Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk

Ve věku 91 let zemřel scé­náris­ta Howard Berk
Ohodnoťte člá­nek

Howard Berk, scé­náris­ta, jenž napsal mimo jiné scé­nář pro film Target s Genem Hackmanem z roku 1985, ale i epi­zo­dy detek­tiv­ní­ho seri­á­lu Columbo, film Mission: ImpossibleMcMillan & Wife, zemřel při­ro­ze­nou smr­tí ve věku 91 let v nedě­li v Los Angeles. O scé­náris­to­vě smr­ti infor­mo­val jeho syn.

Howard Berk byl dlou­ho­le­tým spi­so­va­te­lem a pro­fe­so­rem na uni­ver­zi­tě v Georgii , kde v mlá­dí vystu­do­val žur­na­lis­ti­ku. Jeho posled­ním pub­li­ko­va­ným dílem je esej pro National Geographic , „My Lunch With Hemingway,“ kde popi­su­je své setká­ní s Ernstem Hamingwayem na Kubě v pade­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí.

V té době půso­bil jako repor­tér pro novi­ny The Havana Herald, ale pra­co­val také pro novi­ny ve spo­je­ných stá­tech a napsal čtve­ři­ci sci-fi romá­nů. Howard Berk po sobě zane­chal syna Petera, bra­t­ra Roberta, vnou­ča­ta Jordan a Daniela a dce­ru Diane.

 

Zdroj: Hollywoodreporter

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2