Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény


Dokumentární film NewGame chce divá­kům při­blí­žit část čes­ké vývo­jář­ské scé­ny
Ohodnoťte člá­nek

NewGame není nově při­pra­vo­va­ná hra, jak by si mno­zí moh­li mys­let, jed­ná se totiž o fil­mo­vý pro­jekt, kte­rý se nedáv­no obje­vil na webu Startovač.cz. Pokud se tedy auto­ro­vi toho­to pro­jek­tu poda­ří vybrat část­ku nejmé­ně 65 tisíc korun, dočká­me se časosběr­né­ho doku­men­tu, ve kte­rém nahléd­ne­me do záku­li­sí vývo­je počí­ta­čo­vých her u nás.

Za tím­to zají­ma­vým pro­jek­tem sto­jí Aleš Brunclík, stu­dent posled­ní­ho roč­ní­ku magis­ter­ské­ho obo­ru Audiovizuální Tvorby v Opavě, kte­rý se sám ozna­ču­je za vel­ké­ho milov­ní­ka počí­ta­čo­vých her. Cílem pro­jek­tu je pood­ha­le­ní záku­li­sí vývo­je zná­mých počí­ta­čo­vých her. NewGame ovšem nebu­de mapo­vat vývoj všech her v ČR kom­plet­ně, ale zamě­ří se pou­ze na čtve­ři­ci titu­lů, mezi kte­ré pat­ří dlou­ho oče­ká­va­ná hra Samorost 3, jenž je ve vývo­ji již 5 let, dále Space Engineers od spo­leč­nos­ti Keen Software House, uvi­dí­me také vývoj horo­ro­vé hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu od spo­leč­nos­ti Dreadlocks a čtve­ři­ci uza­vře nemé­ně zají­ma­vá hra Phonopolis, kte­rou při­pra­vu­je pou­ze tříčlen­ný tým.

Dokument v sou­čas­né době vzni­ká za pod­po­ry Slezské Univerzity v Opavě, kte­rá hra­dí nákla­dy na ces­tov­né, ostat­ní nákla­dy na štáb, uby­to­vá­ní, nebo tech­nic­ké vyba­ve­ní si pak autor musí hra­dit zce­la ze své­ho. Dle auto­ro­vých slov by finanč­ní pod­po­ra ze star­to­va­če výraz­ným způ­so­bem pod­po­ři­la jak kva­li­tu, tak i kvanti­tu nato­če­né­ho mate­ri­á­lu a tím pádem i celé­ho doku­men­tu. Mohl by prý také se spo­leč­nos­tí Dreadlocks vyra­zit na natá­če­ní pro­sto­rů, kte­ré budou násled­ně mode­lo­vá­ny do jejich při­pra­vo­va­né hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu. Aleš Brunclík by tím­to doku­men­tem chtěl hlav­ně pou­ká­zat na čes­kou vývo­jář­skou scé­nu, kte­rá se pro­sla­vi­la jak u nás, tak ve svě­tě spous­tou kva­lit­ních titu­lů.

Za finanč­ní pod­po­ru Vás samo­zřej­mě čeká spous­ta zají­ma­vých odměn. Za 150 korun dosta­ne­te kom­plet­ní doku­ment v HD kva­li­tě, za pří­spě­vek tří set korun se pak vaše jmé­no obje­ví v titul­cích a za pět set korun dosta­ne­te kro­mě výše uve­de­ných věcí také trič­ko s logem NewGame. Můžete však pod­po­řit i vět­ší část­kou, za deset tisíc korun zís­ká­te onen doku­ment, trič­ko a hrní­ček s logem pro­jek­tu, bonu­so­vé DVD, bude­te uve­de­ni v titul­cích, dále zís­ká­te pozván­ku na pre­mi­é­ru a mož­nost sezná­mit se s jed­ním z vývo­jář­ských týmů pod­le vlast­ní­ho výbě­ru. Za pří­spě­vek 25 tisíc bude vaše jmé­no uve­de­no na začát­ku doku­men­tu jako hlav­ní spon­zor pro­jek­tu, 40 tisí­co­vý pří­spě­vek vám při­ne­se všech­ny výše uve­de­né bonu­sy a navíc také obdr­ží­te všech­ny hry, kte­rým se doku­ment věnu­je, no a za pří­spě­vek 65 tisí­ci pak navíc zís­ká­te mož­nost pro­hlíd­ky celé­ho vývo­jář­ské­ho stu­dia.

V sou­čas­né době má pro­jekt NewGame na star­to­va­či vybrá­no 12 600 korun, do poža­do­va­ných 65 tisíc zbý­vá ujít ješ­tě vel­mi dlou­há ces­ta, ale do kon­ce kam­pa­ně na webu Startovač.cz zbý­vá ješ­tě 57 dní.

Pokud se chce­te podí­vat na trai­le­ry a násled­ně ten­to pro­jekt i pod­po­řit, může­te to udě­lat zde: https://www.startovac.cz/projekty/newgame/

Zdroje: startovac.cz

Baví mě hud­ba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Český dokument: Show!6. července 2014 Český dokument: Show! Rok od roku se český dokumentární film zlepšuje. Za posledních několik let vyprodukoval spoustu kvalitních snímků, které měly silný ohlas ve společnosti. Šmejdům se dokonce podařilo změnit […]
  • Dokument je prostě moje zásadní téma, říká režisérka Helena Třeštíková14. června 2017 Dokument je prostě moje zásadní téma, říká režisérka Helena Třeštíková Režisérka Helena Třeštíková je uznávaná dokumentaristka, která se věnuji časosběrným dokumentům a mezi ty nejznámější patří Manželské etudy. Mimo to točila také o lidech, jenž se hodně […]
  • V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75%14. února 2018 V Paprscích Slunce (Under the Sun) - Recenze - 75% Dokument vzniklý díky spolupráci několika štábů. Mimo jiné Ruského, Německého a Českého. Velikou devizou je fakt, že dokument je o KLDR, což znamená, že mohl vzniknout jen díky povolení […]
  • Dočkáme se Krotitelů duchů 3? 3. srpna 2012 Dočkáme se Krotitelů duchů 3?   Připravte klacky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehistorický sračce, jak do toho umíme šlápnout. Krotitelé duchů - theme song O […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu19. května 2017 Hercule Poirot aneb Od Claphamské kuchařky po Oponu „Hastingsi, potřebuji vás tady. Sám bych byl nejraději s vámi než v tomhle sídle.“ podívá se směrem k zámku. „Lady hraje bridž skutečně ohavně.“ Poirot opouštějící šlechtické sídlo kvůli […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Do českých kin se vrací filmové klasiky12. února 2016 Do českých kin se vrací filmové klasiky Nejlepší prožitek filmové podívané je na sto procent v kině, doma se můžete snažit sebevíce, ale téměř nikdy si neodnesete takový zážitek jako právě z kina. Není sice problém si zajít na […]
  • Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna21. ledna 2016 Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna Chystá se nový, humorem nabitý film, ve kterém znovu uvidíme jednu z nejikoničtějších dvojic na poli humoru, a to dvojici komiků Laurela a Hardyho. Tento nový celovečerní film ponese jméno […]
  • James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!14. května 2012 James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov! Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa dokázal James v lámať v noci do strižni a zostrihať film podľa seba, aj napriek zákazu producentov.Dnes ho ledva dokopete k celovečernému […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.