Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Letošní šestý roč­ník udí­lení Cen České fil­mové kri­tiky se konal 23. Ledna, kdy fil­mový kri­tici a pub­li­cisté hla­so­vali pro nej­lepší díla z něko­lika kate­go­rií. Hledali si nové talenty, kva­litní scé­náře, režie, doku­ment a bez oce­nění nezů­stali ani herci.

Ceny České fil­mové kri­tiky, které se konali v Divadle Archa 23. Ledna a veče­rem pro­vá­zeli mode­rá­toři Marie Doležalová, vítězka Stardance a herec, nově i reži­sér Vojta Kotek už mají své vítěze. Mezi nej­více nomi­no­va­no­va­nými filmy v růz­ných kate­go­ri­ích byli filmy Domácí Péče, Kobry a užovkyZtraceni v Mnichově. Cenu za nej­lepší herecký výkon v dra­matu Kobry a užovky, reži­séra Jana Prušinovského o dvou roz­liš­ných sou­ro­zen­cích, zís­kal herec Kryštof Hádek, kde hrál se svým bra­t­rem Matějem Hádkem, který cenu během slav­nost­ního večera za bra­tra pře­vzal. Film Domácí péče, reži­séra Slávka Horáka, který se nechal pří­bě­hem obě­tavé pečo­va­telky inspi­ro­vat živo­tem své matky, byl oce­něný za nej­lepší žen­ský herecký výkon herečky Aleny Mihulové, která ztvár­nila roli obě­tavé pečo­va­telky, která zapo­mněla na péči o sebe. ,,Ten film je tak hlu­boce lid­skej, děkuji Slávkovi, že napsal napsal krás­nou roli pro žen­skou v mém věku i že mě do toho obsa­dil,” řekla dojatě herečka. Režisér Štěpán Altrichter si za svůj fil­mový debut Schmitke odnesl cenu za Objev roku a audi­o­vzu­ální počin. Příběh o Schmitkovi, tech­ni­kovi větrné elek­trárny, kte­rého nad­ří­zený vyšle na opravu do Krušných hor, reži­séra Štěpána Altrichtera si odnesl cenu RWE za Objev roku a poté i za audi­o­vi­zu­ální počin. ,, Děkuji kri­ti­kům, že nás obje­vili a dou­fám, že cenu RWE jsme nedo­stali jen proto, že film o inže­ný­rovi, který pro firmu DBE opra­vuje větrné elek­trárny,” vtip­ko­val debu­tu­jící reži­sér.

Zlatým hře­bem večera za cenu hlavní, tedy Nejlepšího filmu roku si při­šel na pódium pře­vzít scé­nárista a reži­sér Petr Zelenka za kome­dii Ztraceni v Mnichově. Komedie o deva­de­sá­ti­le­tém papouš­kovi, který opa­kuje poli­tické pro­hlá­šení a nedo­pat­ře­ním roz­víří sto­jaté poli­tické vody si zís­kal fil­mové novi­náře a pub­li­cisty.
„ Chci podě­ko­vat lidem, který od začátku filmu drželi palce, i když to byl ještě těžce dekó­do­vaný pří­běh,” řekl oce­něný Petr Zelenka.

Martin Myšička s papouškem během natáčení filmu Ztraceni v Mnichově
Martin Myšička s papouš­kem během natá­čení filmu Ztraceni v Mnichově
Alena Mihulová oceněná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.
Alena Mihulová oce­něná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.

Ceny české fil­mové kri­tiky 2015 
Nejlepší film, režie a scé­nář : Petr Zelenka, Ztraceni v Mnichově
Nejlepší žen­ský herecký výkon : Alena Mihulová, Domácí péče
Nejlepší muž­ský herecký výkon : Kryštof Hádek, Kobry a užovky
Cena RWE objev roku : Štěpán Altrichter, Schmitke
Audiovizuální počin : Schmitke (zvuk)
Nejlepší doku­men­tární film : Jana Ševčíková, Opři žeb­řík o nebe

A na jaké české filmy cho­dili diváci nej­více do kina? Na prv­ním místě je kome­die reži­séra Milana Cieslera Život je život s počtem 258 274 diváků,
film Fotograf 201 053 diváků, reži­sérky Ireny Pavláskové zau­jal druhé mésto a na tře­tím bron­zo­vém se umís­tila kome­die podle knihy Michaela Viewegha Vybíjená s počtem 186 438 diváků
Letošní oce­nění sní­mek Ztraceni v Mnichově vidělo 30 017 diváků, Domácí péči 93 350, Kobry a užovky 94 015, Schmitke 6 938 a doku­ment Opři žeb­řík o nebe 3 230. Letošním kino pro­pa­dá­kem je doku­ment o smrti Opuštěný vesmír, reži­séra Petera Hledíka, který navští­vilo pouze 23 diváků.
Během slav­nost­ního večera zazněli také otázky typu : Pro koho se točí český film? Co se líbí čes­kému divá­kovi? Padlo tvr­zení, že čeští diváci zle­ni­věli cho­dit do kina, což tak tro­chu vyvrací fakt, že nej­více kino seda­ček zapl­nili zahra­niční snímky, at’ už se jed­nalo o ani­mo­vané Mimoně (800 diváků) či zfil­mo­vaný námět Padesát odstínu šedi (500 diváků).

Tak snad příští rok to vyjde a diváci znovu objeví krásu čes­kého filmu a také doku­mentu, který tolik už netáhne. Je smutné, že tolik zají­ma­vých filmů, lidem unikne bez povšim­nutí.

Foto zdroj AlZE, Falcon

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.