Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest_vizual_2

Polský reži­sér Dariusz Gajewski uvedl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, kte­ré se roz­hodl nato­čit, aby upo­zor­nil na nebez­peč­nou moc Skandidávských úřa­dů, v době kdy se mno­ží pří­pa­dy neo­práv­ně­ných ode­brá­ní dětí Polským rodi­čům a jak zná­mo nejen jim. U nás se veřej­nost sezná­mi­la s pří­pa­dem Evy Michalákové, kte­ré v Norsku, bez jakých­ko­liv důka­zů ode­bra­li děti a násled­ně je dali k adop­ci. Film popi­su­je život Polské rodi­ny, kte­ré tak­zva­ně ,,To nej­lep­ší pro dítě“ znač­ně zkom­pli­ko­va­lo život. Režisér popi­su­je podo­bu zla, kte­ré na povrch má nej­lep­ší úmysly a také to jak je až šoko­va­ně jed­no­du­ché, jak při­jít o milu­jí­cí dítě.
Režisér Dariusz Gajewski
Režisér Dariusz Gajewski svým fil­mem upo­zor­ňu­je na zne­u­ží­vá­ní moci Skandidávských úřa­dů.

Popis fil­mu: Rodinné dra­ma o dia­lo­gu kul­tur, či spí­še o kul­tur­ních roz­díl­nos­tech, je inspi­ro­vá­no sku­teč­ný­mi pří­pa­dy ode­bí­rá­ní dětí v pol­ských rodi­nách ve Skandinávii. Film se neu­chy­lu­je k čer­no­bí­lé­mu vidě­ní toho­to nanej­výš aktu­ál­ní­ho pro­blé­mu, ale cit­li­vě se zamýš­lí nad tím, co všech­no mohou způ­so­bit lidé, vede­ní těmi nej­lep­ší­mi úmysly… V malém měs­teč­ku na seve­ru Švédska žijí pol­ští man­že­lé se sed­mi­le­tou dcer­kou, kte­ří zde hle­da­jí klid a bla­hobyt. Dojde však k sérii nedo­ro­zu­mě­ní a dítě je ode­brá­no švéd­ským soci­ál­ním úřa­dem. Rodiče mají měsíc na to, aby se poku­si­li zís­kat hol­čič­ku zpět před defi­ni­tiv­ní adop­cí.

Režie: Dariusz Gajewski Hrají: Agnieszka Grochowska, Bartłomiej Topa, Ewa Fröling, Tanja Lorentzon, Gerhard Hoberstorfer Scénář: Dariusz Gajewski, Michał Godzic Země: Polsko, Švédsko Rok výro­by: 2015 Délka fil­mu (min.): 108 Formát fil­mu: 2k digi­tal Původní zně­ní: ang­lic­ky, pol­sky, švéd­sky Titulky: ang­lic­ké, čes­ké

 

 

 

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X