svět, skry­tý před zra­ky návštěv­ní­ků. A prá­vě v pod­ze­mí je ukry­to nejen tajem­ství kou­zel­né­ho muzea, ale i klíč k jeho záchra­ně. Hurvínka čeká nej­vět­ší dob­ro­druž­ství v živo­tě, při němž musí pro­ká­zat chyt­rost, šikov­nost, odva­hu a smysl pro přá­tel­ství, aby zachrá­nil ´taťul­du´, ale i kou­zel­né muze­um a celé měs­to z nad­vlá­dy zlo­čin­né­ho Pána lou­tek.

Vývoj pří­bě­hu, pří­pra­va a samot­né výtvar­né a ani­mač­ní prá­ce trva­ly sedm let. Několikrát se tvůr­ci vrá­ti­li na samý začá­tek, než našli opti­mál­ní podo­bu pří­bě­hu a jeho vyprá­vě­ní. Na fil­mu se kopro­dukč­ně podí­le­jí spo­leč­nos­ti z Česka, Belgie a Ruska, při­čemž film vzni­kal v ani­mač­ních stu­di­ích také v dal­ších evrop­ských zemí­ch, jako je Německo nebo Dánsko. Při vzni­ku fil­mu byly vyu­ži­ty nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gic­ké postu­py, sní­mek je nato­čen ve 3D a tvůr­ci věří, že je scho­pen obstát v kon­ku­ren­ci zahra­nič­ní ani­mo­va­né pro­duk­ce a při­tom neztra­tí poe­ti­ku a humor, zalo­že­ný na věč­ném špič­ko­vá­ní táty se synem.

„Klíčové pro vývoj celé­ho pro­jek­tu bylo, aby se s ním od počát­ku zto­tož­ni­li ti, kte­ří jsou pokra­čo­va­te­li legen­dár­ní tra­di­ce v dneš­ním Divadle Spejbla a Hurvínka. Bez jejich pod­po­ry bychom si nedo­ká­za­li film před­sta­vit,“ vysvět­lu­je Martin Kotík.

Ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová se ale roz­hod­la, že se její chrá­něn­ci na nové dob­ro­druž­ství vyda­jí. „Když jsem byla před více než sed­mi roky oslo­ve­na s nabíd­kou dát sou­hlas k nato­če­ní celo­ve­čer­ní­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu se Spejblem, Hurvínkem, Žerykem, Máničkou a její bábin­kou Kateřinou, zva­žo­va­la jsem, zda pod­stou­pit rizi­ko, kte­rým bylo pře­vést poe­ti­ku těch­to diva­del­ních kul­tov­ních postav do fil­mo­vé podo­by, kde je nut­ná úpra­va jejich podo­by, posun pohy­bo­vé šká­ly, kte­rou ani­ma­ce vyža­du­je a při zacho­vá­ní jejich cha­rak­te­ru při­stou­pit na akč­ní způ­sob vyprá­vě­ní fil­mo­vé­ho pří­bě­hu,“ vzpo­mí­ná Helena Štáchová.

„Přijala jsem toto dob­ro­druž­ství z více důvo­dů. Předně díky fil­mu se význam­ně zpo­pu­la­ri­zu­je Divadlo S+H a s tou­to lout­ko­vou rodin­kou se sezná­mí divá­ci nejen u nás, ale i tam v zahra­ni­čí, kde tyto ryze čes­ké lout­ky ješ­tě nezna­jí. A dále – tra­di­ce je pamě­tí doby, na kte­rou je tře­ba nava­zo­vat, a ne v ní ustr­nout. Naše lout­ky vdě­čí za svo­ji obli­bu u mno­ha gene­ra­cí pře­de­vším tomu, že for­ma i obsah vyprá­vě­ní se měni­ly spo­lu s časem, při zacho­vá­ní toho pod­stat­né­ho –cha­rak­te­rů, své­byt­né poe­ti­ky a jejich nad­ča­so­vé­ho humo­ru. Chci věřit, že divá­ci při­jmou jis­tý posun ve for­mě vyprá­vě­ní, kte­rou si ani­mo­va­ný film vyžá­dal,“ pře­je si ředi­tel­ka Divadla S+H Helena Štáchová.

Přímé spo­je­ní s tra­di­cí doklá­dá i to, že obě hlav­ní posta­vy fil­mu Hurvínek a kou­zel­né muze­um namlu­ví Martin Klásek, dnes umě­lec­ký šéf Divadla S+H, kte­rý inter­pre­ta­ci lou­tek pře­vzal po legen­dár­ním Miloši Kirschnerovi. „Velmi také pomohlo, že se na tvor­bě pří­bě­hu podí­lel sce­náris­ta Miki Kirschner, syn Miloše Kirschnera a paní Štáchové, kte­rý byl pro nás všech­ny záru­kou udr­že­ní správ­né­ho kur­zu při prá­ci s cha­rak­te­ry,“ dopl­ňu­je Martin Kotík.

Nyní čeka­jí film Hurvínek a kou­zel­né muze­um finál­ní post­pro­dukč­ní prá­ce, dokon­ču­je se dabing a nahrá­vá­ní hud­by a pís­ni­ček.

Film bude mít pre­mi­é­ru 31.srpna 2017 a do naši­ch kin ho uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost CinemArt.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film s názvem Rodinný přítel přijde do kin v […] Posted in Filmové novinky
  • Helena Štáchová22. března 2017 Helena Štáchová Helena Štáchová (18. listopadu 1944 – 22. března 2017) byla česká loutkoherečka, zpěvačka, scenáristka, režisérka, dabérka a od roku 1996 ředitelka loutkového Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro televizi dabuje Lízu Simpsonovou v kresleném […] Posted in Profily osob
  • Alois Nebel – 75 %26. září 2011 Alois Nebel – 75 % Do našich kin se dostává zajímavý film, který si určitě najde své příznivce. Unikátní zpracování hraného filmu s využitím technologie rotoskopie dodává dílu jednotné výtvarné ladění, které dokáže zaujmout diváka především svou vizuální […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Letadla – 50 %18. srpna 2013 Letadla – 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné jméno Prášek Skočdopole. Jeho práce, práškování […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Angry Birds ve filmu – O PŘÍBĚHU10. května 2016 Angry Birds ve filmu – O PŘÍBĚHU Vítejte na Ptačím ostrově, kde vedou nelétaví ptáci víceméně spokojený život. Ať už zrovna toužíte po nákupu čerstvých červů nebo si chcete nechat nabarvit peří v salónu krásy, najdete tu všechno, po čem by jakýkoliv pták mohl toužit. A […] Posted in Speciály
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, živící se ponožkami – ale pozor, jen těmi […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%)30. září 2011 Alois Nebel – tak trochu promarněná filmová adaptace výborného komiksu (60%) Na výsledek filmové adaptace dnes už téměř kultovního třídílného komiksu Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, s hlavní postavou výpravčího Aloise Nebela v zapadlé jesenické stanici Bílý Potok, se čekalo dlouhých pět let. Svůj podíl na tom měla […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Škatuláci – 50 %16. října 2014 Škatuláci – 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností je ale to, že podzemí tohoto městečka osídlují […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • V hlavě – Obsah/O filmu21. července 2015 V hlavě – Obsah/O filmu OBSAH Období dospívání může být velice komplikované. A pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat z amerického Středozápadu do San Francisca, kde její tatínek dostal novou práci, to platí dvojnásob. Stejně jako […] Posted in Speciály
  • Hledá se Dory – 80%27. června 2016 Hledá se Dory – 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, který vzniknul díky spolupráci Disney a Pixaru, pod […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

1 komentář: „Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.