Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Dokumentární film NewGame chce divákům přiblížit část české vývojářské scény


NewGame není nově při­pra­vo­va­ná hra, jak by si mno­zí moh­li mys­let, jed­ná se totiž o fil­mo­vý pro­jekt, kte­rý se nedáv­no obje­vil na webu Startovač.cz. Pokud se tedy auto­ro­vi toho­to pro­jek­tu poda­ří vybrat část­ku nejmé­ně 65 tisíc korun, dočká­me se časosběr­né­ho doku­men­tu, ve kte­rém nahléd­ne­me do záku­li­sí vývo­je počí­ta­čo­vých her u nás.

Za tím­to zají­ma­vým pro­jek­tem sto­jí Aleš Brunclík, stu­dent posled­ní­ho roč­ní­ku magis­ter­ské­ho obo­ru Audiovizuální Tvorby v Opavě, kte­rý se sám ozna­ču­je za vel­ké­ho milov­ní­ka počí­ta­čo­vých her. Cílem pro­jek­tu je pood­ha­le­ní záku­li­sí vývo­je zná­mých počí­ta­čo­vých her. NewGame ovšem nebu­de mapo­vat vývoj všech her v ČR kom­plet­ně, ale zamě­ří se pou­ze na čtve­ři­ci titu­lů, mezi kte­ré pat­ří dlou­ho oče­ká­va­ná hra Samorost 3, jenž je ve vývo­ji již 5 let, dále Space Engineers od spo­leč­nos­ti Keen Software House, uvi­dí­me také vývoj horo­ro­vé hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu od spo­leč­nos­ti Dreadlocks a čtve­ři­ci uza­vře nemé­ně zají­ma­vá hra Phonopolis, kte­rou při­pra­vu­je pou­ze tříčlen­ný tým.

Dokument v sou­čas­né době vzni­ká za pod­po­ry Slezské Univerzity v Opavě, kte­rá hra­dí nákla­dy na ces­tov­né, ostat­ní nákla­dy na štáb, uby­to­vá­ní, nebo tech­nic­ké vyba­ve­ní si pak autor musí hra­dit zce­la ze své­ho. Dle auto­ro­vých slov by finanč­ní pod­po­ra ze star­to­va­če výraz­ným způ­so­bem pod­po­ři­la jak kva­li­tu, tak i kvanti­tu nato­če­né­ho mate­ri­á­lu a tím pádem i celé­ho doku­men­tu. Mohl by prý také se spo­leč­nos­tí Dreadlocks vyra­zit na natá­če­ní pro­sto­rů, kte­ré budou násled­ně mode­lo­vá­ny do jejich při­pra­vo­va­né hry pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu. Aleš Brunclík by tím­to doku­men­tem chtěl hlav­ně pou­ká­zat na čes­kou vývo­jář­skou scé­nu, kte­rá se pro­sla­vi­la jak u nás, tak ve svě­tě spous­tou kva­lit­ních titu­lů.

Za finanč­ní pod­po­ru Vás samo­zřej­mě čeká spousta zají­ma­vých odměn. Za 150 korun dosta­ne­te kom­plet­ní doku­ment v HD kva­li­tě, za pří­spě­vek tří set korun se pak vaše jmé­no obje­ví v titul­cích a za pět set korun dosta­ne­te kro­mě výše uve­de­ných věcí také trič­ko s logem NewGame. Můžete však pod­po­řit i vět­ší část­kou, za deset tisíc korun zís­ká­te onen doku­ment, trič­ko a hrní­ček s logem pro­jek­tu, bonu­so­vé DVD, bude­te uve­de­ni v titul­cích, dále zís­ká­te pozván­ku na pre­mi­é­ru a mož­nost sezná­mit se s jed­ním z vývo­jář­ských týmů pod­le vlast­ní­ho výbě­ru. Za pří­spě­vek 25 tisíc bude vaše jmé­no uve­de­no na začát­ku doku­men­tu jako hlav­ní spon­zor pro­jek­tu, 40 tisí­co­vý pří­spě­vek vám při­ne­se všech­ny výše uve­de­né bonu­sy a navíc také obdr­ží­te všech­ny hry, kte­rým se doku­ment věnu­je, no a za pří­spě­vek 65 tisí­ci pak navíc zís­ká­te mož­nost pro­hlíd­ky celé­ho vývo­jář­ské­ho stu­dia.

V sou­čas­né době má pro­jekt NewGame na star­to­va­či vybrá­no 12 600 korun, do poža­do­va­ných 65 tisíc zbý­vá ujít ješ­tě vel­mi dlou­há cesta, ale do kon­ce kam­pa­ně na webu Startovač.cz zbý­vá ješ­tě 57 dní.

