Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan


Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režij­ním sním­ku Peter Mullan
Ohodnoťte člá­nek

 

Febiofest_vizual_2

Herec a také reži­sér Peter Mullan, kte­rý je veřej­nos­ti zná­mý rolí dea­le­ra Swannyho v úspěš­ném fil­mu Trainspotting při­jel před­sta­vit na Febiofest nový film Hector od reži­sé­ra Jake Gavina. Film kte­rý je záro­veň zařa­zen  do sou­tě­že pojed­ná­vá o  bez­do­mov­ci Hectorovi, kte­rý se sna­ží zno­vu obno­vit vzta­hy se svo­jí rodi­nou a nejen to. Vyprávění neby­lo jen o fil­mu, ale také o jeho herec­kých zážit­cích, tou­ze být reži­sé­rem ale i o živo­tě na uli­ci, kte­rý si pro­žil i ve sku­teč­nos­ti. Česká tele­vi­ze bude v blíz­ké době vysí­lat seri­ál Na jeze­ře (2013), kde ztvár­nil jed­nu z rolí.

Herec přijel na Febiofest představit film Hector a také si převzít Cenu Kristián, za přínos kinematografii.
Herec při­jel na Febiofest před­sta­vit film Hector a také si pře­vzít Cenu Kristián, za pří­nos kine­ma­to­gra­fii.
Peter Mullan co by drogový dealer v kultovním snímku Trainspotting.
Peter Mullan co by dro­go­vý dea­ler v kul­tov­ním sním­ku Trainspotting.

V novém sním­ku Hector, spo­lu­pra­co­val s debu­tu­jí­cím reži­sé­rem Jackem Gavinem.„ Když jsem četl jeho scé­nář a mlu­vil s ním osob­ně, tak jsem s ním nale­zl spo­leč­nou řeč a to pro mě bylo roz­ho­du­jí­cí,“ řekl o natá­če­ní fil­mu. Role ve fil­mu mu mož­ná při­po­me­nu­la i svůj život v mlá­dí, kdy jak sám při­znal byl rok na uli­ci v par­tě pou­lič­ní­ho gan­gu.

Peter Mullen se výraz­ně zapsal role dea­le­ra v Trainspottingu (1996) a tak i začá­tek deba­ty se toho­to kul­tov­ní­ho fil­mu týkal. „Nevím, zda se bude točit jeho pokra­čo­vá­ní , ale jedi­né co vím, je že v něm nebu­du hrát. Netušil jsem, že si mě lidé tím­to sním­kem zapa­ma­tu­jí, pro­to­že vět­ši­nu mlu­ve­ných dia­lo­gů vystři­h­ly a já tam byl spí­še jako němý kom­parz“ zavzpo­mí­nal na slav­ný film. Později ho oslo­vil reži­sér Ken Loach, kvů­li natá­če­ní fil­mu Jmenuji se Joe(1998)  za kte­rý, zís­kal cenu na fes­ti­va­lu v Cannes za muž­ský herec­ký výkon. „V záku­li­sí pře­dá­vá­ní cen, zamnou při­šel Martin Scorsese a ptal se mě jak to dělá, to kouz­lo, že se fil­my líbí,“ řekl herec.

Na otáz­ku, se kte­rý­mi reži­sé­ry spo­lu­pra­cu­je nej­ra­dě­ji odpo­ví­dá šala­moun­sky. „Nemám žád­né­ho oblí­be­né­ho reži­sé­ra. Všichni jsou něčím jiný, at“ už je to Danny Boyl či Jane Campion. Každý je mi pří­no­sem, ale kdy­bych měl jme­no­vat jed­no­ho, tak by to byl jed­no­znač­ně Ken Loach. Ten měl na mě co by her­ce nej­vět­ší vliv,“ říká, když hod­no­tí spo­lu­prá­ci s reži­sé­ry.

