Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nejlepším filmem roku za rok 2015 je komedie Ztraceni v Mnichově

Nejlepším fil­mem roku za rok 2015 je kome­die Ztraceni v Mnichově
Ohodnoťte člá­nek

Letošní šes­tý roč­ník udí­le­ní Cen České fil­mo­vé kri­ti­ky se konal 23. Ledna, kdy fil­mo­vý kri­ti­ci a pub­li­cis­té hla­so­va­li pro nej­lep­ší díla z něko­li­ka kate­go­rií. Hledali si nové talen­ty, kva­lit­ní scé­ná­ře, režie, doku­ment a bez oce­ně­ní nezů­sta­li ani her­ci.

Ceny České fil­mo­vé kri­ti­ky, kte­ré se kona­li v Divadle Archa 23. Ledna a veče­rem pro­vá­ze­li mode­rá­to­ři Marie Doležalová, vítěz­ka Stardance a herec, nově i reži­sér Vojta Kotek už mají své vítě­ze. Mezi nej­ví­ce nomi­no­va­no­va­ný­mi fil­my v růz­ných kate­go­ri­ích byli fil­my Domácí Péče, Kobry a užov­ky a Ztraceni v Mnichově. Cenu za nej­lep­ší herec­ký výkon v dra­ma­tu Kobry a užov­ky, reži­sé­ra Jana Prušinovského o dvou roz­liš­ných sou­ro­zen­cích, zís­kal herec Kryštof Hádek, kde hrál se svým bra­t­rem Matějem Hádkem, kte­rý cenu během slav­nost­ní­ho veče­ra za bra­t­ra pře­vzal. Film Domácí péče, reži­sé­ra Slávka Horáka, kte­rý se nechal pří­bě­hem obě­ta­vé pečo­va­tel­ky inspi­ro­vat živo­tem své mat­ky, byl oce­ně­ný za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon hereč­ky Aleny Mihulové, kte­rá ztvár­ni­la roli obě­ta­vé pečo­va­tel­ky, kte­rá zapo­mně­la na péči o sebe. „Ten film je tak hlu­bo­ce lid­skej, děku­ji Slávkovi, že napsal napsal krás­nou roli pro žen­skou v mém věku i že mě do toho obsa­dil,“ řek­la doja­tě hereč­ka. Režisér Štěpán Altrichter si za svůj fil­mo­vý debut Schmitke odne­sl cenu za Objev roku a audi­o­vzu­ál­ní počin. Příběh o Schmitkovi, tech­ni­ko­vi větr­né elek­trár­ny, kte­ré­ho nad­ří­ze­ný vyšle na opra­vu do Krušných hor, reži­sé­ra Štěpána Altrichtera si odne­sl cenu RWE za Objev roku a poté i za audi­o­vi­zu­ál­ní počin. „ Děkuji kri­ti­kům, že nás obje­vi­li a dou­fám, že cenu RWE jsme nedo­sta­li jen pro­to, že film o inže­ný­ro­vi, kte­rý pro fir­mu DBE opra­vu­je větr­né elek­trár­ny,“ vtip­ko­val debu­tu­jí­cí reži­sér.

Zlatým hře­bem veče­ra za cenu hlav­ní, tedy Nejlepšího fil­mu roku si při­šel na pódi­um pře­vzít scé­náris­ta a reži­sér Petr Zelenka za kome­dii Ztraceni v Mnichově. Komedie o deva­de­sá­ti­le­tém papouš­ko­vi, kte­rý opa­ku­je poli­tic­ké pro­hlá­še­ní a nedo­pat­ře­ním roz­ví­ří sto­ja­té poli­tic­ké vody si zís­kal fil­mo­vé novi­ná­ře a pub­li­cis­ty.
„ Chci podě­ko­vat lidem, kte­rý od začát­ku fil­mu drže­li pal­ce, i když to byl ješ­tě těž­ce dekó­do­va­ný pří­běh,“ řekl oce­ně­ný Petr Zelenka.

Alena Mihulová oceněná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.
Alena Mihulová oce­ně­ná za svůj herec­ký výkon ve fil­mu Domácí péče.

Ceny čes­ké fil­mo­vé kri­ti­ky 2015 
Nejlepší film, režie a scé­nář : Petr Zelenka, Ztraceni v Mnichově
Nejlepší žen­ský herec­ký výkon : Alena Mihulová, Domácí péče
Nejlepší muž­ský herec­ký výkon : Kryštof Hádek, Kobry a užov­ky
Cena RWE objev roku : Štěpán Altrichter, Schmitke
Audiovizuální počin : Schmitke (zvuk)
Nejlepší doku­men­tár­ní film : Jana Ševčíková, Opři žeb­řík o nebe

A na jaké čes­ké fil­my cho­di­li divá­ci nej­ví­ce do kina? Na prv­ním mís­tě je kome­die reži­sé­ra Milana Cieslera Život je život s počtem 258 274 divá­ků,
film Fotograf 201 053 divá­ků, reži­sér­ky Ireny Pavláskové zau­jal dru­hé més­to a na tře­tím bron­zo­vém se umís­ti­la kome­die pod­le kni­hy Michaela Viewegha Vybíjená s počtem 186 438 divá­ků
Letošní oce­ně­ní sní­mek Ztraceni v Mnichově vidě­lo 30 017 divá­ků, Domácí péči 93 350, Kobry a užov­ky 94 015, Schmitke 6 938 a doku­ment Opři žeb­řík o nebe 3 230. Letošním kino pro­pa­dá­kem je doku­ment o smr­ti Opuštěný vesmír, reži­sé­ra Petera Hledíka, kte­rý navští­vi­lo pou­ze 23 divá­ků.
Během slav­nost­ní­ho veče­ra zazně­li také otáz­ky typu : Pro koho se točí čes­ký film? Co se líbí čes­ké­mu divá­ko­vi? Padlo tvr­ze­ní, že čeští divá­ci zle­ni­vě­li cho­dit do kina, což tak tro­chu vyvra­cí fakt, že nej­ví­ce kino seda­ček zapl­ni­li zahra­nič­ní sním­ky, at“ už se jed­na­lo o ani­mo­va­né Mimoně (800 divá­ků) či zfil­mo­va­ný námět Padesát odstí­nu šedi (500 divá­ků).

Tak snad příští rok to vyjde a divá­ci zno­vu obje­ví krá­su čes­ké­ho fil­mu a také doku­men­tu, kte­rý tolik už netáh­ne. Je smut­né, že tolik zají­ma­vých fil­mů, lidem unik­ne bez povšim­nu­tí.

Foto zdroj AlZE, Falcon

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance