Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov překonal stotisícovou hranici návštěvnosti

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


 

Rodinný snímek Aldabra: Byl jednou jeden ostrov byl jedním z nejnavštěvovanějších domácích titulů loňského podzimu. Příběh podivuhodného ostrova a jeho unikátní flory a fauny, který natočil režisér Steve Lichtag v produkci společnosti Starlite Pictures, se i po 11 týdnech od premiéry drží ve dvacítce návštěvnosti. Ke konci ledna film podle údajů distributora, distribuční společnosti Falcon, překonal návštěvnost 100 tisíc diváků.

film-plakat-2013 ALDABRA

p500236 (1)p959288

Myslím si, že je to velký úspěch na to, že jsme šli do kin s novým žánrem, který není v české kine­ma­to­gra­fii běžný,“ říká pro­du­cent Petr Keller, který byl tvůr­cem celého pro­jektu a dodává:„Jsme rádi, že mno­ha­leté úsilí a jistý druh krásné posed­losti, s níž jsme film rea­li­zo­vali, diváci odmě­nili svou přízní.“ Český štáb byl po dese­ti­le­tích prv­ním fil­mař­ským týmem, který měl mož­nost v pří­rodní loka­litě chrá­něné orga­ni­zací UNESCO natá­čet.

Zájem o uni­kátní sní­mek proto pro­je­vily i zahra­niční pro­dukce. Na filmu se jako kon­zul­tanti podí­lely osob­nosti, které stojí autor­sky nebo pro­du­cent­sky za vel­kými hity pře­de­vším pro spo­leč­nost Disney a mají bohaté zku­še­nosti z práce pro fil­mo­vou značku Disneynature, Don Hahn, Kirk Wise a David Reynolds.

Film Aldabra: Byl jed­nou jeden ost­rov nyní mezi­ná­rodně zastu­puje dis­tri­buční spo­leč­nost Vision Films. I když se pro­dejní kam­paň již úspěšně roz­jela, 13.2. pro­běhne v rámci Evropského fil­mo­vého trhu na Berlinale dis­tri­buční 3D pro­jekce. Dále budou násle­do­vat pro­jekce na fes­ti­va­lo­vých trzích v Hong Kongu, Cannes, Torontu a další.

Zároveň s ostat­ními akti­vi­tami se fina­li­zuje výběr zahra­nič­ního herce, který Aldabru namluví pro ame­rický trh. Osloveni byli napří­klad Tom Hanks nebo Jeff Bridges,“ pro­zra­zuje pro­du­cent Petr Keller. Film bude dis­tri­bu­o­ván ve 3D a 2D ver­zích.

Celosvětová slav­nostní pre­mi­éra je naplá­no­vána na Seychelských ost­ro­vech 21. dubna 2016.„Jsme rádi, že mno­ha­leté úsilí a jistý druh krásné posed­losti, s níž jsme film rea­li­zo­vali, diváci odmě­nili svou přízní.“ Český štáb byl po dese­ti­le­tích prv­ním fil­mař­ským týmem, který měl mož­nost v pří­rodní loka­litě chrá­něné orga­ni­zací UNESCO natá­čet.

 

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.