Pokud se chce­te podí­vat na trai­le­ry a násled­ně ten­to pro­jekt i pod­po­řit, může­te to udě­lat zde: https://www.startovac.cz/projekty/newgame/

Zdroje: startovac.cz

Baví mě hudba, hry, fil­my a knížky.....od Roku 2015 píšu recen­ze a novin­ky pro hudeb­ní ser­ve­ry Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Český dokument: Show!6. července 2014 Český dokument: Show! Rok od roku se český dokumentární film zlepšuje. Za posledních několik let vyprodukoval spoustu kvalitních snímků, které měly silný ohlas ve společnosti. Šmejdům se dokonce podařilo změnit legislativu státu a tomu už se říká sakra úspěch. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Dočkáme se Krotitelů duchů 3? 3. srpna 2012 Dočkáme se Krotitelů duchů 3?   Připravte klacky! Připraveny! Nažhavte je! Nažhaveny! Ztopořte je! Ztopořeny! Ukažte tý prehistorický sračce, jak do toho umíme šlápnout. Krotitelé duchů - theme song O pokračování s titulem Ghostbursters 3 se mluví už roky, […] Posted in Filmové novinky
  • Do českých kin se vrací filmové klasiky12. února 2016 Do českých kin se vrací filmové klasiky Nejlepší prožitek filmové podívané je na sto procent v kině, doma se můžete snažit sebevíce, ale téměř nikdy si neodnesete takový zážitek jako právě z kina. Není sice problém si zajít na současné filmové hity, které v kinech běží […] Posted in Filmové novinky
  • Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna21. ledna 2016 Chystá se nový film, ve kterém se Laurel a Hardy vrátí na stříbrná plátna Chystá se nový, humorem nabitý film, ve kterém znovu uvidíme jednu z nejikoničtějších dvojic na poli humoru, a to dvojici komiků Laurela a Hardyho. Tento nový celovečerní film ponese jméno Stan & Ollie a nahlédneme v něm do doby, kdy […] Posted in Filmové novinky
  • Slovensko 2.0 – 60 %25. srpna 2014 Slovensko 2.0 – 60 % Tento film není klasickým filmovým snímkem, ale jedná se o unikátní projekt. Snímek tvoří 10 krátkých desetiminutových minifilmů od slovenských režisérů, z nichž někteří jsou známi i v evropském či světovém filmovém světe. Tvůrci jsou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí29. ledna 2016 Leonardo DiCaprio a papež František diskutovali o životním prostředí Leonardo DiCaprio není jen uznávaným a talentovaným hercem, znám je také svou aktivitou na poli ochrany životního prostředí. Právě životní prostředí bylo důvodem, proč se Leonardo sešel ve Vatikánu s hlavou římskokatolické církve, papežem […] Posted in Filmové novinky
  • James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov!14. května 2012 James Cameron chce natočiť už len 5 filmov,s toho 4 Avatarov! Svet sa mení a ľudia v ňom tiež,voľakedy sa dokázal James v lámať v noci do strižni a zostrihať film podľa seba, aj napriek zákazu producentov.Dnes ho ledva dokopete k celovečernému filmu,áno má peniaze ale aj základňu fanušíkov ktorý mu […] Posted in Filmové novinky
  • Arnold se vrací i k Terminátorovi9. června 2012 Arnold se vrací i k Terminátorovi Arnold Schwarzenegger se prozatím vykašlal na kandidaturu na prezidenta USA, a raději točí s veteránem Stallonem jeden filmový projekt za druhým. Je to už nějaký ten pátek, kdy se bývalý kulturista a guvernér Arizony vrátil zpět […] Posted in Filmové novinky
  • Střípky k nové Disneyovce – Sněhová královna alias Frozen13. června 2012 Střípky k nové Disneyovce – Sněhová královna alias Frozen   Nové adaptace slavné pohádky z pera Hanse Christiana Andersena se zhostilo filmové studio Walta Disneyho Animation, které už jednu Sněhovou královnu v roce 1957 natočilo, tentokrát však bude snímek zcela digitální jako jeho […] Posted in Filmové novinky
  • Rozhovor s Petrem Horákem2. listopadu 2016 Rozhovor s Petrem Horákem Jak se vaše studio dostalo k práci na novém českém animovaném filmu Lichožrouti? S režisérkou Galinou Miklínovou spolupracujeme již mnoho let a dokonce jsme i producenti většiny jejich krátkých filmů. Takže když přišla před několika lety […] Posted in Rozhovory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.