Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Česká fil­mová a tele­vizní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­sila nomi­nace pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­rali z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních filmů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se o tro­feje Českého lva utkají v cel­kem 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­nací napříč všemi kate­go­ri­emi zís­kaly snímky Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovkyDomácí péče.

Kdo si odnese domů křišťálovou sošku Českého Lva?
Kdo si odnese domů křiš­ťá­lo­vou sošku Českého Lva?

Galavečerem bude opět pro­vá­zet roz­hla­sová a tele­vizní mode­rá­torka Lucie Výborná. Ceremoniál bude reží­ro­vat Michael Čech s Janem Svěrákem. Režie jed­not­li­vých medai­lonků se stejně jako v minu­lém roce ujala Tereza Kopáčová. Slavnostní pře­dání cen Český lev bude v pří­mém pře­nosu vysí­lat ČT 1 ve 20.00 hodin.

Novinkou 23. roč­níku Českého lva je udí­lení cen za tele­vizní tvorbu. Zapojily se Česká tele­vize, TV Prima, TV Nova, HBO Europe a TV Barrandov, které do tří vyhlá­še­ných kate­go­rií nomi­no­valy vybraná díla. Akademici hla­so­vali o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 23. roč­níku oce­nění Český lev od 1. pro­since 2015 do 15. ledna 2016. 119 hla­su­jí­cích členů ČFTA vybí­ralo z 27 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných filmů a 15 celo­ve­čer­ních doku­mentů. Kandidátům na České lvy s nej­vět­ším počtem 15 nomi­nací domi­nuje netra­diční kome­die Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově. Na dru­hém místě podle počtu nomi­nací je film Kobry a užovky reži­séra Jana Prušinovského s 12 nomi­na­cemi. O třetí nej­vyšší počet nomi­nací se dělí sní­mek Slávka Horáka s názvem Domácí péče a pohádka Sedmero krkavců reži­sérky Alice Nellis s počtem 9 nomi­nací. Následuje film Schmitke reži­séra Štěpána Altrichtera s 8 nomi­na­cemi. Novinkou letoš­ního Českého lva je udí­lení cen za tele­vizní tvorbu a to ve třech kate­go­ri­ích.

Film Fotograf si získal úspěch diváků a nyní je nominován na nejlepší film
Film Fotograf si zís­kal úspěch diváků a nyní je nomi­no­ván na nej­lepší film.
Alena Mihulová oceněná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.
Alena Mihulová oce­něná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.

O ceny se utká pět tele­vizí: Česká tele­vize, HBO Europe, TV Nova, TV Prima a TV Barrandov, které v prv­ním kole dopo­ru­čily do hla­so­vání něko­lik svých tele­viz­ních počinů. Posléze v dru­hém kole budou o vítě­zích hla­so­vat aka­de­mici ČFTA. Nominace a následně i ceny jsou udě­lo­vány v kate­go­ri­ích nej­lepší tele­vizní film nebo mini­sé­rie, nej­lepší dra­ma­tický tele­vizní seriál a nej­lepší doku­men­tární tele­vizní film nebo seriál. Nově mohli aka­de­mici navrh­nout také kan­di­dáty na cenu za mimo­řádný počin v oblasti audi­o­vize. Do dru­hého kola postu­pují návrhy, které pod­po­řili nejméně tři čle­nové aka­de­mie. Na tis­kové kon­fe­renci ČFTA byli kromě zve­řej­nění nomi­nací vyhlá­šeni také vítě­zové nesta­tu­tár­ních cen za nej­lepší fil­mový pla­kát a cena fil­mo­vých fanoušků. Ocenění za nej­lepší fil­mový pla­kát zís­kal Michal Tilsch, tvůrce pla­kátu filmu Kobry a užovky. Cenu fil­mo­vých fanoušků si odnesl reži­sér Jan Prušinovský za svůj film Kobry a užovky. Vítězům nesta­tu­tár­ních cen byla letos poprvé udě­lena skle­něná soška, jež je dílem desig­néra Jakuba Berdycha a české desig­nér­ské a sklář­ské firmy Lasvit.

Scéna z filmu Ztraceni v Mnichově
Scéna z filmu Ztraceni v Mnichově.

