Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Může Batman skutečně přemoci Supermana?

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Tak to je otáz­ka, kte­rá je téměř stej­ně sta­rá jako samot­ný Batman a Superman. Může tedy Batman v sou­bo­ji jeden na jed­no­ho Supermana sku­teč­ně pora­zit? Téměř kaž­dý fanou­šek těch­to komik­so­vých hrdi­nů má na tuto otáz­ku vlast­ní odpo­věď. Někteří  tvr­dí, že tem­ný rytíř nemá nejmen­ší šan­ci, jiní zase namí­ta­jí, že ho jeho bri­lant­ní mysl spo­lu s doved­nost­mi dove­dou k vítěz­ství nad mužem z oce­li.

Tato otáz­ka byla také nedáv­no polo­že­na před­sta­vi­te­li gene­rá­la Zoda, Michaelu Shannonovi. Jeho ode­zva byla neče­ka­ně vtip­ná a dareb­ná. Ukázalo se, že ho výsle­dek zúčto­vá­ní Batmana se Supermanem v novém sním­ku Batman vs. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti vůbec neza­jí­má.  Vysvětlil to tím, že nemá vůbec žád­né oba­vy, zda se může Batman vypo­řá­dat se Supermanem, ať už v novém fil­mu, tak i kde­ko­liv jin­de.

Michael Shannon říká: „Výsledek toho­to sou­bo­je mi je napro­s­to lhos­tej­ný. Tak lhos­tej­ný, že ani nemo­hu vymys­let faleš­nou odpo­věď na tuto otáz­ku. Myslím, že bych měl fan­dit Supermanovi, jeli­kož prá­vě on mě jako Zoda ve fil­mu zabil. Měl bych tak dou­fat, že bude jeho řádě­ní pokra­čo­vat a sta­ne se z něj něco jako Superman – séri­o­vý vrah. To na Supermana vytvá­ří úpl­ně nový úhel pohle­du. Rázem bychom měli všich­ni hro­ma­du potí­ží, mohl by nás jed­no­du­še zni­čit, pak by ale zůstal úpl­ně sám. “

Michaela Shannona tak abso­lut­ně neza­jí­má, kdo v tom­to sou­bo­ji vyhra­je. Raději by viděl Supermana z jiné­ho úhlu pohle­du, kdy by se z něho po zabi­tí Zoda stal krve­žíz­ni­vý séri­o­vý vrah. To je jis­tě něco, co ovšem nikdo z fanoušků vidět nechce. V pod­sta­tě je to ale prá­vě to, z čeho má Batman nej­vět­ší stra­ch, a důvod toho, proč se Supermanem boju­je. Ti z vás, kte­ří jste již nový film vidě­li, jis­tě víte, jak bitva kon­čí. Je tu ale ješ­tě spousta pří­bě­hů této komik­so­vé dvo­ji­ce, kte­ré nám můžou Warner Bros odvy­prá­vět, na zod­po­vě­ze­ní výše zmí­ně­né otáz­ky si tak bude­me muset ješ­tě počkat.

1

 

Zdroj: Cinemablend

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.