Prozradil už od dět­ství chtěl být reži­sé­rem a když v tele­vi­zi běžel pořad Alfred Hitchcock uvá­dí, tak ho to vydě­si­lo k smr­ti, ale záro­veň si uvě­do­mil, že tohle je to čemu se chce věno­vat. Dětství neměl moc jed­no­du­ché, otec byl alko­ho­lik a mat­ka se sta­ra­la o dal­ších sedm sou­ro­zen­ců. „Nejlepším pří­te­lem mého dět­ství byla fan­ta­zie, a když byla v tele­vi­zi něko­li­ka­ho­di­no­vá pře­stáv­ka ve vysí­lá­ní, kou­kal jsem tře­ba tři hodi­ny na obra­zov­ku, na kte­ré teh­dy byla hol­čič­ka a v ruce drže­la balon­ky. Chudák mamin­ka, když mě vidě­la, tak mě vza­la k psy­cho­lo­go­vi, ale já se před ním sty­děl říct, co tam v té své fan­ta­zii vidím. Protože byl dospě­lej a nepo­cho­pil by to.“

Na Filmovou ško­lu ho nevza­li, ale bavi­lo ho psa­ní scé­ná­ře a když jed­nou za své dílo zís­kal cenu v Anglické  sou­tě­ži, zna­me­na­lo to, že se pod­le toho nato­čí film. A když viděl, jak film se scé­ná­ře moc nedr­žel, zku­sil se věno­vat Režii sám. S pře­svěd­če­ní, pro­to­že se  mu nelí­bi­lo, co se sta­ne s napsa­ným scé­ná­řem pokud se dosta­ne do špat­ných rukou. „Ten scé­nář byl z děl­nic­ké­ho pro­stře­dí a oni z nich udě­la­li blb­ce. Měl jsem dob­ré úmys­ly, ale když má někdo před­sud­ky k děl­nic­ké tří­dě, tak jsou schop­ny z toho udě­lat něco zce­la jiné­ho.“

Coby reži­sér nato­čil mimo jiné kon­tro­verz­ní film Padlé ženy (2002). „ Naštval jsem Papeže i Vatikán a bylo mi ctí!. Viděl jsem nejdří­ve doku­ment o zne­u­ží­va­ných ženách v kláš­te­ře a na jeho zákla­dě se roz­ho­dl nato­čit hra­ný film. A ten film viděl dal­ší doku­men­ta­ris­ta, kte­rý udě­lal kam­pa­ni, aby se o těch­to ženách mlu­vi­lo a dočka­li se veřej­né omlu­vy. Loni, když si Irský pre­mi­ér tyto ženy pozval do par­la­men­tu, aby se jim omlu­vil, mohu říct, že jsem nikdy nic tako­vé­ho nevi­děl, aby se poli­tik tak dojem­ně a hlu­bo­ce omlou­val,“ odpo­vě­děl na otáz­ku, jak byl film při­jat veřej­nos­tí.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan26. března 2016 Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan Uznávanou osobností, která na letošním Febiofestu získala Cenu Kristiána byl britský scénárista a dramaturg Peter Morgan.  Získal řadu ocenění během své kariéry a napsal scénář k filmům […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad23. března 2016 Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad Polský režisér Dariusz Gajewski uvedl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, které se rozhodl natočit, aby upozornil na nebezpečnou moc Skandidávských úřadů, v době kdy se množí případy […]
  • Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna31. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna   Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike […]
  • Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze27. března 2016 Mezinárodní filmový festival Febiofest má své vítěze 23. ročník Mezinárodního filmového festivalu Febiofest v Praze skončil a s ním i přehlídka 143 hraných filmů, nejrůznějších žánrů. Festival navštívilo přes 62 000 návštěvníků, osobně se ho […]
  • Zpráva z tiskové konference k letošnímu Febiofestu7. února 2017 Zpráva z tiskové konference k letošnímu Febiofestu V úterý 7.února se konala tisková konference k letošnímu filmovému festivalu FEBIOFEST, který bude zahájen v Praze 23.března. Konferenci zahájila tisková mluvčí Martina Chvojka Reková, […]
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na […]
  • Terminátor 2 se vrátí ve 3D21. září 2016 Terminátor 2 se vrátí ve 3D James Cameron už dlouhou dobu mluví o možnosti návratu Terminátora 2 do kin ve 3D. Po úspěchu 3D verze Cameronova kultovního Titanicu, který sklidil obrovský úspěch a jen v čínských kinech […]
  • Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk29. března 2016 Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk Howard Berk, scénárista, jenž napsal mimo jiné scénář pro film Target s Genem Hackmanem z roku 1985, ale i epizody detektivního seriálu Columbo, film Mission: Impossible a McMillan & […]
  • Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman13. července 2017 Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman Romantický thriller Hastrmani, který vzniká na motivy knihy Miloše Urbana, za kterou získal na Magnesii Litera cenu za nejlepší prózu byl včera za přítomnosti hlavních představitelů a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.