PŘEHLED NOMINACÍ :

NEJLEPŠÍ FILM :

Domácí péče – pro­du­cent Slávek Horák

Fotograf – pro­du­centi Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková

Kobry a užovky – pro­du­centi Ondřej Zima, Jan Prušinovský

Schmitke – pro­du­centi Tomáš Vach, Jörg Trentmann, Susann Schimk, Radim Procházka

Ztraceni v Mnichově – pro­du­cent David Ondříček

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM :

Evangelium podle Brabence – režie Miroslav Janek – pro­du­centi Vít Klusák, Filip Remunda

Filmový dob­ro­druh Karel Zeman – režie Tomáš Hodan – pro­du­cent Ondřej Beránek

Mallory – režie Helena Třeštíková – pro­du­centi Kateřina Černá, Pavel Strnad

Opři žeb­řík o nebe – režie Jana Ševčíková – pro­du­centka Jana Ševčíková

Vlna vs. břeh – režie Martin Štrba – pro­du­centky Zuzana Mistríková, Katarína Štrbová Bieliková, Ľubica Orechovská

NEJLEPŠÍ REŽIE :

Domácí péče – Slávek Horák

Letos o cenu Českého lva zabojují bratři Kryštof a Matěj Hádek
Letos o cenu Českého lva zabo­jují bratři Kryštof a Matěj Hádek

Kobry a užovky – Jan Prušinovský

Sedmero krkavců – Alice Nellis

Schmitke – Štěpán Altrichter

Ztraceni v Mnichově – Petr Zelenka

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI :

Domácí péče – Alena Mihulová

Fotograf – Máša Málková

Laputa – Tereza Voříšková

Sedmero krkavců – Martha Issová

Ztraceni v Mnichově – Jana Plodková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI :

Domácí péče – Boleslav Polívka

Fotograf – Karel Roden

Gangster Ka – Hynek Čermák

Kobry a užovky – Matěj Hádek

Ztraceni v Mnichově – Martin Myšička

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI : 

Domácí péče – Zuzana Kronerová

Domácí péče – Tatiana Vilhelmová

Kobry a užovky – Lucie Žáčková

Sedmero krkavců – Zuzana Bydžovská

Ztraceni v Mnichově – Jitka Schneiderová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI :

Gangster Ka – Predrag Bjelac

Kobry a užovky – Kryštof Hádek

Padesátka – Jiří Schmitzer

Ztraceni v Mnichově – Tomáš Bambušek

Ztraceni v Mnichově – Marek Taclík

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ :

Domácí péče – Slávek Horák

Kobry a užovky – Jaroslav Žváček

Sedmero krkavců – Alice Nellis

Schmitke – Tomáš Končinský, Jan Fusek, Štěpán Altrichter

Ztraceni v Mnichově – Petr Zelenka

NEJLEPŠÍ KAMERA :

Domácí péče – Jan Šťastný

Fotograf – David Ployhar

Kobry a užovky – Petr Koblovský

Schmitke – Cristian Pirjol

Ztraceni v Mnichově – Alexander Šurkala

NEJLEPŠÍ STŘIH :

Domácí péče – Vladimír Barák

Fotograf – Alois Fišárek

Kobry a užovky – Lukáš Opatrný

Schmitke – Philipp Wenning, Andrea Schumacher

Ztraceni v Mnichově – Vladimír Barák

NEJLEPŠÍ ZVUK  :

Kobry a užovky – Matěj Matuška, Michal Čech

Sedmero krkavců – Jiří Klenka

Schmitke – Christoph de la Chevallerie

Vlna vs. břeh – Radim Hladík ml.

Ztraceni v Mnichově – Michal Holubec, Marek Poledna

NEJLEPŠÍ HUDBA :

Fotograf – Jiří Chlumecký

Sedmero krkavců – Vašo Patejdl

Schmitke – Johannes Repka

Wilsonov – Michal Novinski

Ztraceni v Mnichově – Matouš Hejl

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE :

Kobry a užovky – Jan Novotný

Sedmero krkavců – Ondřej Mašek, Peter Čanecký

Schmitke – Barbora Kačena Wilsonov – Martin Kurel

Ztraceni v Mnichově – Ondřej Nekvasil

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY :

 Fotograf – Jaroslava Pecharová

Kobry a užovky – Ivan Stekla

Sedmero krkavců – Kateřina Štefková

Wilsonov – Katarína Štrbová Bieliková

Ztraceni v Mnichově – Vladimíra Fomínová

MIMOŘÁDNÝ POČIN V OBLASTI AUDIOVIZE :

