Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest_vizual_2

Polský reži­sér Dariusz Gajewski uvedl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, které se roz­hodl nato­čit, aby upo­zor­nil na nebez­peč­nou moc Skandidávských úřadů, v době kdy se množí pří­pady neo­práv­ně­ných ode­brání dětí Polským rodi­čům a jak známo nejen jim. U nás se veřej­nost sezná­mila s pří­pa­dem Evy Michalákové, které v Norsku, bez jakých­ko­liv důkazů ode­brali děti a následně je dali k adopci. Film popi­suje život Polské rodiny, které tak­zvaně ,,To nej­lepší pro dítě” značně zkom­pli­ko­valo život. Režisér popi­suje podobu zla, které na povrch má nej­lepší úmysly a také to jak je až šoko­vaně jed­no­du­ché, jak při­jít o milu­jící dítě.
Režisér Dariusz Gajewski
Režisér Dariusz Gajewski svým fil­mem upo­zor­ňuje na zne­u­ží­vání moci Skandidávských úřadů.

Popis filmu: Rodinné drama o dia­logu kul­tur, či spíše o kul­tur­ních roz­díl­nos­tech, je inspi­ro­váno sku­teč­nými pří­pady ode­bí­rání dětí v pol­ských rodi­nách ve Skandinávii. Film se neu­chy­luje k čer­no­bí­lému vidění tohoto nanej­výš aktu­ál­ního pro­blému, ale cit­livě se zamýšlí nad tím, co všechno mohou způ­so­bit lidé, vedení těmi nej­lep­šími úmysly… V malém měs­tečku na severu Švédska žijí pol­ští man­želé se sed­mi­le­tou dcer­kou, kteří zde hle­dají klid a bla­hobyt. Dojde však k sérii nedo­ro­zu­mění a dítě je ode­bráno švéd­ským soci­ál­ním úřa­dem. Rodiče mají měsíc na to, aby se poku­sili zís­kat hol­čičku zpět před defi­ni­tivní adopcí.

Režie: Dariusz Gajewski Hrají: Agnieszka Grochowska, Bartłomiej Topa, Ewa Fröling, Tanja Lorentzon, Gerhard Hoberstorfer Scénář: Dariusz Gajewski, Michał Godzic Země: Polsko, Švédsko Rok výroby: 2015 Délka filmu (min.): 108 Formát filmu: 2k digi­tal Původní znění: ang­licky, pol­sky, švéd­sky Titulky: ang­lické, české

 

 

 

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.