Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově


Nejlepším fil­mem roku za rok 2015 je kome­die Ztraceni v Mnichově
Ohodnoťte člá­nek

Letošní šes­tý roč­ník udí­le­ní Cen České fil­mo­vé kri­ti­ky se konal 23. Ledna, kdy fil­mo­vý kri­ti­ci a pub­li­cis­té hla­so­va­li pro nej­lep­ší díla z něko­li­ka kate­go­rií. Hledali si nové talen­ty, kva­lit­ní scé­ná­ře, režie, doku­ment a bez oce­ně­ní nezů­sta­li ani her­ci.

Ceny České fil­mo­vé kri­ti­ky, kte­ré se kona­li v Divadle Archa 23. Ledna a veče­rem pro­vá­ze­li mode­rá­to­ři Marie Doležalová, vítěz­ka Stardance a herec, nově i reži­sér Vojta Kotek už mají své vítě­ze. Mezi nej­ví­ce nomi­no­va­no­va­ný­mi fil­my v růz­ných kate­go­ri­ích byli fil­my Domácí Péče, Kobry a užov­kyZtraceni v Mnichově. Cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon v dra­ma­tu Kobry a užov­ky, reži­sé­ra Jana Prušinovského o dvou roz­liš­ných sou­ro­zen­cích, zís­kal herec Kryštof Hádek, kde hrál se svým bra­t­rem Matějem Hádkem, kte­rý cenu během slav­nost­ní­ho veče­ra za bra­t­ra pře­vzal. Film Domácí péče, reži­sé­ra Slávka Horáka, kte­rý se nechal pří­bě­hem obě­ta­vé pečo­va­tel­ky inspi­ro­vat živo­tem své mat­ky, byl oce­ně­ný za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon hereč­ky Aleny Mihulové, kte­rá ztvár­ni­la roli obě­ta­vé pečo­va­tel­ky, kte­rá zapo­mně­la na péči o sebe. „Ten film je tak hlu­bo­ce lid­skej, děku­ji Slávkovi, že napsal napsal krás­nou roli pro žen­skou v mém věku i že mě do toho obsa­dil,“ řek­la doja­tě hereč­ka. Režisér Štěpán Altrichter si za svůj fil­mo­vý debut Schmitke odne­sl cenu za Objev roku a audi­o­vzu­ál­ní počin. Příběh o Schmitkovi, tech­ni­ko­vi větr­né elek­trár­ny, kte­ré­ho nad­ří­ze­ný vyšle na opra­vu do Krušných hor, reži­sé­ra Štěpána Altrichtera si odne­sl cenu RWE za Objev roku a poté i za audi­o­vi­zu­ál­ní počin. „ Děkuji kri­ti­kům, že nás obje­vi­li a dou­fám, že cenu RWE jsme nedo­sta­li jen pro­to, že film o inže­ný­ro­vi, kte­rý pro fir­mu DBE opra­vu­je větr­né elek­trár­ny,“ vtip­ko­val debu­tu­jí­cí reži­sér.

Zlatým hře­bem veče­ra za cenu hlav­ní, tedy Nejlepšího fil­mu roku si při­šel na pódi­um pře­vzít scé­náris­ta a reži­sér Petr Zelenka za kome­dii Ztraceni v Mnichově. Komedie o deva­de­sá­ti­le­tém papouš­ko­vi, kte­rý opa­ku­je poli­tic­ké pro­hlá­še­ní a nedo­pat­ře­ním roz­ví­ří sto­ja­té poli­tic­ké vody si zís­kal fil­mo­vé novi­ná­ře a pub­li­cis­ty.
„ Chci podě­ko­vat lidem, kte­rý od začát­ku fil­mu drže­li pal­ce, i když to byl ješ­tě těž­ce dekó­do­va­ný pří­běh,“ řekl oce­ně­ný Petr Zelenka.

Alena Mihulová oceněná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.
Alena Mihulová oce­ně­ná za svůj herec­ký výkon ve fil­mu Domácí péče.

Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2015 
Nejlepší film, režie a scé­nář : Petr Zelenka, Ztraceni v Mnichově
Nejlepší žen­ský herec­ký výkon : Alena Mihulová, Domácí péče
Nejlepší muž­ský herec­ký výkon : Kryštof Hádek, Kobry a užov­ky
Cena RWE objev roku : Štěpán Altrichter, Schmitke
Audiovizuální počin : Schmitke (zvuk)
Nejlepší doku­men­tár­ní film : Jana Ševčíková, Opři žeb­řík o nebe

A na jaké čes­ké fil­my cho­di­li divá­ci nej­ví­ce do kina? Na prv­ním mís­tě je kome­die reži­sé­ra Milana Cieslera Život je život s počtem 258 274 divá­ků,
film Fotograf 201 053 divá­ků, reži­sér­ky Ireny Pavláskové zau­jal dru­hé més­to a na tře­tím bron­zo­vém se umís­ti­la kome­die pod­le kni­hy Michaela Viewegha Vybíjená s počtem 186 438 divá­ků
Letošní oce­ně­ní sní­mek Ztraceni v Mnichově vidě­lo 30 017 divá­ků, Domácí péči 93 350, Kobry a užov­ky 94 015, Schmitke 6 938 a doku­ment Opři žeb­řík o nebe 3 230. Letošním kino pro­pa­dá­kem je doku­ment o smr­ti Opuštěný vesmír, reži­sé­ra Petera Hledíka, kte­rý navští­vi­lo pou­ze 23 divá­ků.
Během slav­nost­ní­ho veče­ra zazně­li také otáz­ky typu : Pro koho se točí čes­ký film? Co se líbí čes­ké­mu divá­ko­vi? Padlo tvr­ze­ní, že čeští divá­ci zle­ni­vě­li cho­dit do kina, což tak tro­chu vyvra­cí fakt, že nej­ví­ce kino seda­ček zapl­ni­li zahra­nič­ní sním­ky, at“ už se jed­na­lo o ani­mo­va­né Mimoně (800 divá­ků) či zfil­mo­va­ný námět Padesát odstí­nu šedi (500 divá­ků).

Tak snad příští rok to vyjde a divá­ci zno­vu obje­ví krá­su čes­ké­ho fil­mu a také doku­men­tu, kte­rý tolik už netáh­ne. Je smut­né, že tolik zají­ma­vých fil­mů, lidem unik­ne bez povšim­nu­tí.

Foto zdroj AlZE, Falcon

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Zdeněk Troška natáčí novou pohádku19. května 2017 Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo devět se bude jmenovat Čertoviny a v  hlavní roli se vůbec poprvé v pohádce Zdeňka Trošky představí herec […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Ceny české filmové kritiky rozdány8. února 2017 Ceny české filmové kritiky rozdány Rodinný film režiséra Olma Omerzua zvítězil na 7. ročníku Cen české filmové kritiky. Cenu za nejlepší snímek roku předala Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal portrét vražedkyně ze 70. let, […]
  • Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací15. září 2016 Poslední film Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad míří na turné po českých kinech i s filmovou delegací Autobiografický film legendárního režiséra Jana Němce volně vychází z autorovy publikace Nepodávej ruku číšníkovi a pozoruje jeho životní příběhy od šedesátých let do současnosti. „Film má […]
  • Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016?24. května 2016 Které filmové trháky podle knižní předlohy přichystal rok 2016? Téměř s železnou pravidelností se rok co rok v kinech objevují zajímavé filmové počiny, které vznikly na základě knižních, nebo komiksových předloh. Rok 2016 v tomto směru nijak nezaostává […]
  • David Bowie se před smrtí podíval na filmový Warcraft31. května 2016 David Bowie se před smrtí podíval na filmový Warcraft Režisér filmového Warcraftu, Duncan Jones, se v rozhovoru pro The Daily Beast podělil o krásný příběh ze svého soukromého života. Syn hudebníka Davida Bowieho v rozhovoru vzpomínal na […]
  • Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan26. března 2016 Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan Uznávanou osobností, která na letošním Febiofestu získala Cenu Kristiána byl britský scénárista a dramaturg Peter Morgan.  Získal řadu ocenění během své kariéry a napsal scénář k filmům […]
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.