Autobazar Monte Karlo

Interaktivní inter­ne­tová stránka urbex.cz

Kancelář Blaník – III. série inter­ne­to­vého seri­álu Projekt Čistíme svět fan­ta­zie Přínos České tele­vize k posí­lení domácí

tvorby v roce 2015 Zlatá 60. II

NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE : 

Americké Dopisy (Česká tele­vize), režie: Jaroslav Brabec

Jan Hus (Česká tele­vize), režie: Jiří Svoboda

Korunní princ (Česká tele­vize), režie: Karel Janák

Případ pro exor­cistu (Česká tele­vize), režie: Jan Hřebejk

Správnej dres (Česká tele­vize), režie: Stanislav Sládeček

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL :

Atentát (TV Nova), režie: Petr Nikolaev, Jiří Chlumský

Doktor Martin (Česká tele­vize), režie: Petr Zahrádka

Labyrint (Česká tele­vize), režie: Jiří Strach

Mamon (HBO Europe), režie: Vladimír Michálek

Policie Modrava (TV Nova), režie: Jaroslav Soukup

Přístav (TV Prima), režie: Jana Rezková, Jaromír Polišenský, Ján Novák

Stopy života II (TV Barrandov), režie: Tomáš Magnusek

Vinaři II. (TV Prima), režie: Petr Nikolaev, Martin Kopp

Vraždy v kruhu (Česká tele­vize), režie: Ivan Pokorný

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ TELEVIZNÍ FILM nebo SERIÁL : 

Daleko za slun­cem (HBO Europe), režie: Olga Špátová

Filmová lázeň (Česká tele­vize), režie: Miroslav Janek

Holky pod zám­kem (TV Nova), režie: Jiří Fedurco

LSD made in ČSSR (Česká tele­vize), režie: Pavel Křemen

Moto ces­tou neces­tou (TV Prima), režie: Hynek Bernard

Tajemný Černobyl (TV Barrandov), režie: Karel Snop

Výměna man­že­lek (TV Nova), režie: Jana Rezková, ml., Ivana Křenová

Zvláštní zna­mení touha (Česká tele­vize), režie: Václav Křístek

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM :  nesta­tu­tární cena

Furiant – Ondřej Hudeček

Lesapán – Pavel Soukup

Amanitas – Jakub Šmíd

Táta – Václav Huleš

Happy End – Jan Saska

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT : nesta­tu­tární cena

Fotograf – Jan Poukar, Jan Saudek

Kobry a užovky – Michal Tilsch (oce­něný).

Schmitke – Mariana Dvořáková

Vlna vs. břeh – Gabriel Štrba

Ztraceni v Mnichově – Aleš Najbrt

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ : – nesta­tu­tární cena

Kobry a užovky – režie Jan Prušinovský (oce­něný)

PŘEHLED POČTŮ NOMINACÍ ve fil­mo­vých kate­go­ri­ích : Ztraceni v Mnichově – 15 nomi­nací Kobry a užovky – 12 nomi­nací Domácí péče – 9 nomi­nací Sedmero krkavců – 9 nomi­nací Schmitke – 8 nomi­nací Fotograf – 7 nomi­nací Wilsonov – 4 nomi­nace Gangster Ka – 2 nomi­nace Padesátka – 2 nomi­nace Vlna vs. břeh – 2 nomi­nace Evangelium podle Brabence – 1 nomi­nace Filmový dob­ro­druh Karel Zeman – 1 nomi­nace Laputa – 1 nomi­nace Mallory – 1 nomi­nace Opři žeb­řík o nebe – 1 nomi­nace

Česká fil­mová a tele­vizní aka­de­mie byla zalo­žena v roce 1995, v roce 2013 pro­šla trans­for­mací na zapsaný spo­lek. Jejím hlav­ním cílem je pod­po­ro­vat a pro­pa­go­vat české kine­ma­to­gra­fické umění v České repub­lice i v zahra­ničí a vytvá­řet pod­mínky pro roz­voj čes­kého filmu. Uděluje nej­pres­tiž­nější čes­kou fil­mo­vou a nově i tele­vizní cenu – Českého Lva.

                                                                                                                Zdroj foto : ALZE, ČSFA, Falcon

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.